در این پست از سایت جواب بازی قصد داریم تمام مراحل بازی و جواب بازی آمیرزا را برای شما کاربران قرار دهیم.

این پاسخ ها به صورت کامل پس از هر آپدیت بازی بروز خواهند شد.

جواب مرحله ۱
سگ – سنگ

جواب مرحله ۲
زن – گز – زنگ

جواب مرحله ۳
آش – آتش

جواب مرحله ۴
کاخ – خاک

جواب مرحله ۵
هوا – آهو

جواب مرحله ۶
پتو – توپ

جواب مرحله ۷
ری – شر – ریش – شیر

جواب مرحله ۸
فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

جواب مرحله ۹
رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

جواب مرحله ۱۰
بد – آب – باد – ادب – ابد

جواب مرحله ۱۱
دکل – کلید

جواب مرحله ۱۲
دیس – سفید

جواب مرحله ۱۳
حفظ – حفاظ – حافظ

جواب مرحله ۱۴
پری – پیر – پنیر

جواب مرحله ۱۵
شنا – آشنا

جواب مرحله ۱۶
میل – لیمو

جواب مرحله ۱۷
یاس – سایه – سیاه

جواب مرحله ۱۸
باز – بازی – زیبا

جواب مرحله ۱۹
آدم – دما – دام – مداد

جواب مرحله ۲۰
بنا – تاب – نبات

جواب مرحله ۲۱
رنج – برج – برنج

جواب مرحله ۲۲
مشک – شکم – تشک – تمشک

جواب مرحله ۲۳
رمز – رزم – مرز – ترمز

جواب مرحله ۲۴
ریل – یار – ریال

جواب مرحله ۲۵
کلم – ملک – ملکه – کلمه

جواب مرحله ۲۶
پاک – پتک – پاکت

جواب مرحله ۲۷
هنر – رهن – قرن – نهر – نقره

جواب مرحله ۲۸
شال – بال – بلا – بالش

جواب مرحله ۲۹
آهک – کوه – کاه – کاوه – کاهو

جواب مرحله ۳۰
میخ – خیر – مریخ – خمیر

جواب مرحله ۳۱
تاس – مات – ستم – ماست – تماس

جواب مرحله ۳۲
توپ – سوپ – پتو – سوت – پوست

جواب مرحله ۳۳
آهن – نگاه – گناه – آهنگ

جواب مرحله ۳۴
رود – دور – گود – گرد – گور – گردو

جواب مرحله ۳۵
آتش – شتر – ترش – رشت – تار – ارتش – تراش

جواب مرحله ۳۶
سال – سیل – گیلاس

جواب مرحله ۳۷
شاه – شنا – شانه – شاهین

جواب مرحله ۳۸
وان – نفس – فانوس

جواب مرحله ۳۹
زین – بیل – لیز – زنبیل

جواب مرحله ۴۰
دست – دشت – تشک – شکست – دستکش

جواب مرحله ۴۱
دین – دنیا – امید – دامن – میدان

جواب مرحله ۴۲
بام – ماه – بیمه – ماهی – بامیه

جواب مرحله ۴۳
بیل – بال – بلا – گلاب – گلابی

جواب مرحله ۴۴
سیم – اسم – نسیم – سینما – سیمان

جواب مرحله ۴۵
ساز – گاز – ارز – راز – گرز – گراز – زاگرس

جواب مرحله ۴۶
سنت – سیب – بیست – تنیس – بستنی

جواب مرحله ۴۷
گلو – هلو – لوله – گلوله

جواب مرحله ۴۸
ریز – شیر – ریش – شیار – شیراز

جواب مرحله ۴۹
کوه – هوش – کشو – شکوه – کاوه – کاهو – هواکش

جواب مرحله ۵۰
کلم – میل – سیم – ملک – سیل – کلسیم

جواب مرحله ۵۱
بنا – آبان – انبر – انار – باران – انبار

جواب مرحله ۵۲
راه – ابر – بره – ابرو – بهار – روباه

جواب مرحله ۵۳
کار – تار – ترک – کتان – کنار – کارت – تانک – تانکر

جواب مرحله ۵۴
بوس – سکو – اسب – سبک – باک – واکس – کاسب – کابوس

جواب مرحله ۵۵
آلو – لبو – ویلا – لوبیا

جواب مرحله ۵۶
ریل – لیف – تیر – فیل – رتیل – لیتر – فیلتر

جواب مرحله ۵۷
آجر – برج – باج – ابرو –
جواب – جارو – جوراب

جواب مرحله ۵۸
تاس – اسکی – ساکت – تاکسی – اسکیت

جواب مرحله ۵۹
تره – هرات – تنها – تهران – ترانه

جواب مرحله ۶۰
آخر – خطا – خار – خطر – خاطره

جواب مرحله ۶۱
اسب – سیب – آسیا – آسیب – آسیاب

جواب مرحله ۶۲
تیز – زیپ – پیاز – پیتزا

جواب مرحله ۶۳
شور – خوش – رخش – گور – گوش – خرگوش

جواب مرحله ۶۴
وان – آلو – ویلا – وانیل – لیوان

جواب مرحله ۶۵
سرب – برس – سبز – ساز – بارز – سراب – سرباز – بازرس

جواب مرحله ۶۶
بره – خبر – خزر – خبره – برزخ – خربزه

جواب مرحله ۶۷
سکو – سرو – عکس – کور – عروس – عروسک

جواب مرحله ۶۸
تیر – تاب – ترب – تبر – ربات – تایر – باتری

جواب مرحله ۶۹
کشو – کال – شال – لواش – لواشک

جواب مرحله ۷۰
پری – پسر – سپر – پیر – سیر – ساری – اسیر – پاریس

جواب مرحله ۷۱
سطل – طلا – سال – سالن – سلطان

جواب مرحله ۷۲
بارز – آزار – ابزار – بازار

جواب مرحله ۷۳
خیر – آخر – خار – خبر – خیار – خراب – بخار – بخاری

جواب مرحله ۷۴
هوش – آشوب – شهاب – باهوش

جواب مرحله ۷۵
بدن – بند – نبرد – برده – رنده – نرده – بندر – برنده

جواب مرحله ۷۶
خنگ – رنگ – چرخ – چنگ – خرچنگ

جواب مرحله ۷۷
آجر – جان – جاری – نجار – ناجی – ارنج – انجیر

جواب مرحله ۷۸
نصب – بنا – بانو – صابون

جواب مرحله ۷۹
شال – شور – شورا – واشر – لواش – شلوار

جواب مرحله ۸۰
هند – دین – دنیا – آینه – دهان – دانه – آینده – ناهید

جواب مرحله ۸۱
گرد – کند – رنگ – درک – گردن – کرگدن

جواب مرحله ۸۲
سکه – کال – لکه – کلاس – کلاه – هلاک – کاسه – اسکله

جواب مرحله ۸۳
بچه – چرب – چتر – تبر – ترب – تره – تربچه

جواب مرحله ۸۴
دفن – سند – نفس – داس – فساد – اسفند

جواب مرحله ۸۵
شام – شنا – ماش – منشی – ماشین – نمایش

جواب مرحله ۸۶
لگن – گلو – لنگ – گاو – الگو – انگل – واگن – النگو

جواب مرحله ۸۷
نور – سوت – ترس – تور – ستون – تونس – تنور – سنتور

جواب مرحله ۸۸
نمد – چمن – نادم – دامن – چمدان

جواب مرحله ۸۹
مال – اسم – سالم – سلام – اسلام – الماس

جواب مرحله ۹۰
کود – کشو – کدو – دوش – دود – دودکش

جواب مرحله ۹۱
برس – سرب – هراس – سراب – بهار – سهراب

جواب مرحله ۹۲
شال – آتش – تشک – کال – کاشت – تلاش – شکلات

جواب مرحله ۹۳
مهم – سمج – سهم – جسم – مجسمه

جواب مرحله ۹۴
پاک – نیک – پیک – پیکان

جواب مرحله ۹۵
کمر – مار – کرم – نرم – نمک – کار – کنار – کمان – رمان – کرمان

جواب مرحله ۹۶
تاس – ترس – هراس – راست – هرات – ستاره

جواب مرحله ۹۷
تور – اتو – روز – زور – آرزو – تراز – وزارت – ترازو

جواب مرحله ۹۸
باک – رکاب – کبیر – کاری – باریک

جواب مرحله ۹۹
نور – روان – بانو – ابرو – انبر – نوار – بوران – روبان

جواب مرحله ۱۰۰
نشر – رنج – شرط – جشن – شطرنج

جواب مرحله ۱۰۱
چاه – چاپ – پره – چهار – چاره – پارچ – پارچه

جواب مرحله ۱۰۲
لبو – وام – بام – مبل – بوم – مال – آلبوم

جواب مرحله ۱۰۳
دور – رود – دلار – دارو – داور – اردو – لودر – دلاور

جواب مرحله ۱۰۴
قله – لقب – قلب – قبله – قبیله

جواب مرحله ۱۰۵
کور – سکو – نور – نوک – نوکر – کنسرو

جواب مرحله ۱۰۶
قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – قالی – بقالی

جواب مرحله ۱۰۷
دیو – دیر – داور – یاور – رویا – دریا – دارو – اردو – رادیو – دیوار

جواب مرحله ۱۰۸
کنج – جنگ – جشن – گنج – گنجشک

جواب مرحله ۱۰۹
رنج – جان – نجار – روان – نوار – جارو – جوان – جانور

جواب مرحله ۱۱۰
دکه – درک – شهر – کره – شکر – شهرک – درشکه

جواب مرحله ۱۱۱
گره – رنگ – سنگ – سرنگ – نرگس – سنگر – سرهنگ – گرسنه

جواب مرحله ۱۱۲
سفت – سفر – راست – فرات – فارس – افسر – سفارت

جواب مرحله ۱۱۳
نرم – سند – رسم – مرد – نمد – دسر – درس – سرد – سمندر

جواب مرحله ۱۱۴
باج – زوج – بازو –
جواب – جواز – بازجو

جواب مرحله ۱۱۵
ریه – دیه – دیر – دایه – دریا – دهیار – دایره

جواب مرحله ۱۱۶
گرم – مرگ – خرس – سرخ – مگس – رسم – خرمگس

جواب مرحله ۱۱۷
جان – جنس – باج – سنجاب

جواب مرحله ۱۱۸
کوه – کشو – هوش – کفش – کشف – شکوه – شکوفه

جواب مرحله ۱۱۹
ترک – تیر – کتری – کبیر – برکت – تبریک – کبریت

جواب مرحله ۱۲۰
حال – سلاح – ساحل – اسلحه

جواب مرحله ۱۲۱
مزد – دامن – نماز – زمان – نادم – نامزد

جواب مرحله ۱۲۲
زجر – زین – ریز – رنج – زنجیر

جواب مرحله ۱۲۳
درد – خدا – داد – خرد – خرداد – رخداد

جواب مرحله ۱۲۴
مشک – ماش – کرم – شکم – کمر – شام – شکر – شکار – مراکش

جواب مرحله ۱۲۵
صفا – اصل – فال – فصل – فاصله

جواب مرحله ۱۲۶
پیر – پری – زور – پرز – روز – زیپ – وزیر – پرویز – پیروز

جواب مرحله ۱۲۷
لحن – لنز – نوح – وزن – زحل – حلزون

جواب مرحله ۱۲۸
بشر – شتر – شهر – رشت – ترش – رشته – شهرت – شربت – بهشت – برشته

جواب مرحله ۱۲۹
اتو – سوت – تور – سوار – راست – راسو – اورست – روستا

جواب مرحله ۱۳۰
وزن – وام – موز – زانو – زمان – نماز – آزمون

جواب مرحله ۱۳۱
متن – مات – توان – وانت – تومان – مانتو

جواب مرحله ۱۳۲
موش – شهر – مهر – رشوه – شوره – شوهر – مشهور

جواب مرحله ۱۳۳
گاو – گوی – واگن – گونی – یوگا – گونیا

جواب مرحله ۱۳۴
نگاه – بانگ – گناه – آهنگ – انبه – بنگاه

جواب مرحله ۱۳۵
شخم – شاخ – خشم – خام – اخم – موش – خوش – خاموش

جواب مرحله ۱۳۶
درون – روان – نادر – نوار – دوران – اروند

جواب مرحله ۱۳۷
سیل – سیب – لباس – آسیب – سبیل – ابلیس – سیلاب

جواب مرحله ۱۳۸
باد – ادب – ابد – بام – آباد – بادام

جواب مرحله ۱۳۹
رنگ – برگ – انبر – گران – بانگ – نگار – آبرنگ

جواب مرحله ۱۴۰
صوت – وصیت – تصور – صورت – تصویر – صورتی

جواب مرحله ۱۴۱
نرم – مرض – ضامن – رمان – رمضان

جواب مرحله ۱۴۲
مات – ستم – تماس – ماست – مساحت – تمساح

جواب مرحله ۱۴۳
بام – امیر – مربی – مربا – بیمار

جواب مرحله ۱۴۴
موش – نوش – دوش – شنود – دشمن – دمنوش

جواب مرحله ۱۴۵
دین – قند – نقد – دنیا – قنادی

جواب مرحله ۱۴۶
کور – نوک – نوکر – کنار – کارون

جواب مرحله ۱۴۷
گدا – لنگ – لگن – لگد – انگل – گلدان

جواب مرحله ۱۴۸
ترک – ریه – کره – تیره – کتری – تکیه – ترکیه

جواب مرحله ۱۴۹
وزن – زین – تیز – زینت – ونیز – زیتون

جواب مرحله ۱۵۰
مار – مرد – رمان – نادر – نادم – مادر – مدار – دامن – درمان

جواب مرحله ۱۵۱
تتو – تاب – توت – تابوت

جواب مرحله ۱۵۲
رخت – خیر – تایر – خیار – تاخیر – تاریخ

جواب مرحله ۱۵۳
سنگ – گیس – نگین – سنگین

جواب مرحله ۱۵۴
رنج – نان – جان – آرنج – نجار – نارنج

جواب مرحله ۱۵۵
عمو – نوع – مانع – عمان – معنا – معاون

جواب مرحله ۱۵۶
شاخ – آذر – رخش – خراش – آذرخش

جواب مرحله ۱۵۷
بغل – لغت – تیغ – بلیت – غیبت – تبلیغ

جواب مرحله ۱۵۸
تیم – رحم – حرم – حرمت – رحمت – حریم – تحریم

جواب مرحله ۱۵۹
یکتا – کاری – کتری – تایر – کارت – کتیرا – تاریک

جواب مرحله ۱۶۰
سیر – سفر – ساری – سفیر – فارس – افسر – فارسی

جواب مرحله ۱۶۱
رمق – مهر – قبر – قهر – رقم – برق – مقبره

جواب مرحله ۱۶۲
کشو – کور – شکر – روکش – کشور – کوروش

جواب مرحله ۱۶۳
سیم – رسم – مرسی – موسی – سمور – مسیر – موسیر

جواب مرحله ۱۶۴
آوا – آوار – اهورا – آواره

جواب مرحله ۱۶۵
چای – چال – خال – خالی – خیال – یخچال

جواب مرحله ۱۶۶
درس – دیر – دسر – پدر – دیس – سرد – پسر – سپر – پردیس

جواب مرحله ۱۶۷
نجف – نفس – جان – جنس – اسفنج

جواب مرحله ۱۶۸
هود – دهل – هلو – هالو – لوده – آلوده

جواب مرحله ۱۶۹
آتش – گشت – تنگ – نشت – شنا – انگشت

جواب مرحله ۱۷۰
قله – قلم – ماه – مهال – لقمه – قلمه – مقاله – ملاقه

جواب مرحله ۱۷۱
مروت – مترو – تورم – تومور – موتور

جواب مرحله ۱۷۲
مرز – رزم – میز – رمز – امیر – مزار – میرزا

جواب مرحله ۱۷۳
نقل – قله – ناله – لانه – نهال – نقاله

جواب مرحله ۱۷۴
رسم – سرما – سوار – راسو – سمور – سماور

جواب مرحله ۱۷۵
قوا – وقت – فوت – افق – تقوا – توقف – توافق

جواب مرحله ۱۷۶
فنر – نفس – سفر – افسر – هراس – رفاه – فارس – سفره – فرانسه

جواب مرحله ۱۷۷
ریه – پاره – آینه – پناه – پینه – پنیر – پیراهن

جواب مرحله ۱۷۸
انار – ایران – ناهار – رایانه – یارانه

جواب مرحله ۱۷۹
گود – سود – سنگ – دفن – سوگند – گوسفند

جواب مرحله ۱۸۰
چین – چای – چادر – چنار – دریا – نادر – دنیا – دینار – دارچین

جواب مرحله ۱۸۱
باک – نیک – کتاب – تانک – کتان – تنبک – بانک – بیات – نبات – کابینت

جواب مرحله ۱۸۲
گنج – دنج – هند – جنگ – گنجه – نهنگ – گنده – جنگنده

جواب مرحله ۱۸۳
نوش – نوه – موش – میوه – منشی – میهن – شیوه – شومینه

جواب مرحله ۱۸۴
نوک – نیک – نمک – کمان – کمین – کامیون

جواب مرحله ۱۸۵
قاب – قسم – ساق – ماسه – سهام – ساقه – سماق – مسابقه

جواب مرحله ۱۸۶
مهر – اخم – خام – پاره – خرما – خمره – خامه – خمپاره

جواب مرحله ۱۸۷
جان – نجف – نان – اسفنج – فنجان – فسنجان

جواب مرحله ۱۸۸
کمد – نمک – کند – دکان – کمان – نادم – دامن – نمکدان

جواب مرحله ۱۸۹
سوت – تورم – رستم – سرمه – سوره – مترو – همسر – سمور – تسمه – سورتمه

جواب مرحله ۱۹۰
حنا – صبح – نصب – حبه – صحنه – انبه – صاحب – صبحانه

جواب مرحله ۱۹۱
لیز – لبو – ویلا – زیبا – بازو – ویزا – لوزی – زالو – بازی – زابل – لوبیا – زولبیا

جواب مرحله ۱۹۲
کاج – ساق – کنج – ساکن – جناق – سنجاق – سنجاقک

جواب مرحله ۱۹۳
ساز – متن – مات – نماز – ماست – زمان – تماس – زمستان

جواب مرحله ۱۹۴
تانک – کارت – کتان – تانکر – کنترل – کلانتر

جواب مرحله ۱۹۵
توان – نوبت – وانت – نبات – بانو – آبان – توانا – اتوبان

جواب مرحله ۱۹۶
پلک – پاک – پیک – پلاک – پلکان – پیکان – پلیکان

جواب مرحله ۱۹۷
مبل – لبو – ویلا – بومی – لیمو – مایل – لوبیا – آلبوم – موبایل

جواب مرحله ۱۹۸
سلام – سالم – سالن – نسیم – سینما – سیمان – سلمانی – سلیمان

جواب مرحله ۱۹۹
جوش – جشن – دوش – شاد – دانش – جواد – جوان – جادو – وجدان – دانشجو

جواب مرحله ۲۰۰
بوق – قول – قوا – قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – بالا – باقلوا

جواب مرحله ۲۰۱
شمع – دعا – معنا – معاد – عمان – دانش – مانع – دشمن – معدن – دشنام – شمعدان

جواب مرحله ۲۰۲
روز – زور – فوری – زیره – وزیر – روزه – فیروزه

جواب مرحله ۲۰۳
چرم – چمن – چنار – مزار – ارزن – نماز – زمان – چمنزار

جواب مرحله ۲۰۴
پدر – پند – نوه – درون – نرده – پوند – دوره – پودر – روده – رنده – پونه – پرده – وردنه – پرنده – پرونده

جواب مرحله ۲۰۵
خام – ملخ – خال – اخم – مورخ – خرما – خاور – خرمالو

جواب مرحله ۲۰۶
ریگ – دیگ – گرد – دبی – برگ – گدا – دبیر – گاری – دریا – گرداب – بیدار – بادگیر

جواب مرحله ۲۰۷
زین – زیره – نسیه – نیزه – سینه – سرنیزه

جواب مرحله ۲۰۸
رخش – دوش – دیو – خیر – خوش – خرد – رشید – شوخی – خرید – درویش – خورشید

جواب مرحله ۲۰۹
کیش – شیب – کینه – شنبه – بشکه – بیشه – شبکه – یکشنبه

جواب مرحله ۲۱۰
دست – سبد – بند – داس – بدن – تند – نبات – دبستان

جواب مرحله ۲۱۱
لگن – لنگ – گاو – گلو – الگو – انگل – واگن – النگو – آنگولا

جواب مرحله ۲۱۲
فوت – فال – فلوت – بافت – تاول – تابلو – فوتبال

جواب مرحله ۲۱۳
چاه – نمک – چمن – مکه – نامه – چانه – چکمه – کمانچه

جواب مرحله ۲۱۴
سوت – راسو – راست – سوار – استوا – اوستا – روستا – استوار

جواب مرحله ۲۱۵
دشت – آتش – شته – تباه – شاهد – تابه – دهات – بهشت – شتاب – شهادت – بهداشت

جواب مرحله ۲۱۶
گام – برگ – مرگ – گرم – بهار – گربه – گرما – مربا – بهرام – گرمابه

جواب مرحله ۲۱۷
چکش – چای – کیش – کاچی – شاکی – شیار – شکار – شریک – کاشی – شکارچی

جواب مرحله ۲۱۸
رمق – رقم – قرن – نقره – قرآن – نامه – قمار – مناره – منقار – قهرمان

جواب مرحله ۲۱۹
ترد – ریل – ملت – تیم – دلیر – ملیت – مدیر – دیلم – رتیل – لیتر – تردمیل

جواب مرحله ۲۲۰
جگر – گود – گاو – گدا – گرد – جادو – جارو – جواد – گردو – جادوگر

جواب مرحله ۲۲۱
سفر – سود – دیس – سفیر – ردیف – فوری – سفید – سرود – یوسف – فرود – فردوسی

جواب مرحله ۲۲۲
پیک – پلک – کلم – ملک – پلاک – کامل – کلام – لامپ – پیام – المپیک

جواب مرحله ۲۲۳
نخل – خال – گناه – لانه – نگاه – آهنگ – خاله – انگل – نهال – خانه – گلخانه

جواب مرحله ۲۲۴
چاپ – تپه – چاه – تنها – پناه – چانه – تپانچه

جواب مرحله ۲۲۵
شهر – شوهر – ریشه – شیره – شوره – رشوه – شرور – شهریور

جواب مرحله ۲۲۶
تیم – سطل – ملت – ملیت – لیست – طلسم – تسلیم – مستطیل

جواب مرحله ۲۲۷
فنر – دیو – دفن – فوری – درون – فرود – نیرو – فرنی – ردیف – نوید – فردین – فریدون

جواب مرحله ۲۲۸
ریگ – ریل – ریال – نگار – گاری – لنگر – گران – گلنار – گالری – گیلان – نارگیل

جواب مرحله ۲۲۹
میز – زین – مسیر – مرسی – نسیم – زمین – سرزمین

جواب مرحله ۲۳۰
غار – باغ – غرب – مرغ – غایب – غریب – غبار – مربی – امیر – مربا – بیمار – مرغابی

جواب مرحله ۲۳۱
نگاه – گناه – بانگ – آهنگ – نهنگ – انبه – بنگاه – نگهبان

جواب مرحله ۲۳۲
پتک – پلک – شال – تشک – پلاک – کاشت – تلاش – پاکت – شکلات – لاکپشت

جواب مرحله ۲۳۳
هلو – دهل – هدف – فال – هالو – لوده – فولاد – آلوده – فالوده

جواب مرحله ۲۳۴
نوید – دانه – دهان – دایه – دنیا – دیوان – آینده – ناهید – ادویه – دیوانه

جواب مرحله ۲۳۵
میز – زین – یزد – مزد – امید – ایزد – زیاد – نیاز – زمین – یزدان – میدان – نامزدی

جواب مرحله ۲۳۶
قیف – قیر – فرق – فقر – افق – فراق – فقیر – رفیق – آفریقا

جواب مرحله ۲۳۷
شتر – رشت – نشت – گشت – تنگ – ترش – تراش – ناشر – ارتش – نگار – گران – انگشت – شناگر – انگشتر

جواب مرحله ۲۳۸
نوش – بانو – انبه – شانه – آشوب – شنبه – شهاب – باهوش – نوشابه

جواب مرحله ۲۳۹
پلو – پول – لپه – پله – هلو – لانه – نهال – پونه – پناه – هالو – پهلو – پهلوان

جواب مرحله ۲۴۰
خیر – آوار – خاور – یاور – خیار – رویا – خاویار

جواب مرحله ۲۴۱
برگ – گاز – ریگ – گرز – زیبا – گاری – بازی – بارز – بزرگ – گراز – بازیگر

جواب مرحله ۲۴۲
گوش – کور – شورا – روکش – شکار – کشور – گوارش – کاوشگر

جواب مرحله ۲۴۳
رنج – ناجی – آرنج – جاری – نجار – جنین – انجیر – نارنج – نارنجی

جواب مرحله ۲۴۴
داس – دنج – جسم – جسد – سمج – جام – سجاد – جامد – سنجد – مسجد – دماسنج

جواب مرحله ۲۴۵
اسیر – نسیم – مرسی – امیر – سرما – ساری – مسیر – سینما – سیمان – ریسمان – سمینار

جواب مرحله ۲۴۶
گدا – گاز – زاهد – آگاه – آزاد – گدازه – آزاده – زادگاه

جواب مرحله ۲۴۷
سوت – سکو – کوک – کتک – واکس – ساکت – سکوت – کاسکت – کاکتوس

جواب مرحله ۲۴۸
پلو – چال – پوچ – پول – سوپ – چاپ – لوس – سوال – چپاول – چالوس – چاپلوس

جواب مرحله ۲۴۹
زین – گاز – زنگ – نیاز – آگهی – گیاه – گزنه – نیزه – یگانه – گزینه – انگیزه

جواب مرحله ۲۵۰
انار – آبان – انبر – انبار – نایاب – باران – ایران – انباری – بارانی

جواب مرحله ۲۵۱
قاب – بالا – قالی – قالب – قلاب – قلابی – بقالی – باقالی

جواب مرحله ۲۵۲
کره – تکه – کارت – هرات – ترکه – اراک – کاراته

جواب مرحله ۲۵۳
رخش – شاخ – رخت – خشت – آخرت – تراش – ارتش – خراش – پرخاش – خارپشت

جواب مرحله ۲۵۴
کور – کولر – شکار – روکش – شورا – کشور – لواش – شلوار – لواشک – شلوارک

جواب مرحله ۲۵۵
دانا – دانه – زنده – آزاد – زاهد – دهان – آزاده – زاهدان – اندازه

جواب مرحله ۲۵۶
باج – قاب – جناب – جناق – آبان – اجاق – نقاب – باجناق

جواب مرحله ۲۵۷
پرز – زیپ – روز – پیش – زور – ورزش – پوزش – وزیر – پیروز – شیپور – پرویز – زیرپوش

جواب مرحله ۲۵۸
گیس – گاری – ساری – اسیر – سیاه – سایه – گریه – گیره – گیاه – سیگار – سیاره – سیاهرگ

جواب مرحله ۲۵۹
کاخ – کدو – کود – خدا – خاک – دکور – کارد – خاور – کادو – اردک – خوراک – خودکار

جواب مرحله ۲۶۰
گوش – گشت – گاو – آشوب – شتاب – گوشت – آبگوشت

جواب مرحله ۲۶۱
بند – دبی – بدن – نوید – نیرو – درون – بندر – دبیر – نبرد – بیرون – دوربین

جواب مرحله ۲۶۲
سنگ – گسل – گیس – سالن – انگل – سنگال – گیلاس – گیلان – انگلیس

جواب مرحله ۲۶۳
فنر – فیل – لیف – ریل – نیرو – فرنی – فوری – نیلوفر

جواب مرحله ۲۶۴
وزن – گلو – لنز – زنگ – گوزن – گونه – لوزه – وزنه – گزنه – زنگوله

جواب مرحله ۲۶۵
بشر – امشب – مربا – امیر – مربی – شیار – مباشر – بیمار – ابریشم

جواب مرحله ۲۶۶
لکه – سکه – کاسه – کلاس – کلاه – هلاک – ساکن – سالن – نهال – لانه – اسکله – کهنسال

جواب مرحله ۲۶۷
سوت – نشت – ستون – تونس – نشست – روشن – تنور – سنتور – سرنوشت

جواب مرحله ۲۶۸
بچه – چاه – چرب – آچار – چهار – بهار – ارابه – چابهار

جواب مرحله ۲۶۹
رخت – خرس – سرخ – سخت – ساخت – سرخک – کارت – ساکت – خاکستر

جواب مرحله ۲۷۰
گود – گلو – لگد – بدن – بند – گنبد – بلند – بلندگو – گلوبند

جواب مرحله ۲۷۱
کره – ترکه – برکه – بهتر – تابه – برکت – رکاب – کتاب – رتبه – ربات – کهربا – هکتار – تبهکار

جواب مرحله ۲۷۲
باک – سبک – کابل – کالا – لباس – کاسب – کلاس – کالباس

جواب مرحله ۲۷۳
تابه – بیمه – تباه – بیات – ماهی – اهمیت – بامیه – مهتاب – مهتابی

جواب مرحله ۲۷۴
دوش – شهر – شوهر – دوره – رنده – نرده – شوره – رشوه – دشنه – روشن – روده – شهروند

جواب مرحله ۲۷۵
پلو – پدر – پول – لودر – دلار – رودل – پودر – پدال – پادو – پارو – دلاور – پولدار

جواب مرحله ۲۷۶
کرج – رنج – کنج – کاج – نجار – آرنج – نارنج – نارنجک

جواب مرحله ۲۷۷
موش – گام – گوی – گوش – گاو – گویش – گوشی – میگو – گاومیش

جواب مرحله ۲۷۸
زود – زوج – دوز – آزاد – جواد – جادو – جواز – آواز – ازدواج

جواب مرحله ۲۷۹
انار – آرام – نامه – نمره – آرمان – اهرام – مناره – ناهار – راهنما

جواب مرحله ۲۸۰
مزه – بزم – زهرا – هزار – مزار – بارز – بهار – بهرام – مبارز – مبارزه

جواب مرحله ۲۸۱
ساس – راسو – سوار – سمور – سمسار – سماور – سوسمار

جواب مرحله ۲۸۲
شرف – فرش – فنر – سنگ – نفس – سنگر – فشنگ – نرگس – سرنگ – سنگفرش

جواب مرحله ۲۸۳
قاب – قتل – بالا – قلاب – قالب – اتاق – تقلب – قاتل – تالاب – باتلاق

جواب مرحله ۲۸۴
کبد – باک – کود – دکور – کارد – ابرو – باکو – کوبا – رکاب – اردک – بودا – کادو – کبود – دارکوب

جواب مرحله ۲۸۵
قطب – قاب – منطق – نقاب – طناب – باطن – قطبنما

جواب مرحله ۲۸۶
گود – گوی – دیگ – گیوه – نوید – گونه – گونی – گوینده

جواب مرحله ۲۸۷
مهم – حکم – مکه – محکم – حاکم – حمام – محاکمه

جواب مرحله ۲۸۸
قلم – قله – قاب – مبل – قلمه – ابله – قالب – قلاب – لقمه – قبله – ملاقه – مقاله – قابلمه – مقابله

جواب مرحله ۲۸۹
برکت – رکاب – کتاب – کبیر – ربات – کتری – بیات – باتری – تاریک – باریک – کبریت – تبریک – کتیرا – باکتری

جواب مرحله ۲۹۰
ماهی – بیوه – بومی – بیمه – میوه – بامیه – آبمیوه

جواب مرحله ۲۹۱
موش – شوره – شورا – رشوه – ماشه – شوهر – شماره – مشهور – هاشور – هموار – مشاوره

جواب مرحله ۲۹۲
تند – داس – دست – سند – دانا – استان – استاد – داستان

جواب مرحله ۲۹۳
لیف – لطف – نفس – فیل – طفل – سطل – فسیل – لطیف – فلسطین

جواب مرحله ۲۹۴
اسکی – لیست – کاست – کلاس – ساکت – اسکلت – کلیسا – اسکیت – تاکسی – لاستیک

جواب مرحله ۲۹۵
ریگ – جگر – گیج – گره – گیس – گریه – جیره – گیره – سرگیجه

جواب مرحله ۲۹۶
زیپ – پیچ – چاه – هیچ – چاپ – چای – پیاز – پیازچه

جواب مرحله ۲۹۷
توپ – پول – پلو – پتو – پلک – سوپ – پوک – پتک – لوس – توکل – پوست – سکوت – کپسول – تلسکوپ

جواب مرحله ۲۹۸
سفر – تماس – ماست – فارس – رستم – افسر – سفارت – مسافر – مسافت – اتمسفر – مسافرت

جواب مرحله ۲۹۹
موسی – مسکو – سویا – ماسک – اسکی – واکس – مساوی – مسواک – اسکیمو

جواب مرحله ۳۰۰
زود – یزد – دوز – دوش – شیوه – شهید – دوشیزه

جواب مرحله ۳۰۱
کرم – کمد – نمک – کند – کبد – کمر – مرکب – مدرک – منبر – کربن – بندر – نبرد – کمربند

جواب مرحله ۳۰۲
سنگ – سنگر – سرنگ – نگار – سوار – واگن – راسو – گران – نرگس – انگور – گارسون

جواب مرحله ۳۰۳
رفع – عفت – فرات – عارف – تعارف – ارتفاع – اعتراف

جواب مرحله ۳۰۴
دانه – نهاد – دهان – بنده – انبه – ابله – بلند – هلند – هندل – لانه – نهال – هندبال

جواب مرحله ۳۰۵
دبی – کمد – کیش – شیب – مشک – شکم – میبد – مشکی – بیدمشک

جواب مرحله ۳۰۶
فرش – پیش – شرف – ترشی – تفرش – شریف – پشتی – تشریف – پیشرفت

جواب مرحله ۳۰۷
زاغ – غزل – باغ – غاز – بغل – زابل – ابله – بالغ – غزال – زغال – زباله – بزغاله

جواب مرحله ۳۰۸
کتان – ساکت – ساکن – تانک – استان – استکان

جواب مرحله ۳۰۹
گسل – لوس – گلو – سوال – سوله – الگو – ساوه – گوساله

جواب مرحله ۳۱۰
جیب – جوی – باج – برج – جاری – رویا – یاور –
جواب – جارو – جوراب – جویبار

جواب مرحله ۳۱۱
دست – دیس – ترد – ساری – دارت – درست – اسید – اسیر – تدریس – دستیار

جواب مرحله ۳۱۲
دبی – هادی – دبیر – برده – باده – دایه – بدهی – دایره – ردیاب – بیدار – بهداری

جواب مرحله ۳۱۳
لوح – شاخ – خال – خوش – حال – حلوا – لواش – خوشحال

جواب مرحله ۳۱۴
رکاب – مکتب – ربات – تمبر – برکت – کتاب – مرکب – مبارک – مرکبات

جواب مرحله ۳۱۵
نهاد – شیاد – دشنه – ناشی – هادی – دایه – شاهد – دانه – دانش – دهان – شهید – شانه – آینده – شاهین – ناهید – اندیشه

جواب مرحله ۳۱۶
خوک – کویر – یاور – رویا – خاور – خیار – خوراک – خوراکی

جواب مرحله ۳۱۷
بوس – ستون – نوبت – تونس – بانو – توان – نبات – وانت – ستوان – بوستان

جواب مرحله ۳۱۸
لیز – جیب – زین – لنج – لنز – لجن – نجیب – زنبیل – زنجبیل

جواب مرحله ۳۱۹
کفن – نفس – فکس – سکه – ساکن – کاسه – کافه – نسکافه

جواب مرحله ۳۲۰
نشت – شته – نشات – نشست – شانه – تشنه – تنها – شانس – نشاسته

جواب مرحله ۳۲۱
گنج – گیج – جنگ – گنجه – نگین – جنین – نهنگ – گنجینه

جواب مرحله ۳۲۲
ملک – مهم – کلم – لکه – ملکه – مکمل – کلاه – کلمه – هلاک – کامل – کلام – مکالمه

جواب مرحله ۳۲۳
مرسی – سیاه – سایه – ماهی – سهام – اسیر – همسر – ماسه – مسیر – سرما – سیاره – سرمایه

جواب مرحله ۳۲۴
نقل – آبان – بالا – نقال – قالب – بالن – نقاب – قلاب – انقلاب

جواب مرحله ۳۲۵
داد – درد – مدار – مادر – آرام – مداد – امداد – درآمد – داماد – مرداد – مدارا – دامدار

جواب مرحله ۳۲۶
متن – توان – وانت – تامین – تومان – امنیت – مانتو – ویتنام

جواب مرحله ۳۲۷
گرگ – گنگ – نگار – گران – واگن – گرگان – انگور – گروگان

جواب مرحله ۳۲۸
بچه – چاه – تکه – چکه – تباه – چابک – کتاب – تابه – کتابچه

جواب مرحله ۳۲۹
ملت – دست – تماس – سالم – ملات – املت – مدال – ماست – سلام – سلامت – دستمال

جواب مرحله ۳۳۰
میز – شیار – مزار – میرزا – شیراز – آمرزش – رزمایش

جواب مرحله ۳۳۱
سرب – برس – سبد – دارت – ربات – درست – سراب – بستر – سرداب – دربست – داربست

جواب مرحله ۳۳۲
دوز – زرد – زود – لرز – روز – زور – درز – رودل – لودر – زالو – دلار – آرزو – دراز – دلاور – زردالو

جواب مرحله ۳۳۳
ملک – مبل – کلم – کامل – کلام – کابل – کمیاب – کلمبیا

جواب مرحله ۳۳۴
برگ – بدل – گدا – لگد – گرد – دلار – دلبر – گلاب – گرداب – بالگرد

جواب مرحله ۳۳۵
کفر – کیف – فکر – کتف – کافی – کافر – کتری – کتیرا – تاریک – ترافیک

جواب مرحله ۳۳۶
فنر – یاور – فرنی – رویا – نیرو – فوری – ویران – روانی – فناوری

جواب مرحله ۳۳۷
خیر – خبر – نرخ – چرب – چین – چرخ – چربی – خبرچین

جواب مرحله ۳۳۸
غار – باغ – غرب – غروب – غبار – ابرو – غوره – روباه – آبغوره

جواب مرحله ۳۳۹
لوس – سیلو – سویا – ویلا – سلام – موسی – سوال – سالم – لیمو – مساوی – سومالی

جواب مرحله ۳۴۰
کلک – سکه – لکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – کلاهک – اسکله – کالسکه

جواب مرحله ۳۴۱
دکه – تشک – شته – دشت – شاهد – دهات – کاشت – شهادت – آتشکده

جواب مرحله ۳۴۲
عمه – ماهی – مایع – میهن – نامه – عمان – مانع – معنا – معاینه

جواب مرحله ۳۴۳
طبل – رطب – طلا – طلب – باطل – رکاب – کابل – رباط – کربلا – طلبکار

جواب مرحله ۳۴۴
نوک – تانک – تنبک – باکو – کوبا – بانو – بانک – نبات – کتان – کتاب – تنباکو

جواب مرحله ۳۴۵
رویا – نیرو – یاور – مانور – روانی – نیمرو – ویران – رومانی – مریوان – ورامین

جواب مرحله ۳۴۶
زشت – تشک – ارتش – شکار – کاشت – تراز – تراش – تشکر – ترکش – زرشک – شرکت – شراکت – کشتزار

جواب مرحله ۳۴۷
سفر – رفاه – افسر – ساده – سرفه – فاسد – فارس – سفره – افسرده

جواب مرحله ۳۴۸
گوی – یزد – گود – دیگ – گلو – دوز – زود – لگد – لیز – زگیل – دیزل – لوزی – زیلو – گلدوزی

جواب مرحله ۳۴۹
پسر – سپر – کیش – پیک – سیرک – پرسش – پیکر – ریسک – شریک – کرسی – شکسپیر

جواب مرحله ۳۵۰
زین – میز – نیاز – زیان – زمین – ایمان – میزان – زایمان

جواب مرحله ۳۵۱
شاخ – رخش – خیر – شیخ – آریا – خراش – شیار – خیار – آرایش – خشایار

جواب مرحله ۳۵۲
کرج – جوک – کاج – جوش – شورا – جارو – روکش – شکار – کشور – جوشکار

جواب مرحله ۳۵۳
ریگ – مگس – گیس – گرم – مرگ – مرسی – مسیر – گریم – گرمسیر – سرگرمی

جواب مرحله ۳۵۴
ریل – بدل – دبی – بیل – ریال – یلدا – دلار – دلیر – دبیر – دلبر – دلربا – بیدار – اردبیل

جواب مرحله ۳۵۵
کره – کبد – دکه – باده – رکاب – برکه – برده – کهربا – کباده – بدهکار

جواب مرحله ۳۵۶
لاشه – ویلا – شیوه – لواش – هیولا – الویه – شوالیه

جواب مرحله ۳۵۷
لال – هلال – لیلا – لاله – گیاه – گلایه – گلایل – گالیله

جواب مرحله ۳۵۸
عمه – طعم – عمل – طمع – طلا – علم – طالع – طعام – طعمه – عالم – مطالعه

جواب مرحله ۳۵۹
ملت – تماس – ملات – املت – ماست – سلامت – الماس – اسلام – التماس

جواب مرحله ۳۶۰
کرم – کمر – مسیر – کرسی – مرسی – سرما – ماسک – ساری – اسکی – سیرک – ریسک – اسیر – کریم – کمیسر – اکسیر – سرامیک

جواب مرحله ۳۶۱
خرج – سرخ – خرس – خروس – رسوخ – خسرو – جوهر – جوخه – سوره – خروج – سرجوخه

جواب مرحله ۳۶۲
قوا – وقت – موم – قوم – موقت – قامت – ماتم – تمام – مقام – مقوا – تقوا – ماموت – مقاوم – مقاومت

جواب مرحله ۳۶۳
داد – آباد – مداد – امداد – داماد – بادام – بامداد

جواب مرحله ۳۶۴
قتل – تلخ – خلق – خال – خالی – تخیل – قاتل – خالق – قالی – خیال – خلاق – لیاقت – خلاقیت

جواب مرحله ۳۶۵
برس – سکو – بوس – سبک – سرب – بوکس – بورس – رسوب – سرکوب – بوکسور

جواب مرحله ۳۶۶
کفر – کیف – فکر – ریگ – گاری – کافر – کافی – کفگیر – گرافیک

جواب مرحله ۳۶۷
جرم – جام – تاج – هجرت – هرات – تاجر – جامه – مهارت – تهاجم – ترجمه – مهاجر – مهاجرت

جواب مرحله ۳۶۸
رحم – حنا – حرم – محرم – مرام – حرام – حمام – مراحم – رحمان – نامحرم

جواب مرحله ۳۶۹
هوس – طوس – سطر – راسو – طاهر – سوار – سوره – ساطور – اسطوره

جواب مرحله ۳۷۰
شاخ – خشک – شیخ – خیر – کیش – شیار – شاکی – کاشی – خیار – شریک – شکار – خاکشیر

جواب مرحله ۳۷۱
دزد – دید – یزد – داد – دبی – ایدز – بازی – زیاد – ایزد – زیبا – بازدید

جواب مرحله ۳۷۲
جرم – جسم – سمج – جام – تاج – جرات – تجسم – رستم – سرما – تاجر – مستاجر

جواب مرحله ۳۷۳
کتف – فاش – کاش – شفا – کفش – کشف – افشا – کاشف – کاشت – کفاش – شکاف – اکتشاف

جواب مرحله ۳۷۴
شعر – عرش – شروع – شعار – آوار – شاعر – شعور – اعشار – عاشورا

جواب مرحله ۳۷۵
مادر – دوام – اردن – مدار – درمان – دوران – مانور – اروند – نمودار

جواب مرحله ۳۷۶
زرد – درز – زهرا – ارشد – زاهد – دراز – شاهد – هزار – ارزش – شهرزاد

جواب مرحله ۳۷۷
قصد – صدا – دقت – اتاق – تقاص – صادق – صداقت – اقتصاد

جواب مرحله ۳۷۸
بشر – خبر – شاخ – بخش – خشک – خشاب – خراب – بخار – رکاب – خشکبار

جواب مرحله ۳۷۹
دشت – دارت – تراش – ارشد – ربات – ارتش – شتاب – شربت – شبدر – رشادت – برداشت – ارتشبد

جواب مرحله ۳۸۰
نفس – منفی – نسیم – موسی – سمنو – مونس – سیفون – سمفونی

جواب مرحله ۳۸۱
گود – دیگ – گوی – پند – پوند – گونی – نوید – پیوند – دوپینگ

جواب مرحله ۳۸۲
سبک – لوس – سکو – بوس – سوال – واکس – کلاس – کوبا – باکو – بوکس – لباس – کاسب – کابل – کابوس – باسکول

جواب مرحله ۳۸۳
طبل – طلب – طلا – طول – بودا – باطل – طالب – بلوط – داوطلب

جواب مرحله ۳۸۴
درد – دید – داد – مداد – مرید – مدار – مادر – مدیر – امید – مرداد – دیدار – مادرید

جواب مرحله ۳۸۵
موسی – سمنو – سویا – مونس – نسیم – سیمان – سینما – ناموس – سونامی

جواب مرحله ۳۸۶
ریشه – شیره – رشوه – شیوه – شیار – شوهر – شوره – هاشور – هوشیار

جواب مرحله ۳۸۷
دوش – رشید – شیاد – ارشد – درویش – دشوار – دیوار – رادیو – داریوش

جواب مرحله ۳۸۸
بانو – نیرو – انبر – ویران – روبان – بینوا – بیرون – روانی – بوران – بریان – بورانی

جواب مرحله ۳۸۹
صفر – صفا – صاف – صنف – فنر – نصف – صراف – انار – اصراف – انصاف – انصراف

جواب مرحله ۳۹۰
سند – سود – دیس – سویا – نوید – اسید – سواد – دیوان – ادیسون

جواب مرحله ۳۹۱
منبر – انبه – مربا – انبر – بهمن – مهربان – برنامه

جواب مرحله ۳۹۲
علم – عهد – عمل – عمه – دلمه – عالم – عادل – معاد – معده – معدل – ماده – مدال – معادله

جواب مرحله ۳۹۳
پند – وزن – خون – دوزخ – نخود – پونز – پوند – پوزخند

جواب مرحله ۳۹۴
کلم – کرم – کمر – ملک – اراک – رمال – آرام – کامل – کلام – کالا – کارامل

جواب مرحله ۳۹۵
شته – هشت – تباه – شهاب – شتاب – بهشت – اشتها – شباهت – اشتباه

جواب مرحله ۳۹۶
پکن – نگار – گران – پیکر – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ

جواب مرحله ۳۹۷
ساز – وزن – سبز – بازو – زانو – سوزن – زبان – بانو – سوزنبان

جواب مرحله ۳۹۸
قصه – قوچ – قصد – نقد – قند – نوچه – صدقه – صندوق – صندوقچه

جواب مرحله ۳۹۹
باج – جام – دنج – دانا – آباد – آبان – جامد – اندام – بادام – انجماد – بادمجان

جواب مرحله ۴۰۰
قوس – ساق – قوی – آسیا – ساقی – آسان – سویا – ناقوس – ایوان – اقیانوس

جواب مرحله ۴۰۱
دکل – کبد – کند – کود – کدو – تند – بدل – نوبت – بلند – کندو – تنبک – تنبل – تولد – تونل – دولت – کدوتنبل

جواب مرحله ۴۰۲
سند – دیس – سود – چین – چای – سواد – سویا – دیوان – سودان – ساندویچ

جواب مرحله ۴۰۳
تند – امید – یتیم – تمدن – دایی – امنیت – میدان – دینامیت

جواب مرحله ۴۰۴
پلو – لنز – زیپ – گلو – گوی – زین – پول – زنگ – لیز – پونز – پلنگ – زیلو – گونی – لوزی – گوزن – یوزپلنگ

جواب مرحله ۴۰۵
هرات – آنتن – تنها – تهران – نسترن – ترانه – رسانه – ستاره – هنرستان

جواب مرحله ۴۰۶
قبر – غار – غرق – ورق – بوق – باغ – غرب – برق – غوره – غبار – غروب – روباه – قورباغه

جواب مرحله ۴۰۷
مرگ – گام – گره – گرم – گیاه – گریه – گرما – گیره – گاری – ماهی – گمراه – ماهیگیر

جواب مرحله ۴۰۸
فنچ – روح – حفر – وحی – حرف – چین – حروف – حوری – حریف – فرنی – حروفچین

جواب مرحله ۴۰۹
پتو – سخت – سوپ – توپ – ساخت – سوخت – پاسخ – پوست – سخاوت – استوا – اوستا – اختاپوس

جواب مرحله ۴۱۰
پیک – پیکر – شاکی – کاشی – شریک – شاپرک – پیرایش – پیراشکی

جواب مرحله ۴۱۱
میهن – میوه – هموار – مانور – روانی – ویران – هامون – نیمرو – همایون – رومانی – اهریمن – مریوان – ورامین – موریانه

جواب مرحله ۴۱۲
رضا – فضا – فرود – فردا – اردن – دوران – اروند – فوران – فضانورد

جواب مرحله ۴۱۳
جیب – باج – سیب – آجیل – بالا – بسیج – آسیا – آسیب – لباس – سبیل – ابلیس – سیلاب – آسیاب – جالباسی

جواب مرحله ۴۱۴
پشه – پینه – پنیر – شیره – ریشه – شهره – شهریه – نشریه – هنرپیشه

جواب مرحله ۴۱۵
دشت – سفر – سود – فوت – دوش – شرف – فرش – درست – درفش – درشت – دوست – فروش – سرود – دفتر – دستور – دستفروش

جواب مرحله ۴۱۶
برس – سرب – نبرد – بندر – سراب – انبر – ربات – نبات – بستر – دربست – سرداب – داربست – دبستان – انبردست

جواب مرحله ۴۱۷
بوق – مبل – قوم – نقل – قلم – قول – قبول – منقل – قلمو – بوقلمون

جواب مرحله ۴۱۸
پشه – جهش – پنج – جشن – شنبه – پنجه – پنبه – جنبش – پنجشنبه

جواب مرحله ۴۱۹
لال – بالا – لیلا – بلال – ویلا – لوبیا – آلبالو – والیبال

جواب مرحله ۴۲۰
دانه – نمره – نرده – فردا – نهاد – رفاه – ماده – رنده – دهان – فرمان – مناره – فرهاد – درمان – فرمانده

جواب مرحله ۴۲۱
خون – نرخ – زهرا – زانو – وزنه – هزار – آرزو – خانه – خاور – خزان – راهزن – خزانه – خواهر – روزنه – زورخانه

جواب مرحله ۴۲۲
نوک – کند – تانک – دکان – کتان – کندو – کادو – کودتا – تکواندو

جواب مرحله ۴۲۳
گرز – گاز – برگ – برگه – هزار – بارز – زهرا – هرگز – گربه – بزرگ – گراز – رهبر – رگبار – بزرگراه

جواب مرحله ۴۲۴
لگد – شنل – گردن – ناشر – دانش – انگل – شلنگ – لنگر – دلار – گلدان – شاگرد – شناگر – شالگردن

جواب مرحله ۴۲۵
سخت – خدا – اخم – خام – ختم – ساخت – خدمت – خادم – استاد – استخدام

جواب مرحله ۴۲۶
گام – نمک – مرکب – منبر – رکاب – بانگ – بانک – کربن – گمرک – گرما – مبارک – کرمان – گرمکن – آبگرمکن

جواب مرحله ۴۲۷
جهش – رنج – جوش – جشن – شوهر – جوهر – نجار – شانه – جوان – جارو – جهان – هاشور – جانور – جوانه – شناور – جواهر – جشنواره

جواب مرحله ۴۲۸
چای – دبیر – آچار – چربی – چادر – آبادی – بیدار – ایراد – ابدارچی

جواب مرحله ۴۲۹
سکه – هوس – کوه – سکوت – کاوه – ساوه – واکس – کاسه – کاهو – سکته – کوسه – واکسن – سوهان – کوهان – کوتاه – ستوان – کوهستان

جواب مرحله ۴۳۰
لیز – ریل – لرز – ریال – ارزش – آزار – لیزر – لرزش – شیراز – شالیزار

جواب مرحله ۴۳۱
گرد – درد – درنگ – گنبد – نبرد – گردن – بندر – دربند – گردنبند

جواب مرحله ۴۳۲
متن – یتیم – امنیت – تومان – مانتو – ویتنام – ویتامین

جواب مرحله ۴۳۳
چین – بدل – دلیر – دبیر – چرند – چربی – بلند – دلبر – بلدرچین

جواب مرحله ۴۳۴
گوش – گروه – گوهر – گوشه – شوهر – هاشور – گوارش – شاهرگ – گوشواره

جواب مرحله ۴۳۵
گرز – گیس – زین – سنگ – زرنگ – نرگس – نیزه – گزنه – سنگر – سرنگ – هرگز – زیره – سینه – گریه – گیره – نسیه – گزینه – گرسنه – سرهنگ – سرنیزه – سنگریزه

جواب مرحله ۴۳۶
خون – تپه – تنها – پونه – پناه – خانه – پخته – خاتون – توپخانه

جواب مرحله ۴۳۷
کمد – دکان – دانا – انار – آرام – مدرک – اراک – اندام – ناکام – درمان – کرمان – کارمند – دانمارک – کماندار

جواب مرحله ۴۳۸
تست – توت – سرور – ترور – روسری – توریست – تروریست

جواب مرحله ۴۳۹
شیب – روشن – بانو – آشوب – ناشی – بینوا – آویشن – بیرون – بریان – بوران – روانی – ویران – روبان – شناور – بورانی – نیشابور

جواب مرحله ۴۴۰
فوت – کوه – کتف – فکر – کفر – کوره – کافه – رفاه – تفکر – کافر – کاوه – کاهو – کوفته – کافور – تکاور – کفتار – فواره – هکتار – کوتاه – فاکتور

جواب مرحله ۴۴۱
چوب – چلو – کچل – کوچ – کباب – بابل – کوبا – چابک – بلوچ – کابل – چلوکباب

جواب مرحله ۴۴۲
ساوه – آسان – تنها – توانا – سوهان – تاوان – ستوان – استوا – استان – اوستا – استوانه

جواب مرحله ۴۴۳
عید – نعش – دعا – شمع – معاد – منشی – عمان – مانع – شیاد – دشمن – دانش – معدن – معنا – ماشین – میدان – دشنام – نمایش – شمعدانی

جواب مرحله ۴۴۴
گاز – گام – مزه – گزنه – گمان – همزن – زرنگ – مزار – نمره – هرگز – گراز – مناره – راهزن – گمراه – هرمزگان

جواب مرحله ۴۴۵
خون – ساز – سخن – سوزن – ساخت – خزان – زانو – سوخت – سخاوت – خاتون – ستوان – خوزستان

جواب مرحله ۴۴۶
سیب – شیب – نشت – ناشی – شانس – آسیب – بیات – تنیس – بیست – نبات – نشست – شتاب – ستایش – بستنی – شبستان

جواب مرحله ۴۴۷
خنگ – نرخ – خبر – بانگ – خراب – بخار – ابرنگ – رگبار – خبرنگار

جواب مرحله ۴۴۸
کریم – کمین – نوکر – کویر – مانور – نیمرو – کارون – کامرون – رومانی – کامیون

جواب مرحله ۴۴۹
فاش – گوش – شرف – فرش – شفا – شوهر – گوشه – گوهر – فروش – فشار – گروه – فواره – شاهرگ – هاشور – گوارش – فروشگاه

جواب مرحله ۴۵۰
داد – آسان – دانا – استان – استاد – داستان – دادستان

جواب مرحله ۴۵۱
ملت – مبل – ویلا – ملیت – بومی – تاول – املت – بیات – لیمو – بلیت – لوبیا – آلبوم – ولایت – تابلو – موبایل – اتومبیل

جواب مرحله ۴۵۲
ختم – پشم – میخ – دشت – مشت – شیخ – پخش – خشت – خشم – شخم – خدمت – پشتی – پیشخدمت

جواب مرحله ۴۵۳
بچه – چاه – چهار – چاره – آزار – بارز – آچار – ارابه – ابزار – بازار – چابهار – بازارچه

جواب مرحله ۴۵۴
نفس – سفر – رنج – نجف – نجار – افسر – آرنج – فارس – نارنج – فنجان – اسفنج – فسنجان – رفسنجان

جواب مرحله ۴۵۵
کیش – شاکی – وزیر – ارزش – روکش – زیرک – کویر – زرشک – ورزش – کشور – ویزا – آرزو – شریک – کاشی – شیراز – کشاورز – کشاورزی

جواب مرحله ۴۵۶
خبر – رخت – اخم – خام – بخت – باخت – بخار – اخرت – ربات – خرما – خراب – تمبر – مرتب – اخبار – مخابرات

جواب مرحله ۴۵۷
دکه – کره – کوه – کوره – ورود – کندو – دوره – نوکر – دکور – روده – نرده – رنده – وردنه – کوهنورد

جواب مرحله ۴۵۸
دوش – هدف – شوفر – دشنه – فروش – روشن – درفش – شهروند – فروشنده

جواب مرحله ۴۵۹
تهی – نفت – هتل – تله – نفرت – تلفن – لیتر – رتیل – تیله – فرنی – تیره – هیتلر – فیلتر

جواب مرحله ۴۶۰
روشن – ناشی – رویش – شناور – نیایش – شیرین – آویشن – شنوایی – ویرایش – شیروانی – روشنایی

جواب مرحله ۴۶۱
نهاد – امید – ماده – دایه – دهان – مهدی – دانه – میهن – آدینه – همدان – ناهید – آینده – مدینه – نماینده

جواب مرحله ۴۶۲
سرور – رانت – تنور – ترور – ستوان – اورست – روستا – سنتور – توران – سروان – رستوران

جواب مرحله ۴۶۳
موز – مزه – وزنه – نمره – مزار – همزن – ارزن – موزه – آرزو – مناره – آزمون – ماهور – راهزن – هامون – روزنه – مانور – هموار – روزنامه

جواب مرحله ۴۶۴
بدل – دلار – دلبر – دایی – دبیر – یلدا – دلیر – لیبی – ردیاب – اربیل – بیدار – دلربا – اردبیل – بیلیارد

جواب مرحله ۴۶۵
مشک – کمد – مزد – پشم – شکم – آشپز – پزشک – پشمک – پماد – آدمکش – دامپزشک

جواب مرحله ۴۶۶
خوب – خوک – کابل – خالی – خواب – باکو – الکی – کوبا – وکیل – خیال – کیلو – لوبیا – خالکوبی

جواب مرحله ۴۶۷
عدس – داد – دعا – ساعد – ساعت – عادت – تعداد – سعادت – استاد – استعداد

جواب مرحله ۴۶۸
مکه – کره – کاهن – اراک – آرام – آرمان – همکار – انکار – اکران – ناهار – مناره – ناکام – راهنما – کارنامه

جواب مرحله ۴۶۹
گدا – گود – آوار – گوهر – اهدا – گردو – گروه – اگاه – اهورا – اداره – گوارا – آواره – درگاه – اراده – اردوگاه

جواب مرحله ۴۷۰
زین – نیزه – ارزن – آزار – زیان – نیاز – زیره – ارزان – نیزار – ایران – یارانه – رایانه – رازیانه

جواب مرحله ۴۷۱
سبک – سیب – بوس – سکوت – کویت – بیست – بوکس – بوتیک – بیسکویت

جواب مرحله ۴۷۲
آذر – گام – ذره – ذهن – نذر – گمان – مناره – گمراه – گذرنامه

جواب مرحله ۴۷۳
برق – سرب – برس – ساق – قرن – قبر – قرآن – ربات – سارق – نقاب – سبقت – بستر – نبات – قبرس – قنات – سراب – سرقت – قربان – رقابت – قبرستان

جواب مرحله ۴۷۴
غنا – متن – ملت – لغت – غلام – املت – نهال – غلات – تنها – نغمه – لانه – ناله – لغتنامه

جواب مرحله ۴۷۵
شهید – ارشد – شاهد – شیاد – ریشه – دایه – رشید – شیره – دایره – هشدار – شراره – شهردار – شهریار – شهرداری

جواب مرحله ۴۷۶
عرب – بستر – عباس – ربات – ساعت – سراب – سرعت – عابر – عبرت – عربستان

جواب مرحله ۴۷۷
مهم – حرم – رحم – حرام – حمام – مرام – مرهم – محرم – رحمان – مراحم – مهمان – نامحرم – محرمانه

جواب مرحله ۴۷۸
سحر – تست – ساحر – سارا – راحت – حسرت – اسارت – حراست – استتار – استراحت

جواب مرحله ۴۷۹
خشن – خام – خشم – شاخ – شخم – بخش – خانه – انبه – ماشه – خشاب – شانه – شهاب – شبنم – خانم – بهمن – خامه – نخبه – شاخه – شنبه – بخشنامه

جواب مرحله ۴۸۰
داد – گدا – درد – مداد – آرام – داماد – مرداد – امداد – دامدار – امدادگر

جواب مرحله ۴۸۱
دنج – جرم – جام – رنج – جارو – نجار – مجرد – جامد – جادو – جواد – نجوم – جوان – جانور – وجدان – درمان – مرجان – نمودار – جوانمرد

جواب مرحله ۴۸۲
دیس – یزد – سیب – سبز – زین – ساز – سبد – آسیب – نیاز – ایدز – ایزد – زیاد – زیان – بازی – زبان – زیبا – سبزی – بنیاد – بدنسازی

جواب مرحله ۴۸۳
پشه – پند – شانه – پینه – شیاد – شهید – پایه – دشنه – پناه – دانش – شاهد – پاشنه – آینده – آدینه – پیاده – شاهین – اندیشه – پیشنهاد

جواب مرحله ۴۸۴
سکه – شته – کره – تشک – ترکه – شکوه – روکش – کشور – تشکر – کوسه – شهوت – کشته – ترکش – سکوت – سوره – شهرت – سرکه – توشه – رشته – سکته – شرکت – کوره – شهرک – شکست – ورشکسته

جواب مرحله ۴۸۵
برگه – بانگ – آگاه – گربه – انبه – آبان – باران – انبار – ارابه – گرانبها

جواب مرحله ۴۸۶
گوی – گوهر – گونه – گروه – گیوه – گیاه – اگهی – گیره – گریه – واگن – گونی – یوگا – گواهی – انگور – گونیا – نیروگاه

جواب مرحله ۴۸۷
لنج – جهل – جانی – جهان – اجیل – ناجی – جاهل – انجیل – هیجان – لاهیجان

جواب مرحله ۴۸۸
متن – مترو – تورم – مروت – تمرد – تمدن – ثروت – تنور – تندرو – ثروتمند

جواب مرحله ۴۸۹
چرم – چاه – بچه – چوب – چهار – چاره – روباه – بهرام – مورچه – ماهور – مارچوبه

جواب مرحله ۴۹۰
قهر – قیر – قطر – نطق – قرن – نقطه – نقره – قطره – قرنیه – قرینه – قرنطینه

جواب مرحله ۴۹۱
پلک – پتک – پیست – اسکی – پلاک – کلاس – لیست – پلیس – پاکت – تاکسی – کلیسا – اسکلت – اسکیت – لاستیک – پاستیل – پلاستیک

جواب مرحله ۴۹۲
رخت – سخن – نرخ – آخرت – ساخت – استخر – استان – خرناس – خراسان – ستارخان

جواب مرحله ۴۹۳
پسر – سپر – سوپ – پارو – پوست – پرستو – روستا – پوستر – اورست – پاستور – پاسپورت

جواب مرحله ۴۹۴
دارت – افسر – فاسد – رفاه – دهات – ساده – فارس – دفتر – فرات – سفته – سفره – درست – سرفه – سفارت – فهرست – ستاره – افسرده – فرستاده

جواب مرحله ۴۹۵
خدا – خون – دانا – هاون – خانه – خنده – نخود – ناخدا – خانواده

جواب مرحله ۴۹۶
صدا – صدر – صرع – رعد – عمر – رصد – اعظم – صادر – معاد – مصدر – مصرع – صدراعظم

جواب مرحله ۴۹۷
ملک – کلم – لیتر – کویت – تورم – توکل – رتیل – کریم – موکل – وکیل – کتری – مترو – کولر – کیلو – لیمو – کویر – متروک – ملکوت – کیلومتر

جواب مرحله ۴۹۸
سوپ – سپر – پسر – سست – سوخت – خروس – رسوخ – خسرو – پوست – پوستر – پرستو – سرسخت – سرخپوست

جواب مرحله ۴۹۹
کوه – خوک – خال – لکه – خدا – دکه – دکل – لوده – کادو – هلاک – دلاک – کوله – داخل – خاله – کاوه – کاهو – کلاه – آلوده – کلاهخود

جواب مرحله ۵۰۰
علم – عمل – علی – عمه – عیال – مایع – میله – املا – عالم – عالی – علامه – اعلامیه

جواب مرحله ۵۰۱
زود – دوز – زنده – وزنه – اندوه – نوزده – نوزاد – زندان – نوازنده

جواب مرحله ۵۰۲
دوش – دود – بشر – درود – آشوب – ارشد – بودا – شبدر – بدرود – دشوار – داشبورد

جواب مرحله ۵۰۳
دکتر – آدرس – درست – دارت – تدارک – کنسرت – تانکر – کارتن – ترسناک – کردستان

جواب مرحله ۵۰۴
متن – ملت – لیتر – رتیل – رمال – ملیت – املت – امنیت – تمرین – میترا – ترمینال

جواب مرحله ۵۰۵
تنگ – گاری – ایران – گیتار – رایگان – گرانیت – گارانتی

جواب مرحله ۵۰۶
بوس – سوپ – سبد – سود – دوست – بودا – دوات – سواد – پادو – پوست – بوداپست

جواب مرحله ۵۰۷
لیز – میز – لرز – مزار – آزار – رمال – لازم – آرام – لیزر – مالزی – میرزا – آلزایمر

جواب مرحله ۵۰۸
فوت – لوس – فال – فلوت – سفال – ایفل – سوال – لیست – سیلو – سویا – فسیل – استیل – ولایت – تلافی – فوتسال – فستیوال

جواب مرحله ۵۰۹
سنگ – پارو – پارس – سرنگ – نرگس – واگن – سنگر – انگور – سروان – گارسون – سنگاپور

جواب مرحله ۵۱۰
خدا – صدر – خرد – نرخ – صدا – خاص – رصد – رنده – خرده – صادر – خانه – خنده – صخره – رخنه – نرده – رصدخانه

جواب مرحله ۵۱۱
پلید – پیدا – پماد – مدال – امید – دیلم – لامپ – یلدا – پیام – پدال – املا – میلاد – ایلام – دیپلم – المپیاد

جواب مرحله ۵۱۲
قیر – قلک – ملک – کلم – قلم – رقم – کامل – رمال – قیام – مالک – کریم – قمار – کلام – قالی – کالری – اقلیم – قلمکاری

جواب مرحله ۵۱۳
زیپ – پرز – تیز – تراز – آزار – پیاز – پارتی – زیارت – پیتزا – پارازیت

جواب مرحله ۵۱۴
منع – قطع – طمع – طعم – عمه – عمق – مانع – نقطه – معنا – قطعه – منطق – قانع – طعنه – طعمه – مقنعه – منطقه – قطعنامه

جواب مرحله ۵۱۵
نعل – نسل – علی – قتل – عقل – نقل – عسل – تعلق – تنیس – لیست – تعلیق – تلقین – نستعلیق

جواب مرحله ۵۱۶
وزن – زبان – زانو – بازو – بانو – بودا – نوزاد – بادبزن – بندباز

جواب مرحله ۵۱۷
میخ – خانه – شاخه – ماشه – میهن – منشی – شانه – خیمه – خیام – خامه – خانم – همایش – ماشین – نمایش – شاهین – هخامنشی

جواب مرحله ۵۱۸
رنج – نجار – جادو – جواد – جارو – جهان – جاده – جوان – آرنج – جوهر – وردنه – جانور – اندوه – اروند – وجدان – جواهر – جوانه

جواب مرحله ۵۱۹
خبر – قبر – برق – قرن – خراب – قرآن – بخار – نقاب – قربان – اخبار – انبار – باران – باقرخان

جواب مرحله ۵۲۰
برگ – زبان – آبان – بانگ – برنز – آزار – زرنگ – بزرگ – ابزار – باران – آبرنگ – بازار – انبار – ارزان – بازرگان – گازانبر

جواب مرحله ۵۲۱
مدت – یلدا – پیام – امید – پیدا – پماد – لامپ – مدال – املت – پلید – پدال – دیپلم – میلاد

جواب مرحله ۵۲۲
شانس – رشته – شانه – ناشر – شهرت – تراش – ارتش – تنها – تشنه – تهران – رسانه – ستاره – ترانه – نشاسته – شهرستان

جواب مرحله ۵۲۳
فدا – سفر – دیگ – گیس – اسیر – سفید – افسر – اسید – گاری – سفیر – فردا – فارس – فاسد – سیگار – فریاد

جواب مرحله ۵۲۴
یزد – مزد – مزار – امید – زمرد – زمین – نیاز – زیان – دراز – زیاد – میدان – نیزار – نامزد – درمان – میرزا – میزان

جواب مرحله ۵۲۵
عسل – علی – عمل – علم – عالی – املا – مایع – سلام – سالم – آسیا – عیال – عالم – سیما – اسلام – الماس – ایلام – اسماعیل

جواب مرحله ۵۲۶
کوه – هتل – تله – رتیل – کویر – لیتر – کولر – وکیل – هویت – تکیه – کوره – کیلو – کویت – کوله – ترکیه

جواب مرحله ۵۲۷
کور – نوک – آوار – کویر – نوکر – اراک – نیرو – روانی – ایوان – ایران – ویران – کارون – کاروان – اوکراین

جواب مرحله ۵۲۸
چاپ – چاه – چای – پیچ – هیچ – چاره – پارچ – آچار – پاچه – چهار – پارچه

جواب مرحله ۵۲۹
نهاد – دانه – هادی – آینه – دایه – انبه – آبان – بدهی – بنده – دانا – آینده – آبادی – ناهید – آدینه

جواب مرحله ۵۳۰
سبک – برف – سفر – کیف – سیب – کافر – کرفس – اسکی – کاسب – فارس – افسر – اسیر – فریب – سیرک – کرسی – ریسک – سفیر – رکاب – آسیب – سراب – اکسیر – باریک – بارفیکس

جواب مرحله ۵۳۱
تخم – خدا – رخت – مدت – مدرک – مخدر – خرما – دارت – خدمت – خادم – دکتر – درخت – دختر – خدمتکار

جواب مرحله ۵۳۲
سحر – سبد – حدس – حبس – ساحر – آباد – سراب – آدرس – حساب – حسابدار

جواب مرحله ۵۳۳
مربی – بیمه – ماهی – مربا – آرام – آمار – بهار – بامیه – ارابه – بیمار – ابراهیم

جواب مرحله ۵۳۴
املا – نسیم – سالن – آسان – آسیا – سینما – یاسمن – ایلام – سیمان – الماس – آسمان – اسلام – آلمان – ایمان – سلیمان – سلمانی – میانسال

جواب مرحله ۵۳۵
خیس – سخت – سیخ – رخت – ساخت – خیار – اسکی – کتری – ساکت – خسارت – کتیرا – تاریخ – اسکیت – استخر – تاکسی – تاریک – خاکستر – خاکستری

جواب مرحله ۵۳۶
دقت – دارت – قرار – قدرت – برتر – بردار – برادر – دربار – رقابت

جواب مرحله ۵۳۷
کاوش – ورزش – آرزو – کشور – شرور – ارزش – روکش – زرشک – کشاورز – ورزشکار

جواب مرحله ۵۳۸
مبل – ریال – مربا – بالن – مربی – منبر – ملایر – برلین – بریان – بیمار

جواب مرحله ۵۳۹
رنج – جشن – نجف – سفر – نجار – فشار – شانس – آرنج – ناشر – اسفنج – سفارش – فشارسنج

جواب مرحله ۵۴۰
جلد – یلدا – ویلا – دلیر – دلار – لودر – جواد – آجیل – جلاد – جدول – جدال – جارو – جادو – دلاور – جاوید – رادیو – دیوار

جواب مرحله ۵۴۱
برگ – گروه – گوهر – واگن – گربه – گونه – آهنگ – انبه – بانگ – بانو – آبرنگ – روبان – بنگاه – آهنگر – بوران – انگور – روباه – گروهبان

جواب مرحله ۵۴۲
سکو – سکه – کوه – کوسه – ساده – کاوه – واکس – سواد – کادو – کاهو – کاسه

جواب مرحله ۵۴۳
اسکی – کتری – لیتر – رتیل – لیست – کلاس – ریاست – تاکسی – کتیرا – اسکیت – کلیسا – سریال – اسکلت – کالری – تاریک – لاستیک – کریستال

جواب مرحله ۵۴۴
نوید – امید – ویلا – مواد – یلدا – لیمو – مدال – میدان – وانیل – دیوان – ملوان – میلاد – لیوان

جواب مرحله ۵۴۵
متن – تانک – کتان – کنیا – کتری – کمین – کمان – تمرین – تاریک – کتیرا – تیمار – کتانی – ترکمن – کرمان – تانکر – نیمکت – امنیت – تیرکمان

جواب مرحله ۵۴۶
سنگ – کتان – ساکت – تانک – سرنگ – سنگک – نرگس – سنگر – کنسرت – تانکر – ترسناک

جواب مرحله ۵۴۷
قلم – قوم – نقل – قول – قمه – قله – لقمه – نهال – قلوه – مقوا – قلمو – لانه – منقل – لقمان – ملوان – مقاله – ملاقه – نقاله

جواب مرحله ۵۴۸
سوال – سالن – ویلا – سونا – سویا – وانیل – لیوان – یونان – وسایل – نایلون

جواب مرحله ۵۴۹
رقم – دقت – درد – قرن – مدت – متن – قند – قدم – تند – قدرت – مرقد – تمدن – مقتدر – قدرتمند

جواب مرحله ۵۵۰
دوش – گوش – شوهر – شوره – گوهر – گروه – گردو – شاهد – دوره – روده – هاشور – شاگرد – گوارش – شاهرگ – هشدار – شاهرود

جواب مرحله ۵۵۱
دکان – اراک – دانا – کنیا – اندک – انکار – ایران – ایراد – دینار – کاردانی

جواب مرحله ۵۵۲
سوپ – پشم – پارو – پرسش – سرما – سمور – پارس – شامپو – سماور – مشاور

جواب مرحله ۵۵۳
رخش – مربا – خشاب – خراش – آرام – خرما – بخار – خراب – آبشار – آرامش – آرامبخش

جواب مرحله ۵۵۴
گمان – آرام – مدارا – نامرد – ارگان – آرمان – درمان – اندام – نامدار

جواب مرحله ۵۵۵
تشک – دکل – کاشت – دلار – شکار – دکتر – شرکت – ترکش – تراش – ارتش – تشکر – درشت – تلاش – شکلات

جواب مرحله ۵۵۶
بست – سبک – کسب – کباب – کاسب – کلاس – کتاب – بابک – بابل – ساکت – کابل – لباس – اسکلت – کسالت – بسکتبال

جواب مرحله ۵۵۷
زبر – دره – بچه – چوب – چرب – زرد – بره – دوره – برده – روزه – روده – بهروز – زردچوبه

جواب مرحله ۵۵۸
جام – امید – مداد – جامد – جدید – مجید – اجداد – امداد – داماد – جامدادی

جواب مرحله ۵۵۹
اول – لوس – نسل – سفر – فال – نفس – سونا – سالن – افسر – سفال – فارس – سوال – افسون – فانوس – فوران

جواب مرحله ۵۶۰
ریل – لیز – آجر – زجر – ریال – جاری – رازی – لیزر – آجیل – ایرج – ارازل – جالیز – الجزایر

جواب مرحله ۵۶۱
نوک – واگن – کنار – نگار – گران – کنگر – نوکر – انگور – گورکن – کارون – کانگورو

جواب مرحله ۵۶۲
فخر – فال – فلک – کفر – فکر – خال – کافر – کلاف – کالا – فاخر – خلاف – اراک – خلافکار

جواب مرحله ۵۶۳
موز – گام – آرزو – آمار – آواز – آوار – آرام – گراز – مزار – گرما – امروز – ماورا – گوارا – آموزگار

جواب مرحله ۵۶۴
دفن – دیو – نیرو – فرنی – نوید – فرود – درون – ردیف – فوری – فردین – فریدون – فروردین

جواب مرحله ۵۶۵
کابل – بلیت – نبات – کتاب – بیان – بیات – کتان – لکنت – تانک – بانک – بالن – تنبک – تنبل – کتانی – بالکن – لبنیات – کابینت – تلکابین

جواب مرحله ۵۶۶
لوس – موم – سوال – ملوس – املا – سالم – سلام – اسلام – الماس – امسال

جواب مرحله ۵۶۷
نیش – شیب – ریشه – بیشه – میهن – نیمه – شیره – نرمش – شنبه – منبر – بهمن – شبنم – نمره – مربی – منشی – بیمه – نشریه

جواب مرحله ۵۶۸
زبر – برگ – دیگ – یزد – زیره – بدهی – برگه – گربه – هرگز – بزرگ – گرده – گریه – گیره – دبیر – برگزیده

جواب مرحله ۵۶۹
رخت – خیر – بخت – خبر – بخار – خیار – آخرت – باخت – ربات – تایر – بیات – خراب – تخریب – باتری – تاریخ – بخاری – تبخیر – تاخیر – خیرات – بختیاری

جواب مرحله ۵۷۰
گنج – جگر – رنج – گدا – جنگ – آرنج – گنجه – گنده – گران – گرده – آهنگ – درجه – نجار – جهان – جاده – جهاد – گردن – گناه – نگار – نگاه – آهنگر – جهانگرد

جواب مرحله ۵۷۱
نسل – لیست – آسان – آسیا – سینا – تنیس – سالن – ایست – استان – ایالت – آستین

جواب مرحله ۵۷۲
فرش – شرف – ظرف – فیش – ظریف – رویش – شریف – فروش – شوفر – فوری – یورش – ظرفشویی

جواب مرحله ۵۷۳
بدل – ویلا – یلدا – نوبل – بلند – بانو – بودا – دیوان – بینوا – لوبیا – نابود – لیوان – بنیاد – وانیل – والدین

جواب مرحله ۵۷۴
پتک – پست – تپش – سوپ – کشت – پیک – پشت – پوک – تشک – شکست – پشتک – سکوت – تیوپ – پیست – کویت – کشتی – پشتی – پوست – پوشک – پیشکسوت

جواب مرحله ۵۷۵
یزد – داس – زین – دیس – زنده – نیاز – دایه – سیاه – ساده – نسیه – سینه – زیاد – زیان – ایزد – سینا – نیزه – اسید – سایه – سازه – زاهد – آینه – آینده – آدینه – سازنده

جواب مرحله ۵۷۶
مواد – دوام – دریا – مرید – مایو – وارد – مدیر – مدار – مادر – امید – رادیو – دیوار – مروارید

جواب مرحله ۵۷۷
شیمی – ماشه – شیره – ریشه – ماهی – شیار – شهرام – شماره – همایش – شیرماهی

جواب مرحله ۵۷۸
غار – غنا – غنی – اغوا – نیرو – آوار – روغن – روانی – ویران – ایوان – ایران – ارغوان – ارغوانی

جواب مرحله ۵۷۹
سخت – خون – سخن – تونس – وانت – آسان – سونا – ساخت – ستون – سوخت – نخست – ستوان – اوستا – تاوان – سخاوت – استان – استوا – خاتون – توانا – استخوان

جواب مرحله ۵۸۰
متن – مترو – تنور – مایو – تورم – رمان – تیمار – تامین – روانی – مانتو – تمرین – ویران – نیمرو – تومان – امنیت – میترا – مریوان – رومانی – ویتنام – ورامین

جواب مرحله ۵۸۱
رخش – خوش – شاخ – شوخ – خارش – یواش – خراش – خاور – شرور – شوخی – خیار – خیارشور

جواب مرحله ۵۸۲
ترن – برس – سرب – نصب – صبر – نبات – سراب – تراس – بستر – راست – ستار – رانت – آبستن – تناسب

جواب مرحله ۵۸۳
کوی – نوک – کتان – تانک – یکتا – کویت – کتانی – ایوان – کتایون – تایوان

جواب مرحله ۵۸۴
پست – پتک – پاک – پکن – پاکت – ساکن – کاست – آسان – ساکت – سکان – استان – پاستا – استکان – پستانک – پاکستان

جواب مرحله ۵۸۵
سود – هوس – سند – سونا – سواد – آدرس – ساوه – ساده – سوره – سرود – آسوده – وردنه – سوهان – رسانه – اندوه – سودان – سروان – دوران – اروند

جواب مرحله ۵۸۶
گیس – آسیا – هستی – آگهی – آگاه – ایست – سیاه – گیاه – سایه – آگاهی – ایستگاه

جواب مرحله ۵۸۷
گوش – گوشه – گروه – گوهر – گواه – ورشو – شوره – رشوه – شوهر – هاشور – شاهرگ – گوارش – گوشواره

جواب مرحله ۵۸۸
جنگ – باج – لجن – گنج – لنج – جنگل – گلاب – بانگ – انگل – بالن – لبنان – جنگلبان

جواب مرحله ۵۸۹
سند – یلدا – اسید – آدرس – دلیر – اسیر – دلار – ساری – دینار – سریال – سیلندر – ایسلند – ایرلند

جواب مرحله ۵۹۰
میل – موش – ملت – مشت – شوم – لوتی – ولرم – لیمو – یورش – رتیل – لیتر – تورم – مترو – ترشی – مشورت – مشتری – لیموترش

جواب مرحله ۵۹۱
تیز – تنه – زینت – نیاز – زیان – تازه – آینه – نیزه – تنها – انتها – نهایت – اهانت – تازیانه

جواب مرحله ۵۹۲
یزد – باز – زین – زینب – ایزد – بیان – بازی – زبان – زیبا – زیاد – بنیاد – بندباز

جواب مرحله ۵۹۳
کیش – نمک – شیک – شادی – کمین – آدمک – امید – شاکی – مدنی – مشکی – کاشی – دکان – شیاد – منشی – دشمن – دشنام – نمایش – آدمکش – ماشین – میدان

جواب مرحله ۵۹۴
کبد – کتاب – کارت – رکاب – ربات – تبرک – اراک – آباد – دارت – برکت – راکت – دکتر – ابتدا – ارادت – تدارک – ابتکار

جواب مرحله ۵۹۵
خون – خدا – نرخ – خرد – دوره – نخود – رخنه – درون – خانه – روده – خنده – خاور – وردنه – اندوه – اروند – دوران – خواهر – رودخانه

جواب مرحله ۵۹۶
پدر – پودر – ایده – پادو – پاره – پارو – پرده – ادویه – پیاده – پراید – دیوار – دایره – رادیو

جواب مرحله ۵۹۷
سکه – سنگ – سکان – گناه – کاسه – نگاه – آهنگ – آسان – آگاه – سنگک – ساکن

جواب مرحله ۵۹۸
چای – پیچ – چین – چاپ – پوچ – پنیر – پارچ – پارو – پنچر – پویا – چنار – چوپان – پوریا – پیانو

جواب مرحله ۵۹۹
شال – زشت – شنل – لنز – نبات – شتاب – زبان – تابش – بالن – بالش – زابل – تنبل – تلاش

جواب مرحله ۶۰۰
اسکی – لیست – ایست – بلیت – سبیل – کتاب – کابل – لباس – آسیب – بیست – کلاس – کاسب – کلیسا – تاکسی – اسکلت – اسکیت – ابلیس – لاستیک

جواب مرحله ۶۰۱
دود – اردن – نوید – نادر – درود – درون – دینار – دیوان – دیدار – دیوار – دوران – اروند – روانی – ویران – رادیو

جواب مرحله ۶۰۲
عرب – عروس – بستر – وسعت – ساعت – عابر – سراب – بورس – سرعت – عبور – عبرت – روستا – باروت

جواب مرحله ۶۰۳
واگن – فارس – نرگس – نگار – سنگر – افسر – سونا – سرنگ – گران – انگور – سروان – فوران – فانوس – گارسون – افسونگر

جواب مرحله ۶۰۴
تند – مدت – تهی – متن – مرده – ریتم – نیمه – مرید – تیره – مدیر – نمره – تمدن – میهن – مهدی – درهم – تمرین – مدینه

جواب مرحله ۶۰۵
بغل – باغ – لبه – آغل – غیب – بالا – غایب – ابله – الاغ – لایه – اهلی – باله – بالغ

جواب مرحله ۶۰۶
آلپ – آرام – آمار – املا – رمال – رمان – لامپ – آلمان – آرمان

جواب مرحله ۶۰۷
منچ – چمن – چای – عید – چین – دعا – مایع – مانع – عمان – معنا – معدن – معاد – چمدان – میدان – معدنچی

جواب مرحله ۶۰۸
مزد – دزد – یزد – دید – میز – داد – ایدز – دزدی – آزاد – مداد – زیاد – ایزد – آزادی – داماد – امداد

جواب مرحله ۶۰۹
تیز – تایر – زیان – زینت – آزار – تراز – ارزن – زرین – نیاز – زیارت – ارزان – نیزار – ایران

جواب مرحله ۶۱۰
ربات – نوبت – نبات – انبر – بیان – بیات – تنور – بانو – رانت – باروت – بیرون – بینوا – باتری – روبان – بوران – بورانی

جواب مرحله ۶۱۱
خدا – مواد – مدار – آوار – مخدر – مورخ – مادر – آمار – آرام – آخور – خرما – خاور – خادم

جواب مرحله ۶۱۲
پدر – پادو – وارد – پارو – پودر – پرتو – دارت – اردو – آوار – دوات – داور – دارو – اروپا – واردات

جواب مرحله ۶۱۳
فرش – تفرش – هرات – تراش – افشا – افرا – فرات – ارتش – رشته – رفاه – فشار – شهرت – آشفته – فرشته – شرافت – اشاره

جواب مرحله ۶۱۴
گله – بدل – انبه – ابله – باله – هلند – گنده – بنده – گلاب – بلند – بالن – انگل – بانگ – گنبد – بنگاه – گلدان – هندبال

جواب مرحله ۶۱۵
قصد – قرص – فقر – قصر – قیر – قیف – صفا – صاف – افق – رقص – صدا – صفر – صدف – صیاد – فقیر – فردا – صادق – رفیق – فریاد

جواب مرحله ۶۱۶
سخن – سخت – پست – ساخت – پناه – پخته – سپاه – خسته – خانه – تنها – نخست – پسته – پاسخ – نسخه

جواب مرحله ۶۱۷
سهم – سند – پند – پناه – پماد – ماسه – دهان – دانه – ساده – ماده – سهام – دامنه – مهندس – همدان

جواب مرحله ۶۱۸
ایست – سیما – ماست – آسیا – املا – لیست – املت – تماس – اسلام – الماس – تسلیم – سلامت – ایلام – سلامتی – مالیات – التماس

جواب مرحله ۶۱۹
جام – متن – تند – تاج – مزد – مدت – جزام – مزاج – جامد – مجاز – زمان – تمدن – نماز – نجات – نامزد

جواب مرحله ۶۲۰
زال – خال – خاص – اصل – صلح – زحل – حاصل – صالح – خالص – خیال – اصیل – خالی – حاصلخیز

جواب مرحله ۶۲۱
کوچ – چرک – چین – یونس – کرسی – کویر – نوکر – چروک – ریسک – سیرک – کنسرو

جواب مرحله ۶۲۲
زاغ – داغ – غار – غنا – غاز – ارزن – چادر – دراز – چراغ – اردن – چنار – چغندر

جواب مرحله ۶۲۳
ارزن – اردن – ربنا – دراز – باند – بارز – برنز – انبر – زبان – بردار – برادر – دربار – دربان

جواب مرحله ۶۲۴
جگر – رنج – جنگ – جام – جرم – اوج – موج – گنج – جوان – رمان – جارو – آرنج – نجوم – واگن – نجار – مرجان – انگور – جانور – جنگاور

جواب مرحله ۶۲۵
رخش – خوک – خشک – شاخ – چکش – چرک – چرخ – کوچ – چروک – چاکر – شکار – خراش – کاوش – خارش – خاور – روکش – کشور – خوراک

جواب مرحله ۶۲۶
جوش – جشن – دوش – شاهد – شانه – جواد – دانش – جوان – دشنه – جهاد – جادو – جاده – جهان – اندوه – وجدان – جوانه – دانشجو – جوشانده

جواب مرحله ۶۲۷
تخت – رخت – تهی – خبر – خیر – بخت – تربت – بخیه – تختی – بهتر – خبره – تخته – تیره – رتبه – تخریب – تربیت – تبخیر

جواب مرحله ۶۲۸
کرج – کاج – جادو – ورود – اردک – کارد – کادو – جودو – جواد – جارو – کادر – رکود – دکور

جواب مرحله ۶۲۹
قلب – قتل – قاب – لقب – قاتل – قالب – بالا – قلاب – شلاق – اتاق – بقال – بالش – شتاب – تلاش – تقلب – تالاب – باتلاق

جواب مرحله ۶۳۰
بدل – گله – دلار – گلاب – گرده – گربه – دلبر – برگه – باده – ابله – باله – برده – دلربا – براده – درگاه – گرداب – بالگرد

جواب مرحله ۶۳۱
تپش – پشت – هشت – پشه – تنه – تنگ – گشنه – تنگه – تشنه – نقشه – قشنگ

جواب مرحله ۶۳۲
گلو – لوح – گسل – هلو – حوا – سوله – ساوه – الگو – حلوا – هالو – سلاح – ساحل – سوال – حوله – حواس – اسلحه – گوساله

جواب مرحله ۶۳۳
قفس – فال – قله – قفل – سکه – افق – قلک – سقف – کلاه – کلاس – کافه – کاسه – ساقه – سفال – قفسه – فلکه – اسکله – کلافه

جواب مرحله ۶۳۴
رنج – تاج – برج – جهان – تنها – رتبه – نجات – نجار – برنج – باجه – انبه – آرنج – تاجر – تهران – تجربه – ترانه

جواب مرحله ۶۳۵
دیس – عطر – سطر – دعا – عید – عدس – رعد – سعی – سریع – اسید – رسید – اسیر – عطار – ساعد – آدرس – سعدی – عدسی – عطارد

جواب مرحله ۶۳۶
نسل – سوت – هلو – هتل – هوس – تله – نوه – چهل – تنه – تونل – ستون – سوله – چهلستون

جواب مرحله ۶۳۷
چاپ – گاو – پوچ – اول – گلو – چال – پلو – پول – گلپر – پارچ – پارو – الگو – چپاول

جواب مرحله ۶۳۸
گلف – نفس – فال – لگن – چنگ – گسل – سفال – انگل – سالن – چنگال

جواب مرحله ۶۳۹
پشه – هوش – گوش – گوهر – پوشه – شوهر – رشوه – گروه – شوره – پژوهش – پروژه – پژوهشگر

جواب مرحله ۶۴۰
یزد – وزن – زیاد – زانو – آویز – ونیز – ایزد – ایدز – زیان – نیاز – دیوان – زندان – نوزاد – یونان – اندونزی

جواب مرحله ۶۴۱
شیب – تیز – زشت – آتش – شتاب – زیبا – تابش – بازی – اشیا – آشتی – بیات

جواب مرحله ۶۴۲
راکت – کتان – رانت – آنتن – کتری – تانک – کارت – کنار – کتیرا – تاریک – کتانی – تانکر

جواب مرحله ۶۴۳
رنگ – سند – گردن – نرگس – سنگر – گردو – سوسن – سرنگ – درنگ – سرود – درون – سوگند

جواب مرحله ۶۴۴
خزر – زخم – رمان – آزار – خمار – خزان – خرما – زمان – آرام – آمار – خانم – مزار – مخزن – نماز – ارزان – آرمان

جواب مرحله ۶۴۵
پدر – دکل – پلک – پول – پاک – پارو – دلار – پلاک – کادو – پدال – لودر – کولر – پودر – پارک – دکور – دلاور – پولاد – پولدار

جواب مرحله ۶۴۶
خرس – لپه – پله – پسر – سپر – سرخ – خاله – پاره – پاسخ – سپاه – هراس – پارس – پسرخاله

جواب مرحله ۶۴۷
گلو – گلف – لیف – فیل – فرش – فیش – شرف – گوش – لیگ – یورش – گوشی – فروش – فوری – شریف – گوریل – گلفروشی

جواب مرحله ۶۴۸
گوهر – گروه – دوره – آگاه – آوار – گردو – روده – گرده – گوارا – اراده – اداره – آواره – هوادار – اردوگاه

جواب مرحله ۶۴۹
چای – چین – چرک – اراک – کنار – آچار – چنار – چاکر – ایران – انکار – ناچار

جواب مرحله ۶۵۰
متن – نوک – کویت – موکت – کمین – تومان – مانتو – کتانی – تامین – نیمکت – امنیت – ویتنام – کامیون

جواب مرحله ۶۵۱
چکش – چرک – چای – شاکی – شریک – شیار – اراک – شکار – آچار – چاکر – کاشی – چریک – آرایش – آشکار – شکارچی

جواب مرحله ۶۵۲
بیم – شیب – مبل – بیل – لبه – شبیه – شلیل – میله – بیمه

جواب مرحله ۶۵۳
قند – نقد – قدر – قرن – قرآن – قرار – قناد – گردن – قادر

جواب مرحله ۶۵۴
دست – کتری – ایست – درست – رسید – آدرس – اسید – اسکی – دکتر – تاکسی – تدریس – کتیرا – ریاست – تاریک – اسکیت – دستیار – کاردستی

جواب مرحله ۶۵۵
سنج – گنج – جگر – تنگ – جنگ – تاج – رنج – نجات – آرنج – نجار – سرنگ – تاجر – سنگر – نرگس – جسارت – گرجستان

جواب مرحله ۶۵۶
خون – خوک – نوک – خنک – کویت – یکتا – خاکی – کتانی – خیانت

جواب مرحله ۶۵۷
زیپ – پیاز – ناشی – زیان – نیاز – منشی – پیام – زمین – آشپز – نمایش – ماشین – پیمان – پشیمان

جواب مرحله ۶۵۸
کاخ – خدا – خوک – خود – گردو – دکور – کادو – خوراک – خودکار

جواب مرحله ۶۵۹
چال – پیچ – چای – پول – سوپ – پوچ – چاپ – پویا – سویا – سوال – چیپس – پلیس – سیلو – ویلا – وسایل – چالوس – چاپلوس

جواب مرحله ۶۶۰
صدا – دفن – نصف – صدف – صاف – صفر – صفا – صیاد – فردا – صادر – فریاد – آفرین – صرافی

جواب مرحله ۶۶۱
غار – باغ – بچه – چاه – غرب – چرب – چراغ – غبار – چهار – آچار – باغچه – ارابه – چابهار

جواب مرحله ۶۶۲
نشر – پشه – پنیر – ریشه – شانه – آینه – شیره – شیار – شاهین – نشریه – پاشنه – پریشان – پیراهن

جواب مرحله ۶۶۳
دیگ – لیگ – دلار – دلیر – گاری – یلدا – ریال – گالری – دلگیر

جواب مرحله ۶۶۴
سیما – ماست – ژیان – تنیس – تماس – ایست – نسیم – امنیت – آستین – تامین – سیمان – یاسمن – سینما

جواب مرحله ۶۶۵
خیر – چرخ – چرم – هیچ – چای – چاه – مخچه – خمره – خیار – خمیر – مریخ – خیام – چهار – خرما – خیمه – میخچه

جواب مرحله ۶۶۶
جوک – مکه – موج – کوه – جیب – میوه – هجوم – جیوه – هویج – بیوه – بیمه

جواب مرحله ۶۶۷
ترس – سکو – سوت – رسول – ترسو – کولر – سکوت – سلول – لوستر

جواب مرحله ۶۶۸
سوپ – روح – سحر – حوا – پست – راحت – پوست – پارس – حسرت – پرستو – اورست – روستا – حراست

جواب مرحله ۶۶۹
کرج – کاج – تاج – کتری – راکت – جرات – کارت – جاری – تاجر – یکتا – تاریک – کتیرا – تکرار

جواب مرحله ۶۷۰
عرش – شعر – اثر – ارث – رعنا – ناشر – انشا – آشنا – شاعر – اعشار

جواب مرحله ۶۷۱
ماشه – آرام – آگاه – اشاره – اهرام – گمراه – شاهرگ – شماره – آرامش

جواب مرحله ۶۷۲
هلو – دکل – دکه – کوه – کلاه – کاهو – کوزه – کادو – کوله – کاوه – لوزه – هالو – زالو – زاهد – آلوده

جواب مرحله ۶۷۳
رخت – سخت – خسته – ساخت – آخرت – اسارت – ستاره – خسارت – استخر – آراسته

جواب مرحله ۶۷۴
مزد – موز – دلار – زالو – زمرد – مدال – آرزو – دراز – مدار – مزار – مواد – مادر – لودر – لوازم – مزدور – دلاور – زردآلو

جواب مرحله ۶۷۵
مرغ – غرب – بغل – لغت – باغ – غار – مبل – غبار – مربا – املت – غارت – تمبر – غلام – لاغر – بالغ – غربت – مبلغ

جواب مرحله ۶۷۶
میز – مزد – مزه – مهدی – زنده – هیزم – همزن – نیمه – نیزه – زمین – میهن – مدینه

جواب مرحله ۶۷۷
سیخ – شاخ – خیس – سخن – شیخ – خشن – ساق – نیش – سینا – نقاش – شانس – نقاشی

جواب مرحله ۶۷۸
رخت – نرخ – خیر – پنیر – خیار – آخرت – خیانت – تاخیر – تاریخ

جواب مرحله ۶۷۹
تیز – ساز – سبز – سیب – قاب – زیست – بزاق – سبقت – آسیب – زیبا – بازی – سبزی – بیست – ایست

جواب مرحله ۶۸۰
جلد – جسد – جاده – سوله – جاهل – سوال – جهاد – جلاد – سجده – سواد – ساده – جلسه – جدول – سجاده – آلوده – آسوده

جواب مرحله ۶۸۱
مشت – رشت – شتاب – شربت – تمبر – آرام – مرتب – مربا – تماشا – آبشار – آرامش

جواب مرحله ۶۸۲
متن – مدت – دقت – قدم – تمدن – قنات – قناد – نامه – تنها – دهات – ماده – همدان – دامنه – دهقان

جواب مرحله ۶۸۳
گله – نوه – گلو – لال – گونه – الگو – انگل – لنگه – لوله – لاله – گلوله – النگو

جواب مرحله ۶۸۴
گیس – سبک – برگ – رکاب – سراب – کاسب – آسیب – اکبر – اسیر – گاری – بیکار – سیگار – باریک

جواب مرحله ۶۸۵
لطف – لبه – فال – طلا – طفل – طبل – برف – ابله – رفاه – باطل – باله

جواب مرحله ۶۸۶
تشک – کشت – تشت – سکان – ساکن – شانس – کاشت – شکست – تشتک – نشست – ساکت – تکان

جواب مرحله ۶۸۷
جهش – گلو – جوش – گوش – گله – گوشه – گوجه – لهجه

جواب مرحله ۶۸۸
دنج – جگر – رنگ – رنج – برگ – برج – جنگ – گنبد – نجیب – دبیر – درنگ – برنج – گردن

جواب مرحله ۶۸۹
رحم – حرم – مدت – محمد – محرم – حریم – مریم – مردم – مدیر – رحمت – متحد – محترم – تحریم

جواب مرحله ۶۹۰
عرب – عمر – شعر – شمع – مشت – تمبر – مربع – عابر – شربت – شاعر – شتاب – مربا – عمارت – عبارت

جواب مرحله ۶۹۱
برج – زرد – وجب – جارو –
جواب – واجب – بازو – آرزو – بازجو – جوراب

جواب مرحله ۶۹۲
شرق – قیر – قشر – شال – شادی – ارشد – شلاق – قالی – یلدا – قادر – ریال – دلار – قلدر – دلیر

جواب مرحله ۶۹۳
جهش – دیو – جوش – جدی – دوش – جیوه – هویج – جزوه – شهید – دوشیزه

جواب مرحله ۶۹۴
نصب – صوت – بانک – نوبت – تکان – نبات – کتاب – صابون – تنباکو

جواب مرحله ۶۹۵
لبو – مبل – طبل – طول – سطل – سیب – وسط – سبیل – طلسم – بلوط – لیمو – سیلو – موسی – مطلوب

جواب مرحله ۶۹۶
قلک – قهر – قله – برق – قبر – قبله – برکه – کلبه – کلاه – بقال – قالب – قاره – قلاب – براق – کابل – کربلا

جواب مرحله ۶۹۷
جرم – مکه – موج – نمک – کوه – نوکر – کوره – جهنم – جوهر – نمره

جواب مرحله ۶۹۸
وزن – کنیز – زانو – نازک – زیان – نیاز – کویت – زینت – کتانی – زیتون

جواب مرحله ۶۹۹
پست – پلک – پیر – پیک – کتری – لیست – پلیس – پیکر – لیتر – رتیل

جواب مرحله ۷۰۰
نجف – عاج – رنج – جان – نجار – عارف – رفاه – آرنج – جهان – عرفان

جواب مرحله ۷۰۱
حدس – سبد – حبس – حوا – بوس – سواد – واحد – حسود – حساب

جواب مرحله ۷۰۲
حرف – حرم – رحم – فکر – حکم – حمام – حرام – کافر – مرام – محرم – مکار – حاکم – محکم

جواب مرحله ۷۰۳
سیخ – شیخ – شال – شاخ – خیس – خشک – کاشی – شاکی – خیال – کلاس – خالی – شلیک – کلیسا – خشکسالی

جواب مرحله ۷۰۴
نفت – تنش – فیش – وفا – شفا – وفات – ناشی – یواش – شیفت – آشتی – آویشن

جواب مرحله ۷۰۵
صلح – صبر – رضا – ضرب – اصل – صبح – صاحب – صحرا – حصار – حاصل – حاضر

جواب مرحله ۷۰۶
رانت – هرات – هراس – تنها – راست – تهران – ترانه – رسانه – ستاره

جواب مرحله ۷۰۷
تله – کشت – تشک – شدت – دکل – دکه – هشت – دشت – شکست – دسته – سکته – دستکش

جواب مرحله ۷۰۸
سنگ – نفت – نفس – تنگ – سنگر – تفنگ – فارس – افسر – نرگس – سرنگ – نفرت – تنفس – سفارت

جواب مرحله ۷۰۹
مزد – زیپ – امید – پیام – پیدا – زیاد – آزاد – ایدز – پیاز – پماد – آزادی

جواب مرحله ۷۱۰
غرب – برف – باغ – غار – فریب – غایب – غبار – رفاه – غریب – غرفه – غریبه

جواب مرحله ۷۱۱
پست – چاه – تپه – چاپ – سپاه – ساده – دسته – پسته – دهات

جواب مرحله ۷۱۲
لیف – فیل – هدف – فدا – فال – آینه – هلند – هادی – دهلی – یلدا – فایده – ناهید – آینده – دلفین

جواب مرحله ۷۱۳
شیب – شیره – ریشه – زیبا – شهاب – ارزش – بیشه – هزار – بازی – زهرا – شبیه – شیراز – شهربازی

جواب مرحله ۷۱۴
صوت – وصیت – هیات – تایر – صورت – تیره – تصور – هرات – صورتی – تصویر

جواب مرحله ۷۱۵
چمن – منچ – سهم – چین – هیچ – میهن – سینه – نسیه – نیمه – غنچه – نغمه – نسیم

جواب مرحله ۷۱۶
میخ – ماهی – خامه – خیام – گیاه – آگهی – خیمه – مخفی – مخفیگاه

جواب مرحله ۷۱۷
قسم – سوپ – پدر – قوم – ورق – قدم – رقم – مقدس – پودر – مرقد – سمور – سرود – مدرس

جواب مرحله ۷۱۸
شفا – زشت – ارتش – آشتی – ترشی – شیفت – شیار – ارزش – اتریش – زیارت – شیراز

جواب مرحله ۷۱۹
سخن – وفا – دفن – خدا – خون – سونا – فاسد – نخود – سواد – فانوس – اسفند

جواب مرحله ۷۲۰
بالن – انگل – باند – گلاب – دلار – لنگر – بلند – گردن – گنبد – گلنار – گلدان – آبرنگ – دنبال – گرداب – بالگرد

جواب مرحله ۷۲۱
داد – درد – مرد – مدار – مربا – مبدا – مداد – مادر – مرداد – درآمد – برادر – مرداب

جواب مرحله ۷۲۲
موم – حرم – روح – رحمت – تورم – مترو – محرم – ترمیم – محروم – تحریم – محترم – مرحوم

جواب مرحله ۷۲۳
جنگ – جگر – آینه – گیره – گناه – نجار – گریه – آرنج – جیره – آهنگ – آگهی – هیجان – انجیر – آهنگر

جواب مرحله ۷۲۴
ناشی – گریم – ناشر – گرما – گاری – منشی – شناگر – ماشین – نمایش – نگارش – نمایشگر

جواب مرحله ۷۲۵
نوه – روده – رنده – درون – نوید – ویژه – نروژ – نرده – نیرو – هیدروژن

جواب مرحله ۷۲۶
پله – لپه – لامپ – پیله – میله – ماله – پیام – پایه – ماهی – مایل – پیاله

جواب مرحله ۷۲۷
قوا – خلق – لخت – خال – ملخ – قول – قلم – تلخ – قوم – وقت – تقوا – قاتل – مقوا – خالق – خلاق – املت

جواب مرحله ۷۲۸
چاه – چای – کاه – چرک – چکه – هیچ – چاره – چهره – چاکر – کرایه

جواب مرحله ۷۲۹
بوته – تباه – بهشت – تابه – آشوب – شهاب – شتاب – توبه – شباهت – باهوش – اشتباه

جواب مرحله ۷۳۰
وزن – سوت – زیست – زینت – یونس – سینی – ستون – ونیز – سوزن – تنیس – ویزیت – زیتون

جواب مرحله ۷۳۱
چسب – سود – چوب – دیو – سیب – سبد – سوت – دیس – دست – بوس – دوست – بیست

جواب مرحله ۷۳۲
رمان – پیرو – پیام – پارو – نیرو – پویا – پنیر – پوریا – روانی – پیمان – پیانو – نیمرو – مانور – ویران – رومانی

جواب مرحله ۷۳۳
امید – دنیا – دامن – مدال – یلدا – مایل – نادم – میدان – میلاد – دینام – ملایم

جواب مرحله ۷۳۴
ریال – امیر – مایل – املا – آمار – رمال – آرام – ملایر – ایلام – مالاریا

جواب مرحله ۷۳۵
عقل – قله – دعا – اهدا – قلعه – عادل – عاقد – عاقل – عقده – علاقه – قلاده

جواب مرحله ۷۳۶
دکل – باج – تاج – کاج – جلد – بدل – کبد – جلبک – کتاب – کلاج – کابل – جالب – جلاد – کالبد

جواب مرحله ۷۳۷
گوش – شوهر – شوره – ارزش – ورزش – گوشه – آرزو – گروه – رشوه – گراز – روزه – گزارش – گوارش – شاهرگ – هاشور – ورزشگاه

جواب مرحله ۷۳۸
دیگ – گردش – گردن – مرشد – دشمن – شگرد – گریم – مرید – منشی – گندم – مدیر

جواب مرحله ۷۳۹
نوید – پیدا – یلدا – پدال – ویلا – پویا – پوند – پیانو – دیوان – پیوند – لیوان – وانیل

جواب مرحله ۷۴۰
شیب – بیشه – بنیه – شیعه – ناشی – شانه – شهاب – انبه – شعبه – آینه – شنبه – شایعه – شعبان – شاهین

جواب مرحله ۷۴۱
شال – شکل – کالا – شلیک – شاکی – کاشی – شریک – شکار – لشکر – ریال – آشکار – آرایش – کالری

جواب مرحله ۷۴۲
یلدا – دیلم – مرید – رمال – مدار – مدال – دلار – مادر – مدیر – امید – دایی – ریال – ملایر – میلاد – میلیارد

جواب مرحله ۷۴۳
لبه – مبل – هتل – مدت – تله – تمدن – تنبل – بنده – بهمن – دلمه – بلند – هلند – دنبه – مهلت – تلمبه

جواب مرحله ۷۴۴
بوس – سبد – برس – دوش – درشت – بورس – ترسو – شربت – دوست – درست – شبدر – رسوب – سرود – دستور

جواب مرحله ۷۴۵
کتری – یکتا – کارت – دارت – ژاکت – راکت – اردک – دکتر – دریا – آژیر – تدارک – کتیرا – تیراژ – تاریک

جواب مرحله ۷۴۶
کوه – پاک – پتو – توپ – پوک – تپه – پاکت – کاوه – پوکه – کاهو – کوتاه

جواب مرحله ۷۴۷
ریه – میوه – ماهی – میهن – نمره – نیمه – مانور – مناره – نیمرو – رومانی – اهریمن – اورمیه – موریانه

جواب مرحله ۷۴۸
زشت – شاه – شتاب – شهاب – زاهد – تازه – دهات – تابه – ابهت – بهشت – شاهد – شهادت – شباهت – بهداشت

جواب مرحله ۷۴۹
سبز – ساز – لبو – رسول – سوال – زابل – آرزو – بلور – بورس – زالو – بازو – لباس – سراب – البرز – سرباز – بلوار – بازرس

جواب مرحله ۷۵۰
شیب – زهرا – هزار – زیره – بیشه – شیار – شیره – ریشه – ارزش – شهاب – شیراز – شیربها – شهربازی

جواب مرحله ۷۵۱
وزن – گدا – زنگ – زرد – زانو – واگن – دراز – گردن – گردو – درون – گوزن – انگور – نوزاد

جواب مرحله ۷۵۲
نامه – ماسه – سهام – سرمه – نمره – ساده – سرما – همسر – ماده – آدرس – مدرسه – سمندر – مهندس – همدان – مناره – رسانه

جواب مرحله ۷۵۳
لوس – یاس – سوال – آسیا – یونس – سالن – ویلا – آسان – سویا – ایوان – وانیل – لیوان

جواب مرحله ۷۵۴
فوت – فیل – لیز – زلف – فلز – لیف – فضول – زیلو – فلوت – فیوز – لوزی

جواب مرحله ۷۵۵
مبل – قلم – مشق – شام – طلا – قشم – مطب – قلب – قطب – بالش – قلاب – قالب – باطل – طلاق – بقال – شلاق – شمال

جواب مرحله ۷۵۶
فیل – لیف – نیرو – فیلم – منفی – لیمو – فوری – فرمول – نیمرو – نیلوفر

جواب مرحله ۷۵۷
کود – یزد – کدو – زود – نوک – وزن – کنجد – کنیز – نوید – نیکو – کندو – جکوزی

جواب مرحله ۷۵۸
اول – نسل – ستون – سوال – سونا – آسان – تونل – سالن – استان – ستوان

جواب مرحله ۷۵۹
برگ – گرز – رنگ – زبان – گراز – آبان – بزرگ – انبار – باران – بازار – ابزار – ارزان – بازرگان

جواب مرحله ۷۶۰
نرم – نمک – میخ – خبر – خنک – نرخ – کریم – کبیر – میخک – کمین – مریخ – کربن – مربی – خمیر

جواب مرحله ۷۶۱
کود – کدو – تکه – کوه – دوا – دکه – کادو – کاوه – کاهو – کوتاه

جواب مرحله ۷۶۲
سهم – حنا – نامه – سالن – ساحل – ماسه – سلام – حمله – سالم – اسلحه – حامله – حماسه

جواب مرحله ۷۶۳
وزن – میز – موز – آویز – زیان – زمین – نیاز – زانو – زمان – نماز – آزمون – میزان – موازی – مایونز

جواب مرحله ۷۶۴
تاب – اسب – حبس – حساب – ماست – محبت – تبسم – تماس – مساحت – تمساح

جواب مرحله ۷۶۵
هوش – موش – بهمن – شبنم – ماشه – آشوب – شنبه – شانه – انبه – شهاب – باهوش – نوشابه

جواب مرحله ۷۶۶
پیک – کیش – پری – پیر – شاکی – کاشی – شریک – شکار – پارک – شاپرک – پیراشکی

جواب مرحله ۷۶۷
یلدا – دنیا – امید – لیمو – مواد – مدال – میلاد – میدان – ملوان – وانیل – لیوان

جواب مرحله ۷۶۸
نان – گله – ناله – لانه – نهال – گلاب – ابله – انبه – نهنگ – بالن – بنگاه – لبنان – نگهبان

جواب مرحله ۷۶۹
نفس – سرفه – سفره – آسان – رفاه – انار – رسانه – ناهار – فرانسه – افسانه

جواب مرحله ۷۷۰
برق – براق – بهار – ایده – قاره – بدهی – دبیر – رقیب – برده – بیدار – ردیاب – بدرقه – دایره

جواب مرحله ۷۷۱
موج – جسم – تماس – نجات – ماست – سمنو – ستون – نجوم – ناموس – تومان – مانتو

جواب مرحله ۷۷۲
شنا – دهان – شانه – دانا – آشنا – دانش – ناهار – اشاره – اراده – هشدار – اداره

جواب مرحله ۷۷۳
گاو – لیگ – گلو – ویلا – گاری – ریال – الگو – گالری – گوریل

جواب مرحله ۷۷۴
مکه – مزه – کینه – زمین – کمین – نیزه – همزن – نازک – کمان – هیزم – کنیز – کیهان – میزان

جواب مرحله ۷۷۵
جیغ – مرغ – موج – جرم – غوره – مجری – میوه – جوهر – جیوه – هویج – جریمه – جمهوری

جواب مرحله ۷۷۶
زرد – زهر – زنگ – رنگ – گردن – نهنگ – هرگز – گرده – زنده – زرنگ

جواب مرحله ۷۷۷
کشو – کفش – کیف – شکم – کشف – موش – کفاش – کافی – شکاف – موشک – مشکی

جواب مرحله ۷۷۸
آینه – میهن – مهدی – دنیا – ماده – آینده – همدان – مانده – میدان – ناهید – نماینده

جواب مرحله ۷۷۹
مشت – مشق – قشم – آتش – اتاق – نقاش – آشنا – تماشا – امانت – انتقام

جواب مرحله ۷۸۰
نوع – شمع – عمو – روشن – شروع – معنا – شورا – شعور – شاعر – عمان – معاون – مشاور

جواب مرحله ۷۸۱
کیف – کاسه – سیاه – سایه – کیسه – کینه – آینه – سینه – کیهان – سفینه

جواب مرحله ۷۸۲
میخ – خفه – خیمه – منفی – آینه – خانه – خیام – خانم – مخفی – خامه

جواب مرحله ۷۸۳
مهم – نمره – جهان – مجرم – نجار – آرنج – جهنم – مهاجم – مهمان – مهاجر – مرجان – مناره

جواب مرحله ۷۸۴
عمو – سیم – هوس – عید – عدس – عمه – سعی – معده – سعدی – میوه

جواب مرحله ۷۸۵
پدر – سپاه – سیاه – آدرس – ساده – پایه – سایه – پیاده – پادری – سیاره – دایره – پاریس

جواب مرحله ۷۸۶
وزن – زوج – جارو – جوان – آرنج – آواز – زانو – نجار – انار – اجرا – ارزان – جانور

جواب مرحله ۷۸۷
نوار – گریه – گیاه – گران – گوهر – گونه – گیره – ویران – آهنگر – انگور – نیروگاه

جواب مرحله ۷۸۸
شکل – کویر – کیلو – شلیک – ویلا – شکار – لشکر – کشور – کولر – وکیل – شریک – لواشک – شلوار

جواب مرحله ۷۸۹
قتل – قلم – قالی – املا – املت – قیمت – اتاق – ایلام – لیاقت – قیامت – مالیات – ملاقات

جواب مرحله ۷۹۰
عدل – دعا – عمل – علم – علت – مدال – عادت – املا – معدل – املت – معتاد – علامت – عدالت – اعتماد

جواب مرحله ۷۹۱
سود – سوت – هوس – چوب – چسب – سبد – بچه – دست – بسته – دوست – توبه

جواب مرحله ۷۹۲
شیخ – آشتی – بخیه – بهشت – بیشه – شهاب – باخت – شاخه – شتاب – شباهت

جواب مرحله ۷۹۳
ارشد – شادی – ریشه – رشید – شهید – هشدار – دایره – شهریار – شهردار

جواب مرحله ۷۹۴
لیز – کیلو – ویلا – ویزا – وکیل – لیمو – آویز – لوزی – موازی – لوازم – مالزی

جواب مرحله ۷۹۵
شمع – عمو – شعر – مشت – ترشی – شعور – شروع – مترو – تورم – مشتری – مشورت – تعمیر
پاسخ های بازی “آمیرزا
جواب مرحله ۳٫
جواب مرحله ۳”

جواب مرحله ۷۹۶
لکه – دکه – کدو – کلاه – کلبه – کاوه – کوله – کادو – کاهو – کبود – آلوده

جواب مرحله ۷۹۷
مهم – قسم – ماسه – مقام – همسر – قاره – سرما – ساقه – سارق – سماق – سرمه – مراسم

جواب مرحله ۷۹۸
لنگ – لگن – یاس – زنگ – سنگ – زگیل – زیان – سالن – نیاز – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس

جواب مرحله ۷۹۹
موج – نان – جام – نامه – جوان – جهان – جنون – جهنم – نمونه – جوانه

جواب مرحله ۸۰۰
شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت

جواب مرحله ۸۰۱
سبک – ببر – اسب – کاسب – کلاس – کباب – کابل – بابل – بابک – لباس – کربلا

جواب مرحله ۸۰۲
محل – حال – شمال – مسیح – حلیم – ساحل – سالم – سلام – سلاح – مسالح

جواب مرحله ۸۰۳
موز – سوزن – ستون – سونا – نماز – ماست – زانو – تماس – زمان – ازمون – ناموس – مانتو – ستوان – تومان – زمستان

جواب مرحله ۸۰۴
کشک – چکش – کیک – کمک – مشک – شکم – چشم – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش

جواب مرحله ۸۰۵
غذا – کوه – کره – آذر – ذره – غار – کوره – غوره – کاغذ

جواب مرحله ۸۰۶
جیب – باج – جیوه – هویج – واجب – باجه –
جواب – جوجه

جواب مرحله ۸۰۷
پاک – کمد – شاد – کشمش – پماد – پشمک – ادمکش – شمشاد

جواب مرحله ۸۰۸
نظم – نظام – مربی – ناظم – رمان – مربا – منبر – بیمار

جواب مرحله ۸۰۹
هلو – هوش – لال – لواش – ویلا – شلیل – لوله – هالو – لاله – هیولا – شوالیه

جواب مرحله ۸۱۰
علم – علف – عمه – فهم – فال – شفا – شمع – ماشه – مشعل – شعله – شمال – عالم

جواب مرحله ۸۱۱
جنگ – گود – گنج – گونه – گوجه – بنده – جنوب – گنبد – بودجه

جواب مرحله ۸۱۲
چاق – قیر – چای – قوی – قطر – قوری – رویا – قارچ – قطار – چاقو

جواب مرحله ۸۱۳
صفا – نصف – حنا – صاف – صحنه – صفحه – اصفهان

جواب مرحله ۸۱۴
هدف – هلو – ژله – واژه – هالو – آلوده – فولاد – فالوده

جواب مرحله ۸۱۵
علم – عمه – مطب – طلا – طعم – باطل – طعمه – مطالعه

جواب مرحله ۸۱۶
مهم – سهم – سیاه – مسیر – مریم – سایه – ماسه – سرمه – مرهم – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه

جواب مرحله ۸۱۷
شاد – دشت – مشت – مدت – شمال – مدال – املت – تلاش – سلام – سالم – دستمال

جواب مرحله ۸۱۸
مشق – مرغ – مصر – شرق – مقر – قصه – شهر – رقص – غصه – قشم – قرص

جواب مرحله ۸۱۹
زیرک – بازی – زیبا – شکار – آبکش – ارزش – زرشک – بیکار – شیراز – – باریک

جواب مرحله ۸۲۰
سحر – روح – صلح – اصل – لوح – سوال – صحرا – سلاح – حلوا – حصار – ساحل – رسول

جواب مرحله ۸۲۱
مزه – میز – زخم – خزر – خیار – هیزم – زیره – خرما – مریخ – خمیر – میرزا – خمیازه

جواب مرحله ۸۲۲
دیو – قوی – قدم – قیمه – هدیه – قدیم – قهوه – مهدی

جواب مرحله ۸۲۳
پشت – دشت – پست – پاک – تپش – تشک – دست – کشت – پشتک – ساکت – شکست – پاکت – دستکش

جواب مرحله ۸۲۴
نوه – وطن – وقت – توان – تنها – تقوا – نقطه – قنات – وانت

جواب مرحله ۸۲۵
آفت – رخت – عارف – آخرت – تعارف – افتخار – اختراع – ارتفاع – اعتراف

جواب مرحله ۸۲۶
عیب – سیب – اسب – حبس – بیست – بیات – ساعت – حساب – آسیب – عباس – تسبیح

جواب مرحله ۸۲۷
گرم – گرگ – گنگ – نمک – مرگ – مکان – گمرک – گرما – کمان – کنار – گران – گرمکن – گرگان – کرمان

جواب مرحله ۸۲۸
چرخ – چرم – میخ – چاه – چای – خیمه – خیار – خیام – خمیر – خرما – خامه – مخچه – مریخ – چهار – میخچه

جواب مرحله ۸۲۹
پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – دولت – دلار – تولد – پارو – پادو – پالتو – دلاور

جواب مرحله ۸۳۰
مدت – صفر – مصر – خرد – مصرف – فرصت – دختر – خدمت – دفتر – درخت

جواب مرحله ۸۳۱
پدر – پناه – پنیر – پیدا – پاره – پرده – پراید – پیاده – پادری – ناهید – دایره – پرنده – آینده – پیراهن

جواب مرحله ۸۳۲
دبی – یزد – دیو – کدو – دکه – کبد – بدهی – کبود – کوزه – کوبیده

جواب مرحله ۸۳۳
زخم – نان – جان – جام – مخزن – نماز – ناخن – خانم – خزان – زمان – زنجان – انجمن

جواب مرحله ۸۳۴
قله – قفل – فقر – لوح – قول – قهر – حرف – حلق – فرق – روح – حوله – حلقه

جواب مرحله ۸۳۵
عید – دیس – عیب – سعی – عدس – سبد – عهد – سیب – سعید – هدیه – بدهی – سعدی

جواب مرحله ۸۳۶
شاد – شیخ – شاخ – خدا – شوخی – خرید – شورا – درویش – دیوار – دشوار – رادیو – داریوش – خورشید

جواب مرحله ۸۳۷
مدت – همت – هادی – هدیه – مهدی – ایده – ماده – دهات – ماهی – هدایت – اهمیت

جواب مرحله ۸۳۸
عرب – شعر – شهر – عطش – عطر – عطار – عابر – شاعر – بهار – شهاب – شعبه – رابطه

جواب مرحله ۸۳۹
نان – قول – نقل – وقت – تقوا – تونل – آنتن – قاتل – قنات – قانون

جواب مرحله ۸۴۰
غذا – غاز – غزل – غرب – زاغ – بذر – آذر – لاغر – غزال – بالغ – زغال – زابل – غبار – البرز

جواب مرحله ۸۴۱
جسد – جسم – سجده – ساده – سنجد – مسجد – جهنم – جهاد – جامد – جاده – جهان – مهندس – همدان – سجاده – دماسنج

جواب مرحله ۸۴۲
گرز – گور – وزن – سنگ – سنگر – گوزن – نوکر – سنگک – سرنگ – زرنگ – نرگس – سوزن – کنسرو

جواب مرحله ۸۴۳
عکس – سعی – عیب – سبک – اسب – بیان – عینک – بانک – آسیب – عناب – عباس – کاسب – عکاس

جواب مرحله ۸۴۴-چرم – پله – چاپ – لپه – پرچم – چاله – چهار – لامپ – پارچ – پاره – مچاله – پارچه

جواب مرحله ۸۴۵
مبل – سیما – لیمو – سویا – موسی – سبیل – لباس – آسیب – سوال – مساوی – آلبوم – لوبیا – ابلیس – موبایل – آبلیمو

جواب مرحله ۸۴۶-گویش – شیره – ریشه – گریه – گیره – گیوه – گوهر – شوره – شرور – رشوه – شوهر – گوشه – گروه – شهریور

جواب مرحله ۸۴۷
سفت – فوت – نفت – وفا – تنفس – مونس – ستون – سمنو – ناموس – مسافت – ستوان – تومان – مانتو – فانوس

جواب مرحله ۸۴۸
ملت – تونل – املا – تاول – املت – امانت – آلمان – تاوان – ملوان – مولانا

جواب مرحله ۸۴۹
رحم – روح – لوح – حرم – میوه – حریم – میله – حیله – حلیم – حوله – حمله – محله – لیمو – روحیه – مرحله

جواب مرحله ۸۵۰
موز – تمیز – زیان – زینت – ونیز – نیاز – زانو – زمین – زیتون – آزمون – موازی – میزان – امنیت – مایونز – ویتنام

جواب مرحله ۸۵۱
هدف – شهد – بدل – شنبه – هلند – دنبه – بنده – بلند – دشنه – بنفشه

جواب مرحله ۸۵۲
توت – اسیر – رویا – ساری – راست – ترسو – استر – ریاست – اورست – تورات – روستا – توریست

جواب مرحله ۸۵۳
رخت – تاج – عاج – خارج – اجرا – اخرت – تاجر – اخراج – اختراع

جواب مرحله ۸۵۴
کوه – کاهو – کاوش – کاهش – آشنا – شانه – شکوه – کاشان – اشکان – کوهان – هواکش

جواب مرحله ۸۵۵
جرم – رضا – ضامن – امضا – نجار – رمان – ارنج – انار – آرمان – رمضان – مرجان

جواب مرحله ۸۵۶
زهرا – هزار – زبان – روزه – بانو – برنز – بازو – روزنه – زنبور – راهزن – بهروز – روباه – روبان

جواب مرحله ۸۵۷
ناب – عیب – تاب – بیات – باطن – بیان – طناب – عناب – نبات – طبیعت

جواب مرحله ۸۵۸-ذوب – ذات – مذهب – مذاب – توهم – تابه – بوته – توبه – تباه – مهتاب

جواب مرحله ۸۵۹
دقت – صدا – قصد – اقا – اتاق – قاتل – صادق – اصالت – صداقت – اقتصاد

جواب مرحله ۸۶۰
ظهر – ظرف – حرف – حیف – ظریف – حریف – ظاهر – حرفه – حافظ – رفاه – حفره – رایحه – حافظه

جواب مرحله ۸۶۱
پند – پسر – پدر – سپر – آدرس – آسان – انار – رسانا – پاندا – پاسدار

جواب مرحله ۸۶۲
قله – لقب – قبله – قلاب – نقاب – قالب – آبان – انبه – بقال – بالا – نقاله – انقلاب

جواب مرحله ۸۶۳
قیر – زمین – امیر – زیان – قیام – قرمز – قرآن – مزار – میرزا – قناری – نیزار – منقار – میزان

جواب مرحله ۸۶۴
پیر – پری – سعی – عید – رعد – رشد – شعر – سعدی – عدسی – سریع – رسید – پرسش

جواب مرحله ۸۶۵
حبس – بیست – آسیب – ایست – حیات – مسیح – حساب – تبسم – محبت – حمایت – تسبیح – مساحت – تمساح

جواب مرحله ۸۶۶
فنر – دفن – نیرو – نوید – فرنی – ردیف – درون – فرود – فوری – فروردین

جواب مرحله ۸۶۷
نصب – نخل – خاص – اصل – ناقص – نقاب – قصاب – خالص – بالن – خلاق – خالق – خلبان

جواب مرحله ۸۶۸
نظم – گام – فنا – نفت – تنگ – نظام – تفنگ – ناظم – نظافت

جواب مرحله ۸۶۹
دیو – شهید – شیار – ریشه – رشوه – شیره – ادویه – دیوار – دشوار – دایره – درویش – هشدار – هوشیار

جواب مرحله ۸۷۰
ساق – چرب – غرب – چاق – غرق – اسب – باغ – چسب – برق – چراغ – قبرس – سابق – براق – سارق – قارچ – سراب

جواب مرحله ۸۷۱
مدت – مشت – همت – دشت – ماشه – مشهد – دهات – توشه – ماده – شهامت – شهادت

جواب مرحله ۸۷۲
شاخ – لوح – لاشه – شاخه – حلوا – لواش – خاله – خوشه – حوله – خواهش – خوشحال

جواب مرحله ۸۷۳
ورق – چاق – پوچ – قوچ – چاپ – قهر – چاره – چاقو – پاچه – قارچ – قاره – پارو – پارچ – پارچه

جواب مرحله ۸۷۴
زیپ – تپه – نیزه – پینه – هویت – زینت – پوزه – وزنه – پونه – پونز – پوتین – توهین – زیتون

جواب مرحله ۸۷۵
غرق – قطر – قرض – قبض – قطب – بغض – برق – ضرب – ضبط – قطره – ضربه – طبقه

جواب مرحله ۸۷۶
پوچ – چاپ – پارچ – پنچر – چنار – آچار – آوار – انار – پارو – نوار – اروپا – چوپان

جواب مرحله ۸۷۷
قسم – ماهی – همسر – سارق – قیمه – قیام – سیما – سرمه – ساقه – سرما – سهام – قاره – سماق – مقیاس – سیاره – سرمایه

جواب مرحله ۸۷۸
گره – آگهی – گیاه – گریه – گیره – آینه – گاری – نگاه – آهنگ – گناه – گران – گرگان – آهنگر

جواب مرحله ۸۷۹
زره – پرش – شکر – زبر – کره – بره – پشه – پزشک – بشکه – برکه – زرشک – شهرک – شبکه

جواب مرحله ۸۸۰
زرد – رعد – فدا – عزا – دعا – دراز – ارزن – فردا – دفاع – عارف – عرفان – فرزند – زعفران

جواب مرحله ۸۸۱
میخ – مرد – مرید – مدیر – خرید – خیمه – مهدی – نیمه – نمره – مرده – مریخ – خنده – خمیر – نیمرخ – خمیده – مدینه

جواب مرحله ۸۸۲
گاو – لوس – هلو – مگس – گلو – گله – گسل – ماسه – سوله – سوال – الگو – هالو – مولا – لامسه – ماسوله – گوساله

جواب مرحله ۸۸۳
کوک – سکو – کبک – کتک – بوس – اسب – سوت – سبک – کتاب – باکو – باکو – واکس – سکوت – کاسب – کوبا – کابوس – کاکتوس

جواب مرحله ۸۸۴
تپه – چاه – چاپ – تنه – بچه – پنبه – پناه – ابهت – چانه – تباه – تنها – پاچه – نبات – تپانچه

جواب مرحله ۸۸۵
طول – طلب – لبو – عیب – علی – طبل – طلا – ویلا – عالی – بلوط – طلوع – طالع – باطل – طالبی – لوبیا

جواب مرحله ۸۸۶
تیر – زیر – تیز – زیپ – ریز – راز – زار – تراز – پریز – پیاز – پاییز – زیارت – پیتزا

جواب مرحله ۸۸۷
نوه – ذوق – قرن – قهر – آذر – ورق – ذهن – ذره – نقره – رونق – قاره – قرآن – آذوقه

جواب مرحله ۸۸۸
کچل – چکه – کوه – لکه – غول – لغو – کوله – کاوه – کوچه – کلاه – چاله – هلاک – کاهو – کلاغ – آلوچه – کلوچه

جواب مرحله ۸۸۹
حجم – جام – حجت – تاج – باج – بام – تاب – حمام – محبت – ماتم – تمام – حجاب – محتاج – حجامت

جواب مرحله ۸۹۰
فنا – فدا – نصف – صفا – نقص – افق – داد – صدا – صاف – صادق – ناقص – فندق – قاصد – قناد

جواب مرحله ۸۹۱
سبک – سبد – کبد – کاج – جدا – جسد – بانک – کاسب – اندک – سنجد – دکان – سجاد – کنجد – سنجاب

جواب مرحله ۸۹۲
پست – سوپ – سپر – ترس – پسر – پرتو – پوست – سرور – ترور – پارو – اورست – روستا – پرستو – پرستار

جواب مرحله ۸۹۳
تبر – حنا – طرح – ربات – نبات – طناب – طراح – باطن – انبر – راحت – بحران

جواب مرحله ۸۹۴
لکه – سکه – کلک – هتل – تکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – ساکت – سکته – اسکلت – اسکله – کالسکه

جواب مرحله ۸۹۵
شکل – شغل – لاک – کال – لغت – تشک – داغ – دشت – شاد – کلاغ – تلاش – کاشت – شغال – غلات – غلتک – شکلات

جواب مرحله ۸۹۶
سیب – گلاب – آسیب – سبیل – لباس – بالن – انگل – سالن – سنبل – گیلان – سبلان – ابلیس – گلابی – سیلاب – گیلاس – انگلیسی

جواب مرحله ۸۹۷
گرد – برگ – کنار – کربن – گردن – گنبد – بانک – اندک – اردک – رکاب – دکان – آبرنگ – گرداب – کرگدن

جواب مرحله ۸۹۸
شاخ – خشن – شخم – شنل – خشم – ملخ – نخل – شمال – ماشه – نامه – خانم – خامه – خاله – شانه – شاخه – خانه

جواب مرحله ۸۹۹
غرق – غرب – قبر – غیب – قهر – باغ – برق – قیر – غار – رقیب – غایب – براق – غبار – قاره – غریبه

جواب کامل بازی آمیرزا – مراحل 900 به بعد

جواب کامل بازی آمیرزا از مرحله ۹۰۱ تا ۱۱۰۰
۹۰۱. سهم – سیم – مهم – جسم – جرم – مریم – مجری – جیره – همسر – مجرم – سرمه – مرهم – جریمه – مجسمه
۹۰۲. گیج – نان – رنج – جگر – نگین – گاری – جنین – آرنج – نجار – انجیر – نگران – نارنج – نارنجی – نارنگی
۹۰۳. کوه – نوک – نان – آینه – کاوه – کاهو – کینه – کیهان – کنایه – کانون – کوهان – یونان
۹۰۴. مزه – زخم – میخ – بخیه – زمین – همزن – هیزم – زینب – خیمه – نخبه – مخزن – بهمن – میهن – نیزه – بیمه.
۹۰۵. سکو – عکس – سریع – نیرو – کویر – یونس – وسیع – عینک – عروس – رکوع – سیرک – کرسی – عروسی – کنسرو – عروسک
۹۰۶. مشت – نمک – تشک – منشی – کاشی – آشتی – کشتی – مشکی – تمشک – کمین – شاکی – شکایت – نیمکت – نمایش – امنیت – کتانی – ماشین
۹۰۷. چاه – تاب – چای – تیغ – باغ – هیچ – بچه – تهی – غیبت – بغچه – بیات – غایب – باغچه
۹۰۸. باک – کبد – کبود – کندو – بودا – کوبا – باکو – کباب – بانو – بابک – اندک – بانک – کادو – دکان – کدبانو
۹۰۹. زیپ – پوزش – وزیر – پیاز – پویا – آشپز – آرزو – ارزش – ورزش – شیپور – پرویز – شیراز – پرواز – پیروز – پیشواز – زیرپوش

جواب بازی آمیرزا ۹۱۰ به بعد

۹۱۰. عمه – طلا – عمل – طمع – علم – مبل – مطب – طعم – طبل – لطمه – طعمه – باطل – ابله – عالم – طلبه – علامه – مطالعه
۹۱۱. دفن – برف – دنیا – دبیر – فریب – بیان – فردا – دریا – ردیاب – فریاد – آفرین – بریان – دینار – بیدار – بنیاد
۹۱۲. ذوب – ذرت – ذات – آذر – بذر – کتاب – تبرک – برکت – تذکر – باروت – کبوتر – تکاور
۹۱۳. شفا – کافه – فشار – کافر – کاهش – کوره – کفاش – کشور – فروش – شهرک – شوهر – رفاه – روکش – شکاف – شکار – هواکش – شکوفه – فواره
۹۱۴. عمه – شکم – عهد – مکه – کمد – شمع – دکه – کعبه – مکعب – بشکه – دکمه – دکمه – معده – شبکه – شعبه – معبد – مشهد – شعبده
۹۱۵. ضرب – نبض – هضم – رضا – نامه – مربا – انبه – نمره – بهمن – ضامن – ضربه – رمضان – مهربان – برنامه
۹۱۶. پرش – مشک – مرز – کرم – پشم – کشش – شکم – کمر – رمز – رزم – شمش – شکر – شپش – کشمش – مرکز – زرشک – پشمک – پزشک
۹۱۷. جام – جرم – رنج – آجر – برج – مجرد – برنج – مبدا – مربا – آرنج – جامد – مرداب – نامرد – درمان – جبران – مرجان
۹۱۸. گسل – گیس – تاس – رتیل – لیتر – لیست – گاری – ریال – ستار – راست – گالری – سیگار – سریال – گیلاس – گیتار – ریاست
۹۱۹. ریل – فیل – لیف – وفا – فال – فوری – ویلا – ویران – روانی – وانیل – فوران – آفرین – لیوان – نیلوفر – فناوری
۹۲۰. عدل – علم – عمه – دعا – مهم – معده – معدل – معلم – همدم – معما – عالم – ماده – دلمه – عادل – معاد – مدال – معادله – معامله
۹۲۱. آهن – ذهن – هند – دهان – زاهد – اهدا – زنده – اذان – آزاد – دانا – دانه – آزاده – زاهدان – اندازه
۹۲۲. اول – لبو – تاب – نبات – تونل – تنبل – تاول – نوبت – آبان – بالا – بانو – بالن – تابلو – تالاب – توانا – اتوبان
۹۲۳. چتر – چرب – جهت – جرم – چرم – بره – برج – بچه – مرتب – رتبه – بهتر – تجربه – تربچه – ترجمه
۹۲۴. عدل – علم – عمل – دعا – معدل – معاد – معلم – معما – املا – عالم – عادل – امام – مدال – اعدام
۹۲۵. تیز – زبر – متر – رحم – تیر – حرم – میز – تمیز – حریم – مربی – رحمت – حرمت – ترمز – محبت – زحمت – تبریز – تحریم
۹۲۶. نمک – نمد – نفس – کند – کمد – کفن – سند – سنگ – مگس – کمند – گندم – مسکن – فندک – سنگک
۹۲۷. چکه – کوچ – کوه – چاه – منچ – مکه – کاوه – کوچه – چکمه – نامه – مکان – کاهو – کمان – هامون – کوهان – کمانچه
۹۲۸. عمو – نوع – عمه – میوه – امین – مایع – میهن – نیمه – مینا – مانع – عمان – هاون – معنا – معاون – همایون – معاینه
۹۲۹. یاس – قسم – سقا – ساق – سیما – سایه – قیمه – قایق – قیام – سماق – ساقه – سهام – سیاه – ماسه – مقیاس – مقایسه

جواب بازی آمیرزا مرحله 930

۹۳۰. گوی – گران – ویلا – لنگر – گاری – الگو – گونی – گیلان – گوریل – گونیا – واگیر – گالری – انگور – النگو – لیوان – ویران – وانیل – نارگیل
۹۳۱. سمت – ستم – ساز – همت – مزه – متن – تسمه – تماس – نماز – همزن – تازه – زمان – سازه – ماست – تنها – مهناز – زمستان
۹۳۲. شیک – پیک – نیش – کیش – لنگ – لگن – لیگ – شنل – شکل – پلک – پکن – شلنگ – کلنگ – پلنگ – شلیک
۹۳۳. سرخ – سخت – خیر – سیخ – خیس – رخت – آسیا – خیار – آخرت – راست – ساخت – ریاست – اسارت – تاخیر – تاریخ – استخر – خسارت – اختیار
۹۳۴. لگد – لنج – لگن – گنج – گله – لجن – جلد – جنگ – جهل – لندن – هلند – جنگل – نهنگ – جنگنده

جواب بازی آمیرزا 935 به بعد

۹۳۵. زیر – ساز – میز – مسیر – زمین – نسیم – سرما – زمان – نماز – مزار – نیزار – میزان – یاسمن – میرزا – سیمان – سینما – سمینار – سرزمین – ریسمان
۹۳۶. بیمه – نمره – منبر – میهن – نیمه – مربی – مربا – انبر – اهرم – بهمن – بیمار – مناره – بریان – بامیه – مهربان – اهریمن – برنامه
۹۳۷. ستم – داس – خدا – مدت – سمت – سخت – خام – تاس – اسم – خادم – ساخت – خدمت – آدامس – استاد – خدمات – استخدام
۹۳۸. طلب – سخن – سطل – خال – طبس – نخل – طلا – لباس – طناب – بالن – باطن – باطل – سنبل – سالن – سبلان – خلبان – سلطان
۹۳۹. عمه – عمل – عهد – مبل – لبه – شهد – بدل – شمع – مشهد – معبد – معده – معدل – شعبه – شعله – مشعل – شعبده

جواب بازی آمیرزا مرحله 940

۹۴۰. رنج – حنا – رهن – نهر – هنر – جان – پهن – پنج – پناه – پاره – پنجه – جهان – جراح – آرنج – نجار – حراج – جنجره – پنجاه – پنجره
۹۴۱. زبر – زال – مبل – بره – باز – مزه – لازم – هزار – مزار – باله – زابل – ابله – زهرا – البرز – مبارز – زباله – مبارزه
۹۴۲. چای – چنگ – چهل – چین – چاه – لایه – آگهی – گیاه – لنگه – انگل – چانه – چاله – گلایه – چنگال – گیلان – یگانه
۹۴۳. سکه – سکو – کاسه – سکوت – تانک – کوسه – کتان – کاهو – ستون – تکان – سکته – تنها – کوتاه – کوهان – واکسن – سوهان – ستوان – کوهستان
۹۴۴. برج – جدا – جهاد – آباد – جاده – اجرا – اهدا – درجه – برده – باجه – ارابه – اداره – اراده – براده – اجاره.

جواب بازی آمیرزا 945 به بعد

۹۴۵. غول – غرش – لغو – کور – مرغ – شغل – شکل – موشک – کشور – کولر – روکش – مشکل – لشکر – شلوغ – مغول – شلغم – مشغول
۹۴۶. روز – زور – تیز – وزن – وزیر – زینب – ونیز – نیرو – روزی – برنز – تنور – نوبت – تبریز – زنبور – بیرون – زیتون – توربین
۹۴۷. رشد – رخش – شوخ – دیو – شیخ – خشت – دشت – شوخی – رویش – ترشی – خرید – درخت – درشت – دوخت – دختر – درویش – خورشید
۹۴۸. مشت – ترس – رشت – شرم – اتم – همت – سرمه – تراش – همسر – شهرت – رشته – ترمه – تسمه – ارتش – اهرم – راست – رستم – تراشه – ستاره – شهامت – شماره – مهارت
۹۴۹. چاق – چای – میل – قلم – قله – قالی – قیمه – قیام – میله – لقمه – چاله – چماق – مقاله – مچاله – ملاقه – قالیچه

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۹۵۰

۹۵۰. یزد – زود – هدف – زیره – روزی – وزیر – فیوز – یهود – ردیف – روده – دوره – روزه – فوری – فرود – دیروز – رفوزه – فیروزه
۹۵۱. لگد – گدا – بیل – دین – گنبد – یلدا – بلند – بانگ – گلاب – بنیاد – گاندی – گلدان – گلابی – دنبال – گیلان
۹۵۲. عید – تهی – دعا – دایه – ایده – دعوا – هویت – دهات – دعوت – تهوع – عادت – وداع – وعده – هدایت – ادویه
۹۵۳. ماش – مشت – مشک – تشک – حکم – کاشی – حیات – حکیم – مشکی – کشتی – شاکی – حکمت – تمشک – ماکت – شامی – کاشت – شکایت – حکایت – حمایت
۹۵۴. نوک – سعی – کوی – نوه – سکو – عکس – نوع – عینک – یونس – کیسه – وسیع – کینه – کوسه – سینه – نسیه
۹۵۵. تله – شفا – شکل – لکه – هتل – کاشف – کافه – کفاش – کلاه – کاهش – کشته – شکاف – تلاش – فلکه – فلات – کلافه – آشفته – شکلات – تفاله
جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا 4.1
۹۵۶. تنگ – گاو – شوت – گوش – تراش – نگار – واگن – گران – گوشت – روشن – تنور – شورا – ارتش – انگشتر – انگور – شناور – گوارش – انگشتر
۹۵۷. رنج – زجر – تیز – تاج – زیان – آرنج – جرات – تینر – نجار – تراز – ارزن – نجات – تاجر – جنایت – زنجیر – نیزار – زیارت – جریان – انجیر
۹۵۸. سکه – کسل – لکه – کلک – کبک – سبک – کلاس – کلبه – کلاه – کابل – لباس – باله – کاسه – اسکله – کالسکه – کاسب
۹۵۹. شاد – شال – دیو – شادی – رشید – ریال – دریا – دلیر – یلدا – لواش – دلار – ارشد – دلاور – دشوار – رادیو – دیوار – شلوار – درویش – داریوش

جواب بازی آمیرزا مرحله 960

۹۶۰. رزم – راز – رمز – متر – زار – حرم – تراز – ماتم – زحمت – مرام – محرم – مرمت – ترمز – راحت – حمام – حرمت – حرام – تمام – رحمت – ممتاز – مزاحم – محترم
۹۶۱. دست – دیس – یاد – سنت – داس – تاس – تند – آسیا – اسید – دنیا – تنیس – ایست – استاد – تندیس – استان – آستین – داستان
۹۶۲. نمک – مسکو – مترو – موکت – مونس – مسکن – سکوت – رستم – تورم – تنور – سمور – سمنو – کنسرو – مترسک – ترکمن – سکونت – سنتور – کنسرت – متروک
۹۶۳. نفس – فال – یاس – لیف – فیل – سال – سنگ – انگل – فسیل – نفیس – ایفل – سالن – گالن – سفال – گیلاس – گیلان – انگلیس
۹۶۴. پشه – پوک – کاوه – پوشک – پونه – کاوش – کاهو – کاهش – پناه – شکوه – پنکه – پوشه – شانه – کوهان – هواکش – پاشنه – پوشاک – کاپشن – واکنش – کوه
جواب بازی آمیرزا 965 به بعد

۹۶۵. چای – شعر – یاد – رعد – دعا – عید – رشد – دریا – شادی – شیاد – شعار – شاعر – ارشد – رشید – شیار – چادر – عشایر – شاید
۹۶۶. کره – کشو – کوه – شوک – کینه – کویر – نیرو – شریک – کوره – روکش – روشن – شهرک – کشور – شکوه – نیشکر – نشریه
۹۶۷. فرد – وفا – اوج – فوری – اردو – ایرج – رویا – ردیف – جواد – جارو – جادو – فردا – فرود – فریاد – جاوید – دیوار – رادیو
۹۶۸. برق – قاب – بوق – باج – وجب – جوهر – قاره – ورقه – واجب – بهار – جارو – باجه – براق – جرقه – جواب – جواهر – جوراب – روباه
۹۶۹. رخت – خوک – کاخ – خیر – کور – خاک – کتری – آخرت – کویت – خاور – کویر – تاخیر

 • کتیرا – خیرات – تکاور – خوراک – تاریک – تاریخ – خوراکی – خیار

جواب بازی آمیرزا مرحله 970

۹۷۰. عمل – علت – علم – عمه – مهم – ملت – متهم – مهلت – معما – معلم – عالم – تمام – املت – ماتم – مهمات – متاهل – علامت – علامه – معامله
۹۷۱. بره – بشر – برش – واشر – شوهر – رویش – ریشه – بیشه – شورا – رشوه – بهار – شهاب – بوشهر – بیهوش – روباه – باهوش – هوشیار
۹۷۲. نجس – نان – نفس – نجف – جنس – جان – ناجی – سینا – جنین – نفیس – فنجان – اسفنج – فسنجان
۹۷۳. گرز – تیز – بیت – برگ – بزرگ – زیبا – گاری – گراز – بازی – تبریز – زیارت – بیزار – گیتار – باتری – بازیگر
۹۷۴. یمن – متن – پتو – توپ – تیم – پویا – پیام – مینو – تایپ – توان – تمنا – وانت –
پوتین – پیمان – پیانو – تومان – مانتو – امنیت – ویتنام

پاسخ آمیرزا 975 به بعد

۹۷۵. مصر – صبر – میخ – صبا – خام – خاص – بخار – مریخ – امیر – خیار – خیام – خراب – مربا – خرما – مرخصی – بخاری – بیمار
۹۷۶. شاد – مشق – مشهد – نامه – دمشق – نقشه – نقاش – قناد – دهان – دشمن – شانه – دانش – همدان – دهقان – دشنام
۹۷۷. نجس – ماه – مهم – جسم – مهسا – ماسه – نامه – منجم – جهنم – جهان – جامه – سهام – مهاجم – مجسمه – مهمان
۹۷۸. زبل – زبر – لجن – زجر – برج – رنج – نجیب – زینب – لیزر – برنج – برنز – لبریز – برزیل – زنبیل – زنجیر – زنجبیل
۹۷۹. یاس – سمیه – سایه – سهیم – قیمه – هیات – قیام – قیمت – ماهی – ساقه – سماق – تسمه – تماس – ماسه – سیاه – قسمت – قیامت – مقیاس – اهمیت – تقسیم – مقایسه
جواب بازی آمیرزا مرحله 980
۹۸۰. حدس – ماده – ماست – ساده – ستاد – مداح – ماسه – مهسا – متحد – تماس – حامد – احمد – دهات – دسته – تمساح – حماسه – حسادت
۹۸۱. وزیر – پیاز – شیوا – پویا – ریزش – ارزش – پوزش – ورزش – آشپز – پوریا – واریز – شیپور – شیراز – پیروز – پرواز – پرویز – زیرپوش
۹۸۲. نوه – مین – یمن – موج – جنین – نیمه – میهن – هویج – هومن – جیوه – هجوم – نجوم – میوه – جهنم – یونجه – مجنون – نمونه
۹۸۳. قلک – قله – کیف – لکه – قفل – فلک – افق – قیف – کافی – افقی – لایه – قالی – کافه – فلکه – کلاه – کلیه – قافیه – قافله – کلافه
۹۸۴. هرز – زخم – میخ – خزر – خبر – خرم – زیره – هیزم – خیمه – خیره – بخیه – مریخ –
برزخ – خمیر – مربی – بیمه – خربزه

جواب بازی آمیرزا 985

۹۸۵. مگس – مرگ – نرم – یمن – گرم – رنگ – مرغ – سنگ – رسمی – گریم – سنگر – نرگس – مسیر – نسیم – غمگین – سیمرغ – سرنگ
۹۸۶. ملت – مبل – سمت – سنبل – ملات – لباس – نبات – نسبت – تماس – تبسم – املت – تتبل – سلام – سالن – سبلان – سلمان – سلامت – مناسب
۹۸۷. لاک – شکل – هتل – لکه – تشک – تکه – آشتی – کاشی – تیله – تیشه – شلیک – کشتی – کلیه – کاهش – تلاش – کشته – تکیه – کلاه – شکایت – آتلیه – شکلات
۹۸۸. جنگ – جشن – شنا – گنج – گاج – جان – تاج – تنگ – کاشت – کتان – تکان – تانک – نجات – گنجشک – انگشت
۹۸۹. کدو – خوک – کاخ – خدا – کور – کود – خاک – ورود – کارد – کادو – حاور – اردک – وارد – دکور – خودرو – خوراک – خودکار

جواب بازی آمیرزا مرحله 990

۹۹۰. یاس – عدس – دین – عید – دعا – سعی – سعدی – عدسی – عینک – سعید – عادی – ساعد – دکان – اندک – دنیا – سینا – عکاس
۹۹۱. دین – نقل – یاد – نقی – قند – نان – نقد – یلدا – لندن – دنیا – قالی – لادن – لایق – قندان – قلیان – قنادی
۹۹۲. گره – سگه – سند – دکه – کره – کسر – گردن – سهند – سنگر – گرده – سنگک – سرنگ – سرکه – نرگس – رنده – نرده – سرهنگ – کرگدن – گردنه – گرسنه
۹۹۳. عمو – دعا – مدت – معنا – معدن – مواد – وانت – دعوا – نعمت – نماد – دعوت – عادت – تمدن – تنوع – عمان – مانع – معاون – تومان – مانتو – معتاد
۹۹۴. ماهی – سیما – سیاه – بیمه – ساری – سمیه – مهسا – مربی – مسیر – ماسه – سهام – مربا – سرما – سرمه – همسر – بیمار – سیاره – بهرام – بامیه – سهراب – مهراب – سرمایه
۹۹۵. قرض – نرم – رقم – رضا – امیر – مریض – امین – راضی – قاضی – قیام – ضامن – قرآن – مینا – قناری – رمضان – منقرض – رامین – منقار
۹۹۶. کمک – کیک – یمن – میز – نمک – زین – زیان – زمین – نیاز – نازک – مکان – زمان – نماز – نیما – کمان – مکزیک – میزان – مکانیک
۹۹۷. شهر – هرز – شیر – زهر – زجر – زره – ریشه – زیره – شیره – جاری – جیره – زهرا – ارزش – هاجر – هزار – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه
۹۹۸. چلو – چاه – یقه – چای – چاق – قوچ – قول – قله – لایق – لایه – قالی – چاقو – چاله – ویلا – آلوچه – قالیچه
۹۹۹. تاج – اوج – اینه – نجات – هویج – جیوه – جوان – توان – تنها – توجه – جهان – نتیجه – نهایت – یونجه – جنایت – هیجان – جوانی – توهین
جواب بازی آمیرزا مرحله 1000

۱۰۰۰. دما – ندا – مزد – نام – دام – نما – حنا – نماز – نماد – مداح – حامد – دامن – حمام – احمد – محمد – زمان – مزاحم – نامزد
۱۰۰۱. سیما – سلام – سالن – املا – اسیا – نسیم – اسان – سالم – سلمان. اسمان – ایمان – المان. ایلام – سیمان – امسال – سامان – الماس – سلیمان – میانسال – اسلام – سینما
۱۰۰۲. هوش – شاه – شیب – بیل – شال – لایه – ویلا – اشوب – بیشه – شهاب – لواش – ابله – بیهوش – هیولا – لوبیا – باهوش – الویه
۱۰۰۳. دین – سیم – دیس – یمن – سند – سهم – سمیه – نسیه – سهند – هدیه – سینه – مهدی – سمند -نسیم – میهن – هندسه – مدینه – سهمیه -مهندس
۱۰۰۴. چای – نیت – کیش – چین – چکش – تشک – کشتی – تانک – اشتی – کاشی – کتان – کاشت – شاکی – تکان – چاشنی – شکایت – کتانی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1005 به بعد

۱۰۰۵. متر – نبض – مضر – ضرب – رضا – تبر – متن – مرتب – مربا – تمنا -تمبر – رانت – نبات – ضامن – رمضان – ضربان – ضمانت
۱۰۰۶. سکه – مکه – مترو – سکوت – سکته – موکت – کوسه – مسکو – همسر – کوره – توهم – رستم – تورم – ترسو – ترمه – سمور – سوره – سرمه – سرکه -مترسک – متروکه – سورتمه
۱۰۰۷. هوا – ماه – هوس – مژه – وام – سهم – اسم – اهو – واژه – مهسا – ماسه – سوژه – سهام – ساوه – ماساژ
۱۰۰۸. سفت – سفر – فساد – فردا – ردیف – اسید – ایست – سفید – فاسد – درست – افسر – ادرس – فارس – دفتر – تفسیر – فریاد – تدریس – سفارت – ریاست – دریافت – دستیار

جواب بازی آمیرزا مرحله 1009

۱۰۰۹. تبر – ترب – لبو – نبوت – کولر – نوکر – نوبت – تونل – بلور – برکت – تبرک – تنور – تنبل – کنترل – کبوتر
۱۰۱۰. غار – سرب – چسب – چرا – غرب – چرب – برس – اسب – ارس – ابر – ببر – باغ – بار – چراغ – سراب – غبار
۱۰۱۱. پدر – پند – اره – پیدا – پناه – دنیا – پنیر – پایه – ارده – نادر – رنده – پاره – پرده – نرده – پراید – پیاده – ادینه – دینار – دایره – پرنده – اینده – ناهید – پیراهن
۱۰۱۲. چرک – کوچ – کوه – کله – چکه – مکه – لکه – کچل – چرم – کولر – کوچه – کوله – کوره – چروک – ولرم – ملکه – کلمه – چکمه – کلوچه – مورچه
۱۰۱۳. وارد – دنیا – نیرو – نادر – اینه – رادیو – ناهید – ادویه – دینار – ویران – دوران – وردنه – اروند – اندوه – اینده – دایره – دیوار – دیوانه
۱۰۱۴. پرش – پتو – شور – تیپ – تیر – پشت – شوت – توت – تشت – ترش – تپش – توپ – تور – ترشی – پشتی – تیتر – یورش – رویش – تیشرت – شیپور
۱۰۱۵. بیل – گلو – ریل – گاو – برگ – ریال – گاری – ویلا – بلور – الگو – گلاب – واگیر – گالری – لوبیا – گوریل – گلابی – بلوار
۱۰۱۶. سرب – سیب – اسب – اسیر -مربی – مسیر – امیر – سیما – سرما – سراب – مربا – اسیب – بیسیم – سیراب – بیمار – بسیار – سیرابی
۱۰۱۷. نور – وزن – زبر – زبان – بازو – روان – زانو – بانو – برنز – ارزو – ابرو – ابان – ازار – انار – اواز – زنبور – انبار – ارزان. ابزار. روبان – بازار – باران
۱۰۱۸. رشد – رشت – مشت – شهر – ترش -دشت – ترشی – تیره – شهید – تیشه – مهدی – ریشه -مرید – درشت – درهم – رشته – مدیر – مشهد – شهرت – مشتری
۱۰۱۹. یزد – وزن – یاد – دیو – زود – نان – زیان – ویزا – زیاد – ایزد – دنیا – زانو – نیاز – نوزاد – زندان – یونان – اندونزی

جواب بازی آمیرزا مرحله 1020

۱۰۲۰. یاس – نفس – ریل – لیف – فیل – سفر – سال – سفیر – سینا – نفیس – فسیل – افسر – سفال – فارس – سالن – ریال – سریال – افرین
۱۰۲۱. سبز – سرب – زبر – زوج – سرو – وجب – وزن – سوز – نجس – جنس – برج – رنج – سوزن – برنج – برنز – بورس – رسوب – جنوب – جسور – زنبور
۱۰۲۲. چمن – چشم – چاه – چین – چای – نیش – ماش – شاه – میهن – امین – چانه – منشی – شانه – ماهی – نامه – چشمه – هاشم – همایش – چاشنی – شاهین – نمایش – ماشین
۱۰۲۳. وبا – لبو – توکل – نوبت – کتان – کوبا – کابل – کتاب – تونل – بانو. بانک – تانک – تنبل – بالن – بالکن – تابلو – وکالت – تنباکو
۱۰۲۴. فلک – لکه – کره – مکه – کلاف – کامل – همکف – کلام – کمال – کلمه – کلاه – فلکه – مالک – رفاه – اهرم – اکرم – کافر – کافه – ملکه – ماهر – همکار – کلافه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1025

۱۰۲۵. قند – قاب – نصب – صبا – نقص – صدا – بدن – باد – بند – صیاد – دنیا – بیان – باند – قصاب – صادق – نقاب – ناقص – قنادی
۱۰۲۶. رخش – خاک – خوک – خوب – خشک – بخش – شوخ – شاخ – شکار – شورا – رکاب – خواب – بخار – خاور – ابکش – ابرو – خراب – کشور – خشاب – خراش – خوراک – خشکبار
۱۰۲۷. مزه – میز – بره – باز – ابزی – زیبا – ماهی – بیمه – بازی – مربی – زهرا – هیزم – زیره – هزار – مربا – مهراب – مبارز – بهرام – میرزا – ابریز – بیمار – بامیه
۱۰۲۸. سرب – سبد – سرد – پسر – پدر – درس – برده – نبرد – بدنه – سهند – پنبه – سپهر – بندر – برنده – سپهبد – سپرده – پرنده- بنده
۱۰۲۹. مبل – لقب – قله – محل – همت – هتل – ملت – قتل – قلب – حلق – حمله – مهلت – حلقه – محله – لقمه – قلمه – قبله – محبت

جواب بازی آمیرزا 1030 تا 1050

۱۰۳۰. نوا – وام – ناو – نظم – وان – اول – ظلم – مال – مومن – نظام – ظالم – منظم – ناظم – مظلوم – ملوان
۱۰۳۱. ناف – آهن – تنه – تاب – آفت – نفت – هفت – نبات – تنها – تباه – انبه – آبان – تابه – بافت – آفتاب – انتها – آفتابه
۱۰۳۲. نیش – کهن – کیش – شیک – شاه – انشا – آینه – شاکی – کاشی – آشنا – کاهش – شانه – کینه – اشیا – شایان – کیهان – شاهین – کاشان – اشکان – آشیانه – کاشانه
۱۰۳۳. خطا – مطب – میخ – آیه – آبی – بام – خام – بها – ماه – بخیه – خیمه – خیام – خیاط – خامه – بیمه – ماهی – طباخی – مخاطب – بامیه
۱۰۳۴. دکه – دشت – مدت – همت – مکه – کته – شهرت – شهرک – دکمه – مشهد – مدرک – تشکر – ترشک – تمشک – درشت – رشته – شرکت – درهم – دکتر – مشترک – درشکه
۱۰۳۵. دعا – عدس – دست – عادت – سرعت – سرود – سواد – وسعت – دعوا – عروس – وارد – ساعد – دوست – راست – درست – دعوت – راسو – ساعت – رسوا – دستور – سعادت – روستا
۱۰۳۶. لنگ – لگن – یاس – سنگ – زنگ – زگیل – نیاز – زیان – انگل – سالن – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس
۱۰۳۷. محل – شام – سیم – سیل – ساحل – سیما – مسیح – حلیم – سالم – شمال – سلام – مسلح – سلاح
۱۰۳۸. کشک – چکش – کمک – کیش – کیک – مشک – شکم – شمش – چشم – کشیک – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش
۱۰۳۹. کار – غذا – کوه – کره – آذر – ذره – ذکر – غار – کوره – کاوه – غوره – کاغذ – کاهو

جواب امیرزا 1040

۱۰۴۰. نرم – نظر – نظم – انبر – رمان – امیر – مربی – نظام – منبر – ناظر – مربا – ناظم – بریان – بیمار
۱۰۴۱. آزیر – کارت – یکتا – کتری – دریا – ژاکت – دارت – اردک – راکت – دکتر – کتیرا – تاریک – تدارک
۱۰۴۲. فلز – فدا – فال – وفا – هلو – هدف – زلف – زال – فاز – زود – زالو – هالو – دزفول – آلوده – فولاد – فالوده
۱۰۴۳. مهم – یاس – سهم – سیاه – ماسه – مسیر – ریسه – مریم – سایه – مرام – ماهر – مرهم – سرمه – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه
۱۰۴۴. شیب – عیب‌ – شیعه – اینه – بیشه – شهاب – انبه‌ – شانه – شنبه – شعبه – شایعه – شعبان – شاهین

جواب امیرزا 1045

۱۰۴۵. مزه – زخم – میخ – میز – خزر – خیمه – هیزم – زیره – خیره – خیام – خیار – خمره – خرما – خامه – خمیر – مریخ – میرزا – خمیازه
۱۰۴۶. حسب – عیب – سیب – تاس – اسب – بست – تاب – ایست – حیات – بیات – ساعت – حساب – عباس – بیست – آسیب – تسبیح
۱۰۴۷. میل – نور – لیف – فیل – فنر – فرم – نرم – نیرو – فیلم – منفی – فوری – لیمو – ولرم – فرمول – نیمرو – نیلوفر
۱۰۴۸. موج – نوه – نان – جام – نجوم – نامه – جهان – جنون – هجوم – جوان – جهنم – نمونه – انجمن – جوانه – مجنون
۱۰۴۹. تنش – شنبه – شعبه – شتاب – نبات – عناب – شهاب – تابش – تشنه – انبه – بهشت – شانه – تنها – شبانه – شعبان

جواب بازی آمیرزا مرحله 1050

۱۰۵۰. پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – پارو – دارت – دلار – دولت – تولد – پادو – پالتو – دلاور – پولدار
۱۰۵۱. بکر – ببر – سبک – کال – لاک – اسب – باک – کاسب – کابل – کلاس – کباب – رکاب – بابک – بابل – لباس – اکبر – کربلا
۱۰۵۲. پدر – پناه – پیدا – پنیر – پرده – پاره – پراید – پیاده – آدینه – پادری – دینار – دایره – پرنده – ناهید – آینده – پیراهن
۱۰۵۳. خان – زخم – نان – جام – جان – مخزن – نماز – ناخن – مجاز – خانم – خزان – زمان – انجام – انجمن – زنجان
۱۰۵۴. قله – قفل – فقر – لوح – قول – فرق – قهر – حلق – حرف – روح – لوحه – ورقه – حوله – حلقه – حرفه

جواب بازی آمیرزا 1055 تا 1065

۱۰۵۵. مهم – سق – قسم – رقم – ساق – قاره – ماسه – همسر – مقام – سرما – ساقه – سارق – سرمه – سهام – سماق – مراسم
۱۰۵۶. قفل – قبل – قتل – تلف – لغت – باغ – بغل – قلب – قالب – قلاب – بقال – بالغ – بافت – تقلب – قاتل – فلات – غلات
۱۰۵۷. کمد – کدو – هند – مکه – کوه – کود – دکه – موج – نمک – نوه – دکمه – جهنم – نجوم – هجوم – کندو – کنجد
۱۰۵۸. خیر – شیخ – فرش – دوش – خوش – شوید – خرید – شوخی – فرید – شریف – فوری – فروش – فرود – رشید – رویش – درویش – فرشید – خورشید
۱۰۵۹. عقب – شوق – شعر – عشق – عرق – عرب – بوق – برق – برش – ربع – شرق – روح – عقرب – شروع – شعور – عبور

جواب بازی آمیرزا مرحله 1060

۱۰۶۰. مشک – شکم – شکر – مهر – کمر – پشه – پشم – بشر – شرم – شهر – پشمک – برکه – بشکه – شهرک – مرکب – شبکه
۱۰۶۱. گیس – گاو – سیم – گوی – سیب – گام – اسم – بام – اسب – مگس – سوگ – سویا – میگو – موسی – آسیب – سیما – مساوی
۱۰۶۲. زود – خوب – خون – وزن – خدا – زانو – زبان – نخود – بازو – بانو – خزان – دوزخ – خواب – نوزاد – نابود
۱۰۶۳. هتل – کینه – آینه – کلیه – لیته – تیله – تکیه – نکته – لکنت – تنها – کتان – کلاه – کیهان – کنایه – نهایت – لاتین – کتاتی
۱۰۶۴. شوم – شنل – موش – نوه – هوش – هلو – دوش – هلند – دشنه – دشمن – مشهد – دلمه – دمنوش

جواب امیرزا 1065

۱۰۶۵. رشت – شتر – تیر – ترش – ترشی – رویا – اشیا‌. آشتی. آریا. شورا. ارتش. واشر. شیار. تراش. اتریش. آرایش
۱۰۶۶. عمه. عرب. مهر. متر. همت. چرم. بچه. چتر. چرب. مرتع. عبرت. رتبه. تمبر. مرتب. مربع. تربچه. معتبر
۱۰۶۷. دسر. درس. خوب. سرخ. سبز. رود. خرس. بره. سوره. برده. سرود. روده. خروس. خسرو. بورس. رسوب
۱۰۶۸. میخ. خیر. خطر. خیار. امین. مینا. خیام. خیاط. امیر. خمیر. مریخ. نیما. خرما. رامین
۱۰۶۹. عمه. شخم. شمع. علم. عمل. شام. خشم. شاخ. ملخ. مشعل. ماشه. عمله. شاخه. خامه. خاله. شمال. شعله. علامه

جواب بازی آمیرزا مرحله 1070

۱۰۷۰. سکو. سود. کسل. فلک. سال. کادو. واکس. کلاس. کلاف. لوکس. سواد. سوال. فاسد. سفال. فولاد
۱۰۷۱. سمت. ستم. قیر. قسم. رسم. ترس. رقم. مریم. قیمت. رسمی. سرقت. رستم. قسمت. تقسیم. ترمیم. مستقیم
۱۰۷۲. تکه. سکه. نمک. متن. کته. مسکن. نکته. کمان. همسن. کاسه. کتان. تنها. ساکت. سکته. تسمه. تماس. سکان. ماسک. سهام
۱۰۷۳. ملت. نمک. کلم. نعل. هتل. مکه. تکه. تله. علم. عمه. عمل. نکته. کلمه. متلک. لعنت. ملکه. نعمت. مهلت
۱۰۷۴. هدف. هادی. ایده. آینه. دنیا. نوید. دهان. دانه. ادویه. آدینه. فایده. اندوه. آینده. ناهید. دیوانه
۱۰۷۵. چمن – خدا – اخم – خام – معاد – معدن – نخاع – مانع – دامن – خانم – عمان – عماد – چمدان
۱۰۷۶. شیب – مشت – آشتی – تیشه – بیمه – بیشه – شبیه – امشب – تابه – تابش – شتاب – بهشت – شهاب – مهتاب – شهامت – همایش – مهتابی – بامیه
۱۰۷۷. کوچ – چکه – کوه – کله – چلو – لکه – خوک – ملخ – کچل – کوچه – کوله – چکمه – ملکه – کلمه – کلوچه
۱۰۷۸. جیب – عاج – وجب – عیب – باج – جان – نجیب – عجیب – واجب – جنوب – بانو – جواب – عناب – جوان – بینوا
۱۰۷۹. مزد – نادم – منها – زنده – نامه – همزن – آزاد – نامزد – همدان – مهناز – آزاده – ادامه – آماده – اندام – مانده – زمان – دامنه – اندازه – زاهدان

جواب امیرزا 1080 تا 1000

۱۰۸۰. قلب – قفل – قله – بقا – لاف – قاب – قال – ابله – قالی – افق – لایه – لایق – قلاب – قالب – قبیله – قافیه – قیافه – قلابی – قافله – بقالی
۱۰۸۱. زمین – ایست – تمیز – زیست – سایز – تنیس – نسیم – نماز – میزان – سیمان – سینما – آستین – امنیت – زمستان
۱۰۸۲. بره – راه – انبه – بانو – بهار – انار -آوار – آبان – روبان – ناهار – روباه – ارابه – آواره – انبار – باران – انبوه – آهن ربا
۱۰۸۳. نای – نیش – نفع – دین – عید – فیش – فنی – دفع – دعا – دفن – شفا – شاد – شادی – عادی – دانش – دفاع – فانی – دنیا – افشین
۱۰۸۴. یاس – گرم – ریگ – گوی – گاو – سوگ – مرگ – مگس – میگو – گاری – گیسو – سویا – مسیر – سمور – موسیر – مویرگ – سیگار – سماور – مساوی

جواب بازی آمیرزا 1085 به بعد

۱۰۸۵٫ سیر – سحر – حیا – حرف – سفیر – سایه – حریف – ریسه – سیاه – رفاه – حرفه – افسر – سفره – فارس – سرفه – رایحه – سیاره – فارسی
۱۰۸۶. ترب – نیت – تبر – بره – هرم – بیمه – مربی – میهن – نیمه – تیره – تمبر – ترمه – بهمن – رتبه – نمره – مرتب – تنبیه – تمرین – مرتبه – بهترین
۱۰۸۷. زره – زهر – خزر – زبر – غرب – هرز – غار – غاز – باغ – خبر – باز – بخار – غبار – هزار – خراب – زهرا – بهار – خربزه – خرابه
۱۰۸۸. قاب – قیر – بقا – بوق – قوی – نیرو – قوری – رقیب – قاری – بانو – قران – براق – نقاب – باقر – قناری – بریان – روانی – ویران – بیرون – فربان
۱۰۸۹. تاج – برج – جواب – توجه – جارو – واجب – جرات – جوهر – رتبه – توبه – بهار – بوته – بهتر – تاجر – تابه – باروت – روباه – تجربه – جواهر – جوراب

جواب بازی آمیرزا مرحله 1090

۱۰۹۰. دین – بیت – سیب – دیس – عیب – سعی – عید – نیت – سبد – سند – دست – بعد – تند – عدس – سعدی – سهید – عدسی – سنتی – تنیس – بیست – تندیس – تبعید – بستنی
۱۰۹۱. همت – اسم – مرام – متهم – مرمت – همسر – مرهم – سهام – راست – تمام – اهرم -رستم – سرما – مراسم – مهمات – ستاره – مهارت –
۱۰۹۲. گام – هوش – گوش – گاو – ماه – موش – آگهی – گیاه – میوه – میگو – گوشی – گویش – گوشه – هاشم – ماشه – گویا – ماهی – گیشه – گواهی – گاومیش

جواب امیرزا 1093

۱۰۹۳ دما – دام – مدت – مات – تاب – باد – ادب – مداح – محمد – مبدا – احمد – محبت – حامد – حمام – متحد – تمام
۱۰۹۴. هرز – شهر – نیش – زیر – ریز – جهش – جشن – رنج – زهر – زجر – جیره – شرجی – شیره – نیزه – جزیره – شیرجه – نشریه – زنجیر – ریشه
۱۰۹۵. غار – شغل – غرب – لغت – غرش – بال – بغل – باغ – تراش – غبار – بالغ – لاغر – غلات – غربت – شتاب – شربت – تلاش – شاغل – غارت – غالب – شغال – تابش

جواب بازی آمیرزا مرحله 1096

۱۰۹۶. دزد – نان – داد – هند – زاهد – زنده – دهان – دانه – دنده – دندان – زندان – دندانه
۱۰۹۷. خفه – فهم – میخ – اخم – خام – خیام – خیمه – مخفی – آگهی – خامه – ماهی – گیاه – مخفیگاه
۱۰۹۸. عهد – عید – سعی – عمه – دعا – اسید – مهدی – عادی – عدسی – سعدی – سعید – مایع – ماده – معده – ساده – سهام – هادی – سایه – امید – ایده
۱۰۹۹. عصب – عصا – عصر – عیب – صبا – صبر – ربع – عربی – رویا – یاور – عبور – عابر – صبور – رباعی
۱۱۰۰. غول – غرش – غار – موش – مرغ – لغو – شغل – شاغل – شغال – مغول – ولرم – آغوش – لاغر – شلوغ – شورا – غلام – شلغم – شلوار – مشاور – مشغول
خوشبختانه خبر خوب این است که اگر تا مرحله ۱۱۰۱ بازی آمیرزا پیشرفته‌اید و اکنون نیاز به راهنمایی و جواب کامل بازی امیرزا دارید، می‌توانید از طریق جدول زیر؛ به محتوا و پاسخ‌های مورد نیازتان دسترسی کامل داشته باشید.

جواب کامل بازی امیرزا از مرحله ۱۱۰۱ تا ۱۴۰۰
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۰
غول – غرش – غار – موش – مرغ – لغو – شغل – شاغل – شغال – مغول – ولرم – آغوش – لاغر – شلوغ – شورا – غلام – شلغم – شلوار – مشاور – مشغول
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۱
شرم – شام – سوت – موش – مشت – ماش – سرو – مترو – تورم – رستم – سروش – سمور – روستا – سماور – مشاور – مشورت
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۲
چای – چرا – قوی – چاق – قیر – قوچ – ورق – قیچی – قوری – قاری – چاقو – قارچ – رویا – یاور
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۳
سکه – سکو – سیب – اسب – یاس -سبک – آسیب – کوبا – سیاه – کیسه -سایه – کاوه – باکو – کاسب – واکس – ساوه – کاهو -کوسه – کاسه – کابوس
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۴
نمک – کمد – عید – مشک – شمع – شکم – مشکی – معنی – عینک – دشمن – کمند – معدن – منشی – کمین
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۵
موش – نرم – شفا – شرف – فشار – نرمش – واشر – روشن – فروش – فرمان – شناور – مشاور – مانور – منشور – فراموش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۶
قالب – قشم – بقا – قلم – مشق – مبل – لقب – قبل – قاب – شلاق – بقال – امشب – شمال – قاشق – قلاب – قالب – مقابل – قشلاق
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۷
پشه – شهد – پهن – پند – شاد – دانا – پناه – دانش – آشنا – شانه – شاهد – دهان – پاداش – پاشنه – پاندا – پادشاه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۸
حال – لحن – حمل – حنا – منت – ملت – محل – املا – تمنا – املت – حالت – حالا – امانت – آلمان – احتمال – امتحان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰۹
زخم – میخ – میز – زمین – خانم – زیان – هیزم – خیام – نامه – مخزن – خانه – نماز – خزانه – میزان – خمیازه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۰
ربع – عرب – کما – باک – مرتب – مربا – مربع – مکعب – کتاب – مرکب – مکتب – برکت – عابر – تبرک – عبرت – متکا – مبارک – عبارت – عمارت – معتبر – مرکبات
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۱
سرد – سند – سبد – سرب – متر – نرم -نمد – مدت – مرد – ترب – تند – بست – دست -مدرس – مرتب – بندر – نبرد -تبسم – سمند – درست – تمدن – رستم – دربست – سمندر – مستند
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۲
تقی – قیر – ریل – تپل – قتل – قالی – لایق – ترقی – ریال – قاتل – تایپ – لیتر – لیاقت – اقلیت – پرتقال
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۳
شکل – لاک – کشو – کلک -کشک – کاوش – کشور – شکاک – شکار – کولر – لواش – لشکر – کولاک – شلوار – لواشک – شلوارک
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۱۱۴
زجر – رنج – ناز – هزار – جیره – زیره – نیزه – آینه – نجار – جهان – آرنج – زهرا – هیجان – زنجیر – جزیره – جایزه – جریان – راهزن – جنازه -انجیر
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۵
قلم – قتل – قمه – هتل – ملت – آقا – لقمه – اتاق – مهلت – قامت – قاتل – ملاقه – متاهل – اتهام -اقامت – مقاله – الهام – ملاقات – املت
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۱۱۶
طلب – مطب – سطل – طناب – طلسم -مطلب – باطل – سلام – سنبل – باطن – سلمان – سبلان – سلطان – مناسب
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۷
ذهن – ذره – هتل – لذت – ذرت – آذر – تله – نهال – ناله – تنها – لانه – تهران -ترانه
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۸
گاو – سنگ – سوت – تنگ – تونس – واگن – تنور – سنگر – نرگس – راسو – سرنگ – ستون – روستا – انگور – ستوان – سنتور – سروان – راستگو – گورستان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱۹
مدت – عهد – مهد – عید – دیو – عمه – عمو – میوه – توهم – توده – مهدی – معده – عمود – وعده – دعوت – عمودی – درد – دود – دور – دوش – درود – رشد – رود – شعر – شور – شروع – عدل – عود
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۰
حنا – حکم – حسن – نسیم – کمان – حسین – مسیح – حکیم – ماسک – محسن – مسکن – مکان – حاکم – سیمان – سینما – ستم – سوت – سیم – سکوت – حکم – حکیم – حکمت – حکومت – کویت – وحی – مسیح – موکت
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۱
وقت – قوم – یقه – قوی – بوق – قوت – مقوی – قیمت -قیمه – میوه – توبه – بوته – موقت – بقیه – بیمه – تقویم
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۲
گله – گلو – لایه – ویلا – سایه – سوال – الگو – گیاه – وسیله – وسایل – گیلاس – گوساله – گوش – گوشی – سکو – سیم – مگس – موش – موشک – موسی – میگو – مشکی – کیش – شکم
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۳
شخم – خون – خوش – شوخ – هوش – موش – مشت – خشم – خشت – خشن – تشنه – تخمه – توشه – خوشه – خشونت – شورش – رنگ – روشن – نور – نرگس – سرو – سنگ – سوگ – سرنگ – سروش – سنگر – گوش – گور
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۴
یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هیزم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه – کاج – کوه – کاهو – اوج – اگهی – جوی – جیوه – گاو – گیج – گوجه – گیاه – گواهی – هویج
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۵
نمد – امین – مینا – حمید – دنیا – امید – نیما – حامد – احمد – حمام – محمد – مداحی – میدان – داد – دکل – دعا – مدل – مالک – مداد – مدال – معدل – عمل – عدل – عدد – عادل – لاک – کمد – کمال – کلام – عالم
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۶
سنت – تنیس – سیاه – تنها – تیره – راست – سینه – نهایت – سیاره – آستین – رسانه – ترانه – تهران – ستاره – تیرآهن – سایه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۷
سکو – سیب – یاس – سبک – اسب – باک – باکو – آسیب – کوبا – بابک – واکس – کباب – کاسب – کابوس
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۸
عمو – مدل – عمل – عدل – علم – معلم – مومن – معدن – عمود – معدل – ممنوع – جام – جدا – جمع – جامد – جامع – دعا – شمع – شجاع – شیاد – شادی – عاج – عید – عادی – مایع – مجید
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲۹
چاپ – چاه – پله – مال – چهل – لپه – چاله – املا – لامپ – پاچه – الهام – مچاله – پامچال
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۰
تنه – ظهر – تار – انار – ناظر – تنها – تهران – انتها – نظارت – ناهار – انتظار
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۱
خرم – ملخ – خال – اخم – خرما – ولرم – خاله – خامه – اهرم – هموار – خواهر – خرمالو
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۲
گرد – ریل – دیگ – گدا – لگد – یلدا – دلیر – گاری – دلار – ریال – رسید – سیگار – سریال – گالری – سالگرد
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۳
قله – قلب – قطب – لقب – لبو – لبه – طول – بوق – بلوط – بلیط – قوطی – قبول – طلبه – قبله – طبقه – طویله – قبیله -قسط – قسم – قوم – قوی – قوطی – قیمه – وسط – سیم – سقوط – سمیه – میوه – یقه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۴
گاز – وزن – گاو – گرگ – گرز – زور – روز – زنگ – گران – گوزن – گراز – واگن – زرنگ – زانو – انگور – گرگان – گروگان – سند – سنگ – سود – سوگ – سنگک – سوگند – نوک – نفس – کود – کندو – گود – گوسفند – فندک
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۵
سوت – محو – نوح – وحی – ستم – حسن – حسین – نسیم – ستون – تونس – محسن – سمنو
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۶
وزن – میز – موز – وزنه – زمین – هیزم – نامه – موزه – زانو – موازی – زاویه – آزمون – جرم – مهم – ریل – میل – جمله – مجرم – مجله – مریم – مجری – جریمه – میله
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۷
زوج – زود – یزد – دره – جیره – جزوه – زیره – هویج – جیوه – وزیر – روده – دوره – روزه – جوهر – درجه – دیروز – جزیره
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۸
زود – زالو – روده – روزه – وارد – هزار – زهرا – آرزو – دراز – دلار – دوره – آلوده – دلاور – زردآلو – دروازه
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳۹
شوت – نیش – تیز – زشت – سوت – زینت – یونس – شیون – ستون – سوزن – زیتون – اسب – باز – ساز – سبز – سوز – بازو – بانو – زانو – زبان – سوزن – سوسن – وزن
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۰
لپه – لال – پله – یلدا – لیلا – پایه – پیله – دلیل – پیدا – دلال – هلال – لاله – لایه – هادی – پدال – پیاله – پیاده – هنر – چمن – چرم – چاه – هرم – چانه – چاله – چاره – اهرم – نمره – نامه – نهال – ماهر – چنار – مچاله – مناره – مهران
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۱
رشت – تنگ – رنگ – شهر – شتر – برگ – بره – شنبه – شربت – گربه – شهرت – بهشت – رشته – تشنه – رتبه – برشته – لگد – گدا – بیل – دین – بلند – گلاب – گنبد – یلدا – دنبال – گلدان – گلابی – گیلان – بنیاد – گاندی
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۲
لقب – ساق – قاب – نقل – آقا – سنبل – نقاب – لباس – قالب – بالن – بالا – آبان – سالن – سابق – بقال – سبلان – انقلاب – تله – ملت – هتل – املت – تسمه – تنها – سالم – سالن – سلام – لانه – ناله – سلامت – لهستان – مهلت
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۳
مبل – طلا – متن – ملت – مطب – طبل – تاب – مطلب – نبات – باطل – باطن – تنبل – طناب – بالن – اهک – کله – کلم – نکه – مهم – امل – لکه – ملک – ملکه – مالک – هلاک – کامل – کلام – کلاه – لاله – کلمه – کمال – هلال – مکالمه – الکل
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۴
کاخ – کاج – میخ – کرج – خرم – خاک – جام – خرج – کریم – میخک – خیام – ایرج – خمار – خرما – خمیر – خارج – خیس – سخت – تیر – میخ – سیخ – اخرت – امیر – خیار – ایست – خمیر – ماست – ساخت – مریخ – خیام – تاریخ – خسارت – تاخیر – استخر
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۵
پاک – پشم – کشو – موش – پشمک – پوشک – کشور – پارک – موشک – شاپرک – مراکش – مشاور – پوشاک – شامپو – دوش – رشد – شاد – مرد – موش – ارشد – شورا – شورش – مادر – موادوارد – دشوار – مشاور – شمشاد
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۶
تند – دانا – دانه – زنده – دهان – تنها – آزاد – تازه – آزاده – زاهدان – اندازه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۷
زود – زرد – روز – کود – کدو – کاخ – خوک – خزر – کادو – آرزو – اردک – دراز – وارد – خوراک – خودکار
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۸
دما – دام – مدت – مات – باد – ادب – محمد – احمد – مداح – محبت – حمام – حامد – متحد – حرم – رحم – مرد – احمد – حرام – مدار – امیدمدیر – دنیا – حمید – درمان – نامرد – میدان – رحیم
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴۹
مشت – شوت – ملت – موش – لواش – ولرم – مترو – تورم – ارتش – شورا – شمال – مشاور – شلوار – مشورت – سفت – فوت – فیل – لیف – تولد – دوست – دولت – فلوت – یوسف – سفید – فسیل – سیلو – لیست – تولید
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۰ تا 1200
رخت – خرم – عمر – متر – مات – خام – تخم – آخرت – آمار – خرما – آرام – مخترع – عمارت – اختراع – سرخ – سخت – رخت – اخرت – سرما – ساخت – رستم – خامه – تخمه – خسته – همسر – خسارت – مهارت – ستاره – استخر – مسخره – تسمه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۱
شوت – شاد – دشت – کود – کدو – نوک – تند – تشک – کتان – کاوش – تانک – کندو – اندک – دانش – تکان – کاشت – کادو – کودتا – واکنش- تپش – پشت – کشو – پیک – شرکت – پرتو – پوشک – کشور – یورش – کتری – ترشی – شریک – کویت – کشتی – شیپور – تشکر
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۲
خیر – فخر – سیخ – خیس – سرخ – خرس – سفر – خسیس – افسر – سفیر – ساری – فارس – خیار – فارسی
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۳
زرشک – انشا – شکار – ناشر – نازک – ارزش – آشنا – آزار – اراک – اشکان – شنزار – کاشان – آشکار – ارزان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۴
شتر – سوت – نفت – فوت – فرش – شرف – سفت – نفس – تنور – فروش – تنفس – سروش – ستون – روشن – سنتور – سرنوشت – تلخ – خال – خشت – رخت – شاخ – شیخ – ترشی – خالی – خیال – رتیل – شیار – اشتی – ریال – خراش – لیتر – تاریخ – اتریش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵۵
شمع – عمه – عهد – مشهد – مانع – ماشه – نامه – معده – معدن – ماده – دشمن – شاهد – شانه – دانش – عمان – همدان – دامنه – شمعدان- باغ – بغل – بلا – زبل – شغل – غاز – غزل – رابل – زغال – شاغل – شغال – شهاب – غزال – زباله – بزغاله – بالغ
جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۶
قوت – قوی – شوق – آتش – شوت – قایق – قاشق – آشتی – یاقوت – شقایق – تشویق- روز – مرز – قوم – زور – موز – رمز – وام – راز – اقا – رقم – اواز – اوار – ازار – مزار – مقوا – ارام – قرمز
جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۷
نان – گدا – گره – گرد – گرده – گردن – گناه – آهنگ – نگاه – نهنگ – آهنگر – نگران – گردان – راننده- دره – نان – گدا – گره – اهنگ – رنده – نرده – نهنگ – گناه – گردن – گرده – گناه – اهنگر – راننده
جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۸
چمن – چرم – چین – منچ – نوه – نرم – نور – میوه – نیمه – میهن – نیرو – نمره – مورچه – نیمرو – منوچهر- لپه – وام – پله – پلو – پول – لامپ – لانه – مولا – ناله – نامه – نهال – پونه – ملوان – پهلوان – امپول
جواب امیرزا مرحله ۱۱۵۹
سوت – سکو – کویت – کتری – تنیس – سکوت – کویر – ستون – تنور – سکونت – سنتور – کنسرو – کنسرت
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۰
پری – یاس – یار – زیپ – پیر – زار – راز – ساز – پسر – پاس – ساری – سایز – پریز – پیاز – اسیر – پاریس – اسپری
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۱
مکه – کمد – دیس – سیم – سهم – دکه – سکه – مهد – دکمه – کیسه – چکمه – مهدی
حل امیرزا مرحله ۱۱۶۲
میل – گوی – گلو – گله – گیوه – میگو – میله – گلیم – لیمو – لوله – میوه – گلوله
حل امیرزا مرحله ۱۱۶۳
شوت – ملت – مشت – وام – موش – ولرم – مترو – شورا – شمال – تلاش – لواش – مشاور – شلوار – مشورت
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۴
لنگ – سنگ – سیل – نقل – ساق – سال – قالی – لایق – انگل – سالن – گیلان – گیلاس – انگلیس
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۵
هلو – پله – پول – لپه – راه – پونه – روان – پارو – ناله – نهال – لانه – پهناور – پروانه – پهلوان
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۶
لال – لبو – بیل – بال – بلا – ویلا – لایه – لیلا – لاله – باله – لوله – لوبیا – الویه- تار – تاس – تپه – راه – سپر – پاس – پست – پسر – راست – پسته – ستاره – پرستار – اسپرت
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۷
شهر – پشه – پرز – پدر – کره – دره – رشد – دکه – پزشک – زرشک – شهرک – پرده – درشکه
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۸
خشک – کاخ – خوک – شاخ – خاک – رخش – شورا – شکار – کشور – کادو – وارد – خراش – اردک – دکور – دشوار – خوراک – خودکار
جواب امیرزا مرحله ۱۱۶۹
یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷۰
عمو – عمل – علم – لبو – ملت – مبل – مات – تاب – تاول – املت – علوم – عالم – آلبوم – علامت – تابلو- طعم – طلا – طمع – علم – عمل – عمه – ماه – مهم – عالم – معلم – معما – علامه – مطالعه – معامله – طعمه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷۱
کاه – ژله – یال – آبی – بیل – لکه – باک – آهک – بلا – لاک – کلیه – باله – کلاه – کلبه – بلژیک
جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۲
شهر – شاه – ریش – شیر – زره – زهر – ریشه – شیره – ارزش – زهرا – جزیره – شیرجه – شیراز – جایزه
جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۳
تاب – تاس – سبک – اسب – واکس – کارت – کتاب – ربات – بورس – سکوت – باروت – اورست – کابوس – روستا – کبوتر
جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۴
نرم – گرم – یار – مرگ – مگس – سنگر – سیما – نسیم – نرگس – سرما – گرما – سیمان – یاسمن – سینما- رنگ – زنگ – سنگ – گرز – روزه – سوزن – نرگس – گروه – گوزن – گونه – گوهر – سنگر – سرهنگ – گرسنه – زرنگ
جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۵
غرب – مرد – مرغ – غار – داغ – باغ – امیر – مدیر – غایب – غبار – مربا – دماغ – امید – ردیاب – بیدار – مرداب – بیمار – مرغابی
جواب امیرزا مرحله ۱۱۷۶
هنر – پنج – پوچ – نوه – رنج – نور – پوره – پونه – جوهر – پنجه – پنچر – پنجره- بره – بچه – دره – دور – رود – زرد – زره – زهر – زود – چرب – چوب – برده – دوره – روده – زردچوبه – بهروز
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷۷
جنگ – جشن – شنا – گنج – کاج – تنگ – تاج – جان – کاشت – کتان – تکان – نجات – گنجشک – انگشت
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷۸
رنج – نان – جان – باج – برج – جوان – واجب – نجار – جواب – برنج – جارو – جنوب – بانو – نارنج – جوراب – جانور – روبان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷۹
پتو – پول – سوپ – پلو – پسر – پدر – سوت – توپ – پوست – پودر – تولد – پرتو – رسول – سرود – دوست – دولت – لوستر – پرستو
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۰
ریل – لرز – بیل – نیل – لجن – برج – رنج – نجیب – زینب – برنز – برنج – برزیل – زنبیل – زنجبیل- بغل – غار – غرب – غسل – کال – بالغ – سراب – غالب – غبار – لاغر – لباَس – کابل – کلاس – کلاع – کربلا – باغ
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۱
جسم – جسد – سبد – جنس – جام – باج – جان – سنجد – مسجد – جامد – دامن – سنجاب – دماسنج- تنگ – رنگ – سفر – سنگ – نفت – نفس – تفنگ – نرگس – تنیس – سفیر – تفسیر – تنفس
جواب امیرزا مرحله ۱۱۸۲
قوی – یار – قیر – چای – چرا – قوچ – چاق – قیچی – قوری – چاقو – قارچ – رویا – یاور- تار – توپ – تپل – قتل – قوت – قول – وقت – پتو – پلو – پول – قاتل – پرتو – پالتو – پرتقال
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۳
برگ – گاو – برج – باج – جگر – گوجه – واجب – گروه – گربه – جوهر – بهار – برگه – باجه – گوهر – جواب – جارو – جوراب – روباه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۴
زرد – زهر – یزد – دره – جاده – هادی – زیاد – درجه – زاهد – جهاد – جزیره – جایزه – دایره
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۵
سوت – کوه – سکو – واکس – کوسه – کاهو – کاسه – سکوت – ستون – سکته – تنها – کوهان – کوتاه – سوهان – ستوان – واکسن – سکونت – کوهستان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۶
کاخ – خرم – میخ – کار – خاک – خام – خیار – آرام – میخک – خیام – خمیر – اراک – خرما – مریخ – آمار
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۷
سبد – سرب – آبی – برس – آسیا – دبیر – رسید – آسیب – سارا – آباد – سراب – ردیاب – ایراد – آسیاب – بیدار
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸۸
زنگ – گنج – گاز – گرز – رنج – جان – گیج – جگر – جنگ – گراز – آرنج – زرنگ – نجار – زنجیر – جریان – انجیر
جواب امیرزا مرحله ۱۱۸۹
برد – داد – درد – مرد – مادر – آرام – مداد – مربا – مراد – بادام – امداد – مرداد – مرداب – داماد – بامداد – دامدار- شاه – شهر – وفا – گاو – گوش – رفاه – فروش – فشار – گوشه – گوهرشاهرگ – فواره – گوارش – فروشگاه – گروه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۰
محل – لوح – هلو – وحی – روح – حرم – رحم – لیمو – میوه – میله – حلیم – حوله – حمله – محله – ولرم – حیله – روحیه – مرحله
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۱
تیر – گود – دیو – دیگ – گوی – گرگ – رود – تور – گرد – گردو – تگرگ – گوگرد
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۲
فیل – نفس – یاد – لیف – فال – دنیا – فسیل – اسید – یلدا – سینا – سفال – فاسد – سفید – فینال – دلفین – اسفند – ایسلند- دوا – سود – نفس – وفا – کود – سواد – فساد – فندک – واکس – اسفند – فانوس – واکسن – فاسد
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۳
رنج – جگر – گاو – گیج – جوی – نیرو – گونی – گاری – جارو – جوان – نجار – واگن – انجیر – گونیا – انگور – جانور – ویران – جریان – جنگاور- جدا – جلد – داغ – جاده – جامد – جلاد – جمله – جهاد – دلمه – دماغ – غلام – مجله – مدالجعد
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۴
لاک – سکه – بیل – لکه – باک – سبک – کیسه – کلبه – سبیل – کلیه – کلاه – لباس – باله – کلاس – کاسه – اسکله – کلیسا- موز – میز – قوی – موزه – میوه – نیزه – میهن – زمین – همزن – قیمه – قزوین – هیزم
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۵
فال – ظلم – محل – ماه – حال – لحاف – لحظه – محله – حافظ – حفاظ – حمله – ظالم – ملحفه – حامله – حافظه – محافظ- برق – عرب – عرق – عقب – قاب – قهر – یار – عیب – عراق – عقاب – عقرب – قرعه – رقیب – عایق – عقربه – قاره
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۶
مات – داد – کمد – کاخ – خاک – خدا – خام – مداد – خدمت – ماکت – کدخدا
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۷
اسب – سارا – رسوب – شورا – سوار – سراب – راسو – ابرو – آوار – بورس – بارش – آبشار – سشوار
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۸
ملت – آلو – لیمو – وانت – تونل – املت – توان – ویلا – امنیت – وانیل – لیوان – تومان – مانتو – ملوان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹۹
مرد – دره – ماه – مرگ – گره – گرما – گرده – آگاه – آرام – ماده – آماده – اراده – اداره – تند – دست – دشت – شاد – دانش – شانس – تنیس – دنیا – اشتی – شادی – استین – ستایش – تندیس
جواب بازی آمیرزا مرحله 1200
ملت – هتل – سیم – ستم – سطل – تله – تیله – لیست – طلسم – مهلت – لیته – تسلیم – مستطیل
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۱
نفس – کشو – وفا – کشف – شفا – کفش – شنا – کفاش – کاشف – شکاف – واکس – شانس – واکسن – فانوس
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۲
پست – سپر – پاس – پسر – ترس – تاس – تپه – پسته – راست – سپاه – ستاره – پرستار- ارش – شهر – هوش – گاو – گره – گوش – شورا – گروه – گوشه – گروه – شاهرگ – گوارش – گوشواره
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰۳
دیو – هدف – زود – یزد – زرد – زیره – فیوز – وزیر – روزه – فرود – ردیف – فوری – فیروز – فیروزه- زرد – زود – هدف – یزد – روزه – فرود – فوری – ردیف – وزیر – زیره – فیروز – فیروزه – دیو – فیوز
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۴
پری – پیر – پینه – نیرو – پایه – آینه – پارو – پنیر – پونه – پیانو – ویران – پروانه – پیراهن- تاس – پاس – پاک – پست – اسان – تانک – ساکت – پاکت – کتان – استکان – استان – پاکستان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۵
دعا – عمو – عود – تند – نعمت – مانع – معدن – مواد – تنوع – توان – دعوا – دعوت – عمان – عادت – مانتو – تومان – معتاد – معاون- شعر – عقد – عشق – عرق – عدس – شرق – رعد – رشد – دعا – شاد – شاعر – شعار – داعش – عاشق – عراق – ارشد – سارق
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۶
هدف – لکه – کاه – هند – لاک – آهک – دکه – هلند – کلاه – فندک – دکان – کافه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۷
نیت – تاب – بیل – نان – بنا – بال – بیت – بلا – بلیت – بالن – آنتن – نبات – تنبل – لبنان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۸
هرم – مهر – میز – ریز – رزم – جرم – مرز – رمز – هیزم – مجری – زیره – جزیره – جریمه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۰۹
نان – ناز – آبی – غیب – باغ – غاز – نیاز – زینب – زیان – زیبا – بازی – زبان – غایب – بنزین
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۰
نرم – نور – مهر – ماه – میوه – میهن – نیمه – نیرو – ماهی – نمره – ماهر – نیمرو – ویران – روانی – همایون – موریانه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۱۱
شاد – شنا – گدا – نگاه – آهنگ – شاهد – اهدا – گناه – آشنا – دانش – دانا – انشا – شانه – آگاه – دانشگاه – تشک – دشت – دود – شوت – کدو – کشو – کود – دیو – کیش – شدید – کویت – کشتی – دودکش –
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۲
سکه – سکو – کتک – سوت – کاسه – کاهو – کوسه – ساکت – سکته – واکس – سکوت – کوتاه – کاکتوس- اقا – بال – باک – قاب – قلب – قلک – لاک – کال – بیل – قالب – قلاب – کابل – قالی – بالا
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۳
کال – کیک – کلک – سال – لکه – سایه – کیسه – ژاپن – لایه – سیاه – کاسه – کلاس – کلاه – کلیسا – اسکله – کالسکه- درس – دیگ – دیو – گود – گرد – گره – سرد – گرده – گردو – گروه – گوهر – رسید – روده – دوره – گیره – سرودروسیه – سوریه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۴
پله – ژله – مژه – ماه – لپه – لانه – لامپ – ژاپن – نامه – ژاله – پژمان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۵
زشت – ترس – ساز – شوت – سوت – تاس – ارتش – سوار – آرزو – واشر – ورزش – ارزش – سروش – وزارت – اورست – ترازو – سشوار – روستا- باغ – غار – تیغ – غرب – مرغ – غایب – غریب – مربی – مغرب – مرتب – مربا – غبار – غارت – غیبت – غیرت – بیمار – باتری – مرغابی
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۶
چمن – چرم – چاپ – منچ – مار – چنار – پارچ – رمان – پنچر – پرچم – فرمان- تاب – حنا – صبح – صحت – نصب – صبا – انبه – تنها – صحبت – نبات – صبحانه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۷
مکه – کمد – کیش – میش – مشک – شاد – شکم – شهید – مهدی – مشکی – شاهد – امید – مشهد – همایش- جسم – حجم – حمل – سهم – مهم – جلسه – جمله – حمله – مجله – محله – مجسمه – مجلس
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۸
موز – مرگ – گاز – گرز – گاو – گراز – آرزو – گرما – آرام – آزار – آوار – آواز – مزار – آموزگار
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۱۹
دره – نان – درد – داد – دنده – نرده – نادر – رنده – درنده – دندان – دندانه – راننده
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۰
موسی – میوه – همسر – سمور – سیاره – سوریه – روسیه – سماور – مساوی – موسیر – ارومیه – سرمایه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۱
میز – نرم – قیام – نماز – زمین – قرآن – زمان – قرمز – قناری – نیزار – منقار – میزان- تار – دقت – قوچ – وقت – چاق – چتر – اردو – دارو – داور – قارچ – چادر – چاقو – قدرت
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۲
سیب – نیش – شیب – کیش – تشک – سبک – بست – کشتی – شکست – بیست – تنیس – بستنی- خاک – خشم – خشک – خوک – شاخ – شخم – شوخ – موش – کاخ – کشو – کشکش – کوشش – خاموش – موشک
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۳
فوت – فکر – وفا – برف – باک – کافر – کتاب – باکو – تفکر – برفک – کفتار – باروت – کبوتر- قله – مبل – بقال – قالب – قبله – قلاب – مدال – قلاده – مقاله – ملاقه – قابلمه – باله
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۴
لپه – شال – پله – پشه – باز – پازل – آشپز – بالش – باله – شهاب – زباله- باز – برگ – گاز – گاو – گرز – گوی – اویز – بازو – بزرگ – گراز – بازی – وزیر – گاری – زیبا – بازیگر
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۵
کوه – واکس – کاسه – کوسه – کاهو – تنها – ستون – سکوت – سکته – کوهان – سوهان – واکسن – کوتاه – کوهستان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۶
دره – سرخ – هدف – خرس – سرود – سفره – فرود – خسرو – دوره – سرفه – خروس – فرسوده – نمک – چرم – چرک – چمن – منچ – مدرک – اردک – مدار – چادر – چنار – درمان – چمدان – کرمان – کارمند
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۲۷
مار – چاه – چاق – قوچ – چرم – قوم – ورقه – چاقو – چاره – قارچ – قاره – ماهر – مقوا – مورچه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۸
لپه – لوح – پلو – پله – حنا – نوح – پول – پونه – پناه – حوله – حلوا – لانه – نوحه – پهلوان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۲۹
نیش – پشه – هوش – پایه – آینه – پینه – پویا – شانه – پوشه – پونه – پیانو – پاشنه – شاهین – آویشن – فرش – فروش – فشار – فواره – فروشگاه – گاو – گوش – گروه – گوشه – گوهر – گوارش – رفاه – شهر – شرف – شوهر – شاهرگ
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۰
شخم – شاخ – شوخ – میخ – موش – خوش – خرم – خشم – رویش – یورش – خیام – شوخی – خمیر – خراش – خرما – مریخ – خاموش – مشاور
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۱
نام – پند – گدا – گمان – پماد – دانا – دامن – گندم – نماد – پاندا – پادگان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۲
موز – نوح – میز – محل – حمل – لوح – زمین – حلیم – لوزی – لیمو – زیلو – حلزون – نبات – ادب – اسب – اسیب – استین – دست – دنیا – دبستان – تنیس – تندیس – یاس – سبد – سیب – بدن – بیست – بنیاد – بستنی
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۳۳
میل – میز – علی – عمل – علم – عالم – عالی – مایل – معلم – معما – ملایم – مالزی
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۳۴
نسیم – سیاه – امید – مهدی – آینه – ماده – ساده – مهندس – همدان – یاسمن – ناهید – مدینه – آینده – میدان – سینما – سیمان
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۵
ریل – بیل – یزد – زیبا – یلدا – زیاد – دلیر – دبیر – دلار – بازی – ریال – ردیاب – البرز – برزیل – بیدار – آبریز – اردبیل – باک – برکه – بره – برکت – باریک – باتری – بیکار – باکتری – تبر – تیره – ترکیه – هکتار – تبریک – تاریک – کتاب – کبریت – کرایه – رتبه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۶
گود – گلو – دیو – دیگ – گوی – لگد – کبد – کود – کدو – کیلو – وکیل – کلید – کبود
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۷
اتم – تاب – بام – آفت – ماه – مات – بافت – آفتاب – مهتاب – آفتابه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۸
محل – لکه – مرد – کره – دکه – حرم – مکه – دره – حکم – ملکه – کلمه – محله – حمله – مدرک – مرحله – کاخ – کافه – کامل – کلام – کلاه – کلمه – کلافه – ماه – ملخ – مخالف‌ – مکه – ملکه – خاک – خاله – خامه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۳۹
ماش – شام – چرب – چشم – چرم – مربا – آمار – آرام – بارش – آچار – آبشار – آرامش
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۰
سکو – عکس – سعی – خوک – خروس – کویر – وسیع – سریع – عروس – خسرو – کرسی – عروسی – عروسک
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۴۱
سخت – رخت – دقت – چرخ – چتر – سرخ – خرس – ترس – دست – قدرت – سرقت – درست – درخت – دختر
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۴۲
باک – باز – شهاب – کوزه – کاوه – کوبا – باکو – آبکش – بازو – شبکه – بشکه – هواکش – باهوش – باک – برکت – کار – کتاب – سبک – ساکت – شتاب – شربت – شرکت – شکار – شکست – تاب – ابکش
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۳
مبل – امید – مربی – ریال – یلدا – دلیر – مدیر – مربا – مدال – دلار – ردیاب – میلاد – مرداب – بیمار – اردبیل
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۴
شوت – پشت – پدر – پتو – رشد – تپش – توپ – دشت – پودر – پرتو – درشت – شربت – هوش – خوشه – شوخی – شیره – شیپور – ریشه – پخش – پشه – پری – پیر – پوشه – پوره
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۵
غار – مرغ – سال – داغ – لاغر – مدال – مراد – سلام – سالم – غلام – دماغ
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۶
سبد – دست – ماه – تاب – ماده – ماست – تماس – بسته – ساده – دسته – مهتاب
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۷
هدف – کفش – کوه – شفا – شاد – کفاش – شاهد – کاهو – شکاف – کافه – هواکش – شکوفه – شهر – جرم – – جلد – جمله – مرد – مشهد – مجرد – مهر – مجله – رشد – دره – درجه – دلمه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۴۸
حیا – یاس – تاس – سیم – سیما – مایع – تماس – ساعت – ماست – تمساح – مساحت – اردک – دلار – دکان – دکتر – کال – کارت – کتان – تند – تانک – تانکر – کارتن – کنترل – کلانتر
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۴۹
سکو – وفا – کود – سود – کدو – کلاس – کادو – واکس – سواد – سفال – فاسد – سوال – فولاد
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۵۰
عمر – شمع – علم – شعر – عمل – شال – شرم – معما – معلم – مشعل – شاعر – شمال – عالم – معمار – سوله – سوال – باکو – کاسه – کلبه – کوسه – کوله – کوبا – کاوه – کابوس – کلاه – لباس – اسکله
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۱
کار – غار – سال – مرغ – کلاغ – کلاس – سلام – سالم – لاغر – غلام
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۲
سخت – چرخ – رخت – چرب – چتر – سرخ – بخت – اسب – چسب – خبر – باخت – ربات – آخرت – ساخت – استخر – خسارت
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۳
تیر – تیز – یزد – آویز – وزیر – وارد – زیاد – زیارت – دیوار – وزارت – رادیو – ترازو – لباس – بیل – بیدار – یاس – یلدا – دلار – سبد – سریال – ریل – ریال – ردیاب – اردبیل – اسید
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۴
خوک – شوخ – خشک – خوش – شریک – وزیر – خشکی – کویر – ورزش – زرشک – شوخی – کشور
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۵
سبز – تیز – سیب – ساز – بیست – سبزی – زیبا – راست – ربات – بازی – بازرس – تبریز – زیارت – سرباز – باتری – سربازی – رخت – ربات – خزر – تیر – تیز – تاریخ – تبخیر – تبریز – زیبا – زیارت – بخت – بازی – باتری – باخت – بخاری
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۶
گدا – گاز – گرز – گرد – سنگ – زرد – رنگ – زنگ – گردن – زرنگ – گراز
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۵۷
گدا – گیاه – امید – آگهی – گریه – گیره – مرده – گرده – گاری – ماهی – دایره
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۵۸
حنا – باز – زمان – مداح – نماز – نماد – احمد – حامد – زبان – دامن – نامزد
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۵۹
اسب – بره – سبد – ساده – سارا – سراب – بهار – برده – اراده – اداره – ارابه
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۰
فیل – قفل – فصل – قیف – صفا – لیف – فال – اصل – افق – صاف – صدف – صدا – صیاد – یلدا – صادق – قالی – غار – غول – غلام – لاغر – مرغ – مغول – اغوش – شغل – شغال – شلغم – شلوغ – ولرم – شلوار – مشاور
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۱
رخت – دشت – دره – شهر – تند – خشت – شهرت – رشته – خنده – تشنه – دختر – درشت – درخت
جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۲
نور – چرم – چاه – چمن – مهر – منچ – چنار – نامه – نمره – چانه – مورچه

 • یاس – رادیو – خرس – خروس – خسرو – خیار – خرید – سرخ – سرود – سوراخ – سوادوارد – دیو – دیوار
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۳
  شوت – شهر – هوش – مشت – سوت – مترو – رستم – تورم – شوهر – سمور – رشته – مشورت – مشهور – سورتمه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۶۴
  شاخ – خوش – خوب – کاخ – شکل – شوخ – خاک – باک – خشک – کابل – آبکش – لواش – خشاب – خواب – لواشک
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۶۵
  عمل – شمع – علم – عمه – مبل – ماه – مشعل – عالم – شعبه – باله – بالش – شعله – شهاب – شمال – علامه – ویلا – وانیل – لوح – لیوان – حنا – حلوا – حسین – نوح – ساحل – سالن – سلاح – سوال – سونا – یونس
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۶
  یزد – دیگ – زین – هند – زنگ – نیزه – خنده – زنده – زندگی – گزینه
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۷
  سکه – لکه – دکه – یلدا – سایه – کلیه – کیسه – ساده – کلاه – کلید – اسکله – کلیسا
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۸
  قلب – آقا – نقل – تقلب – بالن – نقاب – تنبل – اتاق – آبان – بالن – انتقال – باتلاق – انقلاب – داد – درد – دعا – دلار – عدد – عدل – عادت – عادل – ترد – تعادل – تار
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۶۹
  نان – گدا – برگ – برد – گردن – گنبد – بندر – نبرد – گرداب – آبرنگ – نگران – نردبان
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۰
  عطر – قطر – عشق – شرق – شعر – شهر – قطار – قطره – قاره – عاشق – شاعر – عطار – عراق – نادر – نقاب – دزیا – قند – قران – قربان – قنادی – قناری – رقیب – ردیاب – برق – براق – بنیاد – بیدار
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۱
  زرد – زخم – کمد – کاخ – خدا – خاک – خزر – مرکز – خرما – زمرد – مراد
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۲
  زره – هرز – یزد – دره – رنج – نیزه – زیره – زنده – درجه – جزیره – زنجیر
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۳
  لکه – کوچ – چاه – کچل – دکه – کلاه – کوله – کوچه – کادو – چاله – کاهو – آلوده – آلوچه – کلوچه
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۴
  رخت – ربات – خیار – باخت – خرید – درخت – دختر – خراب – ردیاب – تاریخ – تبخیر – باتری – بخاری – بیدار
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲۷۵
  سود – عود – عید – سرخ – خرس – سعدی – سریع – عدسی – سعید – خروس – خسرو – سرود – خرید – عروسی
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۷۶
  یاس – محل – سیم – مسیح – حلیم – سالم – ساحل – سلاح – شمال – سلام
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۷
  قوی – چاق – قیر – چای – قطر – قوچ – قوطی – قوری – قارچ – قطار – چاقو
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۸
  بره – دره – برق – برد – رقیب – قاره – براق – ردیاب – دایره – بیدار
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۷۹
  تاب – شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۸۰
  طلا – طمع – عمه – مبل – مطب – طعم – مطلب – باله – باطل – طعمه – عالم – علامه – مطالعه
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۸۱
  کاج – لاک – کبد – کال – جلد – باک – باج – تاج – کتاب – جلبک
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۸۲
  گاو – گره – گوش – گاز – هوش – گوهر – زهرا – گوشه – ورزش – گراز – گروه – گزارش – گوارش – ورزشگاه
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۸۳
  پول – دیو – پلو – پویا – یلدا – پدال – ویلا – پیانو – لیوان – وانیل
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۸۴
  ماه – میهن – میوه – نیمه – نیرو – نامه – نمره – ماهی – نیمرو – ارومیه – موریانه
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۸۵
  نیش – عیب – شیب – بیشه – شعبه – شانه – شهاب – شنبه – شایعه – شاهین
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۸۶
  پتو – پوک – کوه – تپه – توپ – پاک – کاوه – پاکت – کاهو – کوتاه
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۸۷
  گاو – گاز – گدا – گرز – گرد – زنگ – زود – گردن – گردو – گوزن – زانو – زرنگ – گراز – نوزاد – انگور
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۸۸
  سفر – فنر – نفس – سفره – آسان – رفاه – سارا – سرفه – ناهار – فرانسه – افسانه
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۸۹
  پری – پرش – پیک – پیر – پاک – شریک – اراک – پارک – شاپرک – آرایش – آشکار
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۹۰
  ستم – مات – تاب – تاس – محبت – ماست – تماس – تبسم – حساب – مساحت – تمساح
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۹۱
  نخل – داد – درد – خدا – خار – آخر – خال – نادر – دلار – داخل – خرداد
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۹۲
  زوج – جوان – زانو – اجرا – جارو – آزار – آرنج – آواز – جانور – ارزان
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۹۳
  قلم – ملت – آقا – لایق – املا – قیام – قیمت – قاتل – اتاق – قالی – قیامت – لیاقت – مالیات – ملاقات
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۹۴
  نان – موج – جام – جان – نامه – جهنم – جهان – جوان – نمونه – مجنون
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۹۵
  دعا – عمل – ملت – عالم – مدال – عادت – معدل – عادل – معتدل – معتاد – اعدام – عدالت – علامت – اعتماد
  جواب بازی امیرزا مرحله ۱۲۹۶
  شهر – هرز – زره – بره – بازی – بیشه – زیبا – هزار – شهاب – زهرا – بهار – شیراز – شهربازی
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۹۷
  شکل – ریل – شال – شلیک – شریک – ریال – اراک – لشکر – آشکار – آرایش
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۹۸
  ساز – زبر – سبز – سال – باز – رسول – سوال – لباس – بازو – بورس – البرز – بازرس – سرباز
  جواب امیرزا مرحله ۱۲۹۹
  مرد – ریل – دلیر – مدیر – دایی – یلدا – امید – مدال – مراد – دلار – ریال – میلاد
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۰
  زشت . دشت – شاه – شاد – باز – تاب – شاهد – شتاب . شهاب – بهشت – تازه – شهادت – بهداشت
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۱
  مبل – تند – هتل – ملت – تله – مهلت – بلند – هلند – تنبل – بهمن – بنده
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۲
  مرد – دره – مادر – نامه – ساده – درمان – همدان – مهندس – مدرسه – رسانه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۳
  وام – موز – میز – زمین – ویزا – نماز – آویز – زانو – زمان – موازی – آزمون
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۴
  دره – شاد – آشنا – شانه – شاهد – انشا – دانش – هشدار – اشاره – ناهار – اداره – اراده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1305
  زنگ – گرز – زبان – برنز – بزرگ – آزار – آبان – زرنگ – گراز – ارزان – ابزار – انبار – بازار – باران – بازرگان
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۶
  گاو – شاد – گرد – گوش – گردش – گردو – سرود – داور – سواد – گوارش – دشوار – سشوار – شاگرد
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۷
  شکل – شریک – ریال – ویلا – کویر – کیلو – وکیل – شلیک – شکار – لواش – کولر – کشور – شلوار – لواشک – شلوارک
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۸
  مهم – سیم – سیر – سهم – سایه – ریسه – مریم – ماهی – سرما – سیاره – مراسم – سرمایه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۰۹
  گاز – یاس – سیل – لنگ – زنگ – سنگ – سالن – سایز – گیلان – گیلاس – انگلیس
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1310
  سهم – حنا – محل – سلام – سلاح – محله – نامه – سالن – حمله – ساحل – سالم – اسلحه – حامله – حماسه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۱
  گوی – گیره – نیرو – گونی – گاری – گیاه – گروه – گریه – گوهر – گونه – گونیا – آهنگر – انگور – ویران – نیروگاه
 • مهم – محرم – مهاجر – مهاجر – مرجان – مهمان – جان – جام – جهنم – جهان – جرم – نامه – نمره
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۲
  ساز – سوت – موز – نماز – مونس – سوزن – زانو – ستون – تومان – آزمون – مانتو – زمستان
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۳
  پدر – پاس – رسید – ریسه – پایه – پرده – پراید – پادری – پیاده – دایره – اسپری – سیاره – پاریس
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۴
  کیف – یاس – سکه – نفس – سینه – کیسه – کینه – کافه – سایه – کیهان – کنایه – سفینه – مدال – شاد – شنل – شانس – شمال – دانش – دشمن – سال – سالم – سالن – سلام – سالمند
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۵
  نان – مهد – ماهی – نیمه – امید – مهدی – میهن – همدان – آینده – میدان – ناهید – مدینه – نماینده
  جواب بازی آمیرزا نسخه آمیرزا ۵٫۰”
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۶
  یاس – نان – سیما – منشی – نسیم – نشان – شانس – سمنان – نشانی – ماشین – نمایش – سیمان – سینما – نان – ننگ – الگو – انگل – النگو – گاز – گاو – گلو – گوزن – لنز – لنگ – وزن – واگن – زنگ – زانو – زالو
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۷
  قله – قاب – قیام – میله – بیمه – قالی – قیمه – قالب – قبله – لقمه – قالب – قلابی – ملاقه – مقاله – بامیه – بقالی – قبیله – قابلمه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۸
  علم – عمر – عمل – رعد – دعا – معدل – مدال – معما – معلم – عادل – عالم – رمال – دلار – معمار
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۱۹
  قول – شال – شوق – قبل – قلب – لقب – بال – بوق – لبو – قلاب – لواش – بقال – بالا – شلاق – قبول – قالب – باقلوا
 • قوت – قوم – قوچ – قوی – قیمت – قیام – قیامت – چاق – چای – چاقو – چماق – وقت – مقوا – یاقوت – تقویم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1320
  لوح – حال – سیاه – سوله – حیله – سایه – ویلا – حوله – حلوا – ساحل – سوال – سلاح – وسیله – اسلحه – الویه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۱
  مکه – کوه – کفش – کیش – فیش – کیف – کشو – مشک – شکم – موش – کشف – مشکی – موشک – میوه – شکوفه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۲
  عکس – سکه – سینک – کینه – سینه – عینک – کیسه – سایه – عکاس – ساکن – کاسه – اسکی – سیاه – کنایه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۳
  ماه – مات – آقا – قنات – نامه – تنها – اتاق – انتها – اقامت – امانت – انتقام
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1324 به بعد
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۴
  سخت – رخت – دست – پسر – پدر – سپر – خدا – آدرس – پاسخ – ساخت – درست – درخت – دختر – استخر – خسارت – پرداخت
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۵
  آبی – عاج – شیب – عیب – جیب – باج – جهش – باجه – عجیب – شیعه – جعبه – شهاب – شعبه – بیشه – شجاع – شایعه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۶
  تیر – زیر – زیپ – بیت – تیز – ریز – تپه – تبر – پرز – زبر – تیره – زیره – رتبه – پریز – تبریز
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۷
  نیش – پری – پیر – شور – نور – نیرو – پیرو – رویش – پنیر – روشن – پروین – شیپور – شیرین
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۸
  دیس – سیب – جیب – عیب – عید – سبد – عدس – عهد – سعدی – سعید – عدسی – عجیب – بسیج – سجده – جعبه – بدهی
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۲۹
  یزد – دیگ – زین – گاز – زنگ – باز – دنیا – زیاد – زینب – گنبد – زبان – بازی – زیبا – زندگی – بنیاد
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۰
  رخت – سخت – خروس – ساخت – سوخت – خسرو – راست – اورست – ریاست – روایت – تساوی – تاخیر – استخر – روستا – تاریخ – خسارت – سوخاری
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۱
  خوب – خوک – کاخ – خال – خاک – خیال – ویلا – خالی – وکیل – کیلو – کابل – خواب – باکو – کوبا – لوبیا
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۲
  مرد – موج – برج – مربا – مودب – وارد – واجب – جامد – جارو – جادو – جواد – مجرد – جوراب – مرداب
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۳
  زرد – فدا – عزا – رعد – دعا – دراز – عارف – دفاع – فردا – فرزند – عرفان – زعفران
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۴
  پدر – پند – پاره – پناه – پرده – پوره – پونه – رنده – پودر – نرده – پرنده – وردنه – اروند – اندوه – پرونده – پروانه – پهناور
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1335
  هوا – موش – منشی – میوه – ماهی – نامه – شانه – شامی – همایش – ماشین – شاهین – نمایش – آویشن – شومینه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۶
  فدا – خدا – رخت – فردا – فرار – دفتر – دارت – آخرت – دختر – درخت – رفتار
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۷
  موش – مشت – چشم – چکش – کشو – تشک – مکه – کوچ – چشمک – کوچه – چکمه – توهم – توشه – تمشک – چشمه – موکت – موشک – تشکچه
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1338
  عهد – عمه – عاج – جمع – عمان – نامه – معدن – معده – دامن – جمعه – جامد – جاده – جهان – جهنم – جهاد – همدان – جامعه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۳۹
  بره – منها – شهاب – مربا – نرمش – نمره – نامه – شنبه – بارش – بهار – بهمن – شبنم – شماره – برنامه – مهربان
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۰
  داغ – دوغ – غار – روده – نادر – غوره – روغن – دروغ – دوره – اندوه – اروند – دوران – وردنه – داروغه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۱
  سرما – سارا – سمنو – مونس – سمور – آسان – آرام – انار – ناموس – سماور – سروان – آسمان – آرمان
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۲
  یال – چهل – چای – چاه – قله – چاق – قیچی – چاله – قالی – لایق – ییلاق – قالیچه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۳
  میخ – خرم – خرس. مسیر – خمیر – خیمه – میوه – موسی – مریخ – سرمه – خسرو – خروس – سمور – روسیه – سوریه – مسخره – موسیر
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۴
  قلک – قله – قلم – مکه – مبل – لکه – عمق – عقل – عقب – عمه – کعبه – کلبه – قلعه – مکعب – لقمه – قبله – معلق
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۵
  غار – دوغ – مرغ – داغ – غول – مدال – ولرم – مغول – مولا – وارد – لاغر – دلار – دروغ – دماغ – غلام – دوام – دلاور
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۶
  بهار – بازو – روزه – هزار – زهرا – آواز – آوار – اهواز – آواره – ارابه – بازار – روباه – ابزار
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴۷
  چرک – چرب – کچل – چوب – لکه – بره – بچه – کولر – کوله – کوچه – کوره – برکه – کلبه – بلور – کلوچه
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۸
  ترس – تست- توت- قوت- ورق- وقت- قیر- قوی – سرقت – توری – توریست – تقویت
  جواب امیرزا مرحله ۱۳۴۹
  خرس – سخن – سرخ – نامه – سرمه – نسخه – همسر – نمره – سرما – خانم – خرما – خانه – خامه – مسخره – مناره – رسانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1350 به بعد
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۰
  فوت – صفت – صدف – قوت – صفا – وقت – وفا – صدا – دقت – افق – صاف – توقف – صادق – صداقت – تصادف – توافق
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۱
  گره – گاو – هوش – گوش – شهر – گوهر – گوشه – گروه – واشر – شوره – شورا – رشوه – شوهر – شاهرگ – هاشور – گوارش – گوشواره
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۲
  کشو – شکل – کور – کولر – لشکر – لواش – کشور – ورزش – ارزش – زرشک – روکش – شورا – شکار – لرزش – لواشک – شلوار – کشاورز
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۳
  تیم – بیمه – میهن – نیمه – نبات – تنها – نامه – بهمن – امنیت – تنبیه – مهتاب – بامیه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۴
  صبر – صبح – سرو – عصر – عصب – عرب – سرب – ربع – حبس – سحر – روح – عروس – بورس – رسوب – صبور – عبور – تنها – تنور – ترانه – تهران – ترس – هرات – سوت – ستون – سوره – ستاره – سنتورسوهان – اورست – رسانه – روستا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1355 به بعد
  ..
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۵
  شمع – شاد – عدس – شنا – دعا – مانع – عمان – معدن – داعش – نماد – دامن – شانس – ساعد – دانش – دشمن – دشنام – شمعدان
  جواب امیرزا ۱۳۵۶
  سال – آهن – ژله – ناله – نهال – ژاله – آسان – سالن – لانه – آژانس
  مرحله جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۷
  گدا – گاز – گرز – گرد – رشد – زنگ – گردش – گردن – دانش – زرنگ – گراز – گزارش – شاگرد – نیرو – نیمرو – مرگ – مترو – میگو – گرم – گوی – گونی – رنگ – تنگ – تیر – تنور – تورم – تمرین
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۸
  بخت – تبر – سخت – سیب – باخت – آسیب – بیست – ساخت – بخار – خراب – آخرت – استخر – خسارت – بخاری – تاریخ – ملوان – لپه – لامپ – لانه – هاون – پله – پول – پناه – پهلو – پونه – پهلوان – نامه – نهال – امپول
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵۹
  مات – تاس – اسم – ساعت – معما – ماست – تمام – تماس – حمام – مساحت – تمساح
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۰
  سلام – سلاح – سالم – املا – مسلح – محله – ساحل – حمله – اسلحه – اسلام – الماس – حماسه – حامله
  جواب بازی آمیرزا آیفون

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۱
دیگ – گدا – آگهی – گیاه – هادی – آینه – آگاه – آهنگ – گناه – نگاه – آینده – ناهید
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۲
سفر – فرش – سیب – برف – اسب – آسیب – فریب – شریف – سراب – بارش – فشار – فارسی – سفارش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۳
چسب – بچه – چاه – باغ – اسب – اسم – آبسه – بغچه – باغچه – ساچمه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۴
یاس – سیاه – ماشه – میوه – موسی – امید – ساوه – ساده – سهام – ماده – سواد – مساوی – ادویه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۵
موز – میز – قوی – آویز – زمین – قیام – مقوا – زانو – نماز – قزوین – موازی – میزان – آزمون – مایونز
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۶
هوش – هدف – کمد – مکه – کوه – دکه – موش – دکمه – موشک – مشهد – شکوفه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۷
گاز – گاو – گرز – زرنگ – گوزن – گراز – زبان – برنز – بانو – بازو – زانو – بزرگ – آبرنگ – انگور – زنبور
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۸
تبر – شوت – سوت – شربت – سراب – شتاب – آشوب – بارش – تابش – بورس – رسوب – اورست – باروت – روستا – سشوار
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶۹
دره – دکه – ریشه – شهید – شریک – شیره – اردک – شهرک – کرایه – درشکه -دایره- هشدار – ارکیده
پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1370
یزد – میز – میهن – نیزه – زاهد – هیزم – همزن – ایزد – امید – ماده – زنده – نامزد – همدان – ناهید – آینده – میدان
پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1371
وفا – موش – وام – سکو – کشو – واکس – کفاش – ماسک – شکاف – موشک – مسواک
پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1372
کشو – هوش – مکه – کوه – موش – ماه – شاه – آغوش – کاوه – موشک – کاهو – ماکو – هواکش
پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1373
زندگی – نادر – گرز – گاز – یزد – نگار – گراز – گردن – زرنگ – دیگ – زرد – گردان – گرد – زنگ – گران
پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1374
مرد – شاد – ارزش – شادی – شیراز – زرد – مراد – دریا – میز – زمرد – یزد – رشد – امیر – امید – مدیر – آرام

 • درام
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1375
  لکه – نعل – بلا – کعبه – کلبه – کلاه – بانک – بالکن – عناب – لاک – لانه – لعاب – باک – کابل
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1376
  کره – ماه – ماهر – اهرم – ماکت – مهارت – هکتار – کار – همراه – همکار – مکه – کارت – مهره
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1377
  سود – گرد – گود – گلو – گردو – سرود – درست – تولد – دوست – دولت – دستور – لوستر
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1378
  سرما – کمال – سالم – آرام – اراک – ارسال – الماس – سلام – اسلام – کلاس – کامل – کارامل
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1379
  بند – تاب – تند – باد – ادب – افت – نبات – آبان – بافت – آفتاب – آباد – نفت – ابتدا
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1380
  فیل – لیف – قیف – قله – قفل – قیام – قیمه – فامیل – قیافه – قافیه – قافله – ملاقه – مقاله – افقی – فیله – فیلم – قالی
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1381
  خدا – خام – خانم – مدال – خال – املت – ملخ – داخل – نخل – تلخ – خدمت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1382
  گوش – رخت – خشت – تشک – کشور – گوشت – ترکش – شرکت – خرگوش – خشک – خوک – تشکر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1383
  نیش – زنگ – منشی – شناگر – نمایش – ماشین – نمایشگر – گاری – نرمش – گرمایش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1384
  دست – سبد – بره – دست – ساده – بهار – درست – دربست – ستاره – رتبه – تابه داربست – دسته
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1385
  تند – ضامن – ضمانت – مانتو – تومان – توان – وانت – دامن – دما – متضاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1386
  پاس – پشه – شاد – ساده – سپاه – پاداش – پادشاه – داس – شاه – شاهد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1387
  دنیا – مدیر – امید – مربی – بیدار – درمان – میدان – بیمار – برد – مرداب – نامرد – ردیاب – بیدار – بندر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1388
  شکم – مشت – مکه – شهرک – شکار رشته – تشکر – ارتش – شرکت – مراکش – هکتار – مهارت – مشارکت – شهامت – همکار – تمشک – شماره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1389
  جاده – دنیا – جهان – درجه – جریان – انجیر – آینده – ناهید – دایره – رنج – هیجان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1390
  سکه – مسکو – موسی – میوه – کویر – سیرک – کوره – سمور – سرکه – کرسی – کوسه – سوریه – روسیه – موسیر – کیسه – ریسه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1391
  موش – جسم – سهم – جوش – مجسمه – موج – مهم – جهش – هوش – هجوم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1392
  نان – شال – بالش – بالن – نشان – نیش–شنل – شیب – بلا – بیل – لبنان – نشانی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1393
  موش – شام – آرش – ماش – مار – آرام – آوار – مشاور – شامپو – آرامش – اروپا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1394
  تاس – سهام – نامه – ماست – تماس – انبه – تابه – مهتاب – بهمن – مناسب – مناسبت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1395
  عرق – عراق – برق – براق – سبد – قاب – دعا – برد – آدرس – سارق – ساعد – سراب – عقب – عقاب – عابر – عقرب – سابق
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۶
  ترس – گیاه – تیره – گریه – گیره – گاری – راست – سیاه – سیگار – سیاره – گیتار – ستاره – اسب – ابی – ابان – اسان – اسیا – اسیب – انسان – اسیاب – نان – سیب – سینا – یاس
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۷
  یزد – یاد – میز – مزد – دما – دام – آدم – زیاد – پیدا – دیزی – پماد – پیام – امید – پیاز – دمپایی
  حل آمیرزا مرحله 1398
  نور – نود – دیو – دیر – رود – دره – نیرو – ویژه – نروژ – روده – دوره – وردنه – لیمو – لیوان – لامپ – امین – امپول – ملی – میل – ملوان – وام – ویلا – وانیل – پلو – پول – پویا – پیمان – پیانو – پیام
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹۹
  نخل – لنگ – چرا – چنگ – چرخ – خنگ – خال – رنگ – انگل – گران – چنار – لنگر – گلنار – خرچنگ – چنگال
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1400
  شغل – شال – غار – غول – غرش – آغوش – آوار – لواش – لاغر – شلوغ – شغال – الاغ – شاغل – شلوار – آشغال – نیش – شانه – شاهین – کیش – کنایه – کیهان – کینه – کاپشن – پاک – پشه – پیک – پایه – پناه – پنکه – پینه – پیکان – پاشنه – اینه
  جواب بازی آمیرزا | مرحله ۱۴۰۱ تا ۱۷۰۰
  پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۱
  دزد – دید – مزد – یزد – میز – داد – امید – آزاد – مداد – امداد – داماد
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۲
  مهد – سکه – مهم – مکه – کمد – جسم – دکه – سهم – جسد – دکمه – مسجد – سجده – مجسمه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۳
  ویلا – امید – دنیا – لیمو – مدال – ملوان – میلاد – میدان – لیوان – وانیل
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۴
  گلو – گرم – گوی – گور – مرگ – لگو – وکیل – میگو – گلیم – کویر – ولرم – گمرک – کولر – لیمو – گوریل
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1405 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۵
تاس – تاب – لاک – سبک – اسب – باک – کباب – لباس – کتاب – کلاس – بابک – ساکت – اسکلت – بسکتبال
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۶
پیک – پیر – پری – کار – رنگ – پاک – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۷
نوه – خزر – نور – خون – وزن – روزه – زانو – نوار – روان – خزان – خانه – آرزو – خواهر – خزانه – راهزن – زورخانه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰۸
باک – تاب – بیل – بال – لاک – نبات – بلیت – کتاب – بانک – بالن – تنبل – تانک – بالکن – کابینت – تلکابین
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۰۹
رنگ – سنگ – گرد – لگد – لنگ – نرگس – سنگر – گردن – گران – دلار – انگل – آدرس – لنگر – سالن – گلدان – گردان – سالگرد
جواب بازی آمیرزا مرحله 1410 به بعد
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۰
سوت – عدس – رعد – عود – دست – عکس – سرود – وسعت – عروس – سکوت – سرعت – دوست – دعوت – درست – دکتر – رکود – رکوع – دکور – دستور – عروسک
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۱
سبد – دشت – کبد – سبک – دست – اشک – اسب – تاب – شکست – آبکش – کتاب – ساکت – شتاب – دستکش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۲
تاب – تبر – روح – باک – کتاب – ربات – کوبا :باکو – کارت – حرکت – برکت – راحت – باروت – کبوتر
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۳
شنا – شاه – هوش – شعبه – عناب – شهاب – شنبه – آشوب – انبوه – بانو – شانه – بهنوش – باهوش – انبوه – نوشابه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۴
زره – گاز – گرز – برگ – بره – باز – گربه – گراز – هزار – بهار – بزرگ – زهرا – رهبر – بزرگراه
جواب بازی آمیرزا مرحله 1415 به بعد
..
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۵
دما – دوا – وام – تاب – اتو – آدم – مدت – واحد – مودب – وحدت – حامد – احمد – متحد – مداح – محبت – محتوا
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱۶
تاج – تار – اتو – راه – جوهر – جارو – آوار – تاجر – آواره – اجاره – جواهر
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۷
دین – دیگ – گرد – نیش – رشد – رنگ – شادی – دنیا – گاری – گران – دانش – گردن – گردش – شریان –
شاگرد – دینار
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۸
قسم – شخم – شام – قشم – مشق – ماه – ماش – ساق – خشم – خام – شاخ – شاخه – مهسا – ماسه –
ساقه – سماق – خامه
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۱۹
کار – شور – شکار – کشور – ورزش – شورا – ارزش – آرزو – زرشک – روکش – کشاورز: ورزشکار
جواب بازی آمیرزا مرحله 1420 به بعد

پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۰
فیل – بیل – قلب – قیف – آبی – لیف – قاب – افق – آقا – قفل – قالی – قلاب – بالا – قایباف
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۱
وفا – هلو – چاه – چهل – چلو – هدف – فال – فدا – چاله – آلوده – آلوچه – فولاد – فالوده
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۲
ملت – وکیل – رتیل – کیلو – کویر – کویت – لیتر – موکت – مترو – ولرم – لیمو – کولر – کیلومتر
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۲۳
پشت – پتو – هوش – پشه – مکه – کوه – پوک – شوت – تپش – تپه – مشت – توپ – موش – تمشک – پوشک – پوشه – موکت – موشک – پشمک – پشتک
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۴
کیف – کفش – فیش – شیب – کیش – کشف – بشکه – بنفش – بیشه – شنبه – کینه – شبکه – بنفشه – یکشنبه
جواب بازی آمیرزا مرحله 1425 به بعد
حل آمیرزا مرحله ۱۴۲۵
شهر – آرش – شانس – شانه – شهرت – تنها – تشنه – ترانه – تهران – رسانه – ستاره – نشاسته – شهرستان
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۲۶
کشف – مشک – ملت – نمک – نفت – شکل – کفش – مشت – شکم – کلفت – تلفن – تمشک – مشکل – نفتکش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۲۷
کفش – کشو – کوه – کیش – کیف – شفا – وفا – شاه – شکاف – کوفه – کاشی – کاهو – کافه – کاشف – کفاش – کفاشی – شکوفه – هواکش
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۲۸
قلم – قله – سال – ماهی – قیام – میله – لایه – سایه – سلام – سالم – سماق – قیمه – ساقه – مقاله – ملاقه – مقایسه
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۲۹
سود – مرد – سهم – سوره – همسر – ماده – مادر – سواد – دوره – آدرس – ساده – سمور – سرود – سماور – مدرسه – آسوده
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۰
پاس – پاک – پیک – کلاس – پلیس – پلاک – ساکت – پاکت – اسکلت – کلیسا – تاکسی – پاستیل – لاستیک – پلاستیک
پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۱
بال – بیل – آبی – بال – ویلا – لیلا – بالا – لوبیا – آلبالو – والیبال – مایع – عیب – عباس – چسب – چای – یاس – سیم – سیب – سیما – اسیب – اسب
حل آمیرزا مرحله ۱۴۳۲
شاه – نقش – شیب – قاب – نقاش – بیشه – نقشه – نقاب – شانه – انبه – شهاب – شنبه – نقاشی – شبانه – شاهین
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۳
فوت – نفت – تور – فنر – برف – تبر – نور – نبوت – نوبت – نفرت – تنبل – تلفن – تنور – فلوت – تونل – تنبور – اروپا – اواره – اریا – اوارپری – پیرپارو – پوره – پایه – پویا – پوریا – یاور – ریه – راوی – رویا
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۴
رنگ – رشت – گشت – شعر – شتر – آتش – ترش – تنگ – گران – تراش – رعنا – ارتش – شاعر – نگار – انگشت – انگشتر
جواب بازی آمیرزا مرحله 1435 به بعد
پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۵
شاخ – شاد – رشد – رود – کشو – کود – کاخ – کدو – خوک – خشک – خوش – خروش – کادو – خراش – اردک – کشور – ارشد – رکود – شورا – شکار – خوراک – دشوار – خودکار – ریل – رسول – ریال – ویلا – سیل – سویا – سیلو – سوال – سوار – سشوار – سریال – سروش – سیاوش – لواش – شلوار – شور – شال – شوال
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۶
نای – نبی – آبی – خان – بنا – بینا – بانی – آبان – بابا – ناباب – انبیا – نایاب – بیابان – خیابان – شاخ – شکار – شورا – خاک – خشک – خوک – خراش – خودکار – کاخ – کادو – کشور – وارد – اردک – دکور – دشوار – رخش – خوراک
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۷
یاس – سیل – لال – سایه – گیاه – لیلا – آگهی – لاله – هلال – سیاه – گلایه – گیلاس

 • جوان – جنوب – جواب – جارو – جانور – جبران – جوراب – واجب – برج – برنج – بانو – ارنج – رنج – روبان – مانور – مجبور – مرجان – نجوم
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳۸
  دکل – جلد – کبد – کاج – تاج – بدل – باج – کلاج – کتاب – جلبک – جلاد – جالب – کابل – کالبد – مات – مبل – ملت – علم – عمل – عمو – عالم – علوم – علامت – تاب – تاول – لبو – البوم – املت – تابلو
  پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۳۹
  کتف – سنگ – سگک – نفت – نفس – سفت – تند – کند – کفن – دست – تنگ – تنفس – تفنگ – فندک – سنگک
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1440 به بعد
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۰
  تیغ – وجه – جیغ – جوی – جهت – غیرت – جیوه – غیور – هویج – هویت – هجری – تیره – رویت – غوره – توجه – جیره – جوهر – نوجیه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۱
  نرم – گرم – یار – مرگ – مگس – سنگر – سیما – نسیم – نرگس – سرما – گرما – سیمان – یاسمن – سینما
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۲
  زجر – زوج – گیج – جگر :جیره :هویج – گریه – زیره – جیوه – گیره – جوهر – جزوه – روزه – وزیر – گوجه – جزیره
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۳
  گاری – ناشی – گریم – منشی – ناشر – گرما – شناگر – نگارش – نمایش – ماشین – نمایشگر
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۴
  چرم – چرا – چاه – چهل – چله – چهار – چاله – ماهر – ولرم – چاره – آلوچه – مچاله – مورچه

  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۵
  وحی – محو – دیو – مدت – حوا – حیا – امید – حیات – وادی – وحدت – متحد – حامد – احمد – واحد – مواد – مداح – محتوا – حمایت
  پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۴۶
  قله – حوا – قول – لوح – لال – حال – حلق – حقه – لاله – هالو – هلال – لولا – لوله – حلقه – حلوا – حوله – حلال – قلوه – حواله
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۷
  وقت – قوی – قوم – قیام – قامت – مقوی – قیمت – تیمم – مقام – مقوا – موقت – تقویم – یاقوت – قیامت – مقاوم – ماموت – مقاومت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۸
  سوت – وحی – سیم – ستم – حکم – مسیح – حکیم – کویت – حکمت – سکوت – موکت – حکومت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴۹
  وقت – قوم – یقه – قوی – بوق – قوت – مقوی – قیمت – قیمه – میوه – توبه – بوته – موقت – بقیه – بیمه – تقویم
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1450 به بعد

  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵۰
  ذهن – ذره – هتل – لذت – ذرت – آذر – تله – نهال – ناله – تنها – لانه – تهران – ترانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵۱
  گاو – سنگ – سوت – تنگ – نرگس – واگن – تنور – سنگر – تونس – راسو – سرنگ – ستون – روستا – انگور – ستوان – سنتور – سروان – راستگو – گورستان
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵۲
  شور – شعر – رود – عود – عدل – عدد – دور – دود – درد – رشد – دوش – درود – شروع
  پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۵۳
  گله – گلو – لایه – ویلا – سایه – سوال – الگو – گیاه – وسیله – وسایل – گیلاس – گوساله
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵۴
  شخم – خون – خوش – شوخ – هوش – موش – مشت – خشم – خشت – خشن – تشنه – تخمه – توشه – خوشه – خشونت
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1455 به بعد

  حل آمیرزا مرحله ۱۴۵۵
  یزد – دیگ – میز – مزد – میهن – هزیم – زمین – مهدی – گندم – زنده – نیزه – زندگی – مدینه – گزینه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵۶
  عمل – عدل – لاک – کمد – مدل – عدد – دکل – دعا – داد – معدل – کمال – کلام – عادل – عالم – مالک – مدال – مداد
  جواب بازی آمیرزا مرحله (جواب بازی آمیرزا) ۱۴۵۷
  سنت – تنیس – سیاه – سایه – تنها – تیره – راست – سینه – نهایت – سیاره – آستین – رسانه – ترانه – تهران – ستاره – تیرآهن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1458 به بعد
  سوت – تیر – یونس – نیرو – کرسی – سنتور – کنسرو – ستون – سکوت – نوکر – تنیس – تنور – کنسرت – سکونت – کتری – سنتی – کتری – کویر – کویت
  پاسخ امیرزا مرحله ۱۴۵۹
  شمع- دعا.- عید.- عاج.- جمع.- جام.- جدا.- شادی.- مجید.- عادی.- مایع.- جامع.- شجاع.- شیاد.- جامد
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۰
  تاس – دست – چاه – مدت – امت – تسمه – ستاد – ماست – ماده – ماسه – دسته – ساده – تماس – ساچمه – همت
  جواب مرحله 1461 امیرزا
  تار – تنه – ظهر – تنها – ناظر – ناهار – نظارت – تهران – انتظار – انار – انتها
  جواب امیرزا مرحله ۱۴۶۲
  میخ – امیر – مریخ – خرما – بخاری – مرتب – خیام – مربا – خمیر – خراب – باخت – مربی – بخاری – باتری – – تاریخ – بیمار – تاخیر – تخریب – تبخیر
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۳ (اپدیت جدید)
  گدا – گرد – ریل – دیگ – دلار – ریال – رسید – گاری – دلیر – یلدا – گالری – سیگار – سریال – سالگرد – لگد
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۴ (اپدیت جدید)
  قلب – بوق – طول – لبو – لبه – قطب – قله – بلیط – بلوط – قبله – قبول – طلبه – طبقه – قوطی – قبیله – طویله – لقب
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۵(اپدیت جدید)
  سند – سنگ – سود – سوگ – نفس – نوک – کود – گود – سنگک – فندک – سوگند – گوسفند- کندو
  حل آمیرزا مرحله 146‌‌6
  بست- جسد – جسم – حبس – حجم – حدس – مدت – دست – سبد – تبسم – محبت – مسجد – متحد
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۷(اپدیت جدید)
  روز – مرز – قوم – زور – موز – رمز – وام – راز – آقا – آوار – رقم – آواز – آرام – قرمز – مزار – آزار – مقوا
  حل مرحله ۱۴۶۸ آمیرزا
  دره – نان – گره – گدا – آهنگ – نرده – رنده – نگاه – کردن – گرده – گناه – نهنگ – آهنگر – راننده
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶۹(اپدیت جدید)
  وام – پله – پلو – پول – لامپ – لانه – مولا – نامه – ناله – نهال – پونه – آمپول – ملوان – پهلوان – لپه
  جواب امیرزا ۱۴۷۰
  سکونت – ستون – سکو – سوت – کویت – کویر – تنیس – کرسی – سنتور – تنور – کنسرت – کتری – سکوت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۷۱(اپدیت جدید)
  گله – گلو – میل – لوله – لیمو – میوه – میگو – گیوه – میله – گلیم – گلوله – گوی
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۷۲ (اپدیت جدید)
  شوت – ملت – مشت – موش – وام – تلاش – لواش – مترو – ولرم – شلوار – مشاور – مشورت – شمال – شورا
  جواب مرحله 1473 آمیرزا
  ساق – سال – سنگ – لنگ – نقل – سیل – انگل – سالن – قالی – گیلان – گیلاس – انگلیس – لایق
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1474
  بال- بلا – بیل – لبو – لال – باله – لاله – لوله – لیلا – ویلا – لوبیا – الویه – لایه
  جواب امیرزا مرحله 1475
  باز – تاب – تار – تبر – زیپ – تیز – ربات – بازی – پیاز – پریز – زیبا – پرتاب – پیتزا – زیارت – تبریز – باتری
  جواب امیرزا مرحله ‌‌1476
  سفر. سکو. افسر. سیرک. کرسی. سفیر. ساری. کویر. فارس. یوسف. کرفس. فکر. واکس. سویا. رویا. اسکی. ریسک. کرواسی
  اگر جواب های بالا شما را به مرحله بعد انتقال نداد از جواب های زیر استفاده کنین.
  جهان – جهاد – دانه – دهان – آینده – دنیا – ناهید – دین – جنین – جاده – هند – هادی – آدینه – آینه – هیجان
  پاسخ آمیرزا مرحله ۱۴۷۷
  یزد – سبد – سبز – سند – یاس – سیب – زینب – سبزی – دنیا – یزدان – زبان – بازی – آسیاب – زیبا – بدنسازی – بنیاد – سبک – سیب – سیرک – سفیر – ساری – کیف – کاسب – کرفس – کافر – برف – باریک – بیکار – فکر – فارس – فارسی – فریب – اکبر – اسیب – اسکی – ریسک – بلرفیکس
  جواب مرحله ۱۴۷۸آمیرزا
  دفن – دوش – هدف – هوش – دوره – روده – روشن – شوهر – شوره – فرود – فروش – وردنه – فشرده – شهروند – فروشنده
  حل مرحله ۱۴۷۸ آمیرزا (جواب سازگار با نسخه های متفاوت)
  یزد – مینا – رمان – زمان – زمرد – مادر – مدرن – نماز – زمین – اردن – امیر – امید – مدیر – یزدان – نیزار – درمان – میدان – نامزد – دینار – رامین – میرزا
  حل آمیرزا مرحله ۱۴۷۹
  رنگ. کوی. نوار. نوکر. واگن. نیرو. رویا. گاری. گونی. کویر. انگور. کارون. ویران. گونیا
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۷۹ (جواب جدید)
  نمک، آرام، کمان، مدرک، دکان، مادر، انار، اردک، آمار، درمان، دامن، کرمان، آرمان، کارمند، دانمارک، کامران، اردن
  جواب مرحله 1480 آمیرزا
  فرش. شور. شوت. دشت. شرف. شتر. دوش. رشت. رشد. سوت. سود. سفت. سفر. درست. سروش. سرود. دوست. دفتر. درشت. فرود. فروش. دستور. دستفروش
  جواب امیرزا مرحله ۱۴۸۰ جدید
  نرخ -زخم -خان -خزر -نرم -ارام -مزار -زمان -رمان -خمار -خزان -خرما -خانم -ارزن -امار -ازار -خرمن -نماز -مخزن -ارزان -ارمان
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸۱
  ترس. سیر. تیر. یاس. سمت. سیم. رسم. ماست. سیما. رستم. اسیر. تماس. ساری. یتیم. امیر. رسمی. سرما. ریاست. تیمسار. مرسی
  حل استاد امیرزا مرحله ۱۴۸۱ جدید
  خال -چاه -چای -پله -لپه -پیچ -چاپ -خاله -پایه -خیال -پاچه -پیله -چاله -لایه -خالی -پیاله -یخچال
  حل آمیرزا مرحله 1482
  آخر، خون، خزه، خزر، آهن، ارزن، خازن، خانه، خاور، خواهر، خزان، زهرا، زانو، آرزو، آخور، روزه، رخنه، راهزن، روزنه، زورخانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1483
  دوا، دیو، قوچ، چای، چرا، چاق، قوی، اردو، دریا، رویا، چاقو، وارد، قارچ، داور، دارو، چادر، قوری، دیوار، رادیو – کتاب – معبر – مرکب – مربع – معتبر – مرتع – مربا – مکعب – مبارک – عرب – عمر – عمارت – عبرت – تبر – تمبر – برکت – اکبر
  حل آمیرزا مرحله 1484
  آتش، شیر، شتر، رشت، دشت، گدا، ترش، دارت، تراش، ارتش، گاری، دریا، ترشی، شادی، درشت، گردش، شاگرد، اتریش، گیتار
  حل آمیرزا مرحله 1485
  آدم، آیا، دام، دما، آمل، لامپ، مدال، پدال، پماد، پیام، امید، یلدا، ایلام، دیپلم، میلاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1486
  چوب، هرز، بچه، درز، دره، زور، زود، روز، زهر، چرب، زبر، زرد، زره، روزه، روده، دوره، برده، روزبه، بهروز، زردچوبه – فقر – فنر – فقیر – فرمان – منفی – قرن – قیف – قران – قناری – نیما – رقم – رفیق – رامین – افقی – امین – افرین – منقار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1487
  هنر، هشت، ارتش، نشست، ناشر، شهرت، شانه، تراش شانس، راست، تنها، تشنه، رشته، ستاره، رسانه، راسته، شناسه، ترانه، تراشه، تهران، نشاسته، شهرستان
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸۷ جدید
  لنز وزن تیز لوزی تونل ویزا نیاز وانت زالو ویلا زانو انزلی زیتون لیوان وانیل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1488
  دفن، فدا، نمد، درهم، رنده، فردا، نمره، ماهر، مرفه، دامنه، مهران، نامرد، مناره، مانده، فرهاد، فرمان، درمان، همدان، مردانه، فرمانده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1489
  شانه، ریشه، ماشه، ناشر، نامه، نمره، میهن، آینه، امیر، امین، ماهی، نیما، ماشین، رامین، مهران، شهرام، نمایش، شاهین، شماره، نشریه، اهریمن
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸۹ جدید
  نمک اکبر – بانک – برکه – بهار – نمره – برنامه – کمان – نامه – همکار – بهمن – مرکب – مربا – مکه – مهربان – مبارک – انبه – رمان – کرمان – رکاب – بهرام
  حل امیرزا مرحله 1490
  آقا، برق، خبر، قاب، قرن، آبان، انار، بخار، براق، خراب، قرآن، نقاب، انبار، باران، قربان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1491
  زنده، سیاه، نیزه، دنیا، آینه، زیاد، سینه، آینده، ناهید، یازده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1492
  خدا، خمس، سخن، خیس، سید، میخ، سیخ، خانم، دنیا، سینا، امید، سیما، نسیم، سمند، خیام، میدان، سیمان، سینما
  بازی آمیرزا جواب مرحله 1493
  ورق، رقص، صوت، قرص، قوم، قوی، مصر، تقی، قیر، وقت، قوری، وصیت، تورم، قیمت، مترو، صورت، تصویر، صورتی، تقویم، موقت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1494
  درس، سفر، گدا، آدرس، گیرا، دریا، گاری، ردیف، سفیر، سفید، ساری، فردا، فارس، افسر، سیگار، فریاد، افسردگی
  پاسخ آمیرزا مرحله 1495
  رنگ، زنگ، زهر، سنگ، گرز، ریگ، سینه، گریه، گیره، سنگر، زیره، سرنگ، زرنگ، گزنه، گزینه، سرهنگ، گرسنه
  پاسخ آمیرزا مرحله 1496
  گوش، شرف، شفا، گره، هوش، فرش، رشوه، گروه، واشر، فشار، گوهر، فروش، شوهر، شوره، شورا، رفاه، گوشه، فواره، هاشور، شاهرگ، گوارش، فروشگاه
  جواب بازی امیرزا مرحله 1497
  شور، موش، موز، شرم، رمز، وزش، رزم، شرور، ورزش، شورا، مرور، مزار، ارزش، واشر، امروز، مشاور، آموزش، آمرزش
  جواب بازی امیرزا مرحله 1498
  آهک، لثه، لکه، آیه، ماه، ملک، مکه، مکث، کلم، ماهی، کلمه، کامل، کلام، هیکل، ملکه، مثال، ماله، کلاه، کلیه
  حل امیرزا مرحله 1499
  صبر، مصر، نصب، نمک، کمر، اکبر، بانک، رکاب، مربا، مرکب، ناصر، کربن، کمان، مبارک، کرمان
  حل امیرزا مرحله 1500
  جشن، رنج، شاه، جارو، جهان، جوان، نجار، جانور، جوانه، جواهر، شناور، هنرجو
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1501
  دوش، شاد، نور، نوار، ناشر، شورا، روشن، روان، آشنا، دانش، انشا، انار، ارشد، آوار، وارد، دوران، اروند، شناور، ارشاد، شادروان، دوشوار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1502
  جرم، موج، مرد، رنج، آرنج، نجوم، جادو، جارو، جامد، جوان، وارد، مادر، مجرد، نامرد، دوران، درمان، جانور، اروند، مرجان، نمودار، جوانمرد – وجدان – جواد
  حل امیرزا مرحله 1503
  آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین
  آرش، اشک، شنا، شیر، کیش، آشنا، اراک، انار، شکار، کاشی، آرایش، ایران، نیشکر، آشکار، اکراین، اشکان، کاشان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1504
  آهو، هند، هنر، نوار، نجار، دهان، درجه، جوهر، جوان، جهان، جهاد، جارو، جادو، جاده، جواد، جواهر، جانور، اندوه، وجدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1505
  کمر، کرم، باک، آرام، امیر، مربی، مرکب، مربا، رکاب، اکرم، اکبر، اراک، آمار، باریک، بیمار، رکابی، مبارک، بیکار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1506
  یزد، میز، دزد، یاد، مدد، مزد، دید، دیم، ایزد، امید، آزاد، مداد، مادی، داماد، مزایا، امداد، آزادی – زیاد
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1507
  قلب، مبل، برق، لقب، بلا، لبو، بوق، قوم، قول، مربا، مقوا، قالب، بلور، بقال، براق، ولرم، آلبوم، قلمرو، مراقب، بلوار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1508
  شکم، مکه، کیش، امشب، بشکه، شبکه، شهاب، ماشه، کاهش، بیمه، ماهی، کاشی، مشکی، همایش – همزن – هامون – همدان – ازمون – اندوه – ماده – موزه – مواد – مانده – دامن – دامنه – زانو – زمان – زمانه – زنده – نماد – نادم – نوزاد – نامزد – مهناز – وزنه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1509
  آلو، کمر، کلم، آمل، ملک، ورم، لاک، ملاک، مالک، مکار، ولرم، کامل، کلام، کمال، رمال، کولر، مرام، مامور، مارمولک – نور – نوار – رسوا – راسو – راست – روستا – رستوران – تنور – تونس – ترور – سرو – سوت – سوار – سرور – ستون – ستوان – سروان – سنتور – وانت – اورست
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1510
  ترس، پسر، پتو، سپر، سوپ، سرو، سرخ، سوخت، خروس، پرتو، پوست، پوستر، سرخ پوست
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1511
  هنر، رهن، قرن، قطر، قهر، قیر، یقه، تیر، ریه، تینر، تیره، ترقه، نقره، قطره، نقطه، ترقی، قرینه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1512
  نور، سوسن، سوار، سانس، نوار، رسوا، سارا، انار، اساس، آوار، راسو، آسان، اسانس، ساسان، سروان، سانسور، آسانسور
  نمک، نوک، یمن، میان، مکان، کمان، مینا، امین، کمین، ایمن، کیان، مینو، مایو، ایوان، ایمان، اماکن، کاموا، امکان، کیوان، کامیون
  جواب بازی آمیرزا 1513
  دعا، شاد، شام، شمع، چشم، چمن، دامن، دانش، دشمن، عمان، مانع، معدن، معنا، دشنام، چمدان، شمعدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1514
  تاج، جام، حجم، حرم، رحم، تاجر، جراح، حراج، حرام، حرمت، راحت، رحمت، حرارت، محتاج
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1515
  کور، تیر، تراز، زیرک، کویر، کویت، ویزا، کتری، تیزر، وزیر، زکات، راکت، وزارت، زیارت، واریز، تکاور، زکریا، ترازو، تاریک، روایت
  پاسخ آمیرزا مرحله 1516
  تار، تند، چتر، تیر، چای، چین، چادر، چنار، دریا، دنیا، دینار، دارچین
  جواب بازی آمیرزا 1517
  صدا، قشم، قند، مشق، دانش، دشمن، صادق، قناد، مقصد، ناقص، نقاش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1518
  آدمک، اردک، دانش، دشمن، شکار، مدرک، کمان، نرمش، درمان، نامرد، کرمان، مراکش، آدمکش، کارمند
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1519
  تاس، توپ، سخت، سوت، سوپ، پاس، پتو، پست، سوخت، پاسخ، پوست، اختاپوس
  جواب بازی آمیرزا 1520
  داغ، دوغ، رشد، شهر، غار، آغوش، دروغ، دوره، روده، غوره، دشوار، هشدار، داروغه
  جواب بازی امیرزا مرحله 1521
  دکه، ناز، آزاد، دکان، زاهد، زنده، نازک، اهدا، آزاده، اندازه، زاهدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1522
  دیو، مدال، لیمو، ویلا، ملوان، یلدا، میدان، لیوان، وانیل، دیوان، میلاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1523
  آغل، داغ، غاز، غزل، غول، یزد، دیو، آویز، زغال، غزال، یلدا، زیلو، لوزی، ویلا، زیاد
  ‌جواب بازی آمیرزا قاسمی مرحله 1524
  نوک، کود، کوه، مکه، دشمن، مشهد، موشک، کمند، کندو، دکمه، دمنوش، هوشمند
  جواب بازی آمیرزا 1525
  اصل، صلح، لوح، وصل، وحی، حیا، حلوا، حوله، ویلا، حیله، حوصله، الویه، هیولا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1526
  شغل، شوت، شور، غرش، غول، لغت، لوس، رسول، شلوغ، لوستر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1527
  شاه، دانش، دشمن، ساده، شانس، شانه، شاهد، ماده، مشهد، نامه، دامنه، مهندس، همدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1528
  اشک، شکم، نان، نمک، کمد، کند، آدمک، دانش، دشمن، دکان، مکان، نشان، کمان، کمند، آدمکش، نمکدان
  جواب بازی آمیرزا قاسمی مرحله 1529
  خرس، سرخ، سره، خیس، سیخ، خروس، خسرو، سوره، صخره، ریسه، خیره، روسیه، سوریه
  جواب بازی آمیرزا آندروید مرحله 1530
  بنا، ابرو، انبر، بانو، بورس، رسوب، سراب، سوار، سوسن، سونا، روبان، سانسور
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1531
  ساز، مزه، یاس، یال، میز، سالم، سلام، سیاه، سایه، سایز، میله، هیزم، مالزی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1532
  خدا، شاخ، خامه، شاخه، شاهد، مادر، ماده، مرشد، مشهد، شماره، هشدار
  پاسخ بازی آمیرزا 1533
  باج، باک، برج، جوش، کرج، جوک، کاج، کوبا، باکو، کشور، شورا، روکش، جواب، بارش، شکار، جوراب، جوشکار
  جواب بازی آمیرزا 1534 به بعد
  تله، تنگ، لنگ، گله، گدا، لگد، آهنگ، تنها، تنگه، لانه، نهال، نگاه، گناه، هلند، دلتنگ، گلدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1535
  امیرزا 1535
  باک، لاک، لبو، کبک، کلک، بیل، کیک، بلوک، کابل، باکو، کوبا، ویلا، وکیل، کیلو، کولاک، لوبیا
  جواب بازی آمیرزا 1536
  آلو، وال، وام، وان، چلو، چمن، دامن، مدال، ملوان، چمدان
  جواب امیرزا 1537
  عاج، ملت، عمه، جهت، هتل، جام، تاج، جمعه، جمله، مهلت، عالم، عجله، مجله، املت، جامعه، علامت، علامه، جماعت
  جواب بازی آمیرزا ۱۶۳۷ سری جدید
  باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر
  آمیرزا مرحله 1538
  حال، حمام، حمله، ساحل، سالم، سلاح، سلام، محله، مسلح، اسلحه، حامله، حماسه
  جواب بازی آمیرزا لول 1539
  پاسخ مرحله 1539 آمیرزا
  جلو، موش، موج، عمو، عمه، عمل، علم، جمعه، عجله، علوم، هوش، شمع، جوش، هجوم، شعله، مجله، مشعل، جمله
  جواب بازی آمیرزا قاسمی 1540
  شمع، عمه، مشت، نیش، نیت، تشنه، نعمت، منشی، نیمه، میهن، معنی، تیشه، شیعه، معیشت
  جواب امیرزا ۱۶۴۰ سری جدید
  بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت
  جواب بازی آمیرزا 1541
  کود، سکو، خوک، سرخ، کاخ، واکس، وارد، سواد، سرود، سرخک، خروس، اردک، آدرس، سوراخ، خروسک، خوراک، خودکار
  جواب بازی آمیرزا قاسمی 1542
  آقا، تند، دقت، مدت، نقد، اتاق، قنات، قناد، اقامت، اقدام، امانت، اندام، انتقام
  جواب بازی آمیرزا کباده کش 1543
  چلو، قله، قوچ، چاق، چله، قوی، چای، چاقو، چاله، چلاق، ویلا، قالی، هیولا، آلوچه، اولیه، الویه، قالیچه
  پاسخ آمیرزا 1544
  خار، خان، خون، پوچ، چاپ، چرخ، پارو، پارچ، پنچر، چنار، چوپان
  جواب بازی آمیرزا 1545
  ساق، سقا، قسم، یاس، ساقه، سماق، سهام، ماسه، سیاه، سیما، سایه، قیام، قایق، قیمه، مقیاس، مقایسه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1546
  بوق، عقب، عقل، قول، لقب، وجب، قوی، علی، عجیب، یعقوب
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴۷
  چاه، چمن، چین، ماده، نامه، چانه، مانی، دنیا، نیمه، میهن، دامنه، چمدان، میدان، آینده، ناهید، همدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1548
  رضا، نرم، رامین، امیر، مریض، رمضان، تمرین، امنیت، ضمانت‌، ضامن، رضایت
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1549آمیرزا
  دکه کره اردک‌ – دامن‌ – مکان‌ – نامه‌ – نرده‌ – کنار‌ – دکمه دامنه‌ – درمان نامرد‌ – کرمان‌ – همدان‌ – کارمند‌
  جواب امیرزا ۱۷۴۹ سری جدید
  اوج، گیج، جگر، جوی، گاو، گور، گرجی، جاری، اجیر، یاور، یاری، جوار، جارو، گویا، گیرا، واگیر، جگوار
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1550
  اسب‌ – حنا‌ – ‌ – صبح‌ – نصب‌ – انبه‌ – حساب‌ – صاحب‌ – نساب‌ – صبحانه‌ – صحنه‌ –
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1551
  داد‌ – آرام‌ – مداد‌ – آماده‌ – اداره‌ – ادامه‌ – اراده‌ – امداد‌ – داماد‌ – مرداد‌ – دامدار‌ – دامدار
  جواب امیرزا ۱۷۵۱ سری جدید
  نهر، نظم، بره، بها، نظر، ظهر، نظام، ناظم، منبر، نمره، مظهر، ناظم، نمره، مظهر، ظاهر، بهمن، ماهر، اهرم، منظره، رهنما، بهرام، مهربان، مناظره، برنامه
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1552
  نیش‌ – آشنا‌ – انشا‌ – منشی‌ – شیمی‌ – نمایش‌ – ماشین‌ – ایمان‌ – نیایش آشنایی‌ .
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1553 آمیرزا
  شاه‌ – شاهد‌ – قاشق‌ – شهدا‌ – شاهی‌ – شهید‌ – شادی‌ – دقیق‌ – قایق‌ – دقیقه‌ – شقایق‌ –
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1554آمیرزا
  جگر‌ – گاو‌ – جوی ‌ – جارو‌ – گوجه‌ – گاری‌ – گیاه‌ – آگهی‌ – گرجی‌ – گیره‌ – ‌گریه‌ – هویج‌ – جواهر‌ .
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1555 آمیرزا
  آویز‌ – بازو‌ – باور‌ – بازی‌ – ویلا‌ – وزیر‌ – لوزی‌ – زیبا‌ – بلوار‌ – لوبیا‌ – واریز‌ – البرز‌ – برزیل‌ – لبریز‌ – ‌ – زولبیا‌ – .
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1556آمیرزا
  تنش‌ – گشت‌ – هشت‌ – تنگ‌ – شاه‌ – شنا‌ – نقش‌ – گشنه‌ – نگاه‌ – نقشه‌ – قنات‌ – گیاه‌ – قشنگ‌ – شانه‌ – تنها‌ – تشنه‌ – نقاش‌ – آهنگ‌ – انگشت‌ .
  جواب امیرزا ‌ مرحله ۱۵۵۶
  سفت‌ – فوت‌ – وفا‌ – نفت‌ – تنفس‌ – ستون‌ – سمنو‌ – مونس‌ – ستولن‌ – تومان‌ – مانتو‌ – فانوس‌ – ناموس‌ – مسافت
  جواب بازی آمیرزا ‌ مرحله ۱۵۵۷
  بست‌ – سبک‌ – سکو‌ – کبک‌ – کتک‌ – ساکت‌ – سکوت‌ – واکس‌ – کاسب‌ – کتاب‌ – کاتب‌ – کوکب‌ – کوبا‌ – باکو‌ – کابوس‌ – کاکتوس
  جواب امیرزا مرحله 1557 (جواب جدید)
  حرم، رحم، روح، لوح، حمله، حوله، محله، لیمو، حریم، میوه، میله، حلیم، حیله، مرحله، روحیه
  جواب بازی آمیرزا ‌ مرحله 1558
  برس‌ – بره‌ – سره‌ – سیب‌ – بهار‌ – بورس‌ – ساوه‌ – سراب‌ – سوره‌ – سیاه‌ – سایه‌ – ریسه‌ – سوریه‌ – روسیه‌ – سهراب‌ – ویبره‌ – روباه‌ – سیاره‌ – بورسیه‌ .
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1559آمیرزا
  حوا‌ – حیا‌ – روح‌ – شهر‌ – وحی‌ – هوش‌ – حشره‌ – رویا‌ – یاور‌ – راوی‌ – وحشی‌ – شوهر‌ – شوره‌ – رشوه‌ – شیار‌ – رایحه‌ – هاشور‌ – حاشیه‌ – روحیه‌ – هوشیار
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵۹ سری جدید
  توت، آستر، ترسو، اسیر، راست، ساری، راوی، تورات، ریاست، روستا، اورست، توریست
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1560آمیرزا
  بازو‌ – بانو‌ – برنز‌ – روزه‌ – زبان‌ – زهرا‌ – بهروز‌ – راهزن‌ – روبان‌ – روباه‌ – زنبور‌ – روزنه‌ – هزار‌.
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1561
  آقا‌ – دقت‌ – صدا‌ – قصد‌ – اتاق‌ – صادق‌ – قاتل‌ – صداقت‌ – اقتصاد‌ – اصالت‌ –
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1562
  آهن‌ – آیه‌ – هیز(ه‌ – ی‌ – ز) آینه‌ – زیان‌ – زیره‌ – ارزان‌ – راهزن‌ – ناهار‌ – ایران‌ – رتیزن‌ – نیزار‌ – رایانه‌ – یارانه‌ – رازیانه‌ .
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1563
  مبل‌ – سوال‌ – لباس‌ – آسیب‌ – لیمو‌ – سیما‌ – سبیل‌ – ‌ – موسی‌ – سویا‌ – آلبوم‌ – لوبیا‌ – ابلیس‌ – مساوی‌ – آبلیمو‌ – موبایل…‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1564
  خدا‌ – شاخ‌ – شاد‌ – شیخ‌ – شورا‌ – شوخی‌ – دشوار‌ – دیوار‌ – خرید‌ – رادیو‌ – درویش خورشید‌ – داریوش‌
  جواب کامل بازی آمیرزا ‌ مرحله 1565
  قله‌ – لقب‌ – آبان‌ – انبه‌ – بالا‌ – بقال‌ – قالب‌ – قبله‌ – قلاب نقاب‌ – نقاله‌ – انقلاب
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1566
  دشت‌ – مدت‌ – مشت‌ – همت‌ – توشه‌ – دهات‌ – ماده‌ – ماشه‌ – مشهد‌ – شهادت‌ – شهامت…‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1567
  حرف‌ – ظرف‌ – ظهر‌ – حیف‌ – حافظ‌ – حرفه‌ – حفره‌ – رایحه‌ – رفاه‌ – ظاهر‌ – حریف‌ – ظریف‌ – حافظه…
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1568
  دفن‌ – فنر‌ – درون‌ – فرود‌ – فوری‌ – ردیف‌ – نیرو‌ – فرنی‌ – نوید‌ – فروردین‌ –
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1569
  هنگ‌ – آبان‌ – ابهر‌ – انبر‌ – انبه‌ – راهب‌ – نگاه‌ – گربه‌ – دنیا‌ – آهنگر‌ – ارابه‌ – برهان‌ – بنگاه‌ – آبرنگ‌ – گرانبها‌ – ربنا
  جواب بازی امیرزا مرحله 1570
  تپه‌ – زیپ‌ – وزنه‌ – پوزه‌ – پونز‌ – نیزه‌ – پینه‌ – زینت‌ – هویت‌ – زیتون‌ – توهین‌ – پوتین – پونه
  جواب بازی آمیرزاقاسمی مرحله 1571
  برق‌ – بغض‌ – ضبط‌ – ضرب‌ – غرق‌ – قبض‌ – قرض‌ – قطب‌ – قطر‌ – ضربه‌ – طبقه‌ – قطره
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1572 آمیرزا
  یشم‌ – آدم‌ – شمع‌ – مین‌ – منش‌ – نیش‌ – نمد‌ – عید‌ – دشمن‌ – دانش‌ – دامن‌ – ماشین‌ – دشنام‌ – میدان‌ – نمایش‌ – شمعدانی‌ – امین – نماد – عمان – معدن – منشی – مایع – مدعا – شیاد
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1573آمیرزا
  مذهب‌ – ذات‌ – ذوب‌ – بوته‌ – تابه‌ – تباه‌ – توبه‌ – توهم‌ – مذاب‌ – مهتاب‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1574
  مهندس‌ – جسد‌ – جسم‌ – جاده‌ – جامد‌ – جهاد‌ – جهان‌ – جهنم‌ – ساده‌ – سنجد‌ – سجده‌ – مسجد‌ – سجاده‌ – همدان‌ – دماسنج‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1575
  آذر‌ – بذر‌ – زاغ‌ – غاز‌ – غذا‌ – غرب‌ – غزل‌ – بالغ‌ – زابل‌ – زغال‌ – غبار‌ – غزال‌ – لاغر‌ – البرز‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1576
  سنگ‌ – سنگک‌ – وزن‌ – کور‌ – گرز‌ – زرنگ‌ – سرنگ‌ – سوزن‌ – ترگس‌ – نوکر‌ – گوزن‌ – سنگر‌ – کنسرو‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1577
  کاهش‌ – آشنا‌ – کوه‌ – شانه‌ – شکوه‌ – کاهو‌ – کاوش‌ – کوهان‌ – هواکش‌ – کاشان‌ – اشکان‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1578
  قناری‌ – تیر‌ – قرآن‌ – قرمز‌ – مزار‌ – امیر‌ – زمین‌ – زیان‌ – قیام منقار‌ – میرزا‌ – میزان‌ – نبزار‌
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1579
  آویز‌ – موز‌ – زانو‌ – نیاز‌ – زمین‌ – زیان‌ – تمیز‌ – زینت‌ – آزمون‌ – امنیت‌ – میزان‌ – زیتون‌ – موازی‌ – ویتنام‌ – مایونز‌ – ونیز
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1580
  گیوه‌ – رشوه‌ – شرور‌ – شوره‌ – شوهر‌ – گروه‌ – گوشه‌ – گوهر‌ – ریشه‌ – شیره‌ – گویش‌ – گیره‌ – گریه‌ – شهریور‌.
  جواب بازی آمیرزا 1581
  اصل، خاص، نخل، نصب، بالن، خالص، خالق، قصاب، ناقص، نقاب، خلبان – خلاق
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1582
  ملت، املت، تاول، تونل، املا، امانت، تاوان، ملوان، آلمان، مولانا
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1581 آمیرزا
  خلبان – اصل – خاص – نخل – نصب – – بالن – خالص خالق – خلاق – قصاب ناقص – نقاب…
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1582
  املت – ملت – تاول تونل – املا – امانت – تاوان – ملوان – آلمان – مولانا…
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1583
  حلوا – شاخ – لوح – حوله – خاله – خوشه – شاخه لاشه – لواش – خواهش – خوشحال
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1584
  امضا – جرم – رضا – آرنج – انار – رمان – ضامن – نجار – آرمان – رمضان مرجان…

  پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1585
  درکه دوره – دکور – رنده – روده – رکود – کندرو – هندو – کنده – کندو کوره – وردنه – رودهن – کوهنورد

  پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1586
  آخرت – خار – خبر – آرام – آمار – بخار – خراب – خرما – مربا – مرتب باخت – اخبار – مختار – مخابرات

  پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1587
  قهر – قوچ – ورق – پوچ – چاق – چاپ – قاره – قارچ – پارو – پارچ – پاچه – چاره – چاقو – پارچه –

  پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1588
  دایره – دیو – رشوه – شیار – شهید – ریشه – شیره – دشوار – دیوار – هشدار – درویش – ادویه – هوشیار…

  پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1589
  حساب – حبس – تبسم – محبت – آسیب – بیست – ایست – حیات – مسیح – تمساح – مساحت – تسبیح – حمایت…
  ‌ پاسخ ‌ بازی آمیرزا مرحله 1590
  کچل – آغل – غار – چال – چرا – چرک – کال – آچار – اراک – الاغ – لاغر – چراغ – کالا – کلاغ – چالاک…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1591
  براده – نان – انبر – برده – بندر – بهار – دنبه – نادر – نبرد – برنده – برهان – راننده – نردبان – – بنده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1592
  نسبت – بدن – سیب – نیت – نفس – سفت – نفت – دست – تند – بند – سبد – سفید – تنفس – بیست – تنیس – بستنی – تندیس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1593
  پینه – نوک – وزن – پوک – کوه – وزنه – پنکه – پوزه – پونز – پونه – پوکه – کوزه – نیزه – کینه – ونیز – کنیز…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1594
  زبور – برج – جیب – میز – زیر – ریز – جوی – موز – وجب – زوج – جرم – موج – مجوز – مربی – وزیر – مجری – مجبور…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1595
  حامله – اسب – حبس – مبل – لبه – ابله – محله – محال – لباس – سمبل – ساحل – حمله – مسلح – – حماسه – اسلحه – مسالح – محاسبه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1596
  افراد – مرد – فدا – مدیر – امید – امیر – ردیف – مفرد – مفید – آرام – مدار – مادر – فردا – آمار – مراد – ایراد – فریاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1597
  اشرف – شفا – ارتش – تاسف – فرات – ترشی – سفیر – فشار – تراش – راست – – افسر – فارس – سفارش – اتریش – سفارت – ریاست – فارسی – ستایش – تفسیر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1598
  الویه – یهود – هلند – یلدا – ویلا – آلوده – ادویه – دیوان – هیولا – ناهید – وانیل – لیوان – آینده – اندوه – آدینه – دیوانه – والدین
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1599
  امریه – میخ – بخیه – مربی – ماهی – بیمه – خیام – خمیر – خامه – خرما – مریخ – خیمه – بیمار – بخاری – بامیه – مهراب – خرابه…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1600
  نمره – نامه – ماهی – نیرو – میوه – مانور – مناره – نیمرو – امریه – اهریمن – ارومیه – ویرانه – همایون – موریانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1600
  نمره – نامه – ماهی – نیرو – میوه – مانور – مناره – نیمرو – امریه – اهریمن – ارومیه – ویرانه – همایون – موریانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1601
  زجر – باج – جیب – زبر – رنج – برج – برنز – زبان – برنج – بازی – زیبا – نجیب – زینب – زنجیر – جریان – بریان – نیزار – جبران
  جواب بازی آمیرزا 1602
  شرم – وام – پری – پیر – میش – آمپر – شورا – پارو – شیار – پیام – امیر – پیرو – پویا – شامپو – مشاور – شیپور
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1603
  نفت – تازه – تنها – رفاه – زهرا – فتنه – نفرت – هزار – هرات – فرات – ترانه – راهزن – زرافه – تهران – فرزانه
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1604
  خون – ساز – وزن – سخت – توان – خزان – زانو – ساتن – ساخت – ستون – سوخت – سوزن – نخست – نوساز – ستوان – خاتون – خوزستان
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1605
  خشن – خنگ – خون – رخش – گوش – خروش – خوشه – رخنه – روشن – گروه – گشنه – گوشه – گونه – گوهر – خرگوش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1606
  امنیت – ستم – تماس – ماست – نسیم – تنیس – زمین – سایز – زیست – سیمان – سینما – آستین – میزان – تامین – زمستان
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۰۶
  ستم – تماس – ماست – نسیم – تنیس – زمین – سایز – زیست – سیمان – سینما – آستین – امنیت – میزان – تامین – زمستان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1607
  فشرده – رشد – کره – هدف – فکر – دشت – شهرک – شهرت – شرکت – کشته – ترکش – دکتر – دفتر – درشت – تفکر – تشکررشته – درشکه – فرشته…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1608
  لجن – جنگ – جهل – لنج – لنگ – لگن – ننگ – گله – گنج – گیج – جلگه – جنگل – نهنگ – نگین – جنین…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1609
  تبریک – کدو – کود – بید – برکت – دکتر – کبودکتری – دبیر – کویت – کویر – کبوتر – کدورت – کبریت – تکبیر – ترکیب –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1610
  ماکت – ژاکت – آژیر – یکتا – کریم – امیر – کتری – رژیم – متراژ – تاریک – تیراژ – ماتیک – ماژیک…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1611
  برنز – بقا – بزاق – زبان – زمان – زنبق – قرآن – قرمز – مربا – نقاب – نماز – قربان – مبارز – مراقب – منقار – مرزبان… –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1612
  لکنت – ملت – نمک – کمر – ریل – لیتر – رتیل – کتری – کنترل – تمرین – تکمیل – ترکمن – نیمکت…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1613
  مرداد – داد – درد – دزد – مزد – زمرد – قرمز – مادر – مداد – مدار – مراد – مرقد – مزار – درآمد – مقدار… –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1614
  وجود – خرج – خون – رنج – نود – نور – جودو – خروج – خنجر – درون – نخود ورود – خودرو – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1615
  عقل – حلق – علم – عمق – عمل – عمه – قلم – قله – مهم – حلقه حمله – قلعه – لقمه – محله – معلق – علم –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1616
  مقوی – شوق – شوم – قشم – قوم – مشق – موش – هوش – نقشه – میوه – منشی – قیمه – شومینه – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1617
  شمع – عمه – عمو – موش – هوش – ماشه – ماهی – میوه – مایع – شیعه – شایعه – عایشه – همایش – معاویه – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1618
  مربع – برق – قدر – قبر – عمق – عمر – عقد – عرق – عقب – عدد – رقم – رعد – ربع – درد – عرب – مرقد – عقرب – معبد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1619
  مرغابی – باغ – تیغ – غرب – مرغ – غبار – غربت – مربا – مرتب – غیبت – مغرب – مربی – غریب – غارت – غیرت – بیمار – باتری – غرامت –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1620
  تمشک – تشک – کیک – مکش – کشک – کتک – کمک – شکم – مشت – متکا – ماکت – کشتی – شاکی – کاشی – آشتی – مشکی – شکایت – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1621
  هجوم – جسد – جسم – موج – نجس – نمد – جهنم – سجده – – سمند – سمنو – سنجد – مسجد – مونس – مهندس –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1622
  مرمت – حرم – آرام مرام – محرم – ماما – ماتم – رحمت – راحت – – حمام – حرمت – حرام – تمام – امام – آمار – مرحم – محترم – احترام
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1623بازی آمیرزا
  سوگند – داس – سنگ – نفس – وفا – کود – سواد – فاسد – فساد – اسفند – فانوس – سودان – گوسفند –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1624
  تقوا – دقت دوا – صدا – صوت – قصد – قوت – وقت اتاق – صادق – قاصد – صداقت اقتصاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1625
  جمله – جمل – جمع – جهت – حجت – حجم – علت – عمه – ملت – هتل – جمعه – حمله – عجله – مجله – محله – مهلت – – جعل
  جواب باز آمیرزا مرحله 1626
  نبات – تاب – تبر – ربع – عرب – آبان – انار – انبر – عابر – عبرت – عناب – ربات – انبار – باران – عبارت – اعتبار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1627
  حنا حیا – محسن – مسبح – نسیم – حسین – تنیس حیات – تمساح تحسین – آستین – امنیت – حمایت – سینما – سیمان – مساحت – تامین – سیاحت – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1628
  سینک – تنک – ستم – سمت – عکس – نمک – سیم – تیم – عینک – معنی – کمین – نسیم – نعمت – مسکن – سمعک – تنیس – تسکین – نیمکت – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1629
  خانم – خام – یمن – چین – چای – میل – پنج – میخ – چمن – نخل – – ملخ – – خان – خیال – خالی – خیام – میلان – یخچال – – منچ
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1630
  آدینه – رنج – جاده – جهاد – جهان – درجه – نادر – نجار – جیره دنیا – انجیر – جریان – دینار – دایره – آینده – هیجان – هجران – ناهید – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1631
  عهد – دعا – عمه – چدن – چمن عمان – ماده – مانع – معدن – معده معنا – نامه – چانه – دامنه – چمدان – همدان – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1632
  نوسان – سمنو – مونس – سیما – نسیم – موسی – سویا – یونس – ناموس – سبمان – سینما – یونان – مساوی – سمنان – نینوا – – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1633
  زوج – اوج – هوا – گاز – گاو – گیج – آویز – هویح – جیوه – یوگا – ویزا – گیوه – گیاه – گوجه – جزوه – آگهی – جایزه – زاویه…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1634 آمیرزا
  مزد – میز – یزد – زاهد – مهدی – زمین – نیزه – هیزم – همزن – نامه – ماده – زنده – آینده – میدان – نامزد – یزدان – همدان – ناهید – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1635
  تند – تور – متن – مدت – مرد – نرم نور – تمدن – تنور – تورم ثروت – موثر – مترو مدرن – مورد – تندرو…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1636
  برنده – ارده – انار برده – بندر – دهان نبرد – نهاد – اردن اداره – انبار باران بهادر ناهار – آهن ربا –
 • شور – شوق – شرق – رقص – روز – پرز – پرش – پوزش – زور – قرص – ورزش
  پاسخ آمیرزا مرحله 1637
  تاس – توپ – خون – سخت – سوت – سوپ – پتو – ستون – سوخت – – سونا – پاسخ پوست – ستوان…
  حل آمیرزا مرحله 1637 ورژن جدید آمیرزا
  باک، خبر، خوب، ابرو، کاور، کاهو، رکاب، کوره، برکه، بخار، باور، خواب، کهربا، خرابه، خوراک، روباه، خواهر – سخن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1638
  تراش – آتش – ترش رشت شتر – ریش شاتر – شیار تایر – ترشی – آشتی – شرارت – اتریش…
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1639
  رمان – چرک – میخ عمر – کار – منع – نمک – چرم چمن – کمان – کلان – چنار – مکان – مانع – عمان – رعنا – عمران – نارمک – کرمان – چمران – نان – نجات – تاج – جام – جان – ملت – لجن – لنج – انتن – انجمن – املت –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1640
  عمد – عمو – عود – عید – صعود – عمود – معدن – معنی عمودی – مصنوعی

پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1640 ورژن جدید
بعد، تاب، دعا، گدا، آباد، عادت، ابتدا، ابداع، ابعاد، عبادت
جواب بازی آمیرزا مرحله 1641
یدک – الک – دکل – لاک – یار – دلاک – دکان – کلان – کلید – دنیا – یلدا – ادکلن – نژاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 1642
موز – گرز – گاو – گاز – موش – مرگ – گوش – شرم – شام – ارز – ورزش – ارزش – گراز – شورا – مشاور – گوارش – آموزش – گزارش – آمرزش…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1643
اهانت – تاس – سال – سهل – لنت – نسل – سالن – تنها – ساکن – سانت – ناله – نهال – استان – انتها – آستانه – سالانه – لهستان –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1644
رسانا – جنس – رنج – نان – آرنج – آسان – انار – نجار – اجرا – انسان – نارنج
جواب بازی آمیرزا مرحله 1645
تنبک – باک – تاب – آتن – آبان – بانک – تانک – تکان – نبات – کتاب – کتان…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1646
زنگ – وزن – یزد – گوی – گندم – گوزن – گونی – نوید – زمین – میگو – زندگی – مدیون – ونیز – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1647
قهر – داغ – غار – غرق – قیر – یقه – ارده – قاره – ایده – هادی – دایه – – دایره – دیار…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1648
توجه – جهت – کوره – تله – جلو – لکه – هتل – هلو – کته – کرج – کوه – توکل – جوهر – کولر… –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1649
نازک – اشک – باک – پکن – زیپ – پیک – زین – آشپز – پزشک – پیاز – کاشی – زیان – کنیز – کاپشن – پیکان… –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1650
گشنه شنا – شهد – هند – آشنا – آهنگ – آگاه – انشا – دانش – دشنه – دهان – شانه – شاهد – نگاه – گناه – دانشگاه…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1651
بارکد – برد – درک – کبد – کدر – بید – اردک – رکاب – کادر – دبیر – برادر – دربار – باریک – بیدار – بیکار – ردیاب – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1652
همراه – اره – ماه – هرم – وام – آرام – آوار – اهرم – ماهر – مهره – آواره – هموار ماهواره…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1653
خیام – شیخ – خشم – خشن – شاخ – میخ – شخم – خامه – منشی – نامه – منها – شاخه – خانه – خانم – خیمه – شاهین – نمایش – ماشین –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1654
واریز – خزر – زخم – موز – میز – آویز – خرما – مزار – مریخ – وزیر – خیام – امروز – میرزا – خرازی – موازی…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1655
وین – جلو – جلد – دنج – لجن – لنج – دیو – جین – جوی – جدی – جدول – نوید – جلیل – دلیل – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1656
ییلاق – قله – یاس سیل – یقه – ساقه – سیلی سیاه – قالی – لایق – سایه – سلیقه…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1657
اسکیت – باک – پست – پیک تیم – تماس ساکت – ماسک – ماکت – متکی – پاکت – ایست – پیام – پیست – تاکسی – ماتیک – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1658
ارتش – تنور – توان – روشن – شورا – یاور ترشی – آشتی – شناور – آویشن – ویران – اتریش – روایت – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1659
آبادی – چای – یاد – آباد – آچار – چادر – چربی دبیر – بیدار – ردیاب – ایراد – آبدارچی – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1660
بهشت – شوت – هوش – نوح – بوته – تشنه – توبه – توشه – شنبه – نوبت – نوحه – وحشت…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1661
جیوه – جرم – هرم – ریه – جوهر – میوه – جیره – جهرم – مجری هویج – جریمه…
جواب بازی آمیرزا مرحله 1662
وبا – باک – پاک – پوک – کپی – آبی – باکو – کوبا – اکیپ – پویا – دمکنی
جواب بازی آمیرزا مرحله 1663
درد – دزد – رشد – زرد گرز گرد یزد – دیگ – ریگ شگرد – شدید – گردش – رشید – گریز – دزدگیر –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1664
مسافرت – فرش – مشت – رستم – فشار – ماست – سفارت – سفارش – شرافت – مسافت – مسافر – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1665
شیلی – تشک – دشت دکل – مشکل – شیک – کیش – کلید – شلیک – کشتی – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1666
عسل – علف – فعل – نعل نفس – سیل – فیل – سعی – سیلی – فسیل – سینی – عیسی – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1667
چابک بوق – قاب – قوچ – باک – پوچ – پوک – چاق – جاپ – چوب – کوچ – جاقو – باکو کوبا –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1668
کرسی – خرس – خوک – سحر سرخ – سکو – کسر – وحی – سیرک – ریسک – خسرو – سیخ – خروس – کویر – –
جواب بازی آمیرزا مرحله 1669
وطن – افق – وان – وفا – قیف – قوی – فانی – افقی – قوطی – طوفان
جواب بازی آمیرزا مرحله 1670
دینام – نمد – چمن – منچ – چای – دیو – چین – دامن – نماد – چمدان – میدان – موچین…
پاسخ آمیرزا مرحله 1671
لواش – اتو – گلو – بلا – گشت – لبو – گوش – تلاش – گواش – گلاب – گوشت – تابش – بالش – الگو – آشوب – شتاب – تابلو – آبگوشت – تاول
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷۲ به بعد
ریتم – خام – رخت – متر – میخ – آخرت – خرما – مریخ – خمیر – خیار – مختار – تاریخ
جواب بازی آمیرزا مرحله 1673
دشت دوش – زشت – زود – شوت – کدو – کشو – کود – تیز – یزد – شوید – کویت – کشتی
جواب بازی آمیرزا مرحله 1674
سوپ – سوگ – سکو – سگک – مگس – پوک – سیم – پیک – کوی – موسی – میگو – مسکو
جواب بازی آمیرزا مرحله 1675
صدا – دیو – جاده – جادو – جهاد – ایده – جیوه – صیاد – هویج – جاوید – – ادویه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷۵ سری جدید
سیب – تبر – بورس – توبه – رتبه – رسوب – سوره – بیست – تیره – ریسه – هویت – سوریه – تسویه – بورسیه – روسیه
جواب بازی آمیرزا مرحله 1676
ارگ رنگ رکن – نان – ننگ – کار – نگار – کران – کنار – کنگر – گران – راکن – نگران
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷۶ سری جدید
جمع – عاج – سمج – جنم – منع – جسم – نجم – امان – آنجا – عمان – مانع – انعام – معنا – انجام – آسان – آسمان – انسجام
جواب بازی آمیرزا مرحله1677
ماش – ارزش – ارزن – زمان – نماز – نرمش – زرین – زیان – نیاز – زمین – ریزش – منشی – آمرزش – نیزار – ارمنی – ماشین – نمایش – شیراز – شنزار – شیرزن
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷۷ سری جدید
سوم – سکو – سمنو – سینی – کیوی – نیکو – سینک – مسکو – نسیم – کمین – کوسن – مونس – مسکن – سکون – مسکین – سیمین – مسکونی
جواب بازی آمیرزا مرحله 1678
زانو – زوم – عزا – عزم – عمو – ناز – نوع – عمان – مانع – معنا – آزمون – معاون
جواب مرحله ۱۶۷۸ جواب دوم
فدا – فهم – هدف- یاد- ماده – ایده- مهدی – فهیم – مفید – هدیه – فایده – فهیمه – فهمیده – دهه
جواب بازی آمیرزا مرحله 1679
آسیا – رنج – سنج – اسیر – ساری – جاری – رایج – ناجی – اجرا – رسانا – جریان – انجیر – ایران – نجاری
جواب بازی آمیرزا مرحله 1680
یازده – سیزده – یزد – سید – ساز – هدف – یاس – سایز – ایدز – ایزد – اسید – سایه – هادی – زاهد – سفید – سیاه – فساد – فاسد – سازه – ساوه – ایده – فنی
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۰ سری جدید
فخر – فرخ – فرم – نرخ – میخ – فین – خرمن – مریخ – مخفی – خمیر – منفی – نیمرخ – نفرین
جواب بازی آمیرزا مرحله 1681
بعد – ادب – دعا – بید – دبی – عیب – عادت – عادی – عبادت – دیابت – تبعید – عیادت
جواب ۱۶۸۱ آمیرزا (جواب دوم)
شفا – شنا – نیش – فنی – غنی – آشنا – ناشی – شیاف – فانی – اشیا – ایشان – شایان – افغان – افشین
جواب بازی آمیرزا مرحله 1682
لعل – اجل – جعل – جلا – عاج – لال – یال – ایل – علی – جلال – لیلا – آجیل – عالی – جلیل
جواب بازی آمیرزا مرحله 1683
اراک – بکر – رکن – ناب – آبان – اکبر – بران – برنا – رکاب – کربن – انبار – انکار – باران
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۳ سری جدید
اول – اوج – آلو – موج – شوم – جوش – موش – شال – لواش – آشوب – بالش – جواب – شمال – امشب – جالب – واجب – آلبوم
جواب بازی آمیرزا مرحله 1684
تکرر – عکس – کسر – تیک – سعی – سرعت – کرسی – سیرک – کتری – تیرک – سیرت – کسری – سریع
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۴ سری جدید
جرم – خرج – جیر – خون – جین – نرم – نرخ – ورم – یمن – میخ – مجری – نیرو – مریخ – مخرج – خنجر – خرمن – خمیر – نجومی – نیمرخ – نیمرو
جواب بازی آمیرزا مرحله 1685
ونک – ساک – سکو – نوک – کوچ – آسان – ساکن – سونا – سکان – واکس – کوسن – اسکاج – واکسن – ساواک
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۵ سری جدید
سوپ – لوس – کسل – کپی – پوپک – کیپ – وکیل – سیلو – کیلو – پلیپ – کولی – پلیس – کلیپس – پولکی – کپسول
جواب بازی آمیرزا مرحله 1686
سخت سوخت – توان – ستون – نخست – استان – سنوات – سخاوت – ستوان – ساختن – خاتون – توانا – تناسخ – تاوان – اوستا – استوا – خواستن
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۶ سری جدید
اشک – کیف – فرش – کیش – ریش – فکر – کفش – اردک – شریف – ردیف – کفاش – کارد – کادر – فشار – فردا – شریک – شکاف – کافر – شکار – فریاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 1687
عاج شمع – جام جمع – عهد – جهش – دهم – عمه – مشهد – معاد – شهد – ماده – عمده – جاده – شجاع – جهاد – جمعه – جامد – معده – داعش – جامعه
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۷ سری جدید
ارگ – دره – رشد – شاد – شاه – شهر – گره – گدا – گرد – ارده – شاهد – گردش – گشاد – شاهرگ – درگاه – هشدار – شاگرد
جواب بازی آمیرزا مرجله 1688
ابد – مدد – داد – درد – مربا – مدار – مداد – مخرب – مخدر – مردد – مادر – خمار – خرما – خراب – خادم – بخار – خرداد – مرداب – مرداد – درآمد – رخداد
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸۸
ادب – مدد – داد – درد – مداد – مربا – مدار – مخدر – مردد – مخبر – مادر – خمار – خرما – خراب – خادم – بخار – خرداد – مرداد – درآمد – رخداد – رامبد – مرداب
جواب بازی آمیرزا مرحله 1689
غار – فجر – فرج – رای – یار – جیغ – غفار – فارغ – جاری – رایج – آجر – اجرا – جغرافیا – ایرج
جواب امیرزا مرحله ۱۶۸۹ جواب دوم
چرب. برس. سدر. چادر. سبد. سراب. سرب. چای. چسب. باید دبیر. دیار. . بیدار.سرداب. دچار. آدرس. ردیاب. چادری. بسیار. سیراب
جواب بازی آمیرزا مرحله 1690
کلم – الک – کلر – لاک – پوک – پول – پلک – کما – پلو – آمپر – کلام – پولک – پلاک – پارو – ولرم – مکار – مالک – لامپ – پارک – کولر – آمپول – وخیم – خدمه
جواب امیرزا مرحله ۱۶۹۰ راه حل دوم
خدا. دوم. اخمو . خیمه. خیام . مهدی. میوه.دایه. یهود. هادی. ایده. ماهی.دخمه. خامه. ادویه. خمیده.
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۹۰
کلم – الک – کلر – لاک – پوک – پول – پلک – کما – پلو – آمپر – کولر – پارک – لامپ – مالک – مکار – ولرم – پارو – پلاک – کلام – پولک – آمپول
جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶۹۱ سری جدید
تنگ – تور – گاو – تیر – تایر – واگن – توان – گران – تینر – یاور – نیرو – گونی – رویا – گاری – گریان – انگور – گیتار – ویران – روایت – نگاتیو – گرانیت
جواب بازی آمیرزا مرحله1691
ارده – شوهر – شوره – شنوا – شاهد – رنده – رشوه – اندوه – روشن – دهان – درون – دانه – دوره – دوران – هشدار – دشوار – شناور – هاشور – وردنه – رودهن – شهروند
جواب استادمیرزا مرحله ۱۶۹۱ راه حل دوم
تنگ. تور. گاو.تیر. تایر. توان.واگن. نیرو. تینر. یارو. گونی.گرانیت. انگور. ویران. رویا. روایت. گاری. گیتار. گریان
پاسخ آمیرزا مرحله 1692
جان – سیل – نسل – لوس – لجن – یاس – سال – سالن – جوان – یونس – ویلا – سیلو – سویا – سوال – لیوان – وانیل – انجیل – یاسوج
پاسخ آمیرزا مرحله 1693
دفن – مدل – نمد – ملی – دیو – دوم – لیمو – منفی – مدنی – فومن – فیلم – مفید – مولف – دلفین – مدیون – ملودی

 • زمینه – هیز – هیزم – همزن – میهن – مهین – نهی – نهم – نیزه – نیمه – کنه – کهن – کهنه – کینه – کنیز
  پاسخ آمیرزا مرحله 1694
  اول – اپل – مام – مدل – پول – دوام – لامپ – مدال – مولد – پماد – پالم – مودم – آمپول – مداوم – پولاد
  پاسخ آمیرزا مرحله 1695
  برق – تبر – ترب – ربط – قبر – قطب – قطر – رقبت – بیت – قیر – بطری – ترقی – رقیب – تقطیر – تقی
  جواب بازی آمیرزا مرحله ی 1695(گزینه ی شروع بازی):
  کنه – کهن – گره – نگاه – گریه – کهیر – گیره – کینه – آگهی – گیاه – گاری – گناه – گران – کنگر – کنار – کنگره – کرایه – کنایه – کیهان – یکرنگ.
  پاسخ آمیرزا مرحله 1696
  جدا – جسد – چدن – چای – چین – سید – جدی – سجاد سنجد – سینا – چیدن – ناجی – جانی – اسید – نساج
  پاسخ آمیرزا مرحله 1697
  عضو – عوض – وات – وضع – آیه – تهی – تهوع – واهی – هویت – هیات – تواضع – تعویض – ضایعه
  پاسخ آمیرزا مرحله 1698
  زرع – عزل – لرز – ورز – ولع – لیز – ریز – ولی – علی – روزی – وزیر – زیلو – لوزی – لیزر
  پاسخ آمیرزا مرحله 1699
  کاش – کند – کنش – آیین – اندک – دانش – دکان – شاکی – شیاد – اکید – شاید – شادی – دایی – نیایش – شیدا
  پاسخ آمیرزا مرحله 1700
  برج – برد – بوم – جبر – درو – رجب – دوم – وجب – مجدد – درود – مودب – مجرب – مجرد – مدبر – موجب – مورد – بدرود – مجبور – مردود – مددجو
  جواب کامل آمیرزا از مرحله ۱۷۰۱ تا ۲۰۰۰
  پاسخ آمیرزا مرحله 1701
  دوغ – شغل – شنل – شهد – غول – لغو – نوه – هلو – هود – هوش – دشنه – شلوغ – شهود – هندل – هلند – شتر
  حل آمیرزا مرحله 1702
  برش – مدت – رشت – ثمر – ثبت – دشت – تشر – ترش – تمر – مشت – درشت – مرشد – شبدر – شربت – مثبت – مدبر – تدبر – مرتب
  جواب بازی آمیرزا مرحله1703
  نهیب – نیت – ابهت – هویت – هیبت – بیوه – نوبت – نبات – نبوت – تنها – تباه – بوته – بتون – توبه – نهایت – بتونه – باتون – انبوه – تنبیه – توهین – نیابت
  حل آمیرزا مرحله 1704
  زشت – کشت – کرج – تشک – جزر – کشتزار – زجر – کاشت – شرکت – زکات – زجرکش – ارتش – زرشک – تشکر – ترکش – ترشک – ارزش – شراکت – کشتار
  پاسخ آمیرزا مرحله 1705
  ناحیه – حنا – ضمن – محض – هضم – حیا – ضامن – منها – نامه – همان – ایمن – ماضی – میانه
  حل آمیرزا مرحله 1706
  احیا – آفت – تحت – تفت – فتح – حتی – آیت – حیف – فاتح – یافت – حیات – ایفا – تافت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1707
  رند – آباد – نبرد – روند – روان – درون – بندر – وارد – بانو – آوار – باور – باران – وادار – اروند – روبان – روبند – نابود – ناروا – آبدار – آوردن – دوران
  حل آمیرزا مرحله 1708
  نانوا – فنر – نان – نفر – نور – وفا – رنو – انار – روان – نانو – نوار – فوران – فراوان
  پاسخ آمیرزا مرحله 1709 بازی آمیرزا
  مجاز – تاج – لمس – سزا – املت – مجزا – مجال – مجاز – ماست – لازم – سلام – سالم – جمال – تماس – تجسم – تجمل – مجلس – سماجت – سلامت – مزاج
  حل آمیرزا مرحله 1710
  کتف – کیف – فکر – رفت – کویر – کویت – کروی – کیفر – رویت تفکر – فتیر – فوری – کوفت – کفتر – وفور – کتری – کفیر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1711
  ایل دست – سیم – میل سال – ستاد – مدال – دلتا – سیما – تامل – مایل – لبست – یلدا – سدیم – تسلیم – استیل – تمایل – میلاد دستمال
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1712
  مرمر – رحم – محو – محک – موم – مکر – محرم – محرک – محور محکم مرور – مکرر – محروم – محکوم – مرحوم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1713
  لگو – ببر – بمب – لبو – مرگ – گرم – گرو – گلو – گور – بلور – روبل – مورب – ولرم – موبر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1714
  تایمر – منت – ترنم – تمنا ایمن – ریتم – متین – تیتر – متانت ارمنی – امنیت – تمرین – تامین رامین – تیمار – تینر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1715
  سایز – سیب – باج – باز – جدا – جزا – ساز – سبز – یزد – جیب – بسیج – ایدز – زیاد – آبجی – زیبا – سبزی – بازی – آسیب – ایزد – جایز
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1716
  جوک – اشک باک – پوک – کاش – کاج – کاپ – کجا – کشو – پوشک – کاوش – کوشا – پوشا – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1717
  مثلا – اثر – مثل – جلب – جبر – جلا – باج – ارج – ارث – ثمر – جالب – جبار – جمال رمال – مثال – مجال مجزا – برملا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1718
  لتیان – ایل – تنگ – لنگ – لگن – نیت – انگل – پالت – پلنگ – گالن – گیلان – پلاتین – پنالتی – اپل – لنگ
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1719
  ناقابل – آقا – نقد – بدل – بلد – بقا – قاب – نقاب – ناقل – لادن قلاب – قالب – قبلا – بقال بالن – الان – بلند – اقبال – دنبال انقلاب – دقل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1720
  مدح – مهم – ادا – حمد مام – ماده – مدام – مداح – محمد ماما – اهدا – حمام – امام – احمد – همدم مادام – ادامه آماده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1721
  شیری – رشک – قشر – نقش – کنش – نیش – شیک – کیش – قیر – نقی – شرق – شریک – قرین – شیرین – نیشکر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1722
  دوم – تنش – همت – نشت – منش – نهم – متن – مدت – تشنه – توده – دیشب – مشهد – دشمن – توهم – توشه تمدن – دشنه – هشتم – دمنوش – هوشمند
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1723
  دیشب – بخش – بدن – بند – خشن – دبش – نبش – شیخ بید شیب – بینش – ببخشید – بخشیدن – بدی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1724
  صحن حلب – حول – صبح – صلح – لبو – لحن – لوح – نحو – نصب – وصل – نوح – نوبل –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1725
  لیته – اهل – لات – هتل – یال – ایل – آیه – لایه – اهلی – تیله هیات – آتلیه – ایالت – الهیات
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1726
  پیک – پتک – پوک – پیت – تیپ – کپی – پارک – پرتو – پیرو – کپور – کویر – کتیرا – تیوپ – کتری – کویت – پیکر – کروی – تکاور – تاریک – کاپوت – روایت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1727
  کهن – سهل – سکه – عسل – عقل – عکس – قلع – قله – قلک – لکه – نعل – نسل – نقل – کسل – کنه – فلعه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1728
  لبه بیل – شیب – بیش – علی – عیب – عیش – شعبه – شعله – شبیه – بیشه – شبهه – شیعه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1729
  هومر – نمو – وهم – چمن – منچ – چین – هیچ – نهم – میوه نمره – نیرو – چیره – هومن – نیمه – میهن – مورچه – نیمرو – موچین – منوچهر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1730
  بمب – ثبت – مکث – بیم – تیک – تیم – کمی – تکی – مثبت – کتبی – مکتب – متکی – کمیت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1731
  اوج – جان – جشن – جوش – نشا – پنج – پوچ – چاپ – جوان – نجوا – پانچ – چوپان – جوشان – نوپا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1732
  ساس – سست – سیر – آستر – تراز – تزار – تراس – سزار – ستیز – سیرت – زیست – سایز – استرس – زیارت – سرایت – تاسیس – ریاست – سیاست
  حل آمیرزا مرحله 1733
  هچل(ه چ ل) – لچک – حول – چله – چکه – – کله – کوه – کوچ – کچل – چهل – کوله – کوچه – کلوچه – کوچولو
  پاسخ آمیرزا مرحله 1734
  قدمت – قند – دقت – نقد – رقم – رمق – قدم – دمق – کندر – کمند – ندرت – منکر – مرقد – تقدم – قدرت – دکتر – تندر – – تمدن – مدرک – مقتدر – ترکمن
  حل آمیرزا مرحله 1735
  درو – مدت – دوم – تیر – دیر – تورم – دورو – مترو – مروت – توری – مورد – ورود – مرید – رویت – ورودی – ریتم – تومور – موتور – – تیم – ور
  پاسخ آمیرزا مرحله 1736
  اول – لوچ – چسب – چوب – بلوا – بلوچ – تاول – توسل – سوال – لباس – تسلا – وبال – تابلو – توچال – چالوس
  پاسخ آمیرزا مرحله 1737
  بمب – بهت – سبب – ستم – سمت – سهم – مته – مست – همت – بسته – تبسم – تسمه – هسته
  پاسخ آمیرزا مرحله 1738
  بنز – گرز – بزم – زنگ – گمان – گراز – نگار – نماز – منبر – مزار – – ارزن – زمان – زرنگ – زبان – بزرگ – برنز – بارز – آبرنگ – مبارز – مرزبان
  پاسخ آمیرزا مرحله 1739
  خاک – خدا – فسخ – کاخ – فدک – خفا – خیس – سیخ – فاسد – فساد – کساد – اسکی – سفید – کافی – اکید – اکسید – –
  پاسخ آمیرزا مرحله 1740
  شرف – شفا – فاش – فرش – فردا – ارشد – شادی – اشرف – شیاد – فراش – شریف – فشار – دیار – رشید – ردبف – ارشاد – افشار – اشراف – آرایش – ایراد
  حل آمیرزا مرحله ۱۷۴۱
  ناب – امن- مطب – طلب – بطن – طلا – طالب – مطلب – طناب – املا – بالن – بالا – باطن – باطل – الان – آبنما – مبنا – طبل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1742
  آقا – نقد – قند – تنه – دقت – نهاد – قناد – قنات – دهان – دانه – اتاق – دهات – اقتدا – دهقان – اهانت – نقاهت – انتها – انتقاد
 • تنها
  پاسخ آمیرزا مرحله1743
  یوز – زار – زوم – آرزو – ویزا – امیر – یاور – راوی – رازی – زیرا – وزرا – مزار – زوار – امور – آویز – میرزا – امروز – واریز – ازمیر – موازی –
  پاسخ آمیرزا مرحله 1744
  خرد – خرس – سده – سرخ – هدر – هرس – هست – گره – خسته – دختر – درخت – درست – دسته – گرده – گستره – گسترده
  پاسخ آمیرزا مرحله 1745
  تله – تپل – تپه – لپه – هتل – هچل – پرت – پله – چتر – چرت – چله – پرچ – چهل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1746
  رکن – کسر کنج – کور – جوک – ترسو – ترنج – تنور – جسور – سکوت – نوکر – سنتور – سکونت – کنسرو – کنسرت
  پاسخ آمیرزا مرحله 1747
  آرد – ارس – داس – درس – ساس – سدر – سرد – راس – آدرس – درسا – سراسر – سردار – سرسرا
  پاسخ آمیرزا مرحله 1748
  رها – فرد – فدا – دار – راه – رده – طرف – هدر – طرد – فردا – طفره – آهار – رفاه – طاهر – اهدا – افطار – افراط – اطراف – اداره
  پاسخ آمیرزا مرحله 1749
  ارج – جرم – حجم – حرم – رام – رحم – حیا – جراح – حراج – حرام – حریم – جاری – رایج – حاجی – حامی – مجری
  جواب امیرزا ۱۷۴۹ (جواب جدید)
  اوج – گیر – جگر – جوی – گاو – گور – گرجی – جاری – اجیر – یاور – راوی – جوار – جارو – گویا – گیرا – جگوار – واگیر
  پاسخ آمیرزا مرحله 1750
  آوا – انس – سهو – نوا – هوس – اسوه – انشا – اونس – ساوه – شانس – شانه – شنوا – هاون – سوهان – شناسه – شیخ – شاخ – شوخ – شنوا – شادی – شیاد – شوید – خدا – خوش – خشن – خشنود – دوش – دانش – دیوان – نخود – شیون – اویشن
  جواب بازی آمیرزا ۱۷۵۱
  نظم- بره- بها – نظر- ظهر – نظام- ناظم- منبر – نمره – مظهر – ظاهر- بهمن – ماهر – اهرم – منظره – رهنما- بهرام – مناظره- مهربان- برنامه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1751
  قشر – افق – رقص – شال – شرف – صاف – صفر – فصل – فقر – قفل – صفا – شلاق – صراف – صفرا – فراش – قرص
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1752
  قزل – رزق – قیر – میل – ملی – لیز – گرم – مرگ – مرز – گرز – قلم – رمز – رقم – رزم – لرز – گریم – قرمز – زگیل – ریمل – قمری – گلیم –
 • یواش – یکان – ناشی – نوکیا – نواحی – حیا – حواشی – کاش – کشو – کنش – کاشی – کوشا – کاوش – وحشی – شوک – شاکی – واکنش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1753
  رتیل – آفت – تلف – فال – ایل – ایفل – دلیر – دریل – ردیف – دیار – لیتر – فتیر – ریال – فلات – دلتا – دلار – دفتر – فرات – درایت – فیلتر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1754
  خبری – ببر – بخش – برش – خبر – رخش – خیر – شیخ – بیخ – شیب – خیبر – بشیر – بیش
 • بور – برنز – بیوک – بکر – بنز – روز – رکن – نوک – توکر – نوبر – کویر – کنیز – وزن – ونیز – وزیر – زین – زیرک – زرین – زیور – زنبور – زینب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1755
  ابد – بست – بود – ترس – سبد – بید – سود – ایوب – بیست – آسیب – ستاد – دوست – دوات – درایت – بیسواد – یبوست – تساوی – دویست ( – 200) – دیابت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1756
  سند – آیه – نیت – تنها – سینه – نسیه – هستی – آینه – سایه – تنیس – سیاه – نهاد – ساده – دهات – دانه – سنتی – هدایت – ناهید – آینده – آستین – تندیس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1757
  همیار – چهل – هچل – هیچ – چای – رمال – چیره – ریمل – اهلی – لایه – مایل – ماهی – ریال – چهار – چاله – چاره – مهار – مچاله – ملایر –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1758
  تشک – شفا – کشف – کتف – فاش – فتح – فحش – وفا – کاش – کاشف – کاوش – کاشت – وحشت – کفاش – فتوا – شکاف – شوکت – وفات – کوشا – شکوفا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1759
  خرد – گله – دخل – گره – دهل – هدر – گود – گروه – گردو – گرده – روده – رودل – دوره – خوره – خردل – لودر – گوهر – دورگه – دلخور – ولگرد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1760
  ترس – تمر – عاج – جمع – سمج – تاجر – مسرت – مرجع – سرما – سرعت – ساعت – رستم – راست – تماس – جرات – جسارت – عمارت – معراج – مستاجر – تجسم – جام
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1761
  متکا – تلف – کتف – حمل – فلک – مفت – محک – املت – کلام – کلاف – کامل – ملاک – کلفت – لحاف – فلات – حکمت – حالت – تکلم – محال – کمال – تکامل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1762
  اذن – ذکر – پاک – ریا – کپی – کیپ – پارک – کران – کنار – پنیر – کیان – پیکر – پیکان – پیکار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1763
  جدا – فکر – کدر – کرج – اردک – راکد – فردا – کادر – دیار – ردیف – کافی – جاری – رایج – اکید – فریاد – کیفر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1764
  قید – شقه – قشر – هدر – شرق – ارشد – یراق – قاری – شیره – ریشه – شیاد – شهید – قدیر – شیار – قاره – قادر – شاهد ایده – هشدار – دایره – داریه(د – ا – ر – ی – ه)
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1765
  تور – قوت – قوی – تحقق – وقیح – قوری – رقیق – حقیر – حریق – ترقی – حوری – حیرت – رویت – حقوق – تحقیر – تحقیق – حقیقت
  جواب امیرزا مرحله 1766
  ابد – اسب – باب – حاد – حبس – حدس – حسد – داس – سبب – سبد – گدا – حباب – حساب
  جواب امیرزا مرحله 1767
  فنر – نفر – نهر – نوه – پهن – روغن – غرفه – غفور – غوره – فروغ – پوره – پونه – فرغون
  جواب امیرزا مرحله 1768
  تنگ – تپل – لگن – پتو – پول – گرو – گور – تنور – تونل – لنگر – پرتو – پلنگ – گلپر – تلنگر
  جواب امیرزا مرحله 1769
  تعهد – بعد – بها – بهت – عهد – دعا – عده – باده – معده – معبد – ماده – عهده – مبدا – عادت – تباه – تابع – بدعت – همتا – معتاد – مهتاب – عبادت – عمده
  حل امیرزا مرحله 1770
  جان – جوش – خان – خشن – خوش – سنخ – شاخ – نجس – اونس – جوان – سنجش – شانس – نجوا – جوشان
  جواب امیرزا مرحله 1771
  دام – ملت – تیپ – تامل – پلید – یلدا – امید – پیدا – پیام – پماد – پدال – پالت – مدال – لامپ – مایل – تمایل – دیپلم – پیامد – دیپلمات
  جواب امیرزا مرحله 1772
  حبس – یاس – شیب – یبس – حساب – شهاب – آسیب – سیاه – شاهی – سایه – شبیه – بیشه – حبشه – شاسی – حاشیه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1773بازی آمیرزا
  قاب – قوا – ورق – قوی – ابرو – باور – براق – وقار – راوی – یاور – یراق – رقیب – رقیق – قایق
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1774
  یغما – غرب – غیب – غیر – راغب – غبار – مغار – مغرب – مربی – – غریب – غایب – بیمار – مغایر – مرغابی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1775
  گرو – گاز – وجب – جگر – جزا – جزر – زوار – رواج – جواز – گراز – جوار – جارو – بزرگ – بروز – ب – ر – و – ز – باور – بازو – جواب – جگوار – بارز – جوراب – بازجو
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1776
  چروک – کچل – دکل – کلر – کدو – لچک – کوچ – کولر – کاور – کارد – کادو – چاکر – چادر – وارد – رکود – دکور – دچار – دلاور
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1777
  دمل – عدس – عدل – عسل – عمد – عمل – لمس – لگد – مدل – ملس – مگس – گسل – معدل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1778
  است – تست – تشت – شست – ایست – شیوا – یواش – سویا – آشتی – تساوی – ستایش – سیاوش – شاتوت – تاشو
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1779
  ناب – نمک – ملک – کلان – کلام – کامل – کالا – کابل کلمن – کمان – مالک – بانک – بالن – امان – مکان – ناکام – بانمک – بالکن – کانال – امکان – آبنما
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1780
  الگو – بلا – کام – میل – بیم – لیمو – بومی – یوگا – گویا – مایل – ویلا – گلیم – میگو – گلاب – بلوا – گلابی – آلبوم – لوبیا – موبایل – آبلیمو
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1781
  انصاف – شفا – صاف – صنف – فاش – نشا – نصف – صفا – آشنا – انشا – شانه – افشا – اصفهان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1782
  موش – مشق – آقا – قشم – رقم – رمق – روش – شرم – قشر – شوق – شوم – مشوق – قوام – شورا – آوار – آمار – آشور – مقوا – آرام – مشاور – آرامش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1783
  خبر – خرج – خزر – خوب – روز – هرز – زوج – برزخ – جزوه – جوخه – جوهر – خروج – خوره – بهروز – جربزه – خربزه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1784
  راکن – تانک – تونس – ترسو – کوسن – رسوا – ساکت – ستون – کارون – کنسرو – کنسرت – واکسن – سروان – اورست – روستا – تناور – تانکر – سنتور – کارتون – اسکوتر – ترسناک
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1785
  خیس – سخت – سرخ – آخرت – گریس – سیرت – خیار – ریخت – اختر – تاریخ – گریخت – خیرات – سرایت – تگری – گستاخ – خسارت – استخر – تسخیر – گیتار – سیگارت – خستگی – خسارت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1786 بازی آمیرزا
  خفت – اهل – لخت – تلخ – تلف – خال – فسخ – هفت – خفه – سفت – فلات – سفته – الفت – خسته – خاله – تخلف – سفال – تاسف – خلافت – تفاله
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1787
  طرف – فرط – فطر – مفت – کفر – اکرم – کفتر – کرات – مکار – متکا – فرات – فطرت – راکت – تفکر – ماکت – کرامت – کفتار – تراکم – متفکر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1788
  پرش – پوچ – پیر – پیش – پیچ – شرور – پررو – رویش – پیرو – پرشور – پرورش – شیپور – پبشرو – پرورشی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1789
  جنگ – لنج – کنج – ریل – جین – جیب – گیج – جیر – برنج – بنجل – جنگل – نجیب – گرجی – لبنی –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1790
  برف – بغض – ترب – ضرب – غرب – غرض – غضب – فرض – گفت – رفت – رغبت – ضربت – غربت –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1791
  سوپ – لوس – پتو – پست – کسل – کپی – پولک – کویت – کیلو – وکیل – لیست – پلیس – پیست – پوست – توکل – توسل – تیوپ – کپسول – پولکی – کلیپس – تلسکوپ
  جواب بازی آمیرزا – مرحله 1792
  نوسان – نشر – راس – روشن – سروش – سوار – شانس – شنوا – ناشر – نانو – نشان – سروان – سشوار – شناور – شورا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1793
  ساز – یاس – یزد – یدک – کساد – اسکی – اسید – اکید – زاید – ایزد – زیاد – ایدز – سایز – اکسید
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1794
  خرج – خطر – خطه – رها – خطا – جوار – خارج – خراج – طاهر – جواهر – خاطره – خواجه – خوارج – خواهر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1795
  داغ – رصد – صاف – صدا – صدف – صفر – صفا – اصغر – صیاد – صغیر – دریغ – صفرا – فردا – فارغ – غدیر – صادر – صرافی – فریاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1796
  برگ – گره – نوبر – گربه – گروه – گونه – نیرو – گونی – بیوه – بنیه – گیوه – گیره – گریه – نهیب – بیرون – بوگیر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1797
  اصل – صوت – وصل – اصیل – وصیت – رتیل – لیتر – ریال – وصلت – صورت – روال – تصور – تاول – وصال – الویت – صورتی – صلوات – تصویر – ولایت – روایت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1798
  خال – خوف – فال – فضا – فضل – خفا – فیض – افول خلاف – فضول – ویلا – خیال – خالی – ایفل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1799
  دوا – دکه – زود – فاز – هدف – کهف – فدک – زاهد – کادو – کافه – کاهو – کوزه – کوفه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1800
  سهم – سهل – باله – بقال – ساقه – سلام – سماق – سمبل – لقمه – قبله – لباس – مقاله – مقابل – باسلق – قباله ملاقه – سابقه – لامسه – مسابقه – قابلمه – سالم
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1801 بازی آمیرزا
  موم – قلع – قدم – عمل – دقل – قلم – عدل – عمق – عمود – عموم – علوم – معدل – معلق – معلم – مقدم – موعد – موقع – قلمو – (ق – ل – م – و) معلوم – معمول
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1802
  گیج – جهان – جوان – نجوا – واگن – گناه – گنجه – گوجه – گویا – هویج – گیاه – جیوه – یگانه – هیجان – گناوه – گواهی – یونجه
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1803
  رمق – زرع – سقز – عرق – عزت – عزم – قسم – قعر – – ترمز – رستم – سرعت – سرقت – قرمز – قسمت – مسرت
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1804
  بعدا – بعد – رضا – رعب – ضلع – عدل – عرض – دلبر – عابد – عابر – عادل – لعاب – دالبر – دلربا
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1805
  فرم جنم – آمان – مبنا بران منجر – جناب اجرا مجرا – مجرب منبر آرمان – ماجرا جبران – باران – انبار مرجان – جماران
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1806
  تبحر – بسط – مطب – حبس – حرم – سطر – ربط سطح – رطب – بستر – مسرت – – محبس – محبت – رحمت – حسرت – حرمت – ترحم – تبسم – مطرب – مطرح – مرتبط – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1807
  پشه – پاره – رشوه – پوره – شرور – شورا – شوهر – واشر – پوشه – پارو – پروا – پرورش – راهرو – پرشور – هاشور – شراره – پروار – پاشوره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1808
  شرع – شعر – عرش – علی – عیش – شعار – شاعر – شیار – عیار – عیال – عالی – شایع – شیری – شیلی – عشایر
  حل آمیرزا مرحله 1809
  صدا – نوک – جوک – اندک – جادو – جواد – دوان – دکان – نجوا – کادو – کنجد – کندو – کودن – وجدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1810
  چدن – رصد – رند – تندر – دارت – دچار – صادر – ناصر – ندرت – نصرت – چادر – چرند – چنار – اردن – صدرا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1811
  هرس – سقا – سکه – سارق – کسره – کاسه – هراس – مهار – قهار – قرمه – قاره – سماق – سرکه – سرمه – ساره – همکار – سامره –
  جواب بازی آمیرزا مرحله – 1812
  اثر – ارث – وصف – حرص – حفر – صاف – صفا – صفر – صرف – وافر – وارث – صحرا – حصار – حروف – حراف – صراف – فورا –
  جواب بازی آمیرزا 2023 مرحله 1813
  سمج – مهم – نجس – کنج – کنه – نهم – جهنم – مجسم – مسکن – ممکن – نجمه – همسن – مجسمه – منسجم
  جواب استاد آمیرزا مرحله 1814
  پرز – وزن – ارزن – پونه – پونز – پناه – هنوز – پارو – زهرا – روان – هزار – هراز – هارون – روزنه – پرواز – راهزن – پروانه – روزانه – پهناور
  جواب بازی امیرزا مرحله 1815
  آقا – دشت – دقت – شاد – عشق – اتاق – عادت – عاشق – عاقد – ادعا – داعش – اقتدا – اعتقاد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1816
  اول – وهم – گام – گلو – الگو – گیوه – میگو – آگهی – گیاه – میوه – گویا – مایل – لیمو – گواه – گلیم – الویه – گلایه – هیولا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1817
  بکر – تبر – ترب – ترک – رطب – طرح – کبر – رکب – برتر – برکت – تبحر – تبرک – تحرک – تکبر – تکرر – حرکت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1818
  خشک – درک – رخش – رشک – شرک – شهد – شکر – هدر – دهک – خرده – شهرک – کرخه – درشکه – شهرکرد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1819
  فنس – اهل – نفس – سهل – فله – هوس – نهال – ناله – لانه – سوله – سوال – سفال – ساوه – سالن – افول – اسوه – فانوس – سوهان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1820
  زرد – سید – سیر – هرس – یزد – غزه – سرد – هرز – رسید – ریسه – زیره – دریغ – غدیر – غیره – سرزده – سیزده – غریزه –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1821
  محض – عود – ورد – مضر – عوض – وضع – عمو – دوم – عمد – عضو – عرض – رعد – حوض – عمر – عمود – محضر – محور – مدور – مورد – حضور
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1822
  اکو – فلک – لاک – کال – ایل – افول – فیلم – کمیل – وکیل – کافی – لیمو – کلاف – کلام – مولف – کامل – موکل – مولا – ماکو – کمال – فامیل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1823
  اسم – امن – فنچ – نام – چدن – چمن – منچ – دامن – سمند – فاسد – مسند – مفسد – نادم – نماد – اسفند – چمدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1824
  ارگ – جکر – گیج – جیب – آبجی – ایرج – گرجی – دبیر – رایج – جاری – اجیر – دایر – گاری – دیار – گارد – جدار – باید – بیدار – آبگیر – بادگیر – گرداب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1825
  اصل – اهم – وصل – آمل – نهم – مصون – منها – ناله – نامه – نهال – همان – وصال – هومن – ملوان – هامون
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1826
  پنج – پهن – جهان – پویا – هویج – جیوه – پایه – پاوه – آینه – پونه – پهنا – پنجه – پناه – نجوا – پنجاه – هیجان – جوانه – پیانو – یونجه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1827
  مکه – کذب – بذر – ذکر – اهرم – مرکب – مربا – مذکر – مذهب – مذاب – ماهر – رکاب – بهار – برکه – اکبر – مهراب – باکره – کهربا – مبارک – همکار – مذاکره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1828
  تله – کچل – کله – کته – چهل – چکه – لکه – لچک – هتل – هلاک – تکه – چاله – کالا – کاله – کاهل – کلاه – تلکه – تاهل – چالاک
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1829
  قمه – قدم – قوه – همه – میخ – یقه – قوی – قهوه – میوه – خیمه – قیمه – مقوی – وخیم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1830
  گشت – هشت – رشوه – شوهر – شوره – شهرت – شربت – گوهر – رشته – رتبه – توبه – بهشت – بهتر – برگه – گوشت – توشه – گربه – برشته – برهوت – برگشت – بوشهر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1831
  نهم – عمه – آتن – منت همت – منع – تمنا تنوع – تهوع – توان – توهم عمان – هوتن معنا – نعمت – تعاون – معاون – مانتو – تومان – منتها – معاونت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1832
  رند – گرد – گند – درنگ – گونی – نیرو – فرید – فوری – گردو – گردن – فرود – روند – درون – نوید ورید – فروند – فردین – فروید
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1833
  تلخ – تلف – رخت – فرخ – لخت – هفت – تخلف – فیله – لیته – فتیر – تیله لیره – تیره – ریخت – رتیل – لیتر – تخیل – تخلیه – فیلتر – هیتلر – خلیفه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1834
  زیپ – پند – ونیز – پیرو – زرین – پریز – وزیر – روند – پوند – پونز – پودر – پرند – پنیر – پدرزن – پیروز – پیوند – دیروز – پیرزن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1835
  خلق – خوک – قله – قلک – قوه – لکه – یقه – قلوه – کلوخ – قلهک – هیکل – کلیه – قوی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1836
  جلو – گیج – جهش – جهل – وجه – گله – گلو – گوش – گیوه – گوشی – گویش – گوجه – جیوه – جلگه جلوه – شیوه – هویج
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1836 (ورژن جدید)
  جهش، نهر، برج، جشن، نجار، ناشر، شنبه، شانه، بانه، آرنج، جنبه، بهار، برنج، انبه، جهان، جبران، شبانه، هجران، هنجار، شهربان – برهان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1837
  وفا – فنی – یون – فاو – فنون – نانو – فانی – نوین – پویا – آیفون – افیون – یونان – نینوا – پبیانو – الو – اول – اصیل – اصول – اصل – صلح – صالح – صیاح – صلاح – حلوا – حاصل – لوح – وحی – وصال – وصل – وکیل – کیلو
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1838
  داس – کدو – قوس – قوت – قدس – سوت – سوق – سقا – دوک – دقت – سکوت – ساکت – دوست – کادو – کساد – سواد – تقوا – کودتا
  پاسخ آمیرزا 1838 جدید
  توپ، تپش، دشت، زشت، زود، شاد، وزش، پتو، پشت، پود، دوات، آشپز، پوزش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1839
  بانه – جان – جنم – (ج – ن – م)اجنه – امان – انبه – منها – باجه – بهمن – جامه – مبنا – جناب – جنبه – جهان – جهنم – آبنما – ابهام – انجام – ماهان
 • عرق – عقل – عاقل – عیار – عایق – علنی – عالی – عراق – عریان – لایق – یراق – نعل – ناقل – نقال – نقل – قاری – قالی – قانع – قلیان – قناری – قران
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1840
  لغو – دوغ – سوم – غسل – غول – لمس – لوس – دوم – سمند – سمنو – مسند – ملوس – مولد – مونس – مغول
  پاسخ آمیرزا مرحله 1841
  مرغ – مغز – گرز – غیر – غنی – زرنگ – رزمی – زمین – گریز – زرین – گریم – رمزی – گزیر – غمگین – میگرن
  ‌جواب بازی آمیرزا ‌مرحله1841 (ورژن متفاوت)
  ارگ – شرط – شرف – شفا – طرف – فاش – فرش – پرش – اشرف – شاطر – شگرف – فراش – فشار
  پاسخ آمیرزا مرحله 1842
  جمع – رعب – صبر – صرع – عجب – عجر – عصر – عصب – مصر – عیب – عجیب – بصری – مربع – مرجع – عربی – مربی – مجری – رند – ریتم – رنده – تیره – ترمه – تندر – ترنم – تمرهندی – تمدن – تمرین – همت – درهم – مهدی – مرید – مدیر – مدینه – ندیمه – نرده – ندرت – نمره – نهم
  پاسخ آمیرزا مرحله 1843
  حوض – رضا – حاضر – حضور – روضه – واضح – حوری – راضی – روحی ضریح – حاضری – راضیه – رایحه – روحیه
  جواب کامل آمیرزا مرحله ۱۸۴۳
  درس – سرد – سپر – ظرف – ظفر – فرد فکر – پدر – پرس – پسر – پفک – پکر – کدرکسر – کفر – کرفس
  جواب کامل آمیرزا مرحله ۱۸۴۴
  تپق – عرق – قطع – عطر – قطر – عاق – طاق – طاقت – تقاطع – قاطع – عطار – قطار – قطعا – عراق
  پاسخ آمیرزا مرحله 1844
  اهم – محض – هضم – حیا – مایه – مهیا – ماهی – ایام – احیا – امضا – حامی – ماضی – ایهام – قعر
  پاسخ آمیرزا مرحله 1845
  شکوه – تله – لوح – هتل – هلو – هیکل – هویت – حیله – کولی – لیته – وکیل – تیله – تحول – کلیه – کوله – حوله – توکل – توله – تکیه – کهولت – تحویل
 • عمه – عمو – عشوه – زخم – مزه – موش – موزه – شخم – شمع – شوخ – وهم – خشم – خموش – خوشه – خوشمزه
  ‌‌پاسخ آمیرزا مرحله 1846 بازی آمیرزا
  آقا – قوی – بقا – ورق – قوا – قاب – قبا – بوق – براق – رقیب – باور – باقر – وقار – باقی – قاری – آوار – قوری – اوراق
  پاسخ آمیرزا مرحله 1847
  اتم – توپ – دام – مات – پتو – مدت – متد – دوات – دوام – مواد – پادو – پماد – مداوا
  پاسخ آمیرزا مرحله – 1848
  اثر – ارث – ثمر – خال – خام – ملخ – مثل – آخور – ولرم – وارث – مورخ – مثال – خمار – رمال – مثلا” – خرما – خاور – اخمو – روال
  پاسخ آمیرزا مرحله 1849
  داغ – غار – یاد – تیغ – غیر – غارت – دیار – دریا – دایی – دریغ – دیتا – غدیر – غیرت – درایت
  پاسخ آمیرزا مرحله 1850
  سطر – برس – وسط – مطب – سوم – رطب – طبس – مطرب – سمور – باور – رسوم – رسوب – رباط – بورس – بساط – مربوط – مرطوب – سماور – ساطور – ارسطو
  پاسخ آمیرزا مرحله 1851
  ننه – کته – کهن – آنتن – آکنه – تانک – تنها – تکان – نهان – نکته – کتان – نعنا – تکانه – ت – ک – ا – ن – ه – کنعان
  پاسخ آمیرزا مرحله 1852
  اول – عار – علل – لال – لعل – لگو – ولع – گاو – گرا – گرو – گلو – گور – الگو – لولا
  پاسخ آمیرزا مرحله 1853
 • مهن – مریم – مرسی – مرهم – مسیر – میله – لیره – هرس – همسر – ریسه – رسم – سهل – سهم – سمیه – سهیم – سرمه – ریمل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1854
  بدل – بدن – بند – لبو – لگد – لگن – گند – گود – بلند – بودن – دوبل – گنبد – بلندگو – گلوبند
  پاسخ آمیرزا مرحله 1855
  لپه – اهل – تپل – تپه – شال – پله – همت – هشت – ملات – تلاش – تالش – همتا – هاشم – املت – تامل – لامپ – شمال – شامل – تلاش – مهلت – شهامت – متاهل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1856 بازی آمیرزا
  اسم – صفا – انس – صاف – صنف – فنس – فنا – وفا – وصف – نفس – نصف – مونس – فومن – منصف – فانوس – افسون – ناموس – مانوس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1857 (طبق بروزرسانی تیرماه 1402)
  ازل – زلف – طفل – طلا – طنز – فلز – لطف – لنز – لیز – طیف – لطفا – زیان – نازل – نیاز – لطیف – انزلی – فینال
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1858 (طبق بروزرسانی تیرماه 1402)
  مام – منش – نرم – آرام – آشنا – آمار – امام – امان – انار – ماما – مرام – ناشر – نرمش – آرامش – آرمان – مامان
  پاسخ آمیرزا مرحله 1858
  سهل – گسل – ایل – ساقه – ساقی – قیاس – آگهی – گیاه – سایه – سیال – لایق – سیاه – گیلاس – گلایه – سلیقه – سهیلا – گلاسه
  پاسخ مرحله 1858 (جواب متفاوت بر اساس نسخه بازی آمیرزا نصبی شما)
  3حرفیها»»سهل – گلس – ایل
  ۴حرفیها»»» – ساقه – ساقی – قیاس – آگهی – گیاه – سایه – سیال – لایق – سیاه
  ۵حرفی»»» – گیلاس – گلایه – سلیقه – سهیلا – گلاسه
  پاسخ آمیرزا مرحله 1859
  آوا – زار – پرز – پوز – آرزو – آزاد – آوار – آواز – اپرا – زوار – پارو – ارواح – پرواز – اروپا – نرخ – نوار – نوپا – پارو – پارک – پونک – پروا – خار – خان – خنک – خون – خوک – خارک – خوراک – خاور – اخر
  پاسخ آمیرزا مرحله 1860
  شغل – لخت – تیغ – عشا – الاغ – تلاش – شاغل – شغال – غلات – تالش – آشتی – اشیا – آشغال – ایالت – اشتغال
  ‌‌پاسخ آمیرزا مرحله 1861
  باغ – بغض – ضرب – غرب – غرض – غضب – مرض – مرغ – مضر – ماضی – – ضمیر – ضریب – راضی – غایب – مغرب – یغما – مریض – غبار – غریب – مغایر – مرغابی
  پاسخ آمیرزا مرحله 1862
  هدف – راه – فهم – مفید – مهدی – هادی – ایده – امید – دیار – اهرم – مرفه – ماهر – فردا – رفاه – درهم – مفرد – فایده – داریه – فراهم – فرهاد – فریاد
  پاسخ آمیرزا مرحله 1863
  یمن – آبی – بیان – آبان – امان – میان – ایمان – پیام – ایمن – بینا – ایام – مبنا – بانی – انبیا – پایان – آب نما – نایاب – مبانی – پیمان
  پاسخ آمیرزا مرحله 1864 بازی آمیرزا جدید
  دست – سده – هرس – هست – تیر – دیگ – درست – گریس – گریه – هستی – گیره – ریسه – سیرت – تگری – رسید – گرده – تدریس – رسیده – دستگیر – گسترده – دستگیره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1865
  الک – لکه – گلف – فال – فیله – ایفل – آگهی – گیاه – الهی – کافی – فلکه – الکی – کلاه – کاهل – کاله – کافه – هلاک – هیکل – کلیه – کلافه – گلایه
  پاسخ آمیرزا مرحله 1866
  خرس – رفع – سرخ – عرف – خفا – فسخ – فرع – اسرع – عیار – سفیر – خیار – ساری – فارس – فاخر – عارف – راسخ – افسر – فراخ – سریع – فارسی –
  پاسخ آمیرزا مرحله 1867
  نزد – ناز – گدا – هند – گزنه – گزند – نگاه – نهاد – اهدا – آزاد – زاهد – دهان – دانه – آگاه – آهنگ – زنده – گدازه – زادگاه – اندازه – زاهدان –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1868
  نیت – اخوی – تانک – تکان – وانت – کتان – کویت – خاکی – خاتون – نواخت – نوکیا – کیوان – کتانی – خیانت – آویختن – کتایون – یکنواخت
  پاسخ آمیرزا مرحله 1869
  اصل – مشق – ماش – قلم – قشم – صبا – شمال – قابل – قالب – ملقب – قصاب – قلاب – شامل – قماش – بقال – امشب – شلاق – مقابل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1870
  ثمر – مثل – مکث – کلم – کمر – ریل – ملی – موثر – کولی – کمیل – کویر – ریمل – لیمو – کروم – کولر – کوثر – ولرم – موکل – کریم – کیومرث
  پاسخ آمیرزا مرحله 1871
  ادا – خان – خدا – دعا – دانا – عناد – ناخن – نخاع – ادعا – نعنا – خندان – ناخدا – نادان – خاندان
  پاسخ آمیرزا مرحله 1872
  بزک – بکر – رشک – روش – شوک – وزش – کبر – کشو – رکب – بروز – روکش – زبور – (ز – ب – و – ر)زرشک – ورزش – کشور – شوکر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1873
  خطا – خلف – طبخ – طبل – طفل – طلب – لطف – خطی – لطفا” – خیاط – بلیط – بخیل – لطیف – باطل – خیال – طلاب – خلاف – خطاب – خالی – خلافی – طالبی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1874
  سزا – یزد – یاد – یدک – سید – آزاد – کساد – آسیا – اسید – زاید – ایزد – زیاد – ایدز – سایز – اکسید – اکیدا” –
  پاسخ آمیرزا مرحله 1875
  آفت – است – توپ – سفت – وفا – پاس – پتو – پست – سوا – توس فتوا – وفات – پوست – تاسف
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1876 آمیرزا جدید
  افق – قیف – صفا – لطف – طیف – فلق – قفل – فصل – طفل – طاق – صاف – فقط – طلاق – قالی – لایق – لطیف – افقی – اصیل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1877
  رکب – کته – بهت – غرب – کوه – کوره – غوره – غروب – غربت – رغبت – رتبه – توبه – ترکه – تبرک – بوته – بهتر – برکه – برکت – تکبر – کبوتر – برهوت –
  حل آمیرزا مرحله 1878
  غرب – تیر – بیت – غیب – تیغ – غیر – رغبت – غربت – غریب – غیبت – غیرت – ترغیب – غیرتی –
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۷۸ (اپدیت جدید)
  داس – سطل – لمس – اطلس – سالم – سلام – مدال – مایل – مادی – اسید – میلاد – مسلط – یلدا – سدیم – سیال – طلسم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1877 جواب جدید
  نفت – فنی – تنب – بافت – نبات – فانی – نایب – بینا – بیان – یافت – آفتاب – تابان – نایاب – انبیا – نیابت
  پاسخ آمیرزا مرحله 1879
  ببر – بدل – بلد – لبو – ورد – دیر – دیو – بید – بلور – دلبر – روبل – رودل – لودر – دلیر – دبیر – بدیل – فرح – اذر – ایذه – حذر – حذف – حرف – حفر – حیف – حراف – حرفه – حریف – حفاری – ذره – رفاه – رایحه
  حل آمیرزا مرحله 1880
  حسن – رضا – سحر – نحس – راس – حیا – حاضر – حضار – اسیر – حسین – راضی – ضریح – حیران – ریحان – نیاسر
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸۸۰ جواب جدید
  امت – شفا – شمش – شمع – عام – عفت – فاش – مات – ماش – مفت – ششم – متاع – معاش – شفاعت
  پاسخ آمیرزا مرحله 1881
  بلخ – بله – خوب – خوک – لبه – لکه – هلو – وصل – کله – بلوک – خلوص – کلبه – کلوب – کلوخ – کوله
  پاسخ امیرزا مرحله۱۸۸۱ (جدید)
  بحر-کبد-صحت-صبر-صبح-رصد-کبر-حصد-حرص-ترب-بکر-کدر-دکتر-تحرک-تبحر-صحبت-برکت-حرکت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1882 آمیرزا
  رکب – اذن – بذر – ذکر – رذل – رکن – کذب – کال – کنار – کلان – کربن – کرال – کابل – رکاب – برنا – بالن – راکن – کربلا – بالکن – کاربن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1883
  اثر – ارث – اوره – رفاه – وارث – وافر – راوی – یاور – فوری – واهی – ویفر – – ثریا – فواره – ارثیه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1884
  جعل – جلو – عجب – عجل – لجن – لنج – نعل – نوع – وجب – ولع – بنجل – جنوب – عجول – نوبل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1885
  خال – خلل – لال – گاو – ایل – الگو – خلال – لولا – ویلا – گویا – یوگا – خیال – خالی – لیلا – خلیل – گلایل
  پاسخ آمیرزا مرحله 1886
  تاج جسم – ستم – سزا – سمج – مات – مست – زیست – جزام – جایز – سایز – مزیت – تمیز – مجاز – ستیز – ماست – تماس – تجسم – مزاج – سماجت – مجازی
  پاسخ آمیرزا مرحله 1887
  امن – گام – پند – گود – منگ – نود – دوم – مواد – نادم – نماد – واگن – پماد – دوام – دامن – پوند – گمان – گندم – مدون – مادون –
  پاسخ آمیرزا مرحله 1888
  آقا – دعا – دقت – شاد – عشق – عقد – اتاق – عادت – عاشق – عاقد – ادعا – داعش – اقتدا – اعتقاد
  پاسخ آمیرزا مرحله 1889
  ازل – لنز – ناز – پول – زالو – زانو – زوال – نازل – نزول – نوپا – پازل – پونز – نپال
  پاسخ آمیرزا مرحله 1890
  نهاد – آینه – تیره – ایده – دیار – اردن – نرده – ندرت – هیات – دهان – دهات – دانه – تنها – تندر – رنده – تهران – دایره – آینده – هدایت – ترانه – تیرآهن
  پاسخ آمیرزا مرحله 1891آمیرزا
  پدر – ورد – رعب – رعد – عبد – پند – عرب – عود – بردن – برند – نوبر – نبرد – عبور – روند – درون – بودن – بندر – عنبر – پودر – روبند
  حل آمیرزا مرحله 1892
  افق – عفو – فوق – قوه – وفق – وقف – قیف – قوی – افقی – عایق – فقیه – واقعه – قافیه – قیافه – وقایع
  حل آمیرزا مرحله 1893
  رسا – نظر – آسان – آستر – انار – تراس – راست – سارا – ناظر – ناسا – اسارت – استان – نظارت – ترانس – انتظار
  حل آمیرزا مرحله 1894
  نیک – آزار – زیرک – زرین – زیان – نیاز – کنیز – کاری – ریکا – زیرا – نازک – ارزن – اراک – رازی – افکار – ارکان – ایران – ارزان – نیزار – زکریا – اکراین
  پاسخ آمیرزا مرحله 1895
  دوش – ملل – لعل – عود – ولع – عمل – عمد – دوم – علم – علل – عدل – شوم – شمع – مشعل – معدل – موعد – مولد – علوم – عمود – معلول
  پاسخ آمیرزا مرحله 1896
  فاز – نرخ – فرز – فرخ – فرح – فخر – نفخ – خفا – خزر – حفر – حزن – حرف – خزان – فراخ – فراز – حراف – فاخر – ارزن
  حل آمیرزا مرحله 1897
  عدس – عکس – سعی – عید – مسی – دعا – یدک – آدمک – عدسی – سعید – سعدی – سدیم – اسید – مایع – معاد – ماسک – عکاس – سمعک – عمدی – مساعد – اکسید
 • رونق – وطن – وقار – ویران – طاق – طریق – یاور – یراق – نطق – ناطق – نیرو – قرن – قوی – قطر – قوری – قاری – قوطی – قطور – قطار – قران – قناری
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1898
  پلو – پول – پیر – فنی – فین – یون – وین – پنیر – فوری – نیرو – فرنی – پیرو – پروین – نیلوفر
  پاسخ آمیرزا مرحله 1899
  دهم – دکه – فهم – قدم – هدف – کهف – مکه – فدک – دمق – مژه – مژده – دکمه – همکف
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1900
  جنس – آرنج – ناصر – نجار – نرجس – نساج – اجیر – جاری – رایج – ایرج – ناجی – نجاری – جیران – جریان – انجیر – سیرجان – نیاسر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1900
  جنس – آرنج – ناصر – نجار – نرجس – نساج – اجیر – جاری – رایج – ایرج – ناجی – نجاری – جیران – جریان – انجیر – سیرجان – نیاسر
  پاسخ آمیرزا مرحله 1901
  اخم – زخم – مزه – گاز – گام – خامه – ماهی – گیاه – آگهی – گاهی – ایزه – خیام – خیمه – هیزم – خمیازه
  حل آمیرزا مرحله 1902
  نبش – غشا – نواب – نبوغ – شهاب – شنوا – هاون – شنبه – شانه – بانو – انبه – آغوش – آشوب – باهوش – نابغه – انبوه – شبانه – نوشابه
  حل آمیرزا مرحله 1903
  درز – دست – زرد – سدر – لرز – ریز – یزد – زیست – لیزر – سیرت – لیست – تسلی – رسید – ستیز – رتیل – لیتر – درست – دلیر – تدریس – زیردست
  پاسخ آمیرزا مرحله 1904
  بحث – حزب – حسن – حلب – زحل – سبز – سلب – لحن – لنز – نحس – نسب – نسل – بنز – سنبل –
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰۵
  دشت – شصت – صمد – مدت – مشت – میش – یشم – تیم – جدی – مجید – مشیت – تمجید – جمشید
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰۶
  برگ – رام – گرم – رای – گیر – آبی – مربی – مربا – گرما – گریم – بایر – گیرا – امیر – گاری – ابری – آبگیر – بیمار – گرامی – بیگاری
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰۷
  ترش – گشت – گره – هفت – هشت – گفت – شته – شرف – جهش – جهت – جفت – تشر – جگر – رشته – شهرت – شگرف – هجرت – جرگه – تفرج – تفرش – فرشته
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰۸
  اصل – اول – صاف – فصل – فله – لفظ – وصف – وصل – وفا – صفا – اصول – افول – هالو – وصال – وصله – فاصله
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1909
  غیر – سنگ – غرس – هرس – غنی – سرنگ – گینس – سنگ – نسیه – سینه – گیره – گریه – ریسه – نرگس – گریس – هنری – گرسنه – سرهنگ
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1910
  طول – لنگ – لپه – لگن – نوه – هنگ – وطن – پله – پهن – پول – گله – گلو – پلنگ – پهلو – پونه – گونه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1911
  ارس – اسم – شمس – ساس – شرم – سوم – واشر – شورا – سومر – سمور – سروش – رسوم – رسوا – راسو – سرسام – موسس – سشوار – مشاور – سماور – سمسار – سوسمار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1912
  بذر – بذل – ذرت – ذلت – رذل – زبل – لنت – لرز – لذت – بتن – تنب – برزن – برنز – تنبل – تنزل
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱۲ (جواب جدید)
  چمن – چدن – بندر – چنار – چادر – نماد – اردن – منبر – نادم – مراد – مادر – دچار – دامن – نامرد – درمان – چمدان – دربان – مرداب – چمران
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1913
  فنس – حرف – حسن – حفر – رکن – کفر – سفر – کنف – فکر – نفس – کنار – کرفس – فارس – ساحر – افسر – کافر – احسن – فرکانس
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱۳ (جواب جدید)
  اهل – خدا – خرد – دخل – دره – دهل – رده – رها – هدر – ارده – خاله – خردل – داخل – دالار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1914
  چهل – قاچ – قله – هیچ – چاق – قاره – لیره – اهلی – لایه – لایق – ریال – چیره – چهار – چاره – قهار – قارچ – قالی – قالیچه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱۴ (جواب جدید)
  بطن – نبش – نیش – غیب – بین – نفی – فیش – شیب – بیش – طیف – غنی – بنفش – بینش – نشیب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1915
  کهن – امن – سکه – کنف – مکه – سهام – ماسک – کاسه – کافه – کمان – ماسه – مهسا – همسن – همکف – سمانه – نسکافه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1916
  سده – جسد – دست – سخت – هست – سید – جدی – خیس – سیخ – خسته – سجده – هستی – خجسته – خدیجه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1917
  متر – ورم – تاجر – تمام – تورم – جارو – رواج – ماتم – مترو – مجرم – مرام – مرمت – ماموت – مترجم – مجاور – مامور
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1918
  بکر – ظهر – عار – عبا – کاه – کره – رکب – اکبر – برکه – بهار – رکاب – ظاهر – عابر – کعبه – باکره – کهربا –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1919
  امن – سنگ – سوم – سوگ – مگس – نفس – گام – فنس – سمنو – سونا – مونس – واگن – گمان – فومن – فانوس – ناموس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1920
  دعا – عود – نان – نوا – نود – نوع – پند – دنا – دوان – وداع – پوند – دعوا – نعنا – عنوان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1921
  رام – سمی – غار – مرغ – یاس – ریا – مسیر – مرسی – ساری – اسیر – رسمی – سرما – سراغ – ساغر – سیار – سمیرا – سیمرغ –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1922
  هشت – شتر – راکد – ارتش – اردک – ترکش – تشکر – درشت – دهات – دکتر – کاهش – رشته – شاهد – شرکت – شهرت – هشتاد – هشدار – درشکه – تدارک – شهادت – آتشکده –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1923
  برق – رطب – طاق – طبل – قلب – قطر – قطب – باطل – بلیط – بطری – ریال – قلاب – قطاب – رقیب – قالب – طلاق – رباط – بقال – براق – قطار – طالبی –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1924
  وزن – زیپ – آویز – آیین – زانو – پونز – پیاز – نیاز – ویزا – زیان – ونیز – پویا – پاییز – پایین – پیانو
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1925
  سود – ورق – ورد – قوچ – قوت – قدس – وقت – چتر – سدر – دقت – سرقت – قدرت – دوست – سرود – ترسو – دستور – درست
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1926
  فلک – چکه – کچل – فیل – هیچ – چهل – کوچه – کوفه – وکیل – کیلو – کولی – هیکل – چفیه – کلیه – کلوچه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1927 بازی آمیرزا
  ساق – قسم – مرگ – سارق – گریم – قمری – گریس – قیاس – رسمی – گاری – مسیر – گرما – قمار – قاسم – سماق – سرما – قیام – سیگار – مقیاس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1928
  گوش – نوه – هوش – گره – گوشی – گویش – ریشه – شیوه – گونی – نیرو – گوهر – رشوه – گیوه – گشنه – گروه – نگرش – شوهر – شوره – روشن – گونه – گریه
  جواب بازی آمیرزا مرحله – 1929
  داس – درس – دست – دسر – رضا – آدرس – تضاد – دارت – درست – راست – ستاد – ارادت – اسارت – استاد – سادات
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1930
  اخم – اهل – زخم – مزه – ملخ – آمل – چهل – خاله – خامه – لازم – مخچه – چاله – مچاله
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1931
  منت – تمام – تمنا – ضامن – ماتم – میان – ایمن – متین – ماضی – ضمانت – امنیت – تامین – تضمین
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1932
  زبل – سبز – بالن – سبزی – سایز – نیاز – زیبا – سبیل – بازی – آسیب – نازل – لباس – سنبل – سالن – زبان – زابل – انزلی – سیلاب – ابلیس – زنبیل – سبلان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1933
  ایل – املت – رمال – ریال – لیتر – رتیل – تایر – مایل – ریتم – ریمل – یتیم – تایمر – تمایل – تیمار – تریلی – ملایر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1934
  بدن – خشن – نفخ – نیش – دین – شیخ – فیش – بید – شیب – دبی – بنفش – بینش – دیشب – بخشیدن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1935
  لال – گله – بلال – لاله – هلال – گلاب – اهلی – گیاه – اگهی – لیلا – گلابی – گلایه – گلایل – گلبهی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1936
  رزق – زهر – شقه – قهر – هرز – پرش – پشه – زیپ – پیر – هیز – یقه – شرق – پریز – شیره – زیره – پرهیز
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1937 بازی آمیرزا
  تاج – حجت – بیت – تیک – جیب – حیا – آبجی – حاجت – حجاب – کتاب – بیات – کتبی – حیات – حاجی – حکایت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1938
  دما – سال – مرد – مدل – قسم – لمس – دلار – مرقد – مدال – مادر – قلدر – قادر – سماق – سلام – سرما – سالم – قمار – مقدس – مقدار – مدارس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1939
  لگن – نعل – چنگ – آهنگ – انگل – لانه – نهال – نگاه – چاله – چانه – گالن – گناه – چنگال
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1940
  قمر – روش – شوق – ورق – گوش – گواش – گروه – وقار – رشوه – قاره – شوهر – شورا – قمار – گوهر – هاشور – گوارش شاهرگ
  جواب بازی آمیرزا مرحله1941
  دهل – دهم – فهم – لثه – مثل – مهد – فیل – دیه – دلمه – مهدی – میله – دهلی – فیلم – مفید
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1942
  رنگ – سال – سنگ – چنگ – لگن – گسل – انگل – گران – گالن – چنار – نرگس – لنگر – سرنگ – سالن – نگار – سنگر – چنگال
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1943
  نهم – هضم – همت – مزه – همتا – نهضت – نماز – همزن – نامه – ضامن – زمان – تنها – تمنا – منها – تازه – ضمانت – مهناز
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1944
  خشک – پخش – کبک – کشک – کپک – پیک – شیخ – کپی – کیک – شیک – شیب – کیپ – کشیک
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1945
  خرس – خون – سخن – سرخ – نوه – هوس – خروس – خوره – رسوخ – سوره – نسخه – گونه – سرنخ – سخنگو – سرهنگ – گرسنه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1946
  اهل – خطر – سطل – سهل – طلا – خطا – اطلس – خاله – خراط – راسخ – ساره – طاهر – هراس – خاطره – رساله
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1947
  اخم – چرم – چرخ – چرب – بچه – خام – هرم – رام – چاره – مربا – مخچه – ماهر – چهار – خمره – خرما – خراب – بهار – بخار – اهرم – مخرب – مهراب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1948 بازی آمیرزا
  کهن – سکه – تانک – کیسه – سینه – نسیه – آینه – سایه – سنتی – تنبس – کتان – کاسه – نکته – سکته – ساکت – سیاه – کنایه – ناکسی – آستین – تسکین – یکسان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1949
  دمق – درد – دقت – مدد – قدم – مرقد – مردد – مدار – مداد – قمار – قدرت – قامت – قادر – تردد – مرداد – درآمد – مقتدر – مقدار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1950
  پدر – اشک – زرد – شکر – کدر – آشپز – کارد – پزشک – پارک – زرشک – زردک – دراز – ارشد – ارزش – اردک – شکار – شاپرک
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1951
  تره – عهد – کته – کره – تیر – یدک – تعهد – دکتر – کتری – تکیه – تیره – کهیر – رعیت – ترکیه – دیکته
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1952
  لمس – ملس – مهم – هرم – سیل – سیر – سمی – ریه – سرمه – ریسه – ریمل – مریم – مرسی – مسیر – سمیه – مرهم – رسمی – لیره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1953
  جدا – صاف – صدف – صفر – فرد – مصر – صفا – جامد – صادر – صفرا – فردا – مجرد – مراد – مفرد – صدام
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1954
  لقب – بوق – تله – قتل – قلب – قوت – قول – هتل – هلو – گلو – بوته – تقلب – توبه – قبله – قبول – قلوه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1955
  اصل – اول – خاص – خوب – وبا – وصل – چوب – صبا – بلوچ – خالص – خلوص – خلاص – خواب – خواص – وصال
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1956
  جگر – خرج – رخت – سرخ – آخرت – اختر – تاجر – خارج – راست – راسخ – استخر – جسارت – خسارت – گستاخ
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1957
  خوش – خوک – شوک – شکل – کلر – ریش – شیخ – روکش – کشور – کولر – شوخی – شریک – کروی – وکیل – کویر – شلیک
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1958
  دست – امت – مست – مدت – حدس – داس – پست – مداح – متحد – ماست – احمد – حامد – تماس – ستاد – پماد – حسادت – تمساح – مساحت
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1959
  خطا – خطر – خلق – طاق – قطر – قاری – خالی – خیال – لایق – قالی – خیار – خالق – یراق – قطار – طلاق – خلاق – خراط – ریال – خیاط
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1960
  انس – تنگ – غسل – لغت – لنگ – گسل – انگل – ساتن – غسال – غلات – گالن – سانت – غلتان – گلستان – سالن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1961 آمیرزا
  ادب – برج – وجب – ابرو – وارد – واجب – رواج – دارو – جواب – جادو – باور – اردو – جارو – جوراب – برادر – دربار – بارور – رودبار – بروجرد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1962
  قرن – نهر – نیش – چین – هیچ – یقه – شرق – نقره – نقشه – ریشه – شیره – نشریه – قرنیه – قرینه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1963
  آرزو – کویت – زیور – کتری – زیرک – وزیر – یاور – رویا – زکات – زوار – رازی – تاریک – وزارت – تریاک – زیارت – واریز – ترازو – زکریا – روایت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1964
  جنت – جان – مات – امان – تمنا – زمان – مجاز – مزاج – نجات – نماز – جزام – امانت – جانماز – مجازات – مناجات
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1965
  دوم – مرد – دیو – گود – مدیر – مادی – گاری – مایو – گریم – داور – یوگا – گردو – گارد – مادر – دوام – دوار – دیار – میگو – رادیو – دیوار – مویرگ
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1966
  اسم – یاس – سپاه – ماسه – سیاه – ماهی – سیما – پیام – سایه – سهیم – سمیه – مهسا – پایه – سهمیه – همسایه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1967
  بدن – شیب – دین – نبش – شنل – نیل – بلد – دلبر – نبرد – بندر – بلند – رشید – بینش – دریل – دلیر – دبیر – شبدر – لبنی – دیشب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1968
  لجن – زبل – لنز – کنج – لیز – زین – جیب – جلبک – نجیب – زینب – کنیز – زنبیل – زنجبیل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1969
  حزن – حسن – نحس – تیز – یوز – وحی – ستیز – زیست – حسین – ونیز – زینت – نسوز – تنیس – سنتی – سوزن – ستون – یونس – زیتون – تحسین
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1970
  سرب – سکو – عکس – کبر – سبک – سبز – رکب – رعب – بکر – بوس – رسوب – بوکس – عبور – عبوس – عروس – رکوع – سرکوب – عروسک – برعکس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 197‌1
  یشم – شاخ – شخم – ماش – آرام – ایام – خیار – شیار – خمیر – مریخ – خمار – خراش – آمار – اشیا – خیام – آرامش – آرایش – خشایار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1972 بازی آمیرزا
  ساق – قسم – چای – چاق – تماس – قیمت – قیام – قیاس ایست – چماق – ماست – قسمت – قامت – سماق – تقسیم – قیامت – مقیاس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1973
  همت – باغ – مته – بغل – لغت – ابهت – مهلت – مبلغ – غلبه – همتا – غلام – غالب – تباه – بالغ – اغلب – املت – غلات – تلمبه – مبتلا – مهتاب – متاهل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1974
  زوج – جزوه – هیزم – هویج – هجری – مجری – جیوه – جیره – میوه – هرمز – موزه – مرزه – مجوز – مجهز – روزه – جوهر – هجوم – جزیره – رزمجو – جریمه – جمهوری
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1975
  صحت – فتح – حرص – ظرف – صفر – حفظ – صفت – صاف – صفرا – صحرا – حافظ – راحت – حفاظ – حصار – حراف – فرصت – فرات – حفاظت – ظرافت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1976
  قند – نوه – دانه – دهان – یهود – قناد – نهاد – آینه – نوید – دایه – ایده – اندوه – آینده – دیوان – دهقان – ناهید – ادویه دیوانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1977
  غسل – دوغ – ورم – روس – سدر – مرغ – سوم – لمس – لوس – ولرم – مورد – ملوس – مدرس – دروغ – سمور – سرود – رودل – رسوم – رسول – سومر – مغول
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1978
  عرف – فرع – نفع – حیف – عیار – عارف – فانی – فرنی – رعنا – حریف – عیان – نحیف – حیران – حفاری – آفرین – عرفان – ریحان – عریان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1979
  شوم – محو – مشت – موش – گشت – گوش – یشم – گوی – وحی – وحشت – گوشت – گویش – میگو – گوشی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1980
  ولت – الگو – تگری – توری – یوگا – یاور – تایر – گاری – ویلا – ریال – تاول – لیتر – روایت – ولایت – واگیر – گیتار – گالری – الویت – گوریل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1981
  ساز – اسب – چسب – چرب – ناب – سرب – راز – سبز – نچسب – سراب – ارزن – زبان – برنز – بران – بارز – انبر – چنار – سرباز – بازرس – چسبان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1982
  ایل – تیغ – لغت – مات – مرغ – ریمل – ریتم – مایل – غیرت – املت – لاغر – غلام – غلات – غارت – ملات – غرامت – تایمر – تمایل – میترا – تیمار – ملایر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1983
  کشو – شرف – رکب – کفش – برکه – کشور – کوفه – فروش – شکوه – شوهر – شوره – شهرک – شبکه – روکش – رشوه – بشکه – شوکه – کوره – شکوفه – فروکش – بوشهر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1984
  خدا – داس – کاخ – یدک – سید – خفا – خیس – فاسد – اسکی – سفید – کافی – اسید – اکسید
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1985
  چدن – بچه – چین – بندر – بنده – دنبه – رنده – نبرد – ندبه – نرده – نهیب – چربی – بدهی – بنیه – دبیر – برنده – بندری – چریدن – دریچه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1986
  خطر – خون – قرن – قوه – نرخ – نطق – نهر – ورق – وطن – رخنه – رونق – قطره – قطور – نقره – نقطه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1987
  مکه – شغل – شکم – لاک – لکه – کلمه – کلاه – کلام – کلاغ – کاهش – کامل – هلاک – مشکل – کمال – مالک – لاشه – شمال – شلغم – شغال – ملکه – شاغل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1988
  دنا – جسد – نجس – دنج – صدا – اجنه – نساج – سنجد – سجده – نهصد – ساده – دهان – جهان – جهاد – جاده – سهند – سجاده –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1989
  شرق – تشر – تپش – رشت – پرش – قاب – ربات – تراش – شاتر – شربت – شراب – شتاب – براق – باقر – رقبت – ارتش – پرتاب – رقابت – بشارت – بقا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 1990
  ارگ – ترب – تمر – باگت – تبحر – ترحم – حرام – حرمت – رحمت – محبت – مربا – مرتب – گرما – محراب – رحم – رحمت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۱
  نهم – دهم – گدا – نمد – مژه – گندم – گناه – گمان – نگاه – نژاد – نماد – نادم – مژده – منها – ماده – دانه – دامن – نامه – آهنگ – مژگان – همدان
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۲
  اسب – بخت – بها – تاب – تاس – ثبت – سخت – ابهت – بسته – تباه – ثابت – خسته – ساخت – باخت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۳
  بره – رطب – ضبط – ضرب – طبل – مبل – مرض – مضر – مطب – هضم – طلبه – لطمه – مطرب – مطلب – مطهر – مضطرب
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۴
  منش – خشم – اخمو – هومن – هاشم – منها – شنوا – شانه – شاخه – خوشه – خانه – خانم – خامه – خواهش – خاموش – خوشنام – هخامنش
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹۵
  جهش – نهر – برج – جشن – نجار – ناشر – شنبه – شانه – بانه – آرنج – جنبه – بهار – برنج – انبه – جهان – جبران – شبانه – برهان – هجران – هنجار – شهربان
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1996
  تاج – مته – میز – همت – مزه – هیزم – تمیز – ماهی – مجهز – مجاز – جهاز – تازه – مزاج – مجازی – اهمیت – ماهیت – تجزیه – جایزه – تهاجمی
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1997
  بوم – رکب – کویر – ریکا – مایو – مربی – یاور – موبر – ابرو – مکار – مرکب – مربا – رکاب – باور – باکو – بیمار – مبارک – باریک – کمیاب – بیکار – – میکروب
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1998
  لکه – نوک – هلو – چکه – کلک – کوه – کوچ – کوک – کچل – چهل – کوله – کوچه – کوچک – کلوچه – –
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 1999
  طفل – طلا – طمع – لطف – فهم – علف – عمه – فعل – طالع – معطل – لطمه – فعال – لطفا” – فعلا” – عالم – طعمه – فاعل – علامه – عاطفه – فاطمه – مطالعه
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2000
  اسم – زین – یاس – پنس – زیپ – ساز – نسیم – پیاز – سایز – ایمن – پیام – زمان – نیاز – زمین – زیان – نماز – سیمان – سینما – یاسمن – میزان – پیمان
  پاسخ و جواب های بازی موبایلی آمیرزا از مرحله ۲۰۰۱ تا ۲۳۰۰
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2000
  اسم – زین – یاس – پنس – زیپ – ساز – نسیم – پیاز – سایز – ایمن – پیام – زمان – نیاز – زمین – زیان – نماز – سیمان – سینما – یاسمن – میزان – پیمان
  حل آمیرزا مرحله 2001
  صدا – صوت – هود – دیو – توده – دهات – دوات – ایده – وصیت – یهود – صیاد – هویت – ادویه – هدایت – توصیه
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2002
  کته – بچه – چتر – چرک – تیره – تکیه – کتری – کتبی – چربی – برکت – رتبه – ترکه – بهتر – برکه – تبریک – کبریت – ترکیه – ترکیب – تربچه چرتکه – کتیبه
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2003
  نرم – رضا – حرم – مضر – حنا – محضر – ضامن – رحمت – راحت – حرمت – حرام – حاضر – تمنا – حضرت – ترحم – – رحمان – رمضان – ضمانت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2004 بازی آمیرزا
  عمو – بلا – بوق – لقب – عبا – قلم – قلب – عمق – معلق – لعاب – قلاب – قبول – قلمو – مقوا – علوم – عقاب – عالم – عاقل – بقال – قالب – آلبوم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2005
  ترش – کور – تشک – کشک – رشت – کتک – شتر – شرک – کوک – شوک – شکر – کشور – نوکر – شرکت – روشن – تنور – تشکر – ترکش – روکش – تکنو – کنکور
  جواب تقلب آمیرزا مرحله 2006
  سمج – اجل – جهل – مام – سهم – مهم – لمس – مماس – مجله – مجلس – مجسم – ماسه – سالم – جمله – جمال – جلسه – سلام – مجسمه – مهاجم – لامسه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2007
  آهک – اره – ارگ – رها – هار – کاه – کره – گره – آگاه – اراک – اکراه – کارگاه – کاراگاه
  حل آمیرزا مرحله 2008
  بست – تست – حبس – سیل – سیب – بیت – بیست – سبیل – بلیت – لیست – حلبی – تسبیح – تسلیت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2009
  برس – کبر – سرب – کسر – سبک – تمر – ستم – تبر – رستم – تربت – تبسم – مرتب – مرکب – مکبر – متبرک – مکتب – بستر – تستر – مترسک – مستکبر – بکر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2010
  امن – وام – وان – نوا – نان – منع – مومن – نعنا – معما – مانع – عموم – عمان – معنا – ممنون – معاون – عنوان – ممنوع
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2011
  تخم – ختم – سخت – قسم – میخ – سیم – میت – خیس – سیخ – قسمت – قیمت – مقیم – تقسیم – مستقیم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2012
  دیگ – جگر – مرد – مرگ – گدا – گرد – گیج – گریم – گرجی – رایج – دریا – مدیر – جامد – مادی – دیار – گرما – مجرد – مادر – امید – مجری – گرامی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2013
  سنگ – گسل – ناب – نسل – انگل – بینا – آسیب – گینس – گلاب – لباس – سنبل – سالن – بالن – گالن – گیلاس – گلابی – سیلاب – ابلیس – گیلان – سبلان – انگلیس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2014
  خفا – آفت – خاک – خفت – رخت – کتف – فکر – کاخ – خارک – کفتر – کفار – کافر – کاتر – فرات – فاخر – تفکر – کارت – آخرت – کفتار – خرافات – افتخار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2015
  وزن – آویز – زانو – نازک – نیاز – ویزا – زیان – ونیز – کنیز – کانون – یونان – کیوان – نوکیا – نینوا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2016
  دبی – شیب – آشوب – شوید – دبیر – دریا – دیشب – شیار – رشید – داور – باور – ارشد – ابرو – رادیو – دشوار – درویش – بودار – بیدار – دیوار – شرابی – داریوش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2017
  عصا – عصب – نصب – صبا – آبی – عیب – آبان – نصیب – عصبی – عیان – بیان – عناب – انبیا – صنایع – اعصاب – نایاب – عصبانی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2018
  دوش – شهد – عدل – عهد – عود – لبو – هلو – ولع – شعبه – شعله – شهود – عشوه – وعده – دوبله – شعبده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2019
  فنا – فنر – وفا – فوری – فرنی – یوگا – گونی – نوار – واگن – گران – گاری – نیرو – روانی – آفرین – گریان – فوران – انگور – آیفون – ویران – واگیر – فناوری
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2020
  جام – عمه – عمل – عاج – جهل – مهم – جمع – جعل – جمله – جمال – عالم – معما – علاج – مجله – معلم – جمعه – عجله – عمامه – جامعه – معالجه – معامله
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2021
  سفر – مفت – مدرس – ماست – فردا – فاسد – سرما – آدرس – راست – دفتر – درست – دارت – تماس – افسر – رستم – مفرد – سفارت – مسافت – مسافر – مترادف – مسافرت
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2022
  اتو – ذات – نوک – وات – اذان – تانک – توان – تکان – وانت – کتان – تکنو – تاوان – توانا – ذکاوت
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2023
  همت – هرم – تسمه – بسته – بهتر – تبسم – تجسم – ترمه – همسر – رتبه – سرمه – مرتب – هجرت – همستر – تجربه – ترجمه – برجسته
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2024
  سنگ – سگک – نفس – مگس – نمد – نمک – کفن – کمد – فنس – سمند – سنگک – فندک – مسکن – کمند – گندم – کنف
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2025
  زبر – ساز – سبز – آزار – بارز – سبزی – سراب – زیبا – آسیا – آسیب – بازی – رازی – بسیار – بیزار – آسیاب – سرباز – بازرس – بازار – ابزار – سیراب – سربازی
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2026
  ربط – طلب – بره – طلا – طبل – رطب – طول – باطل – بهار – بلوط – بلور – باور – رباط – رابطه – روابط – روباه – بلوار
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2027
  آذر – ذات – ذرت – ذره – رخت – آخرت – اختر – ذرات – هرات – هیات – خیار – تیره – ریخت – خیره – اذیت – تاریخ – خیرات – تاخیر – ذخیره
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2028
  گلو – گوی – ویلا – انگل – لنگر – واگن – گالن – گران – یوگا – ریال – گونی – گاری – گیلان – ویران – النگو – لیوان – گالری – انگور – وانیل – گوریل – نارگیل
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2029
  اخت – تخم – مسن – خام – خان – سخن – سخت – زخم – مخزن – ماست – زمخت – زمان – خزان – خانم – خاتم – تمنا – تماس – نخست – نماز – ساختن – زمستان
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2030
  نهم – وهم – نوبر – نمره – نامه – منها – منبر – مربا – انبر – بهمن – بانو – اهرم – انبه – روبان – مهراب – انبوه – هموار – روباه – مناره – برنامه – مهربان
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2031
  اسب – طلب – طبل – خطا – نخل – سخن – سطل – خال – نسل – بساط – باطن – سنبل – باطل – اطلس – طناب – لباس – سالن – سلطان – خلبان – سبلان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2032:
  لوح – تلخ – حال – لخت – شوخ – خشت – شاخ – خوش – تاول – لواش – خلوت – حلوا – حالت – تلاش – تحول – وحشت – خوشحال
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2033 آمیرزا
  فکر – کتف – کفر – تفکر – فرار – کارت – کافر – کفتر – تکرار – رفتار – رفتگر – کارگر – کفتار – گفتار – گرفتار
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2034
  رحم – محو – پسر – سحر – سوپ – سپر – سوم – آمپر – پارو – محور – سمور – رسوم – رسوا – راسو – حرام – سرما – پاسور – سماور
  حل آمیرزا مرحله 2035
  دوم – شوم – ماش – موش – نود – دامن – دشمن – دوام – مواد – نادم – شادی – شوید – منشی – نوید – نمایش – آویشن – دمنوش – میدان – دشنام – ماشین – مدیون
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2036
  جان – پهن – چاپ – پنج – چهار – پاره – پارچ – چانه – پاچه – پناه – نجار – چاره – پهنا – پنجه – پنچر – جهان – پنجره – پنجاه – پارچه – هجران – هنجار
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2037
  لکه – هفت – کته – کیف – ریه – فلکه – هیکل – لیته – فتیر – تیله – کیفر – کهیر – کتری – کلیه – رتیل – کلفت – تیره – فیلتر – ترکیه – هیتلر – تکلیف
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2038
  آقا – متن – منع – عمق – تمنا – عمان – قامت – قانع – قنات – مانع – اتاق – معنا – امان – نعمت – امانت – انعام – اقامت – قناعت – انتقام –
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2039
  تاج – همت – تاجر – تجسم – جرات – ترمه – ماسه – راست – همسر – ماهر – همتا – هراس – هجرت – همستر – مهاجر – ستاره – جسارت – ترجمه – مهارت – مستاجر – مهاجرت –
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2040
  رکن – نهر – هرز – ورز – کنه – کهن – کور – کوه – روزه – نوکر – هنوز – وزنه – کوره – کوزه – نوروز – روزنه
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2041
  افق – قله – قلم – قلب – قفل – فال – بها – فهم – قالب – قبله – قلاب – بقال – لقمه – قافله – قباله – ملاقه – مقابل – مقاله – قابلمه
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2042
  راز – گرز – گاز – موز – مرز – زوم – گراز – مزار – گرما – آرام – آواز – آوار – آمار – آزار – آرزو – امگا – امروز – گوارا – آموزگار
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2043
  لگن – ننگ – گلو – گور – ریل – گوی – ریگ – رنو – لنگر – گونی – نگین – رینگ – نیرنگ – گوریل – نیلگون
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2044
  باغ – هند – بدن – خدا – داغ – دنا – دبه – انبه – ندبه – نخبه – دهان – دانه – خنده – خانه – بنده – باند – دنبه – بانه – نابغه
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2045
  شست – زشت – تنش – وزش – نشت – نسوز – وانت – نشست – شنوا – توان – شانس – سوزن – ستون – ساتن – زانو – سانت – تاشو – سوزان – نوساز – ستوان –
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2046
  هدر – دهم – رده – مدل – مرد – مهر – پدر – پله – ژله – مژه – درهم – دلمه – مرده – مژده – پرده – پژمرده –
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2047
  ساق – قوس – یاس – قوی – آسان – سونا – قناس – آسیا – سینا – سویا – سونیا – قیاس – یونس – ایوان – اقیانوس
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2048
  مهم – جعل – جمع – عاج – عمه – مام – جمعه – جمله – عامل – عجله – علاج – معما – معلم – عمله – مجله – عمامه – مهاجم – علامه – جامعه – معامله – معالجه
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2049
  دار – فدا – یار – دیر – یاد – دچار – فردا – چادر – دیار – فرید – ردیف – دریا – دایی – چایی – فریاد –
  جواب کامل آمیرزا مرحله 2050
  باک – بنا – بوم – نام – کما – بانو – بانک – مکان – نواب – کمان – باکو – مبنا – بانمک – واکمن – ژامبون
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2051
  راز – سیر – هرس – زیره – ریسه – سایه – ساری – سیار – هراز – رازی – هزار – هراس – سزار – سازه – زهره – زهرا – سیاه – سایز – سیاره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2052
  سبد – کبد – سکه – دره – کسره – کساد – کاسه – سرکه – سراب – آبسه – برکه – اردک – ارده – آدرس – ساده – کهربا – سرداب – باکره – سهراب – بدهکار – بارکد
  جواب امیرزا مرحله 2053
  الک – کسل – لمس – لاک – فلک – فلز – کلم – زلف – سلام – سفال – کلام – سالم – زکام – ماسک – ملاک – کامل – کلاس – کلاف – لازم – فلاسک
  جواب امیرزا مرحله 2054
  ترد – قوی – قید – قیر – وقت – ورق – دیو – قوت – قدر – دقت – درو – ورد – قدرت – رویت – ترقی – دقیق – رقیق – قوری – تقدیر – دیروقت
  جواب امیرزا مرحله 2055
  آتش – گشت – گرد – مشت – ماش – شاد – مرد – رشت – درشت – مدار – شاتر – مرشد – دارت – گارد – ارشد – گردش – گرما – گشاد – ارتش – تراش – شاگرد
  جواب امیرزا مرحله 2056
  جلد – دقل – دنج – صدق – قصد – قند – قول – لجن – نقد – نقص – نقل – نود – وصل – جدول – صندل – صندوق
  جواب امیرزا مرحله 2057
  مزه – نرم – گرز – نماز – گناه – زرنگ – زمان – ماهر – مرزه – منها – همزن – نمره – هرگز – گراز – گزنه – گمراه – آهنگر – راهزن – مناره – همرنگ – هرمزگان
  جواب امیرزا مرحله 2058
  دزد – دید – دین – یزد – زود – دود – وزن – گزند – گوزن – گونی – نوید – ونیز – دزدی – دودی – دیدن – دویدن – زندگی
  جواب امیرزا مرحله 2059
  شنا – عشق – نان – نقش – عاشق – قانع – نشان – نقاش – ناشی – عیان – شایع – عایق – نعنا – نقاشی
  جواب امیرزا مرحله 2060
  اشک – تشک – دکل – شکل – لال – کال – الک – تلاش – دلال – دلاک – کاشت – کلاش – تالش – مشکلات
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2061 بازی آمیرزا
  ظرف – فکر – کتف – کفر – کیف – تفکر – کافر – فرات – کفتر – ظریف – کتری – فقیر – کیفر – تاریک – تریاک – کفتار – کتیرا – ظرفیت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2062
  باغ – غار – غرب – هوا – باور – بهار – راغب – رهبر – غبار – غروب – غرور – غوره – بارور – راهرو – روباه – آبغوره –
  جواب بازی آمیرزا مرحله2063
  آقا – نقل – نخل – قله – خلق – آهن – خال – خالق – خاله – خانه – خلاق – نهال – الان – لانه – ناقل – ناله – نخاله – اخلاق – نقاله – خلاقانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2064
  اخم – – امن – خام – زخم – فنچ – نفخ – چمن – منچ – خفا – خانم – خزان – زمان – مخزن – نماز
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2065
  نرخ – دیو – خوش – درو – رند – نیرو – خرید – شوخی – رشید – خروش – نخود – روشن – درون – نوید – شوید – درویش – خوردن – خشنود – خورشید
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2066
  مضر – حرم – حوض – رضا – محو – حیا – ضریح – حامی – ضمیر – حریم – امیر – حاضر – واضح – ماضی – محور – محضر – حضور – حرام – یاور – مریض
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2067
  تیغ – غرب – بیت – غیب – گوی – غیر – غیور – غیرت – تگری – توری – رغبت – غریب – غروب – غربت – غیبت – بوگیر – ترغیب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2068
  هشت – نفت – هفت – فرش – هدر – نفرت – نرده – تفرش – شهرت – رنده – دفتر – دشنه – درشت – تنفر – تندر – تشنه – رشته – فتنه – ترفند – فرشته – فشرده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2069
  ابر – بام – ببر – بمب – آبی – ربط – – بیم – مطب – مربی – اریب – مربا – بطری – رباط – رباب – رابط – مطرب – طبیب – بیمار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2070
  ایده – دیگ – گاو – گونه – یوگا – گیوه – گیاه – آینه – واگن – هاون – نگاه – دهان – دانه – گناه – ادویه – دیوان – اندوه – گاندی – آینده – گوینده – دیوانه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2071
  سوم – سوت – روم – ترحم – مترو – سمور – رحمت – راحت – رسوا – حرمت – تورم – تماس – ترسو – حسرت – اورست – روستا – حراست – تمساح – مساحت – سماور – محتوا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2072
  آغل – کلم – ملت – مدت – لغت – کمد – داغ – دمل – غلات – غلام – غلتک – دماغ – ماکت – متکا – مدال – کامل – کلاغ – املت – مالک – کلمات – تکامل
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2073
  محک – وهم – وصل – هلو – کوه – لکه – مکه – صلح – حکم – لوح – محله – ملکه – مهلک – حوله – کلمه – کوله – حمله – محصول – حوصله
  جواب امیرزا مرحله 2074
  ریز – خبر – خرد – خزر – دبه – درز – زرد – زهر – ریه – یزد – زیره – دبیر – برزخ – خرید – بدهی – خیبر – بخیه – خربزه – بریده
  جواب امیرزا مرحله 2075
  پدر – آمپر – پلید – یلدا – دلیر – ریمل – دریل – مدیر – مایل – پیام – ریال – پماد – مدال – مادر – لامپ – دلار – دیار – پیدا – دیپلم – پراید – پادری
  جواب امیرزا مرحله 2076
  اسب – بنا – بوس – عبا – ناب – وبا – وسط – وطن – باطن – بانو – سونا – طناب – عباس – عناب – طاعون
  جواب امیرزا مرحله 2077
  امن – یمن – گوی – میل – ملی – گلو – ویلا – گونی – میگو – گلیم – گمان – گالن – واگن – انگل – الگو – لیمو – لیوان – وانیل – ملوان – گیلان – النگو
  جواب امیرزا مرحله 2078
  ادب – دکل – بید – زبل – لاک – یزد – کبد – لیز – بیل – ایزد – یلدا – زیبا – کلید – زیاد – کابل – زابل – بزدل – بازی – ایدز – کالبد – دلباز –
  جواب امیرزا مرحله 2079
  مات – رخت – تخم – تلخ – تمر – خام – ملخ – ختم – آخرت – مترو – خلوت – خرما – خاور – تورم – تاول – املت – اخمو – خاتم – ولرم – مختار – خرمالو – لخت
  جواب امیرزا مرحله 2080
  برش – شعر – شتر – ترش – هشت – تبر – بهشت – تشنه – رتبه – عبرت – بهتر – شربت – شعبه – شنبه – شهرت – رشته – برشته
  جواب امیرزا مرحله 2081
  ترک – غار – ریا – تیر – تیغ – غارت – کارت – یکتا – تایر – ریکا – کتری – غیرت – تکرار – تاریک – تریاک
  جواب امیرزا مرحله 2082
  هند – پهن – پدر – نهر – پرده – پاره – نرده – اردو – رنده – دوره – دهان – دانه – روده – پودر – وردنه – دوران – پرنده – اندوه – پهناور – پروانه – پرونده
  جواب امیرزا مرحله 2083
  غول – باغ – بغل – لغو – بوق – بوم – قول – قلم – قلب – مقوا – مبلغ – قلاب – مغول – قلمو – غلام – غالب – بلوغ – بقال – بالغ – قبول – آلبوم
  جواب امیرزا مرحله 2084
  بخت – فنس – نفس – نفخ – سیب – فسخ – نفت – سخن – سخت – خفت – سفت – نخست – تنفس – سنتی – بیست – تنیس – نفیس – بستنی
  جواب امیرزا مرحله 2085
  اشک – جوک – کرج – کاج – شکر – شوک – شرک – شوش – روش – جوش – اوج – شورا – شکار – رواج – جارو – کوشش – روکش – شورش – جوشکار – کشور
  جواب امیرزا مرحله 2086
  مدت – مکه – درک – دما – کدر – کته – همت – مهر – مدرک – اردک – ماده – مادر – دکتر – دهات – درهم – ماهر – دکمه – همکار – مهارت – دکترا – هکتار
  جواب امیرزا مرحله 2087
  آتش – مشت – شال – شته – ماش – شغل – لغت – هتل – هاشم – مهلت – لاشه – شمال – شلغم – شغال – شاغل – تلاش – غلات – شهامت – آغشته – متاهل
  جواب امیرزا مرحله 2088
  تنگ – رنگ – شرف – فرش – فنر – نشت – پرش – گشت – تفنگ – فشنگ – تنفر – فرنگ – نفرت – نگرش – پشت
  جواب امیرزا مرحله 2089
  کلر – کسل – کره – سکه – سهل – کلاس – کسره – کاسه – هراس – کلاه – سکته – ساکت – راست – تراس – سرکه – ستاره – رساله – رسالت – کسالت – اسکله – اسکلت
  جواب امیرزا مرحله 2090
  حنا – نشر – طرح – وطن – شنا – شرط – نوح – روش – روح – روشن – طراح – ناشر – نشاط – روان – نوار – واشر – شاطر – شنوا – شناور
  جواب امیرزا مرحله 2091
  گود – داد – گرد – گدا – درد – درو – گاو – دود – ورق – گارد – قادر – گردو – درود – داور – وارد – اردو – دادگر
  جواب امیرزا مرحله 2092
  طعم – نهم – سعی – طمع – منع – مین – معنی – سینه – نسیه – میهن – مطیع – نسیم – عطسه – طعنه – طعمه – معین – همسن
  جواب امیرزا مرحله 2093
  ارگ – هوش – گره – گوش – رشوه – شوهر – گروه – گراش – گواه – گوهر – شاهرگ – هاشور – گوارش – گهواره – –
  جواب امیرزا مرحله 2094
  ابد – بدن – بلا – بند – خال – خدا – نخل – نان – بالن – باند – بلند – لندن – دخل – ناخن – خندان – دنبال – خلبان – لبخند – لبنان –
  جواب امیرزا مرحله 2095
  رنج – پنج – پهن – پکن – چرک – چکه – کرج – کنج – کهن – پرچ – پنجه – پنچر – پنکه – پنجره –
  جواب امیرزا مرحله 2096
  شفا – کمپ – شکم – فرش – کشف – مشک – پاک – پفک – آمپر – کفاش – کافر – پارک – فشار – شکاف – شکار – پشمک – مراکش – شاپرک
  جواب امیرزا مرحله 2097
  امن – رضا – مضر – نرم – گرم – ماضی – ضمیر – گریم – گاری – ایمن – گمان – گران – ضامن – مریض – گریان – رامین – گرامی – رمضان – میگرن – راضی
  جواب امیرزا مرحله 2098
  بال – خوب – بره – خبر – بور – هلو – ابرو – خواب – خراب – خاله – بهار – بلور – – بخار – باور – خاور – خواهر – روباه – بلوار – –
  جواب امیرزا مرحله 2099
  خرد – خوش – دره – دوش – رخش – شهد – شوخ – ورد – چرخ – خروش – دوره – رشوه – روده – شهود – شوهر – دوچرخه
  جواب امیرزا مرحله 2100
  الک – خاک – فرخ – فلک – فکر – کاخ – کال – کفر – خفا – اراک – خلاف – کافر – کالا – کلاف – خارک – خلافکار
  جواب بازی آمیرزا 2100 به بعد
  جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراجواب بازی آمیرزا مرحله 2100 به بعد در ادامه همراه ما باشید.
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2100
  الک – خاک – فرخ – فلک – فکر – کاخ – کال – کفر – خفا – اراک – خلاف – کافر – کالا – کلاف – خارک – خلافکار
  جواب امیرزا مرحله 2101
  نیت – سنت – نسل – سیل – بیت – لیست – لیبی – بلیت – سبیل – تنیس – تنبل – بینی – نسبت – سیلی – سنبل – بیست – سینی – بستنی
  جواب امیرزا مرحله 2102
  شیر – ریگ – ریه – آیه – آگاه – اشیا – گیشه – گریه – گیره – شیره – آگهی گیاه – شیار – شاهی – ریشه – اشاره – آرایش – شاهرگ – گرایش
  جواب امیرزا مرحله 2103
  پند – زهر – زرد – هدر – پدر – پرز – یزد – زیپ – زیره – نیزه – پریز – رنده – پرده – زنده – پنیر – پرهیز – پرنده – زندیه – پدرزن – پیرزن
  جواب امیرزا مرحله 2104
  اسم – فیل – لمس – یاس – کلم – کسل – ایفل – فسیل – اسکی – فیلم – کلام – کامل – ماسک – سلام – سفال – سالم – کلاس – کلسیم – فلاسک – کلیسا – فامیل
  جواب امیرزا مرحله 2105
  بخت – بنا – خان – خنک – آبان – بانک – تانک – تنبک – تکان – نبات – کتاب – کتان – باخت – باختن – تابان – انتخاب
  جواب امیرزا مرحله 2106
  ببر – آبی – بکر – اکبر – کتری – کتبی – ریکا – بیات – ربات – کباب – کارت – رکاب – برکت – تبریک – باتری – کبریت – ترکیب – باریک – بیکار – باکتری
  جواب امیرزا مرحله 2107
  پست – سپر – سرخ – خرج – خرس – پسر – اختر – پاسخ – پارس – ساخت – جرأت – خارج – تاجر – راست – جسارت – اسپرت – استخر – خسارت
  جواب امیرزا مرحله 2108
  تنفر – وانت – نوار – نفرت – فروغ – وفات – فارغ – فتوا – روغن – روان – توان – تنور – غارت – فراغت – فروتن – فوران – توفان – فرغون
  جواب امیرزا مرحله 2109
  لنز – گاز – دین – یزد – انگل – زیان – یلدا – دنیا – نیاز – ایدز – زگیل – گالن – نازل – لادن – ایزد – زیاد – انزلی – گیلان – گلدان – زندگی – گاندی
  جواب امیرزا مرحله 2110 به بعد
  بچه – دبه – ریا – چای – دیه – برده – چادر – چاره – چهار – چربی – ایده – دبیر – بدهی – دریچه – ردیاب – داریه – دایره – بیدار – بیچاره – بهداری – دریاچه
  جواب آقا آمیرزا مرحله ۲۱۱۱
  طبل – طلا – خطا – بیخ – طبخ – خیال – خالی – باطل – خطاب – خیاط – بخیل – لیبی – بلیط – طلاب – طالبی – خیاطی – طلایی
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱۲
  ترم – ملت – مکر – کمر – کلت – میل – تکلم – لیتر – رتیل – کریم – کتری – ریتم – ریمل – رژیم – ژیلت – تکمیل
  جواب امیرزا مرحله ۲۱۱۳
  جنگ – جگر – دنج – رنج – هود – جوهر – درجه – درنگ – درون – گوجه – رنده – گنجه – گروه – گردن – گردو – رونده – وردنه – رودهن – دورگه – هنرجو – گردونه –
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱۴
  شور – اول – ریش – شال – لال – شلیل – رویا‌ – شیار – لولا – رویش – روال – ویلا – واشر – لیلا – ریال – لواش – یاور – شلوار
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱۵
  حرام – حرمت – ضمیر – رحمت – حضرت – حریم – حیات – راحت – حاضر – حیرت – محضر – ترحم – ضریح – حمایت – تحریم – مرتضی – رضایت – ترحیم – مریض
  پاسخ بازی آمیرزا مرحله۲۱۱۶
  درس – قیر – قیف – سید – نفس – قند – قفس – سقف – سفر – رند – دفن – قرن – سدر – فندق – سفید – سفیر – رفیق – ردیف – فردین – نفیس – فقیر
  جواب بازی آمیرزا 2117
  امت – بال – بها – بوم – همت – وام – تله – مبل – ابهت – بوته – تاول – تباه – توبه – توهم – مهلت – البوم – تلمبه – مبتلا – تابلو – مهتاب – متاهل
  جواب بازی آمیرزا 2118
  گول – رنگ – لگد – دیگ – گور – دیو – گود – دلیر – نوید – گونی – نیرو – درنگ – گردو – لودر – گردون – ولگرد – دلگیر – گوریل – گلو – گرو – دریل – گردن – لنگر
  جواب بازی آمیرزا 2119
  زرع – عزت – غزه – هرز – تیغ – تهی – هرتز – تیره – زیره – رعیت – غیرت – غیره – تعزیه – غریزه – تیز
  جواب بازی آمیرزا 2120
  ولع – اهل – اول – عاق – هلو – عصا – عقل – وصل – قصه – وصال – قلوه – اصول – عاقل – قلعه – علاوه – واقعه – صاعقه – علاقه
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲۱
  اخم – اصل – مدل – تلخ – خاص – خدا – مات – ملخ – مدال – مخلص – متصل – داخل – خصلت – خدمت – خالص – خادم – خاتم – املت – خلاص – ملات – دخالت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲۲
  ساز – ساک – سکه – کیسه – سایز – سویا – ویزا – سایه – اسکی – کوسه – کوزه – کاهو – کاسه – واکس – ساوه – سیاه – زاویه – هوازی
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲۳
  ترش – تشت – توت – روز – زشت – شتر – کور – شور – ورز – شوک – شکر – کشور – ورزش – شرکت – زرشک – تشکر – شورت – زرتشت
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲۴
  بدن – دبه – نان – ننه – ننگ – اهنگ – انبه – باند – دنبه – نهان – نهنگ – نگاه – گناه – گنبد – بنگاه – نگهبان
  جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲۵
  مکه – کاج – نمد – دنج – اجنه – کنده – کنجدکمان – نامه – منها – دکان – دهان – دامن – جهنم – جهان – جاهد – جامد – جاده – اندک – دکمه – همدان
  پاسخ آمیرزا مرحله 2126 آمیرزا
  نقل – طعم – نطق – عمق – قطع – نعل – ناقل – منقل – منطق – معنا – معلق – مطلق – مانع – قانع – عمان – عاقل – طلاق – معطل – طالع – مناطق
  پاسخ آمیرزا مرحله 2127
  چاپ – چین – چای – پهن – پیچ – آینه – پریا – پنیر – چنار – پاره – پهنا – پنچر – پاچه – پارچ – چانه – پایه – پارچه – پیراهن
  پاسخ آمیرزا مرحله 2128
  ناز – آرزو – ونیز – زرین – زیان – نیاز – رازی – ناشی – وزیر – زانو – روشن – روان – شیراز – شنزار – ویران – روانی – شناور – واریز – نیزار – آویشن – شیرزن
  پاسخ آمیرزا مرحله 2129
  ایل – ملخ – وهم – اخمو – خیام – میله – میوه – خالی – خیال – مایو – ماهی – ویلا – لیمو – خامه – خاله – خیمه – وخیم – الویه – هیولا
  پاسخ آمیرزا مرحله 2130
  چرم – چله – آمل – چهل – اهرم – ماهر – مهره – هاله – چاره – چاله – چهار – چهره – مچاله – همراه
  پاسخ آمیرزا مرحله 2131
  بوق – رقص – صبر – قرص – قصه – قهر – ورق – کبر – رکب – برکه – صبور – کوره – بقره – بصره – ورقه
  پاسخ آمیرزا مرحله – 2132
  تشک – شرف – شکم – کفش – کتف – مفت – ترکش – مشکی – شیفت – ترشی – کتری – کفتر – مشرک – شرکت – تمشک – تفکر – تشکر – کشتی – مشترک – متفکر – مشتری
  پاسخ آمیرزا مرحله 2133
  قشم – شرق – رزق – رمق – مشق – نقش – نقاش – مشرق – مزار – قمار – قرمز – قرآن – زمان – ارزن – ارزش – نرمش – نماز – آمرزش – منقار – شنزار
  پاسخ آمیرزا مرحله 2134
  تخم – ختم – خنک – متن – مدت – منت – نمک – یدک – میخ – دین – میخک – مدنی – متین – کمند – خدمت – تمدن – کمین – دم کنی – نیمکت
  پاسخ آمیرزا مرحله 2135
  تور – شهر – هوش – تیر – رشته – شهرت – صورت – تیره – ترشی – ریشه – شیره – صورتی – تصویر – –
  پاسخ آمیرزا مرحله 2136
  هدر – پدر – پرده – دهان – پوند – روده – نرده – پوره – پودر – پارو – پونه – پهنا – اندوه – پرنده – وردنه – هارون – دوران – رودهن – پرونده – پهناور – پروانه
  پاسخ آمیرزا مرحله 2137
  عسل – دعا – سطل – لمس – عمد – عدس – معاد – مطلع – مسلط – مدال – اطلس – عالم – عادل – طلسم – طالع – سلام – سالم – معدل – معطل – مساعد – معادل
  پاسخ آمیرزا مرحله 2138
  حدس – سرب – سحر – سبد – آرد – اسب – برس – حبس – سدر – دسر – سرد – حسد – داس – آباد – آدرس – آداب – حساب – سراب – سرداب – آبدار – حسابدار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2139
  اسم – ساز – سهم – مزه – یاس – سیخ – میخ – خیس – مسی – خیمه – خیام – سایز – ماهی – سایه – هیزم – سیاه – ماسه – خامه – سمیه – خمیازه –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2140
  چهل – لوچ – لکه – نوه – کچل – کوچ – کوچه – لانه – نهال – هاون – هلاک – چاله – چانه – کاهو – کلاه – آلونک – کلوچه – آلوچه – کوهان – هولناک
  پاسخ آمیرزا مرحله 2141
  رقم – قوم – وام – ورق – قوی – قوری – قیام – گریم – قمری – میگو – یراق – یوگا – گاری – گرما – وقار – مقوا – قمار – مقوی – واگیر – گرامی – مویرگ –
  پاسخ آمیرزا مرحله 2142
  وجب – زوج – اوج – جزر – رواج – جواز – جواب – جارو – واجب – باور – بارز – ابرو – آواز – آوار – بازو – آزار – بازجو – بازار – ابزار – جوراب – روباز
  حل آمیرزا مرحله 2143
  دهم – شهد – فهم – منش – نمد – هدف – هند – نهم – دشمن – دشنه – فشنگ – مشهد – گشنه – گندم – گمشده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2144
  صبا – وصل – حنا – نصب – صبح – صحن – نوح – صلح – لبو – لحن – اصول – وصال – نواب – صلاح – صاحب – حاصل – بانو – صالح – نوبل – صابون
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2145
  جبر – دنج – وجب – وجد – بنر – بردن – برنج – بندر – جنوب – روند – نبرد – نوبر – جردن – روبند – جنون – بجنورد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2146
  حکم – لاک – لوح – محو – محک – کال – میل – کلم – حاکم – حکیم – حلیم – کیلو – وکیل – کامل – کلام – محلی – محال – مالک – حلوا – لیمو – ملیح
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2147
  فرز – آرزو – فرود – فردا – زانو – نادر – دوان – روان – داور – اردو – دراز – دوران – اندرز – اروند – فرزند – فروند – فوران – نوزاد – افزودن – فروزان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2148
  اشک – کما – کشش – کاه – کاش – چکه – مکه – چکش – مشک – ماش – شکم – شمش – شام – چاه – ششم – چشمه – چشمک – هاشم – چکمه – کاهش – کشمش
  جواب امیرزا مرحله 2149
  طلب – بلا – بنا – بند – طبل – طلا – یال – ناب – یلدا – دنیا – بیان – بینا – باطل – بلیط – بلند – بالن – باطن – طناب – دنبال – بنیاد – طالبی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2150
  رضا – عرض – عضو – عمو – عوض – مضر – وضع – ماضی – عریض – ضمیر – مایع – رویا – عیار – مایو – مریض – عوارض – معیار – عوارضی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2151
  زوم – ورم – موز – مزد – زود – زرد – دوم – رود – رزم – درو – روم – زمرد – مترو – دورو – مورد – تورم – ورود – ترمز – تومور – مزدور – موتور
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2152
  بذر – یمن – بیم – بنر – نرم – نهر – ذهن – ذره – نهم – مذهب – نمره – بنیه – مهیب – بیمه – مربی – بهمن – میهن – منبر – –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2153
  تور – روس – سرو – سست – سوت – کور – ترسو – کویر – کویت – کروی – کیست – کتری – کرسی – سیرک – سکوت – سوسک – ریسک – سرویس – کورسی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2154
  خام – اخم – بخت – تار – تبر – ترب – ختم – مرتب – مربا – مخرب – خرما – خراب – آرام – خاتم – بخار – آمار – ربات – باخت – مختار – اخبار – مخابرات
  جواب امیرزا آمیرزا مرحله 2155
  طعم – طلا – طمع – عمه – مبل – مطب – باطل – باله – طعمه – عالم – مطلب – علامه – مطالعه (پاسخ آمیرزا اشانتیون برای بازیکنان نازنین)
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2156
  بنا – شیب – بید – آبی – دین – بقا – نقش – نیش – قند – قاب – بند – نقاب – شادی – بینا – بیان – دانش – شیدا – نقاش – قنادی – نقاشی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2157
  انگ – رزم – ننگ – مرز – گرز – ارزن – زمین – گاری – رازی – گرماگران – گراز – نماز – مزار – زمان – زرنگ – گریم – میرزا – گریان – میزان – نیزار
  جواب امیرزا مرحله 2158
  آفت – تار – ترش – شرف – شفا – غرش – تیغ – تیر – ریا – رای – یار – شریف – ترشی – تایر – تراش – فشار – فارغ – غارت – ارتش – آشتی – غیرت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2159
  مزد – نقل – نمد – قند – قلم – دنا – قدم – دقل – قزل – قناد – لازم – مدال – زمان – منزل – منقل – نادم – ناقل – نماد – نماز – دامن – نامزد –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2160
  باغ – مهر – داغ – دبه – مرغ – غار – غرب – هرم – مغرب – مربا – مدار – مادر – دماغ – دمار – درام – بهار – ماده – دماغه – مراغه – مرداب – مهراب –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2161
  ریه – درد – دیه – دید – مکه – کمد – کدر – مدد – دکه – درک – دره – مرده – مهدی – مدرک – کریم – مدیر – کهیر – مردد – دکمه – همدرد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2162
  اجل – کلم – نمک – لنج – لاک – جنم – لجن – بنا – الک – کنج – جلبک – بانک – کمان – بالن – کابل – کامل – کلام – کلمن – کمال – جالب – بالکن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2163
  آغل – داغ – دمل – دوش – دوغ – شال – شام – شغل – ماش – موش – شوم – غول – مدال – لواش – شلوغ – شمال – شلغم – شغال – غلام – مغول – مشغول
  جواب بازی آمیرزا مرحله2164
  بخت – خرس – رخت – سخت – سخن – سرب – سرخ – نرخ – خیس – تیر – سیب – سرنخ – تینر – سنتی – بیست – نخست – تنیس – تبخیر – بستنی – بستری – تخریب
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2165
  وفا – سفر – فنس – وان – راسو – رفاه – روان – ساره – ساوه – سرفه – سفره – سوره – فارس – هراس – هاون – سوهان – فواره – فانوس – سروان – فوران – فرانسه
  جواب امیرزا مرحله ۲۱۶۶
  اخم – کمپ – کمد- پند – پاک – نمد – کند – دنا – خدا – خاک – خان – خنک – دامن – نادم – خانم – پماد – خادم – کمان – اندک- دکان
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2167
  اسب – لقب – قلب – قفل – قفس – قدس – سقف – قاب – سبد – داس – افق – بقا – فاسد – فساد – قالب – سابق – بقال – قلاب – لباس – سفال – باسلق – –
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2168
  مشت – اشک – تشک – کتف – شکم – فهم – همت – مکه – مشک – هفت – کفاش – کاهش – کافه – متکا – همکف – شکاف – تمشک – هاشم – شهامت – تفاهم – آشفته
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2169
  سطل – قتل – قسط – قسم – لمس – مست – سیل – میت – تسلط – طلسم – قسمت – قیمت – مسلط – مطلق – لیست – تسلیم – مستقل – تقسیم – مستطیل
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2170
  امن – فوم – یال – افول – فیلم – ملون – لیمو – ویلا – فومن – منفی – ایمن – مایو – فویل – فانی – ایفل – آیفون – وانیل – لیوان – ملوان – فامیل – فینال
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2171
  لال – بلا – ربط – رطب – طبل – طلا – طلب – ایل – آبی – ریل – بطری – لیلا – باطل – بلیط – بلال – ریال – طالبی
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2172
  زهر – مزه – منت – نهر – همت – تیر – ترمز – زینت – زیره – تمیز – زمین – میهن – تیره – ریتم – همزن – هرمز – نمره – ترمه – نیزه – هیزم – تمرین
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2173
  اول – ورم – نرم – منو – مور – فال – ران – مولا – روان – نوار – ولرم – فومن – فرمول – فوران – مانور – فرمان – نرمال
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2174
  سطل – ملس – مسن – لمس – طلا – مسلط – طلسم – سلام – آسان – سالم – امان – اطلس – سالن – املا – سامان – ماسال – سلطان – امسال – الماس – اسلام – آسمان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2175
  ریل – درز – رند – زبل – زین – زینب – زرین – لیزر – دبیر – دلیر – دریل – برنز – نبرد – دلبر – بندر – بلند – بزدل – زنبیل – برزیل – بلیزر – لبریز
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2176
  شام – کما – کاه – چکه – چکش – مکش – چشم – مکه – چاه – ماش – شکم – شمش – شاه – چاک – هاشم – چکمه – کاهش – کشمش – چشمه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2177
  آلو – داس – دوا – سال – سطل – سود – طلا – طول – لوس – وسط – اطلس – سواد – سوال – دولا – طاووس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2178
  خوک – بوم – کبد – خام – خاک – خدا – خوب – کود – دام – کاخ – دوک – کبود – کادو – آدمک – خواب – خادم – اخمو – دوام – باکو – کمبود
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2179
  دهم – رده – رصد – سدر – سده – مصر – خدمه – مرده – مرخص – مدرس – مخدر – سرمه – صخره – درهم – دخمه – خمره – صدمه – همسر – مدرسه – مسخره
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2180
  دیگ – زنگ – لگد – لگن – لیز – یزد – ایدز – ایزد – زیان – یلدا – دنیا – انگل – زگیل – گزند – گالن – زندگی – گلدان – ازگیل – انزلی – گیلان – گاندی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2181
  اهل – حال – لال – ژله – آمل – مژه – حلال – حمله – لاله – محال – محله – هلال – ژاله – حامله
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2182
  اسب – بخش – بوس – خال – خوب – خوش – شاخ – شوخ – لوس – وبا – آشوب – خشاب – خواب – سوال – لباس – لواش –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2183
  مرگ – ارگ – قبا – بقا – تمر – ترب – رمق – برگ – برق – تبر – براق – باگت – قمار – مربا – مرتب – باقر – گرما – ربات – رقابت – مراقب – مراقبت
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2184
  ختم – تاک – تخم – محک – رخت – محرک – متکا – رحمت – راحت – خرما – آخرت – خاتم – حکمت – حرکت – حرمت – حرام – حاکم – خارک – متحرک – تراکم – مختار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2185
  اجل – کال – کاج – لاک – دکل – جلد – باج – باب – باک – کبد – جالب – جدال – جلاد – جلبک – کباب – دلاک – بابک – کابل – بابل – کالج – کالبد
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2186
  درد – درو – دوغ – رعد – عدد – عهد – هود – ورد – درود – دروغ – دوده – روده – غوره – وعده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2187
  داد – دام – دما – دکه – مرد – کاه – کما – کمد – مکه – ماده – مداد – هدهد – دکمه – دهکده
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2188
  برش – بکر – تبر – تشک – تشت – شرکت – شربت – شبکه – رشته – رتبه – تشکر – ترکش – ترشک – تربت – بهشت – بهتر – بشکه – برکه – برکت – شهرت – شهرک
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2189
  زوم – لیز – یوز – گلو – گسل – سیم – موز – لمس – سوگ – مگس – ملوس – لیمو – گیسو – زگیل – زیلو – لوزی – موسی – سیلو – میگو – گلیم – سوگلی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2190
  پژو – شوک – کاپ – پوک – پاک – پرش – کپور – کوشا – کشور – کاوش – پوشک – روکش – پارک – پارو – واشر – شکار – شورا – شارژ – پژواک – شاپرک – پوشاک
  جواب امیرزا مرحله 2191
  آذر – وجب – ذکر – ذوب – جذر – کرج – جبر – جذب – بکر – برج – جذاب – بذر – جوک – جواب – باور – رواج – واجب – ابرو – جارو – جوراب –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2192
  عمر – طعم – طلا – طمع – عطر – مام – معلم – معطل – معطر – مطلع – رمال – معما – عطار – عالم – طالع – مرام – معمار
  جواب امیرزا مرحله 2193
  شور – شرور – شورا – واشر – شیار – ویار – راوی – یاور – رویش – رویا – شیوا – یواش – ویرایش
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2194
  آرام – اردن – آمار – نمره – نرده – ارده – انار – نامه – منها – رنده – ناهار – درمان – دامنه – اندام – اراده – ادامه – اداره – آماده – همدان – نمدار – نامدار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2195
  نار – آیین – ایوب – یاور – راوی – بینی – نوبر – ویار – روان – باور – بانو – انبر – ابرو – بوران – ویران – بیرون – بریان – بینوا – روبان – بورانی – بریانی
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2196
  چاه – پهن – چاپ – پاره – پارچ – پاچه – پناه – پنچر – پهنا – چاره – چانه – چنار – چهره – پارچه –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2197
  آذر – ارگ – خار – خدا – خرد – رخش – شاخ – شاد – گدا – گرد – ارشد – خراش – گردش – گشاد – شاگرد –
  جواب امیرزا مرحله 2198
  میخ – خام – خدا – دام – گدا – گرد – دیو – دیگ – میگو – یوگا – گویا – امید – اخمو – خیام – مواد – دوام – خادم – مایو – وخیم
  جواب امیرزا مرحله 2199
  زوم – وهم – یوز – آویز – هیزم – هاکی – ایزه – ویزا – میوه – ماهی – کاوه – کوزه – کاهو – موزه – ماکو – زکام – زاویه – موازی – موزیک – هوازی
  جواب امیرزا مرحله 2200
  رمق – فرق – فرم – قسم – قفس – قفل – قلم – مقر – سقف – قیف – قمری – فقیر – رفیق – ریمل – سفیر – مسیر – مسری – فیلم – مفسر – فسیل – سرقفلی
  جواب امیرزا 2200 به بعد
  جهت استفاده از پاسخ هر کدام از مراجواب بازی آمیرزا مرحله 2200 به بعد در ادامه همراه ما باشید.
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2200
  رمق – فرق – فرم – قسم – قفس – قفل – قلم – مقر – سقف – قیف – قمری – فقیر – رفیق – ریمل – سفیر – مسیر – مسری – فیلم – مفسر – فسیل – سرقفلی
  جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2201
  خار – خاص – رها – مصر – هرم – ورم – اخمو – خامه – خاور – خرما – خمره – خواص – صخره – مرخص – خواهر – هموار
  جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2202
  اشک – کشو – تاک – تشک – شنا – شوت – شوک – تنش – نشت – نوک – کتان – کاوش – کاشت – شوکت – وانت – شنوا – توان – تانک – تاشو – واکنش
  جواب بازی آمیرزا زرد مرحله 2203
  سهم – هرس – رفاه – ریسه – سیاه – سفیر – ماهی – سیاه – ماسه – همسر – مرفه – فارس – سفر – سرما – سرفه – هراس – فارسی – مسافر – سیاره – همسفر – سرمایه سایه – سفره
  جواب بازی امیرزا مرحله 2204
  درو – ماد – ردا – وهم – هدر – ورم – لودر – اردو – داور – دلار – دلمه – دوام – رودل – روده – ولرم – آلوده – ماهور – دلاور – هموار – ملارد – مراوده
  جواب بازی امیرزا مرحله 2205
  سود – عید – سید – دیس – عود – دیو – عمو – عمه – عمد – عدس – عهد – معده – وعده – وسیع – میوه – یهود – سدیم – سعدی – عدسی – عمودی
  جواب بازی امیرزا مرحله 2206
  بغل – تیم – تیغ – سمی – غیب – سیب – ملت – بیت – لمس – لغت – غسل – – بیست – لیست – سبیل – سمبل – بلیت – غیبت – تبسم – مبلغ – تبلیغ – تسلیم
  جواب بازی امیرزا مرحله 2207
  آغل – مدد – باغ – بغل – داد – داغ – آمل – دمل – مدال – مداد – مبلغ – دمبل – غالب – دماغ – بالغ – اغلب – غلام – بغداد
  جواب بازی امیرزا مرحله 2208
  رکن – تنش – خرک – خشت – خشم – خشن – خشک – خنک – شکم – شخم – کرنش – مشرک – ترشک – خرمن – تمشک – تشکر – شرکت – ترکمن – مشترک – منتشر – رختکن
  جواب بازی امیرزا مرحله 2209
  انگ – بنا – شفا – شنا – فنا – قاب – ناب – نقش – بقا – بنفش – فشنگ – قشنگ – نفاق – نقاب – نقاش
  جواب بازی امیرزا مرحله 2210
  ورز – آرزو – ورزش – هزار – شوهر – شوره – زهرا – روزه – ارزش – آواز – آوار – آهار – آزار – رشوه – اشاره – آواره – هاشور – اهواز –
  جواب بازی امیرزا مرحله 2211
  باب – ببر – بنر – بمب – انبه – برنا – بناب – بهار – نمره – بهمن – بانه – مربا – نامه – منبر – منها – رهنما – مناره – بهرام – مهراب – برنامه – مهربان
  جواب بازی امیرزا مرحله 2212
  تاک – رخت – خوک – دوک – آخرت – کادو – کاتر – دکور – دکتر – دوات – درخت – دختر – دارت – اردک – خارک – خوراک – دکترا – تکاور – تدارک – کدورت – کودتا – خودکار
  جواب بازی امیرزا مرحله 2213
  رضا – مام – رحم – حمد – مضر – حرم – حمام – حرام – حامد – حاضر – مردم – محرم – محضر – محمد – مداح – مادر – مدام – مرام – احمد
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2214
  افق – شفق – شرق – قشم – مشق – قیر – میش – قیف – قیام – قمری – فقیر – رفیق – قاری – قایم – شریف – شیار – مشرق – قمار – فشار – یراق – اشرفی
  جواب بازی امیرزا مرحله 2215
  تاک – کته – آبکش – کشتی – تیشه – آشتی – هیبت – بیشه – شبیه – کاهش – شتاب – شبکه – تباه – بهشت – بشکه – ابهت – شهاب – شکایت – شباهت – تشابه – کتیبه
  جواب امیرزا مرحله 2216
  سکه – دوک – ساک – سبک – سکو – کبود – کاهو – کاسه – کاسب – واکس – آبسه – سواد – ساوه – ساده – بوکس – بوسه – کوسه – کابوس – کباده – آسوده – سودابه
  جواب امیرزا مرحله 2217
  الک – کچل – کلر – کال – چرک – چرب – لکه – چهل – بچه – هلاک – چاره – بهار – کابل – برکه – کلاه – کلبه – اکبر – رکاب – چاله – کربلا – باکره
  جواب بازی امیرزا مرحله 2218
  فوم – مور – افول – فیلم – ایفل – ریمل – ویفر – فویل – مایو – فوری – یاور – ویلا – ریال – رالی – لیمو – ولرم – فرمول – فامیل – ملایر
  جواب بازی امیرزا مرحله 2219
  فرز – فکر – کفر – کفن – کنف – نیک – زین – کرنر – فرنی – کیفر – زرین – زیرک – کنیز – فریزر
  جواب بازی امیرزا مرحله 2220
  دنا – سنگ – گدا – مگس – آهنگ – مهسا – ماسه – گندم – گناه – گمان – نگاه – نادم – منها – ماده – سمند – ساده – دانه – سهند – مهندس – دامنه – همدان
  جواب بازی امیرزا مرحله 2221
  ولع – موش – شغل – غول – شمع – آغوش – مشعل – لواش – غلام – علوم – شمال – شلوغ – شلغم – شغال – شاغل – مغول – مشغول – شاملو
  جواب بازی امیرزا مرحله 2222
  جسد – جنت – سنج – دست – دنج – آسان – نساج – نجات – سنجد – سجاد – ستاد – ساتن – ناسا – دانا – ناجا – استان – نجاست – استاد – سادات – داستان – استناد
  جواب امیرزا مرحله 2223
  اخم – مطب – طنز – طبخ – زخم – خطا – خام – بزم – زبان – خانم – نماز – طناب – طناز – مخزن – باطن – خزان – زمان – مخاطب
  جواب بازی امیرزا مرحله 2224
  تاک – طبل – طول – لاک – لبو – ولت – کال – باطل – بلوط – بلوک – تاول – کابل – کتاب – تابلو – وکالت – طلاکوب
  جواب بازی امیرزا مرحله 2225
  شنل – شکل – کیپ – پلک – پکن – اپک – نای – کنیا – کاشی – ناشی – نپال – شلیک – کلاش – پلاک – پشکل – کاپشن – پیکان – پلیکان
  جواب بازی امیرزا مرحله 2226
  چرم – مدد – رام – دام – درد – مردد – مداد – دچار – آرام – دارا – آچار – آمار – چادر – داماد – امداد – مرداد – درآمد – دامدار
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2227
  لچک – ملخ – کلم – کچل – چای – مالک – کامل – کلام – خیال – خالی – خیام – ملخک – میخک – یخچال
  جواب بازی امیرزا مرحله 2228
  شغل – کوک – کمک – کلک – کشک – کشو – مکش – غول – مشک – شکل – شوک – شوم – شکلک – مشکل – موشک – شلوغ – شلغم – شکمو – مغول – مشغول – کشکول
  جواب بازی امیرزا مرحله 2229
  اصل – لوس – وصل – یاس – صبا – ایوب – سویا – سیلو – سیال – ویلا – صلیب – اصیل – آسیب – وصال – لباس – سوال – ابلیس – لوبیا – سیلاب
  جواب بازی امیرزا مرحله 2230
  رطب – ضبط – ضرب – طرد – مضر – مطب – بیم – مطرب – مربی – مدیر – دبیر – بطری – ضریب – ضمیر – مریض – مضطرب
  جواب بازی امیرزا مرحله2231
  حرم – ترحم – محکم – محور – محرک – محرم – مرمت – مترو – موکت – رحمت – حکمت – حرکت – حرمت – تورم – حکومت – محترم – محروم – محکوم – مرحوم – متحرک – متروک
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2232
  دعا – وام – موم – دوم – تمام – وداع – ممتد – معما – معاد – دعوا – ماتم – عموم – عمود – عادت – دوام – دوات – دعوت – معتاد – معتمد – ماموت – مداوم
  جواب امیرزا مرحله 2233
  لوح – حدس – هلو – ساحل – سوله – سوال – سواد – سلاح – ساوه – ساده – واحد – حلوا – حسود – اسوه – حوله – حواله – اسلحه – آلوده – آسوده
  جواب بازی امیرزا مرحله 2234
  عرش – عفو – عرف – شوم – شمع – موش – شرف – شعار – شوفر – شروع – عارف – شاعر – فروش – فشار – معاش – معرف – شعور – اشرف – معروف – مشاور – فراموش
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2235
  دنج – نفس – نجس – سنج – نجف – دفن – داس – فنس – جفا – جسد – جنس – دانا – سجاد – سنجد – فاسد – فساد – نساج – آسان – اسفند – اسفنج – اسفناج
  جواب امیرزا مرحله 2236
  داد – مزد – مدد – لنز – دنا – دزد – دام – لازم – مداد – نماز – دامن – منزل – نادم – نازل – نماد – زمان – مدال – نامزد
  جواب بازی امیرزا مرحله 2237
  اصل – اهل – حال – صاف – صلح – فال – فصل – لپه – پله – صفا – حاصل – صالح – صفحه – صلاح – لحاف – فاصله
  جواب بازی امیرزا مرحله 2238
  تیغ – غرق – فرق – فقر – تیر – قیف – قیر – غارت – فارغ – ترقی – غیرت – رفیق – فقیر – فتیر – افقی – رفاقت – فراغت – تفریق
  جواب بازی امیرزا مرحله 2239
  طعم – نمد – نعل – منع – عود – وطن – عمو – ولع – علم – عدل – طول – طمع – عمل – علوم – معدل – معدن – معطل – ملون – طلوع – عمود
  جواب بازی امیرزا مرحله 2240
  ارگ – انگ – تار – گرگ – تنگ – گرز – رنگ – گنگ – زنگ – گاز – ارزن – گران – زرنگ – نگار – تگرگ – تراز – گراز – گرگان
  جواب امیرزا مرحله 2241
  خار – خدا – دار – درد – دعا – رعد – عدد – عید – دید – دیر – دریا – خرید – عادی – خیار – دیار – دیدار – خرداد – رخداد
  جواب استاد امیرزا مرحله 2242
  خنک – خون – خوک – نرخ – نوک – چرخ – چرک – چنگ – کوچ – گور – نوکر – چروک – چنگک – خرچنگ – کنگر – گورکن
  حل امیرزا 2243
  شرق – شرع – نقش – عرش – عرق – عشق – نقاش – ناشر – قشنگ – قانع – گران – عراق – عاشق – شعار – قران – شاعر – نگرش – نگارش – شناگر
  پاسخ آمیرزا مرحله 2244
  خرس – خرم – غسل – لمس – مرغ – ملخ – ملس – ریل – خیس – سیخ – میخ – میل – سمی – ریمل – رسمی – خمیر – مرسی – مریخ – مسیر – سیمرغ
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2245
  کشت – تاک – تشک – شال – شکم – کابل – مکتب – مشکل – مشبک – ماکت – شمال – شتاب – تمشک – تلاش – املت – امشب – کتاب – آبکش – شکلات – تکامل – مبتلا
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2246
  اثر – ارث – امر – ثلث – ثمر – رام – مثل – آمل – آرام – آمار – اثاث – مثال – مثلث – املا – مارال
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2247
  بره – غرب – مرغ – هرم – پیر – غیب – ریه – مغرب – مهیب – بیمه – مربی – غیره – غربی – غریب – غریبه – پیغمبر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2248
  طنز – وان – ورز – وطن – یوز – آرزو – زرین – زیان – ویزا – نیاز – نیرو – وزیر – رازی – نوار – زانو – روان – آویز – ونیز – ویران – واریز – نیزار
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2249
  بند – تاس – سبد – ناب – یاس – سید – باند – اسید – دنیا – ایست – تنیس – بیست – آسیب – نبات – سنتی – بستنی – آستین – دیابت – بستان – تندیس – دبستان
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2250
  جعل – عقل – علف – فعل – قلع – فلج – قفل – گلف – فیل – لیگ – قیف – گیج – علی – فجیع
  جواب بازی امیرزا مرحله 2251
  اجل – اهل – جفا – جلا – جهل – فلج – لال – خفا – جلال – خاله – خلاف – لاله – هلال – جلفا
  جواب بازی امیرزا مرحله 2252
  باج – لطف – لجن – فنا – فلج – طلب – طلا – طفل – ناب – طبل – بنا – بلا – بال – نجف – جالب – طناب – بالن – باطن – باطل – طالب
  جواب بازی امیرزا مرحله 2253
  ساق – اسب – نجس – برج – جان – قبا – نجار – قرآن – سراب – نساج – آرنج – سابق – برنج – براق – باقر – سارق – نقاب – سنجاب – سنجاق – جبران – قربان
  جواب بازی امیرزا مرحله 2254
  مام – احمد – مردم – مرام – مداح – محمد – محرم – متحد – مرمت – مادر – رحمت – راحت – دارت – حمام – حرمت – حرام – تمام – ترحم – ماتم – ممتد – محترم
  جواب بازی امیرزا مرحله 2255
  ارشد – رفاه – شاهد – فردا – فشار – شیار – ردیف – شادی – شریف – ریشه – شهید – فایده – شفاهی – اشرفی – دهیار – فریاد – داریه – فشرده – هشدار – دایره – فرهاد
  جواب بازی امیرزا مرحله 2256
  تاج – تاک – جان – جنت – پاک – پتک – کاج – کنج – تانک – تکان – نجات – پاکت – کتان
  جواب بازی امیرزا مرحله 2257
  آلو – کلم – کال – محو – لوح – قوم – قول – لاک – قلم – حکم – حلق – قلک – کمال – حلوا – محال – مقوا – کامل – کلام – حاکم – قلمو – حلقوم
  جواب بازی امیرزا مرحله 2258
  کبر – بکر – ببر – آبان – کباب – رکاب – بانک – کربن – کنار – اکبر – انبر – انار – اراک – بابا – انکار – انبار – ناباب – ارباب – باران
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2259
  شوم – مشت – تمنا – توان – وانت – مایو – منشی – متین – آشتی – تومان – مانتو – نمایش – آویشن – ماشین – امنیت – تامین
  جواب امیرزا مرحله 2260
  بکر – رعب – مکر – پکر – – کمپ – مکه – رکب – برکه – مربع – مرکب – مکعب – کعبه – معرکه
  جواب بازی امیرزا مرحله 2261
  کبد – بوس – کود – کدو – هوس – مسکو – سکه – سبک – سبد – دوک – دبه – سود – کوه – سوژه – کوسه – کبود – بوکس
  جواب بازی امیرزا مرحله 2262
  اسب – تاب – لمس – حبس – محبت – محال – ماست – لباس – سمبل – سلام – ساحل – حساب – حالت – تماس – املت – سالم – مسلح – مساحت – سلامت – تمساح – مبتلا
  جواب بازی امیرزا مرحله 2263
  خاک – خطر – خنک – نرخ – کاخ – کاه – کنه – کهن – خطا – خانه – کنار – خارک – راکن – کرخه – خاطره – خطرناک
  جواب بازی امیرزا مرحله 2264
  فرز – درز – زرد – رند – ارده – هزار – نرده – فردا – زنده – اردن – رفاه – هراز – ارزن – رنده – فرهاد – راهزن – اندرز – فرزند – زرافه – فرزانه – ارزنده – دراز
  جواب بازی امیرزا مرحله 2265
  ارگ – گوش – نوه – آهنگ – گونه – روان – روشن – گواش – گناه – گوهر – گران – گروه – گشنه – گوارش – هاشور – شناور – شاهرگ – انگور – آهنگر – نگارش – گناوه
  جواب بازی امیرزا مرحله 2266
  ذات – ذلت – ظلم – لات – لال – لذت – مات – ملت – املت – ظالم – ظلمت – ذلال – ظلمات –
  جواب بازی امیرزا مرحله 2267
  امن – خام – خون – مام – موم – وام – وان – اخمو – امام – امان – خانم – ماما – مومن – مامان – –
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2268
  صوت – مصر – مدت – ورم – صفر – صفت – وصف – صدف – رصد – درو – دفتر – صورت – فرصت – فرود – مترو – تورم – مصرف – صدور – تصور –
  جواب امیرزا مرحله 2269
  ارگ – تار – غار – ریا – تیر – ریگ – تیغ – غارت – تایر – گاری – تگری – غیرت – گیتار – غارتگر
  جواب بازی امیرزا مرحله 2270
  ترن – تره – همت – مهم – مرهم – ترمه – تمام – تنها – ماهر – متهم – مرام – مرمت – همتا – منها – نمره – ترانه – مهارت – مناره – تهران – مهمان – مهران
  جواب بازی امیرزا مرحله 2271
  فلک – پفک – پلو – پلک – پول – پوک – فیل – پیک – کپی – کیف – کیپ – پولک – وکیل – کیلو – کثیف
  جواب بازی امیرزا مرحله 2272
  آذر – ارگ – بذر – برگ – تبر – ذلت – ذرت – رعب – عبا – عذر – تابع – عابر – عبرت – عذاب – ربات – عبارت –
  جواب بازی امیرزا مرحله 2273
  تمر – رقم – قمه – قهر – مته – هرم – چتر – چرم – چرک – چکه – کته – مکه – ترقه – قرمه – چکمه – چرتکه – تکه
  جواب بازی امیرزا مرحله 2274
  هرس – اره – سرخ – تاس – سخت – خاص – صخره – ساره – ساخت – رخصت – راست – خسته – تراس – اختر – هراس – آخرت – خسارت – ستاره – استخر
  جواب بازی امیرزا مرحله 2275
  شتر – تاک – تشک – اراک – ارتش – تراش – ترشک – ترکه – تشکر – کاهش – شرکت – شهرت – شهرک – شکار – هکتار – آشکار – اکراه – اشتها – اشاره – کاراته – شاهکار
  جواب بازی امیرزا مرحله 2276
  پند – جیب – جین – بید – دین – سیب – نجس – سید – سنج – سبد – دنج – جنس – جسد – بسیج – سپید – نجیب – سنجد – بدجنس
  جواب بازی امیرزا مرحله 2277
  مکه – حکم – لوح – وهم – محک – هلو – کوه – مهم – کوله – کلمه – مکمل – حمله – محکم – محله – حوله – ملکه – محکوم – محموله
  جواب بازی امیرزا مرحله 2278
  آغل – داغ – دام – غاز – غزل – مزد – مغز – دماغ – زغال – غزال – غلام – لازم – لامپ – مدال – پازل – پماد
  جواب بازی امیرزا مرحله 2279
  خضر – روم – غرض – مرغ – مضر – ورم – میخ – مری – غیر – مریخ – خمیر – ضخیم – ضمیر – غیور – مریض – وخیم
  جواب بازی امیرزا مرحله 2280
  امن – فاز – میز – زین – نیاز – امان – زمان – نماز – ایمن – منفی – ایام – زمین – زیان – میزان – آنزیم – مزایا – ایمان – مافیا – زایمان
  جواب بازی امیرزا مرحله 2281
  شهر – نرم – نیش – نیم – ریش – میش – منشی – شیری – شیمی – نرمش – یشمی – شیرین – شیرینی
  جواب بازی امیرزا مرحله 2282
  آلو – آوا – بام – بلا – بوم – لال – لبو – مبل – وبا – بالا – بلال – بلوا – لولا – املا – آلبوم – آلبالو
  جواب استاد میرزا مرحله 2283
  بقا – اوج – وجب – بوق – قوا – برق – جبر – قاب – واجب – قرار – رواج – جواب – وقار – جارو – براق – باور – باقر – ابرو – جوراب
  جواب استاد میرزا مرحله 2284
  درک – دوغ – دوک – سکو – رند – کدر – دروغ – کندو – کندر – نوکر – رکود – نورس – دکور – روغن – درون – کوسن – سرود – کنسرو
  جواب استاد امیرزا مرحله 2285
  کود – دود – کدو – هود – هوش – دوک – دوش – دکه – شهد – کشو – شوک – هدهد – شوکه – دوده – شهود – شکوه – دودکش – دهکده
  جواب امیرزا مرحله 2286
  درز – دست – ورز – ورد – ورز – ترسو – تنور – درست – دوست – ستون – سرود – سوزن – تندرو – زودرس – زود – زادستور – سنتور
  جواب امیرزا مرحله 2287
  پاک – شرک – شور – کور – پرش – پوک – کشو – آوار – اراک – روکش – پارو – شکار – پارک – کشور – پوشک – آشکار – پوشاک – شاپرک – اروپا – کارواش
  جواب امیرزا مرحله 2288
  دنا – الک – تاک – تند – کال – کند – دکل – لاک – کتلت – کتان – لکنت – دکان – دلاک – تکان – تانک – اندک – لادن – ادکلن
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2289
  قدم – قصد – قصه – دمق – قید – مهد – یقه – دیه – صدقه – مقیم – قیمه – قدیم – همدم – مقصد – مقدم – مصدق – صدمه – مهدی – صدیقه – مقدمه – قصیده – مهم
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2290
  شرق – دار – شاد – نقش – قشر – قند – نقاش – نادر – نقاد – قران – قاشق – دانش – قادر – اردن – ارشد – قنداق – دنا
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2291
  راز – ظرف – ظهر – فرز – وفا – آرزو – رفاه – روزه – زهرا – ظاهر – ظهور – هزار – هراز – زرافه – فواره
  جواب امیرزا مرحله 2292
  طفل – طلا – فال – فهم – لطف – طیف – ایل – فیلم – ایفل – لطیف – ماهی – لطمه – اهلی – فامیل – فاطمه – طایفه – لطیفه –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2293
  انس – حیا – یاس – صحن – نحس – حسن – حرص – حنا – ساحر – صحرا – حصار – ناصر – اسیر – سینا – حسین – حصیر – سحری – ریحان – حیران – نیاسر
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2294
  کاش – شنا – پکن – پاک – پشه – پهن – کهن – آشنا – کاهش – پنکه – شانه – پناه – پاشنه – اشکنه – کاپشن – کاشان – کاشانه – کاناپه
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2295
  زوم – لنز – موز – تاول – تمنا – نماز – تونل – زالو – زانو – زمان – لازم – وانت – نزول – نازل – ملون – منزل – آزمون – مانتو – تومان – ملوان – متانول –
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2296
  ساک – کسل – سکه – مکه – مزه – ملکه – کلام – کلاس – کامل – کاسه – ماسک – کلاه – لازم – سلام – سالم – زکام – ماسه – کلمه – اسکله – لامسه – همکلاس
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2297
  امن – اپک – کیک – کپی – کپک – کمک – کیپ – پکن – پاک – کمپ – کمان – ایمن – پیام – کمین – مکان – میکاپ – پیمان – پیکان – مکانیک – کمپانی
  جواب امیرزا مرحله 2298
  تره – دقت – نهر – قهر – قاره – قناد – قنات – قرآن – قدرت – نرده – دهات – دانه – تنها – نقره – ترقه – رنده – نقاهت – ترانه – تقارن – دهقان – تهران
  جواب استاد آمیرزا مرحله 2299
  قوی – شوق – قشر – قوز – نقش – قیر – یوز – روشن – قوری – ونیز – زیور – وزیر – رویش – ورزش – زورق – رونق – نیرو – شیرزن – قزوین
  جواب بازی آمیرزا مرحله 2300
  کلم – کلر – کسل – سوت – لمس – ترسو – ولرم – موکت – ملوس – کولر – مترو – سکوت – سمور – رسول – رستم – توکل – تورم – متروک – ملکوت – لوستر – مترسک
  تبریک می‌گویم! شما تاکنون موفق شده‌اید که ۲۳۰۰ مرحله از بازی آمیرزا را پشت سر بگذارید که قطعا کمتر موبایل گیمری موفق به انجام چنین کاری شده. اما اگر به هردلیلی به مشکل خورده‌اید و در پیدا کردن پاسخ‌های پیش‌رو با چالش رو به رو هستید، راهنمای سوالات و جواب بازی آمیرزا را از دست ندهید.

جواب کامل بازی آمیرزا از مرحله ۲۳۰۱ تا ۲۶۰۰

جواب بازی آمیرزا مرحله 2300
کلم – کلر – کسل – سوت – لمس – ترسو – ولرم – موکت – ملوس – کولر – مترو – سکوت – سمور – رسول – رستم – توکل – تورم – متروک – ملکوت – لوستر – مترسک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2301
اسم – عصا – عمو – وام – یاس – سیم – سعی – سیما – مایو – موسی – مایع – سویا – وسیع – مساوی –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2302
آدم – اخم – خام – خدا – خشم – دعا – زخم – شاخ – شمع – عزا – عزم – عمد – خادم – معاد – داعش
جواب بازی آمیرزا مرحله 2303
مزه – ننه – میز – زین – جین – جهنم – مجهز – نیزه – میهن – زمین – جنین – همزن – منجی – هیزم
جواب بازی آمیرزا مرحله 2304
سکه – فکر – هرس – کهف – دیر – سید – سرفه – کیفر – کهیر – ریسه – ریسک – سیرک – کرسی – سفید – سفیر – کسره – کرفس – سفره – سرکه – ردیف – کیسه –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2305
سپر – پرس – مفت – پست – سفت – پسر – سرما – تماس – تراس – فارس – ماست – افسر – راست – سفارت – مسافت – مسافر – اسپرت – مسافرت – اتمسفر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2306
اسم – امن – حسن – حنا – سطح – مسن – نان – نحس – نما – محسن – مسطح – محاسن – سمنان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2307
گام – یشم – آگاه – امگا – ماشه – هاشم – ماهی – شامی – گیاه – آگهی – گیشه – ایهام – همایش – شامگاه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2308
حمد – دام – حیا – احمد – حمید – حدیث – حامی – مهدی – دایه – هادی – ایده – امید – ماهی – مداح – ماده – حامد – حادثه – محدثه – مداحی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2309
اخت – تخم – رخت – حرم – ختم – آخرت – متحد – رحمت – راحت – درخت – دختر – خدمت – مخدر – خادم – خاتم – حرمت – حرام – ترحم – خرما – مرتد – مختار 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2310
آقا – عقد – عرق – عاق – رعد – دعا – دقت – تار – دارت – قدرت – عادت – عاقد – عراق – اتاق – قادر – ادعا – ارادت – اتراق – اقتدار – اعتقاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2311
دفن – دوک – قند – نقد – نوک – وقف – کدو – کفن – کند – کنف – کود – فندق – فندک – کندو –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2312
ظلم – ظهر – مهر – مهم – مور – موم – هرم – هلو – ورم – وهم – ظهور – مرهم – مظهر – ولرم – مظلوم
جواب بازی آمیرزا مرحله 2313
آهو – شیره – ریشه – شیوه – رویا – رویش – یاور – یواش – شیار – شوهر – شرور – رشوه – شاهی – هاشور – شراره – راهرو – شهریور – شهریار – هوشیار
جواب بازی آمیرزا مرحله 2314
برگ – عیب – ریگ – گرز – عزت – تیز – زرع – رعب – عرب – عبرت – گریز – بزرگ – تگری – رعیت – عربی – تبریز – تعبیر
پاسخ امیرزا مرحله 2315
زبل – لبو – لرز – لنز – برنز – بلور – بلوز – روبل – زینب – نزول – ونیز – وزیر – زیلو – لوزی – زیور – لیزر – زنبیل – برزیل – زنبور – بیرون – لبریز
جواب امیرزا مرحله ۲۳۱۶
جذر – جسد – جغد – غرس – سیر – دیس – جیر – سید – جدی – جیغ – رسید – دریغ – غدیر
جواب امیرزا مرحله 2317
جان – جدا – جشن – جنگ – دنج – زنگ – شاد – شنا – ناز – گاز – گدا – گنج – دنا – دانش – گشاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2318
حنا – دعا – رعد – رند – دنا – ریا – دین – عید – عادی – حیدر – رعنا – عیار – دریا – دنیا – دیار – نادر – ریحان – دینار – عریان
پاسخ آمیرزا مرحله 2319
فکر – کدو – وفا – ورد – کفر – ظرف – کور – دوک – درک – درو – فردا – فرود – دارو – کادو – کارد – کافر – اردک – کفار – دکور – اردو – کافور
پاسخ آمیرزا مرحله 2320
لکه – الک – کله – خاک – خدا – خوک – دوک – لاک – هلو – هود – کاخ – کلاه – کاهو – کادو – کاوه – کوله – دلاک – خاله – هلاک – آلوده
پاسخ آمیرزا مرحله 2321
خلق – فسخ – فلق – قسم – قفس – قفل – قلم – لمس – ملخ – ملس – مگس – گسل – گلف – سقف
حل آمیرزا مرحله 2322
امن – داد – دام – وطن – دما – وان – وام – دود – دنا – مدد – نمد – مداد – مواد – دوان – دوام – دامن – نماد – دماوند
پاسخ آمیرزا مرحله 2323
اصل – فعل – فصل – فاش – علف – علت – عصا – صفت – عفت – شفا – شصت – شال – تلف – صاف – صفا – تالش – فاعل – فعال – تلاش – فلات – شفاعت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2324
برس – حبس – سبک – سحر – سرب – ضرب – کبر – سیب – کرسی – سیرک – ریسک – کبیر – ضریب – ضریح
پاسخ آمیرزا مرحله 2325
آهو – جیر – وفا – یار – جوهر – رفاه – رواج – جارو – هجری – ویار – فوری – رویا – ویفر – رایج – اوره – جیوه – هویج – فواره – جواهر
پاسخ آمیرزا مرحله 2326
غاز – وزغ – پاک – پوک – زیپ – پیک – کپی – یوز – کیپ – آویز – پیاز – ویزا – پویا 13
جواب بازی آمیرزا مرحله 2327
مات – منع – منت – ملت – علت – علم – فعل – مام – معنا – معما – معلم – املت – لعنت – عمان – عامل – عالم – تمام – مانع – نعمت – علامت
پاسخ آمیرزا مرحله 2328
شاه – آهن – اره – جشن – نهر – رنج – شرط – شنا – نشاط – نجار – ناشر – آرنج – شانه – شاطر – جهان – هجران – شطرنج – هنجار
حل امیرزا مرحله 2329
اسب – الک – بال – تاک – ساک – کسل – سبک – لاک – کتاب – کباب – کاست – کابل – ساکت – بکسل – بابل – لباس – کلاس – اسکلت – کسالت – بسکتبال
پاسخ آمیرزا مرحله 2330
اخم – امن – خام – خان – خدا – دین – میخ – مدنی – ژیان – امید – ایمن – نژاد – خمین – نماد – نادم – دامن – خانم – خادم – خیام – دینام – میدان
جواب امیرزا مرحله 2331
برس – برق – خبر – خرس – سرخ – قبر – چرب – چرخ – چسب – سیب – قیر – خیس – سیخ – چربی – رقیب
جواب بازی آمیرزا مرحله 2332
تند – حنا – صحت – صحن – صدا – دنا – نیت – دین – یاد – حیا – دنیا – تاید – حیات – صیاد – نصیحت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2333
اپل – لگن – گام – آمل – ایل – انگل – لامپ – پلنگ – گالن – گمان – ایمن – مایل – پیام – گلیم – گیلان – پیمان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2334
ورز – بچه – دبه – درز – هرز – رود – زود – چرب – چوب – زبر – زرد – زهر – روزه – روده – دوره – برده – بهروز – زردچوبه
جواب امیرزا مرحله 2335
بذر – بره – نرم – ذره – ذهن – انبه – نمره – نامه – منبر – مربا – مذهب – مذاب – ماهر – بهمن – بهار – بانه – مناره – مهران – مهراب – مهربان – برنامه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2336
آرد – ارگ – طرد – گدا – گرد – دیگ – گیر – دارا – گارد – دیار – گاری – دریا – آریا – ایراد – یادگار
جواب بازی آمیرزا مرحله 2337
کنف – باد – کفن – کبک – باک – بنا – بند – دفن – کند – فنا – کبد – ناب – دکان – بانک – فندک – اندک – بادکنک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2338
حرم – شعر- شمع – عرش – عمر – ریل – میل – یشم – علی – محشر – مشعل – رحیم – ریمل – حلیم – شرعی – ملیح
جواب بازی آمیرزا مرحله 2339
سفر – دیس – ریگ – دیگ – سیر – پیر – دیر – گرد – پسر – پدر – سپر – گیس – سید – گریس – رسید – سفید – ردیف – سفیر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2340
الک – لخت – لاک – لال – کاخ – خدا – کال – خال – تلخ – تاک – خاک – خلال – دلال – دلاک – الکل – داخل – دخالت
جواب امیرزا مرحله 2341
شنل – شوک – شکل – طفل – طول – فلک – لطف – نوک – وطن – کشو – کفش – کفن – کنف
جواب بازی آمیرزا مرحله 2342
رزق – قوی – قیر – یوز – پیر – ریز – زیپ – پرز – ورق – ورز – قوز – زور – قوری – وزیر – پریز – پرویز – پیروز – پیروزی –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2343
وبا – باج – برج – برش – جبر – شور – وجب – جوش – آشوب – واجب – شورا – شراب – پارو – جواب – جارو – باور – ابرو – رواج – جوراب
جواب بازی آمیرزا مرحله 2344
منع – عرف – عمر – فرم – فنر – نفع – معنی – عمان – منفی – معرف – معنا – معین – فانی – فرنی – مایع – آفرین – عریان – فرمان – عرفان – معیار – معرفی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2345
تار – غار – یار – تیر – تیغ – جیر – جیغ – تاجر – غارت – تایر – رایج – تیتر – تارت – ایرج – غیرت – تجارت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2346
ترش – تشت – تفت – تلف – شتر – شرف – شعر – عرش – عرف – عفت – علت – علف – فرش – فرع – فعل
جواب امیرزا مرحله 2347
سهم – سکه – فهم – مزه – کهف – مکه – سبم – سمی – کیف – میز – هیز – سمیه – همکف – هیزم – کیسه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2348
آغل – مزد – مدل – غزل – غاز – مغز – زخم – ملخ – خدا – خام – خال – اخم – داغ – دماغ – داخل – غزال – غلام – لازم – مدال – خادم – زغال
جواب بازی آمیرزا مرحله 2349
وان – پهن – پله – پشه – هلو – پول – شنل – لپه – ناله – نهال – هاون – لواش – پوشه – لانه – شنوا – پناه – پهلو – پهنا – شانه – پاشنه – پهلوان
جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2350
یاس – ساک – عسل – سعی – عکس – لاک – نعل – کال – سیل – عینک – عالی – سینک – سالن – کلاس – عکاس – ساکن – اسکی – کلیسا – عکاسی – کاسنی – یکسان
جواب امیرزا مرحله 2351
جلو – جهل – لجن – لحن – لنج – لوح – نوه – هلو – نوح – جلوه – حجله – حوله – نوحه –
جواب امیرزا مرحله 2352
جلو – جهل – لجن – لوچ – لپه – نوه – هلو – پله – پلو – پهن – پول – پوچ – جلوه – پنجه – پهلو – پونه
جواب امیرزا مرحله 2353
خنک – کلم – وزن – نوک – نمک – نخل – موز – منو – لنز – زوم – زخم – خوک – خون – ملخ – ملون – کلمن – مخزن – نزول – منزل
جواب امیرزا مرحله 2354
نهر – نصب – نرخ – بره – خاص – خبر – ناب – صبا – صبر – انبر – نخبه – ناصر – بانه – خراب – خانه – بهار – بران – بخار – انبه – صخره – خرابه
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2355
تاک – عکس – سوت – تانک – کتان – وسعت – واکس – وانت – عکاس – کوسن – سکوت – ساکن – ساکت – ساعت – توان – تنوع – سانت – سکونت – ستوان – واکسن – سنوات
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2356
جزر – جنس – رنج – رکن – زجر – سطر – سنج – طنز – نجس – کرج – کسر – کنج – نرجس
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2357
زلف – زوم – غزل – غول – فلز – مغز – موز – وزغ – لیز – میز – لیمو – زیلو – لوزی – فویل – فیلم – مغول
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2358
درد – بام – دام – داد – آباد – مربا – مدار – مداد – مادر – مردد – آمار – آرام – مرداد – درآمد – بادام – امداد – آبدار – مرداب – داماد – دامدار – بامداد
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2359
جام – شاه – شقه – قشم – قمه – مشق – یقه – آیه – میش – قایم – قیام – شاهی – قیمه – هاشم – ماشه – ماهی – همایش
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2360
پشه – خدا – خرد – دره – رخش – رشد – پدر – شاد – پخش – شهد – هدر – ارده – پرده – شاهد – شاخه – خراش – ارشد – پاره – هشدار – پرخاش – شاهرخ
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2361
آلو – اجل – اخم – اوج – جام – خال – خام – مال – ملخ – موج – وام – گاو – گلو – اخمو – الگو – جمال 16
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2362
حرف – حفر – حفظ – رنج – ظرف – ظهر – فرج – فرح – فنر – نظر – نفر – نهر – هنر – نجف – حرفه – حنجره
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2363
شال – گلو – گاو – گاز – وبا – لبو – زبل – گوش – بلا – باز – زابل – گواش – بلوز – لواش – بازو – گلاب – الگو – زالو – آشوب
جواب بازی آمیرزا زرد رنگ مرحله 2364
توپ – پتو – وقت – نقش – موش – منش – پشت – مشق – متن – قوت – شوم – شوق – شوت – مشت – پشم – مشتق – مشوق – قنوت – موقت
جواب استاد آمیرزا مرحله 2365
اشک – شرک – شنا – کیش – چرک – چین – چکش – چای – ریکا – شیار – کنار – شریک – چنار – ناشر – شکار – راکن – کاشی – چاشنی – نیشکر – شکارچی
جواب بازی آمیرزا نسخه جدید 2366
برس – برگ – دسر – رطب – سبد – سرب – سرد – سطر – سطل – طبل – طرد – لگد – گرد – گسل – دلبر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2367
تره – تپه – ذرت – ذره – شتر – شته – شرف – فرش – پشه – رشته – شهرت – تفرش – فرشته
جواب بازی آمیرزا مرحله 2368
تلف – عفت – علف – فعل – لکه – هتل – کته – کتف – علی – کله – کهف – کیف – هیکل – لیته – کلفت – کلیه – فلکه – تیله – تکلیف
جواب بازی آمیرزا مرحله 2369
رصد – حرص – صدا – کدر – حیا – اردک – حصار – صادر – صحرا – کادر – دیار – ریکا – دریا – حصیر – حیدر – صیاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2370
تلف – همت – هتل – مفت – فهم – فعل – عمو – ولع – عمل – عمه – علف – عفو – عفت – تله – وهم – فلوت – توهم – مهلت – تهوع – علوم – علوفه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2371
بزم – مست – محل – مبل – لمس – سمت – ستم – ملس – زحل – زبل – حزب – سبز – مسلح – زحمت – محبت – تبسم – سمبل
جواب بازی آمیرزا مرحله 2372
زوم – مزه – موز – مکث – نمک – نوه – نوک – وزن – وهم – کهن – کوه – مکه – موزه – وزنه – کوزه – همزن
جواب امیرزا مرحله 2373
ربط – شنا – شرط – رنج – رطب – جشن – بنر – بنا – برج – جان – رباط – نشاط – برنج – شراب – باطن – انبر – طناب – نجار – آرنج – جبران – شطرنج
جواب بازی آمیرزا مرحله 2374
ارگ – گرد – گدا – قبر – قاب – غرق – غرب – داغ – برگ – برق – باغ – غار – بقا – غبار – قادر – گارد – براق – گرداب
جواب بازی آمیرزا مرحله 2375
برس – اسب – داس – سبد – یاس – سیب – بید – آدرس – دایی – اسید – دبیر – اسیر – آسیب – سراب – دریا – سیراب – سرداب – بیدار – ردیاب – سیبری – سیرابی
جواب امیرزا مرحله 2376
حفر – روح – فرح – فنر – لحن – لوح – نور – نوح – ریل – وحی – حیف – نیرو – ویفر – فرنی – حریف – نیلوفر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2377
بره – برگ – جبر – جگر – وجب – گره – گور – جبهه – جوهر – گربه – گروه – گوجه – گوهر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2378
مات – مهد – مدت – مته – همت – عهد – چاه – عمد – دعا – دام – عمه – عادت – ماده – دهات – معاد – معده – تعهد – معتاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2379
شوم – شرع – شرم – ورم – شعر – موش – شمع – شور – پشم – عرش – عمر – منور – روشن – شعور – شروع – نرمش – منشور
جواب بازی آمیرزا مرحله 2380
ترن – تشک – تند – دشت – رشد – شتر – کشت – کند – ترشک – تشکر – تندر – درشت – دکتر – شرکت – کرنر – کندر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2381
ارگ – باغ – رطب – غار – غرب – غیب – ریگ – رباط – غبار – غریب – غایب – گاری – بطری – آبگیر
جواب امیرزا مرحله 2382
آهو – آیه – آبی – ایل – لبو – هلو – لال – اهل – لولا – لوله – هلال – بیوه – ویلا – بلال – لاله – لیلا – لوبیا – الویه – هیولا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2383
خرم – یزد – زیپ – پرز – پدر – مزد – مرد – مرز – زرد – زخم – رزم – درز – خزر – زمرد – مدیر – مریخ – خمیر – خرید – مخدر – پریز –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2384
قزل – قلم – کهن – قله – قلک – قمه – کنه – لنز – مزه – مکه – نقل – نمک – کلمه – کلمن – ملکه – منزل – لقمه – قلمه – منقل – همزن
جواب بازی آمیرزا مرحله 2385
برج – جرم – صبر – مصر – بیم – ریش – میش – شیب – جیب – جیر – مربی – بصری – شرجی – مجری
جواب بازی آمیرزا مرحله 2386
برف – فرد – عفو – عفت – عرب – رعد – دفع – رعب – درو – تور – ترد – ترب – تبر – ورد – دعوت – فرود – عبرت – عبور – دفتر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2387
بقا – وزن – بدن – قند – بنا – بوق – قاب – دنا – زود – نقاب – قناد – زنبق – زانو – بزاق – بانو – باند – زبان – بازو – نوزاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2388
آلو – دام – فال – فدا – مدل – وام – وفا – پلو – پول – دوام – لامپ – مدال – مواد – پماد – آمپول – فولاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2389
توپ – دیگ – گوی – دیو – گوش – گود – پیت – پتو – شوت – دوش – دشت – گشت – گوشت – تیوپ – پشتی – گویش – گوشی – شوید – پیشگو
جواب بازی آمیرزا مرحله 2390
ترد – دیه – ریه – تیر – کته – هدر – رخت – کدر – دره – خرد – درخت – کرخه – دختر – خرید – کتری – تیره – ترکه – کهیر – دکتر – ترکیه – دیکته
جواب بازی آمیرزا مرحله 2391
ارگ – گاو – وفا – فطر – گور – طرف – گوش – شور – شفا – شرف – شرط – طواف – فشار – گواش – شوفر – فروش – گوارش
جواب بازی آمیرزا مرحله 2392
کره – اره – دره – دکه – رصد – رقص – رها – صدا – کاه – قهر – قصه – قصد – قرص – کارد – صدقه – قاصد – قاره – صادق – اردک – قاصدک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2393
آوا – خان – خون – ران – رضا – نرخ – نور – وان – آوار – انار – خاور – روان – نوار – رضوان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2394
امت – تاج – جام – جمع – شام – شمع – عاج – ماش – مشت – جامع – شجاع – تماشا – شجاعت – اجتماع
جواب بازی آمیرزا مرحله 2395
بوق – کشو – هوش – قهر – شوق – قبر – برکه – بقره – کوره – کشور – شکوه – شوکه – شوهر – شوره – شهرک – شبکه – روکش – رشوه – بشکه – ورقه – بوشهر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2396
دفع – دفن – عدل – علف – عمد – فعل – لگد – لگن – مدل – نعل – نفع – نمد – گلف – معدل – معدن – گندم
جواب بازی آمیرزا مرحله 2397
اصل – حال – صلح – علم – عمل – عمه – حاصل – حمله – صالح – صلاح – عالم – محال – محله – حامله – مصالح
جواب بازی آمیرزا مرحله 2398
دیگ – دره – رنگ – ننگ – نهر – ریه – هند – گرد – دیگ – دین – گیره – نگین – گردن – نهنگ – نرده – رنده – گرده – گریه – گردنه – نیرنگ
جواب بازی آمیرزا مرحله 2399
تاک – ترن – ترسو – تنور – راست – راسو – ساکت – کوسن – ستون – سکوت – تانکر – کنسرو – کنسرت – واکسن – ستوان – سنتور – روستا – سکونت – اورست – کارتون – ترسناک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2400
خرس – قیر – خطا – یاس – خیس – قسط – قطر – سقا – سطر – ساق – خطر – طاق – قطار – سارق – اسیر – ساری – خیار – یراق – خیاط
جواب بازی آمیرزا مرحله 2400
خرس – قیر – خطا – یاس – خیس – قسط – قطر – سقا – سطر – ساق – خطر – طاق – قطار – سارق – اسیر – ساری – خیار – یراق – خیاط 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2401
ترش – زین – یزد – تیر – نیت – نیش – شتر – نشر – زرد – دشت – درز – تند – زشت – ترشی – درشت – رشید – زینت 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2402
باز – بوق – خوب – طاق – طبخ – قاب – قطب – قوز – وبا – خطا – بقا – بازو – بزاق – خواب – قطاب 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2403
شهد – هتل – تند – دشت – نعل – شته – شنل – هندعدل – علت – عهد لعنت – تشنه – دشنه – تعهد – شعله – هلند 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2404
اسب – وسط – فطر – سفر – سطر – سرب – وفا – رطب – برف – برس – ربط – رسوب – رابط – بساط – طواف – فارس – باور – افسر – ساطور – ارسطو 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2405
بهت – جیب – بیت – بوت – وجب – زوج – تیز – جهت – جزوه – توجه – توبه – بیوه – هیبت – بوته – جیوه – هویت – هویج – تجزیه – تجویز 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2406
آفت – اوج – تاب – تاج – جفت – فوت – وبا – وجب – وفا – بافت – جواب – فتوا – واجب – وفات – آفتاب 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2407
اسب – بال – بلا – داس – سال – سبد – فال – چال – چسب – سفال – فاسد – فساد – لباس – دلچسب 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2408
اخم – مرغ – غرب – خرم – خبر – خال – ملخ – باغ – بغل – بخار – خراب – بالغ – مغرب – غالب – غبار – غلام – لاغر – مبلغ – مخرب – مربا – اغلب – خرما 22
جواب بازی آمیرزا مرحله 2409
الک – کفر – کال – کلر – لفظ – لاک – فلک – کلم – ظلم – ظرف – رام – فرم – ظالم – مکار – کافر – کامل – کرال – اکرم – کلاف – کلام – مالک 21
حل آمیرزا مرحله 2410
تلف – طفل – طول – فوت – لطف – لوت – فیل – دیو – تولد – دولت – فلوت – فویل – لطیف – تولید 14
حل آمیرزا مرحله 2411
آلو – ورم – وام – مور – ملخ – مضر – رضا – رام – خرم – خام – خال – آمل – ولرم – خرما – خاور – اخمو – خرمالو 17
جواب امیرزا مرحله 2412
اسب – باز – باک – تاب – تاس – تاک – ساز – ساک – سبز – سبک – زکات – ساکت – کاسب – کاست – کتاب 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2413
ارگ – قطر – برق – بلا – رطب – طاق – طبل – طلا – قلب – قطب – قبر – قلاب – قطار – طلاق – قالب – براق – باطل – قطاب – گلاب 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2414
تاک – کته – آبکش – کاهش – شهرک – شهرت – شربت – شتاب – شبکه – رشته – تشکر – ترکش – بهشت – بهار – بشکه – برکه – ارتش – ترکه – برشته – هکتار – شباهت 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2415
منچ – بزم – بنا – زین – ناب – چمن – چین – چای – نیاز – زیبا – ایمن – بازی – زمین – نماز – زمان – زبان – زینب – زیان – آنزیم – میزان – میزبان 21
حل آمیرزا مرحله 2416
بره – برگ – رعب – صبر – صرع – عرب – عصب – عصر – گره – ریگ – ریه – عیب – گربه – گیره – گریه – عربی 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2417
افت- مدت – مام – مفت – عفت – مات – دعا – دام – دفاع – عماد – ماتم – مدام – تمام – معاد – معما – عادت – ممتد – معتاد
پاسخ استاد آمیرزا مرحله 2418
دنا – ترن – خان – خدا – خرد – رند – نرخ – رضا – رخت – ندرت – نادر – دختر – دارت – تضاد – اختر – درخت – اخرت
حل امیرزا مرحله 2419
دار – صاف – صدا – صدف – صفر – صفا. – صادر – صفرا – فردا – دیار – دریا – ردیف – دایی – صیاد – صرافی، – فریاد
جواب امیرزا مرحله 2420
رنج – جرم – ارنج – نمره – نجار – منها – منبر – جهنم – مربا – بهمن – برنج – انبه – جهان – جبران – هنجار – مرجان – مناره – مهاجر – مهراب – مهربان – برنامه
حل امیرزا مرحله 2421
داد- دار – درد – فرد – ریا – دید – چای – یاد – فردا – چادر – دیار – ردیف – دریا – دیدار – فریاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2422
زوم – شام – شوم – غاز – ماش – محو – مغز – موز – موش – وام – وزغ – آغوش – آموزش ۱۳
پاسخ بازی امیرزا مرحله 2423
اشک – تاک – تشک – شوک – کشت – کشو – اشوب – شتاب – وحشت – کاشت – کاوش – کتاب – کوشا – باکو
جواب بازی آمیرزا مرحله 2424
تخم – ختم – مدت – دقت – رخت – قسم – سخت – قدس – مدرس – مخدر – قسمت – قدمت – سرقت – مرقد – دختر – رستم – درست – درخت – خدمت – قدرت – مقدس – 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2425
تاج – جنت – چاپ – نیت – پیت – چین – جین – پیچ – نجات – تایپ – چیتا – ناجی – جنایت – 13
جواب بازی آمیرزا مرحله 2426
اصل – تله – دشت – شاد – شال – شته – شصت – شهد – صدا – هتل – تلاش – دهات – شاهد – شهادت 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2427
نرم – حرم – حسن – حنا – رام – سحر – مسن – نحس – عمر – معنا – محسن – عمان – سرما – مانع – حرام – عمران – رحمان 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2428
اجل – گنج – گدا – لگد – لجن – دنج – گند – دنا – جلد – جدا – جان – انگ – جنگ – جلاد – گالن – انگل – جنگل – گلدان 18
حل آمیرزا مرحله 2429
اجل – جدا – جلد – جهل – قاب – قله – جاده – جالب – جلاد – جهاد – قالب – قبله – قلاب – دجله – قباله – قلاده 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2430
ابد – ابر – ارگ – برف – دار – ضرب – فدا – فرد – فرض – فضا – گدا – گرد – فردا – گارد – گرداب 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2431
برس – گسل – نسل – نحس – لگن – بنر – سنگ – سرب – سحر – رنگ – حسن – حبس – سنبل – لنگر – نرگس – سرنگ – سنگر 17
حل آمیرزا مرحله 2432
خدا – دعا – عزا – عزت – تیز – یزد – عید – عادت – تاید – ایزد – زیاد – ایدز – عادی – عیادت 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2433
الک – ران – رکن – طلا – لاک – کال – کلر – اراک – انار – کالا – کرال – کنار – راکن – انکار – کانال 15
حل آمیرزا مرحله 2434
دنا – بام – منت – بند – ملت – مدل – تند – مات – نبات – مدال – دمبل – دامن – تنبل – تمنا – تمدن – بلند – بالن – املت – دنبال – مبتلا – ندامت 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2435
خان – خاک – خنک – سخن – کاخ – یاس – نیک – خیس – ساکن – اسکی – سینا – سینک – سینی – کاسنی – یکسان 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2436
دوک – دفن – زود – نوک – وزن – کبد – کدو – کفن – کند – کنف – کود – فندک – کبود – کندو 14
حل آمیرزا مرحله 2437
شرع – گلو – ولع – ورم – موش – مرگ – عمو – گور – عمر – عمل – علم – عرش – شوم – شمع – شرم – گوش – مشعل – شعور – ولرم – شروع – علوم 21
حل آمیرزا مرحله 2438
ایل – آبی – خال – خوب – لبو – ریل – خالی – خیال – خیار – ویلا – ریال – باور – خواب – خراب – بلور – بخار – بخیل – ایوب – بلوار – لوبیا – بخاری 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2439
آهو – کوه – کهف – کفش – فاش – هوش – شفا – شاه – شکوه – شکاف – کوفه – کافه – کاهش – کاهو – کفاش – شوکه – کاوه – شکوفه – هواکش – شکوفا 20
حل آمیرزا مرحله 2440
غول – کهن – کاه – کال – نوک – وان – لاک – نوه – نهال – هاون – هلاک – ناله – کاهو – کلاغ – کلاه – لانه – کوله – کاوه – کوهان 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2441
مرد – چرک – چرم – مرغ – کما – غار – کمد – دما – درک – داغ – مدرک – مکار – چادر – چراغ – اکرم – کارد – دماغ – اردک 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2442
توپ – پست – پتک – پتو – پوک – سوپ – سکو – سوت – سکوت – سخت – ستم – خوک – ختم – کمپ – سوکت – موکت – پوست – سوخت – 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2443
راز – غزل – شال – غرش – شعر – لرز – شغل – عزا – غاز – ارزش – لاغر – غزال – شغال – شاعر – شاغل – زغال – شعار – لغزش 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2444
ساق – عاق – علی – عرق – عسل – یاس – سیل – ایل – قیر – سارق – سریع – عالی – قاری – ریال – قالی – ساری – عایق – عراق – عاقل – لایق – سریال 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2445
باغ – برس – بغل – تاس – تبر – غسل – سرب – لغت – غرب – لباس – لاغر – غلات – غربت – غارت – غالب – راست – بستر – بالغ – غبار – ربات – رسالت 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2446
خشم – خوش – زخم – زوم – شخم – شوخ – شوم – ملخ – موز – موش – گلو – گوش – خوشگل 13
جواب بازی آمیرزا مرحله 2447
آلو – ابر – بال – ببر – بلا – بور – ربا – رضا – ضرب – لبو – وبا – بابل – باور – بلور – رباب – بلوار 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2448
قرن – ناز – لنز – لرز – قزل – نسل – نقل – سال – ساز – رزق – سقز – قرآن – سالن – سارق – نازل – ناقل – ارزن 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2449
تشک – کیش – شیخ – صوت – شصت – کشو – خوک – خوش – خشک – خشت – شخص – شوخی – وصیت – کویت – کشتی – تشخیص – شخصیت 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2450
خام – خاک – خنک – خون – خوک – نمک – نوک – وان – کاخ – اخمو – خانم – مکان – کمان – اسکان – ناکام – کاموا 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2451
باز – باغ – بام – بزم – بوم – زوم – غاز – مغز – موز – وام – وبا – وزغ – صبا – بازو – غواص 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2452
دقل – رند – طرد – قرن – قطر – قند – نقل – ریل – دین – قیر – قید – دریل – دلیر – قندیل 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2453
دره – شهر – نهر – ریش – دین – دیه – دشنه – رنده – نرده – رشید – شهید – ریشه – شیره – دینی – شیرین – شهد 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2454
داس – دعا – رعد – سپر – عدس – پدر – پسر – عید – سید – آدرس – سعدی – سریع – اسید – عدسی – رسید – سعید – ساعد – پریا – پراید – پاریس – اسپری 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2455
بنز – قند – دبه – نقاب – قناد – زنده – زنبق – زبان – بانه – دهان – دانه – بنده – بزاق – باند – دنبه – انبه – دهقان – بازده – بازنده 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2456
آغل – کتف – کال – لغو – لغت – لاک – غول – فال – تلف – الک – غلات – کلاغ – فلوت – غافل – توکل – وفات – تاول – غلاف – کلفت 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2457
یاس – داس – سرم – سید – فرم – سیم – سدیم – اسید – ردیف – سفید – اسیر – آدرس – مفرد – فردا – فاسد – سرما – افسر – مفید – مسافر – فارسی – فریاد 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2458
جهل – جگر – گره – گله – ریل – ریگ – گیج – جیر – جیغ – جلگه – گرجی – گیره – گریه – لیره – هجری 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2459
رعد – رند – شعر – شنل – عدل – عرش – لگد – لگن – نشر – نعل – گرد – شلنگ – لنگر – نگرش – گردش – گردن 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2460
نفخ – خان – خوف – سخن – فسخ – فنس – وان – وفا – یاس – سویا – فانی – یوسف – نفیس – سونا – خسوف – فانوس – سیفون – آیفون 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2461
داس – چاه – گدا – یاس – گیس – چای – دیگ – دیه – سید – ساده – سیاه – دایه – سایه – گیاه – آگهی – اسید 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2462
وان – شفا – شنا – نفت – شوم – فاش – موش – مشت – مفت – منت – توان – تومان – وانت – فومن – شنوا – وفات – توفان – مانتو 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2463
اسب – باغ – بوق – ساق – قاب – قوس – یاس – بقا – سیب – غیب – آبی – قوی – سابق – آسیب – غایب – سویا 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2464
ترم – جرم – رقص – رقم – رمق – قتل – قرص – قلم – متر – مصر – ملت – تجمل – متصل – مقصر 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2465
گره – ارگ – تره – تنگ – تپه – نهر – پهن – آهنگ – گران – پگاه – پناه – نگاه – پاره – گناه – تنها – ترانه – آهنگر – تهران – پرتگاه 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2466
سطر- سکه – قرن – قسط – قطر – قهر – نهر – هرس – کره – کنه – کهن – سرکه – قطره – نقره – نقطه ۱۵
حل آمیرزا مرحله 2467
آهو – آیه – وفا – تیر – تور – تره – فتوا – وفات – هویت – تایر – یاور – فوری – رویا – تیره – فتیر – رفاه – فواره – روایت 18
حل آمیرزا مرحله 2468
سبد – نفس – نجس – دنا – دنج – دفن – نجف – جنس – جسد – جدا – بند – داس – سجاد – سنجد – فاسد – فساد – سنجاب – اسفند – اسفنج 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2469
اصل – وصل – نصب – نخل – ناب – لبو – خون – صبا – خوب – خان – خال – خاص – خلاص – خالص – بانو – وصال – بالن – خراب – خواب – صابون – خلبان 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2470
سکه – شته – هرس – ترکش – تیشه – کیست – شریک – ترشی – تیره – سیرک – شکست – شهرک – شهرت – شرکت – سکته – سرکه – رشته – تشکر – کشتی – کیسه – ترکیه 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2471
حال – مدل – محل – کام – سام – لگد – گدا – دام – حمد – دما – حمام – محمد – مداح – مدال – مدام – حامد – محال 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2472
شور – کشو – هوش – شکر – شوک – شرک – کوه – شرع – روح – شعور – شهرک – کوره – شوره – شوهر – رکوع – شکوه – رشوه – کشور – شروع – حشره 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2473
آهو – پیچ – یوز – چای – چاپ – زیپ – پوچ – چاه – پیاز – پوزه – پاچه – ویزا – آویز – پایه – پویا – زاویه – هوازی – پیازچه 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2474
اخم – خدا – خرم – پدر – میخ – آمپر – دریا – مدیر – امید – پیام – خرید – خیار – مریخ – پماد – مخدر – مادر – خرما – خادم – خمیر – خیام – پراید 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2475 آخرین مرحله
تاس – ساز – سوت – عزا – عزت – یاس – تیز – آویز – ساعت – وسعت – ایست ویزا – سویا – سابز – زیست – وسیع 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2476
حال – حنا – حوض – رضا – روح – لحن – لوح – نوح – حاضر – حلوا – روان – نوار – واضح – رضوان ۱۴
حل آمیرزا مرحله 2477
جسد – گیج – جین – دیگ – دین – گیس – گنج – گرد – جیر – سنگ – دنج – جگر – جنگ – جنس – نجس – سنگر – گردن – سنجد – سرنگ – نرگس – ۲۰
حل آمیرزا مرحله 2478
اهن – سهم – عمه – مسن – پهن – سپاه – عمان – مانع – معنا – منها – نامه – پناه – پهنا – ماسه
حل آمیرزا مرحله 2479
فنر – نوه – گره – گور – گوی – ریگ – گروه – گونه – گوهر – نیرو – گونی – فرنی – گیوه – گیره – گریه – فرهنگ
حل آمیرزا مرحله 2480
قوز – قوچ – ناب – وان – وزن – چاق – چوب – بقا – بازو – بانو – بزاق – زانو – زبان – زنبق – نقاب – چاقو
جواب بازی آمیرزا مرحله 2481
بام – ببر – بمب – رام – رطب – مطب – ببم – مربا – مربی – امیر – بطری – طبیب – بیمار
حل آمیرزا مرحله 2482
سرم – سرو – سوپ – سپر – سکو – قسم – مور – ورق – ورم – پسر – پوک – کمپ – کور – سمور – مسکو
حل آمیرزا مرحله 2483
بلا – شال – لال – ایل – ریل – بیل – ابی – شیب – بلال – شراب – ریال – شیار – لیلا – شلیل – شرابی
حل آمیرزا مرحله 2484
ترد – ترس – درد – دست – دسر – تیر – سیر – دیدتیغ – سید – تردد – درست – غدیر – غیرت – تدریس – تردید
حل آمیرزا مرحله 2485
اهن – جان – خان – ناز – نان – جهاز – جهان – خانه – خزان – ناخن – جنازه – خزانه – زنجان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2486
شتر – پشت – قبر – بقا – رشت – شرق – تار – تاب – ترش – شتاب – شراب – شربت – براق – تراش – ارتش – رقابت – پرتاب
حل آمیرزا مرحله 2487
خشم – خوش – شخم – شمع – شوم – موش – وهم – میخ – یشم – شیخ – شوخی – میوه – خیمه – شیعه – شیوع
جواب بازی استاد آمیرزا مرحله 2488
حجت – تاج – متن – ترن – تمر – حنا – حجم – رحمت – راحت – حرمت – حرام – حراج – آرنج – حاجت – جراح – ترنج – ترحم – تاجر – نجات – حجامت – مرجان – ۲۱
پاسخ بازی امیرزا مرحله 2489
دوش – زود – گود – گوش – یزد – دیو – کوی – دیگ – یوز – گویش – گوشی – شوید – دیزی 13
پاسخ آمیرزا مرحله 2490
الک – سفت – تاک – تست – تفت – تلف – کسل – کتف – کلاس – کتلت – تافت – کلفت – سفال – ساکت – کسالت – فلاسک – اسکلت 17
حل آمیرزا مرحله 2491
جام – جرم – پیر – جیر – جیپ – ارام – امار – امپر – پیام – پریاجاری – رایج – اجرا – مجری
حل آمیرزا مرحله 2492
نجف – دفن – رعد – رنج – رند – رکن – عرف – فرع – کنف – فکر – نفع – کرج – کفر – کفن – کند – فندک – کنجد – جعفر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2493
تبر – تره – تله – هتل – کته – کلر – تیر – برکت – تیله – تیره – کتری – رتیل – کلیه – لیته – کلبه – رتبه – برکه – ترکیب – تبریک – ترکیه – کبریت 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2494
شرف – کهن – کفن – شوک – شکر – کشف – نوک – نهر – روشن – کشور – فروش – کوره – شکوه – شوهر – شوره – شهرک – کوفه – شکوفه – فروکش 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2495
توپ – پتو – نیت – تیپ – زیپ – آویز – پویا – تیوپ – زیان – ویزا – نیاز – پیاز – پونز – وانت – زانو – توان – پیتزا – زیتون – پوتین – پیانو 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2496
زنگ – سید – دبی – زین – دیگ – یزد – سیب – دین – سنگ – سند – سبز – سبد – گیس – زینب – گنبد – سبزی – زندگی 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2497
اخم – افق – خام – خدا – قدم – وفا – وقف – خفا – اخمو – خادم – دوام – مقوا – مواد – موفق – موافق 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2498
نصب – صبا – بره – بنا – بچه – صبر – چرب – چاه – چنار – چانه – انبر – بانه – ناصر – بهار – انبه – چاره – بصره 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2499
صبر – برق – تبر – دار – دقت – رقص – قرص – قصد – صدا – قبر – قصاب – قدرت – براق – صادق – صادر – قاصد – ربات – صداقت – رقابت 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2500
تار – ترس – تاس – ساق – سپر – پست – پسر – تراس – راست – سارق – سرقت – قرار – اسپرت – پرستار
جواب بازی آمیرزا مرحله 2500
تار – ترس – تاس – ساق – سپر – پست – پسر – تراس – راست – سارق – سرقت – قرار – اسپرت – پرستار 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2501
آغل – اجل – جام – غسل – لمس – یاس – ایل – سیم – میل – جیغ – جمال – سالم – سلام – غلام – مجلس – آجیل 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2502
خرم – خشم – خوش – خوف – رخش – شخم – شرم – شوخ – شور – شوم – ظرف – فرش – موش – ورم – فروش 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2503
خشک – خوک – شوق – شوک – شکل – قلک – قول – کشو – شیخ – کیش – قوی – وکیل – کیلو – شلیک 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2504
امت – متن – وام – نیت – میت – تیم – توان – وانت – مینو – مایو – متین – یتیم – تومان – مانتو – امنیت – ویتامین 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2505
اسب – تاک – سبک – سوت – کیست – اسکی – بیست – آسیب – کتاب – کویت – واکس – سکوت – ساکت – بوکس – سویا – تاکسی – اسکیت – کابوس 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2506
گور – رنگ – لگن – گلو – ریل – انگل – گونی – روان – لنگر – واگن – گران – نیرو – ریال – ویلا – وانیل – النگو – گیلان – انگور – لیوان – گوریل – نارگیل 21
حل آمیرزا مرحله 2507
جوش – شوق – ورق – پیر – قیرجیر – قوی – جیپ – شرق – شرجی – قجری – قوری – شیپور
جواب بازی آمیرزا مرحله 2508
ارگ – دار – چرب – گدا – گرد – چای – دیگ – ریگ – بید – چادر – چربی – گاری – دریا – دبیر – گرداب – بیدار
پاسخ آمیرزا مرحله 2509
باج – بال – بلا – جهل – زبل – طبل – طلا – باطل – جالب – جهاز – زابل – طلبه – زباله – لجباز
جواب استاد آمیرزا مرحله 2510
تلف – حمل – فتح – فوت – لوح – محل – محو – مفت – ملت – گلف – گلو – تحول – فلوت
جواب استادمیرزا مرحله 2511
باغ – تاب – شوت – وبا – گاو – گشت – گوش – اشوب – اغوش – شتاب – گواش – گوشت – ابگوشت
جواب امیرزا مرحله 2512
حمد – سطح – سطل – لمس – مدل – سید – سیل – سیم – دیس – محیط – حمید – حلیم – مسلط – مسلح – طلسم – مسیح – ملیح
جواب بازی امیرزا مرحله 2513
تاس – ساز – مات – مگس – گاز – گیس – تیز – میت – تماس – ماست – سیما – ایست – تمیز – سایز – زیست 15
جواب بازی امیرزا مرحله 2514
درو – دعا – عود – دوش – رعد – ورد – شعر – اردو – لودر – لواش – عادل – شعور – شروع – شاعر – دلار – ارشد – شعار – دعوا – شلوار – دلاور 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2515
بزم – بوم – زوم – آویز – هیزم – ویزا – میوه – زیبا – ماهی – بیمه – بازی – موزه – بازو – بامیه – زاویه – موازی – هوازی – آبمیوه 18
جواب بازی امیرزا مرحله 2516
درک – سپر – پدر – پسر – پلک – کسل – پیک – کپی – کلید – کرسی – سیرک – دلیر – پیکر – پلیس – پلید – کلیپس 16
جواب بازی امیرزا مرحله 2517
اصل – تله – تلف – زلف – صاف – صفت – فال – فصل – فلز – هتل – صفا – تازه – تفاله – فاصله 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2518
باغ – بهت – بچه – تاب – شته – بقچه – بهشت – تباه – شتاب – شهاب – باغچه – تشابه – شباهت 13
جواب امیرزا مرحله 2519
دعا – عید – یزد – علی – لیز – ایل – دنا – دین – لنز – عزا – نعل – نزاع – نازل – نیاز – دنیا – یلدا – زیان – ایدز – عالی – عادل – انزلی 21
جواب بازی امیرزا مرحله 2520
انگ – خان – خون – نان – ننگ – وان – گاو – گوی – ناخن – واگن – گونی – یوگا – نگین – یونان 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2521
دفن – دنج – قند – وجد – وقف – نجف – دین – دیو – یون – قیف – جین – قید – قوی – فندق 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2522
برج – جیر – جیب – هرم – جرم – تمر – مهر – تبر – بره – مرتب – هجرت – بیمه – مربی – تیره – بهتر – مجری – تجربه – تجربی – ترجمه – جریمه 20
جواب بازی امیرزا مرحله 2523
غاز – مته – مزه – مغز – همت – مهناز – تازه – تنها – زمان – منها – نامه – نماز – همزن – مغازه 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2524
بام – بوم – خام – خاک – خوب – خوک – وبا – کاخ – کما – اخمو – خواب – کاظم – باکو – مواظب 14
جواب امیرزا مرحله 2525
ارگ – برگ – درز – زرد – گدا – گرز – بزرگ – دراز – گراز – ایزد – دبیر – زیبا – بازی – رازی – گاری – دریا – گرداب – بیدار – آبگیر – بازیگر 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2526
اشک – لاک – قلک – شال – شاخ – کاخ – خلق – خوک – خشک – خاک – خال – الک – کال – خالق – شلاق – لواش – خلاق – لواشک ۱۸
پاسخ بازی آمیرزا مرحله 2527
ران – فنا – فنر – نان – نفت – نیت – تیر – انتن – تنفر – نفرت – تایر – فرنی – فتیر – افرین – نفرین
جواب امیرزا مرحله 2528
اهو – وفا – ریا – ریه – رفاه – پاره – پارو – ویار – فوری – رویا – ویفر – پریا – پایه – پویا – فواره
جواب بازی امیرزا مرحله 2529
عاج – برج – عرف – عرب – جفت – رعب – عبا – عفت – عبرت – بافت – عابر – تعجب – تاجر – عارف – ربات – عبارت – تعارف – – 17
جواب بازی امیرزا مرحله 2530
همت – اهرم – ماسه – ماست – سوره – سمور – ساوه – سرمه – رستم – راسو – توهم – ترمه – ترسو – ستاره – اورست – مهارت – سماور – روستا – همستر – سورتمه – – 20
جواب بازی امیرزا مرحله 2531
آتش – آقا – دشت – دقت – شاد – یاد – قید – اتاق – تاید – شیدا – آشتی – شادی – اشیا – اشتیاق 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2532
عبا – عقب – عمق – بقا – بیم – حیا – عیب – عقاب – مایع – قیام – عایق – عمیق – قایم 13
جواب بازی امیرزا مرحله 2533
اسب – جنس – ساک – سبک – ناب – نجس – کاج – کنج – باطن – بانک – بساط – طناب – نساج – کاسب – سنجاب 15
جواب بازی امیرزا مرحله 2534
ترش – دشت – شتر – شهد – شاهد – ارتش – دارت – درشت – دفتر – دهات – رفاه – تراش – فشار – شهرت – فردا – فرشته – آشفته – شرافت – شهادت – هشدار 20
جواب بازی امیرزا مرحله 2535
تفت – توت – فنا – فوت – نفت – وان – وفا – توان – فتوا – وانت – وفات – تافت – تفاوت – تافتون 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2536
اوج – جام – جفا – جوش – شام – شفا – شوم – فاش – ماش – موج – موش – وام – وفا 13
جواب بازی امیرزا مرحله 2537
حنا – رحم – روح – غار – محو – مرغ – وام – وان – ورم – نوح – حرام – روان – روغن – محور – نوار 15
جواب امیرزا مرحله 2538
بهت – جهت – وجب – کته – کوه – جوک – بوته – تعجب – تهوع – توبه – توجه – جعبه – کعبه – ۱۳
جواب بازی آمیرزا مرحله 2539
ملس – تخم – تلخ – مدل – خام – لخت – داس – دست – ملخ – سخت – ستم – مدال – سلام – املت – خدمت – خادم – خاتم – سالم – دخالت – سلامت – دستمال 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2540
انس – تاک – سنت – پاک – پتک – پست – اسان – تانک – تکان – ساکن – پاکت – کتان – سانت – استکان – پستانک – پاکستان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2541
دعا – عدل – علف – عهد – فال – فدا – فعل – هدف – دفاع – عادل – فاعل – فعال – ادعا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2542
اخم – مکر – عمر – عرب – کاخ – خرم – عبا – خبرخاک – – خام – رکب – خرما – عابر – بخار – مربا – مربع – مرکب – اکبر – مکعب – خراب – مبارک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2543
بره – گرم – وهم – هرم – گره – مهر – بوم – مور – گربه – گیوه – گروه – گوهر – بیمه – مربی – میوه – میگو – – گریه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2544
نجف – جان – جزر – رنج – زجر – فنا – عاج – نفع – فرز – عرف – عزا – نجار – عاجز – عارف – ارزن – ارنج – عرفان – زعفران
جواب بازی آمیرزا مرحله 2545
سهم – قسم – قمه – چاق – چاه – چمن – منچ – ساقه – سماق – قاسم – منها – نامه – چانه – چماق – ماسه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2546
آلو – کال – لبو – لاک – غول – دوغ – دوک – بغل – باغ – الک – داغ – کود – بلوغ – کلاغ – غالب – بالغ – کابل – کادو 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2547
جوک – جسد – جسم – دوک – سبد – سبک – سود – سکو – کود – موج – کبد – کمد – کدو – مسجد – کبود – بوکس – کمبود 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2548
وان – اجل – اوج – جشن – لجن – رنج – شنل – شنا – شال – نجار – لواش – روشن – نوار – روان – جوان – جارو – آرنج – جانور – شلوار 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2549
نمک – نوک – عمان – مانع – معنا – مکان – کمان – مایو – کمین – مایع – معین – معنی – عینک – معاون – کیوان – کامیون 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2550
آقا – اپل – بوق – قلب – قول – لبو – لقب – پول – آلپ – بالا – بقال – قالب – قبول – قلاب – باقلوا 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2551
اشک – جام – حجم – حکم – شکم – ماش – مشک – پاک – پشم – کاج – کما – کمپ – حاکم – پشمک 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2552
راز – صرع – عزا – عصا – عصر – ریا – ریز – زیپ – پیر – رازی – پیاز – پریز – پریا 13
جواب بازی آمیرزا مرحله 2553
وسط – سطل – طبل – طلا – طول – لوس – یاس – بلیط – سویا – ویلا – آسیب – اطلس – لباس – سوال – بلوط – باطل – طوسی – سیلاب – لوبیا – ابلیس – طالبی 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2554
تاک – عاق – قوت – تانک – تنوع – توان – توقع – تکان – قانع – قنات – قنوت – کتان – تقوا – قناعت 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2555
خون – یون – زین – دیو – دین – وزن – میخ – مزد – زوم – زخم – موز – نخود – وخیم – مخزن – دوزخ – زمین – ونیز – خمین – مدیون 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2556
جنگ – گنج – نوح – گوی – یون – جین – جیب – جوی – گیج – وحی – جنوب – گونی – نجیب
جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵۵۷
ظهر – قوی – یقه – ریه – وهم – ورق – ورم – مور – قوه – قهر – قمه – هرم – قیمه – میوه – ظهور – قوری – مقوی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2558
پوک – اشک – دوش – دوک – شاد – شوک – پاک – کدو – کشو – اشپز – پزشک – پوشک – کادو – پوشاک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2559
ارگ – همت – تره – هرم – مهم – مرگ – مته – گره – گرما – مرهم – مرام – متهم – ماهر – ماتم – تمام – ترمه – اهرم – مرمت – مهارت – گمراه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2560
مرغ – سرم – سرو – غسل – غول – لمس – لوس – سیر – سیم – ریل – ریمل – رسول – ولرم – مغول – سمور – لیمو – موسیر – سیمرغ
جواب بازی آمیرزا مرحله 2561
بوس – بوق – بوم – فوم – قسم – قفس – قوم – قوچ – وقف – چسب – چوب – سقف – موفق
جواب بازی آمیرزا مرحله 2562
الو – اجل – اوج – جام – طلا – طول – موج – یال – امل – میل – جمال – لیمو – ویلا – مایو – اجیل
جواب امیرزا مرحله 2563
اوج – جوش – زوج – عاج – عبا – عزا – وبا – وجب – اشوب – بازو – جواب – جواز – شجاع – عاجز – واجب – بازجو
جواب بازی آمیرزا مرحله 2564
عدس – عدسی – تاس – داس – یاس – دعا – عید – ساعت – ساعد – ستاد – عادت – سعدی – سعید – اسیا – تاید – اسید – استاد – سعادت – عیادت – اعتیاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2565
دنبه – دبه – دفن – دوش – شهد – نوه – هدف – هود – بنفش – بنفشه – دشنه – بوفه – هدفون
جواب بازی آمیرزا مرحله 2566
برف – کفن – کفر – کبد – ورد – نوک – کور – فکر – رکب – رکن – دوک – درک – درو – فنر – فندک – فرود – کبود – کندو – بندر – نبرد – کنف
جواب بازی آمیرزا مرحله 2567
عمر – منع – نرم – نهر – هرم – چرم – چمن – منچ – مهره – نعره – نمره – چهره
جواب بازی آمیرزا مرحله 2568
دقل – عدل – عقد – عقل – علف – فعل – قفل – قلک – کیف – قیف – قید – عید – دلقک – کلید
‌جواب بازی آمیرزا مرحله 2569 آمیرزا
آهو – اوج – لجن – جان – جهل – هلو – آرنج – لانه – روان – جوهر – – جوان – ناله – جهان – هاون – جارو – نهال – نجار – جواهر – جانور – جوانه – هنرجو 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2570
بزم – رزم – رعب – زره – زهر – عرب – مهر – مزه – برنز – نعره – منبع – مربع – همزن – نمره – بهمن – منبر – هرمز – مزرعه – برنزه 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2571
جسد – درس – سرد – سفر – پسر – فرج – فرد – فکر – پدر – سپر – پفک – کدر – کرج – کفر – کرفس 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2572
بنر – نبض – ناب – بنا – رضا – رطب – ضرب – وطن – ضبط – نوار – طناب – انبر – باور – بانو – باطن – روان – ضربان – رضوان – روبان 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2573
سفت – سوت – فتح – فوت – فوم – محو – مست – مفت – سیم – تیم – وحی – حیف – یوسف – مسیح 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2574
دوک – زوم – مزه – موز – هود – وهم – پوک – – کمپ – کود – کوه – مکه – موزه – پوزه – کوزه – دگمه 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2575
لبو – بوق – قطب – دقل – طاق – طبل – طلا – قلب – طول – قلاب – قطاب – طلاق – قالب – بلوط – قبول – باطل – – داوطلب – 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2576
شال – شمع – شنا – شنل – علم – ماش – مام – نعل – شمال – عالم – عمان – مانع – مشعل – معلم – معما…15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2577
کیپ – اشک – مشک – پاک – کیش – پشم – کمپ – کپی – زیپ – پیک – یشم – کاشی – پیام – پیاز – پشمک – پزشک – زکام – مشکی – آشپز –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2578
طاق – طلا – قطر – چاق – چال – ایل – چای – قیر – – طلاق – قارچ – قطار – ریال – قالی – لایق – قاری – 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2579
جسم – ستم – قتل – قسم – قلم – لمس – ملس – مگس – گسل – تجسم – تجمل – قسمت – مجلس – مستقل
جواب بازی آمیرزا مرحله 2580
برج – تبر – ترب – رعب – رعد – تیر – جیب – جیر – عیب – تعجب – عبرت – دبیر – رعیت – عجیب – عربی – تجربی 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2581
لپه – کیپ – پیچ – ریه – کپی – پرچ – پیک – کلر – چکه – چرک – پلک – پله – کچل – هیکل – پیله – کلیه – پیچک – پیکر 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2582
گوشت – گوجه – هجوم – توهم – توجه – گوش – وهم – همت – موش – موج – مشت – شوم – شوت – شته – جوش – جهت 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2583
دار – دما – کمد – اردک – اکرم – مادر – مدرک – کارد – کریم – ریکا – امید – مدیر – دریا – ضمیر – مریض
جواب بازی آمیرزا مرحله 2584
آلو – آیه – لوح – آمل – میله – میوه – مایو – ماهی – حلیم – ویلا – محله – محال – حوله – حمله – حلوا – لیمو – ملیح – الویه – هیولا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2585
الک – کیک – لاک – لبو – کال – کبک – کلک – بیل – کوک – ایل – ویلا – کیلو – وکیل – کابل – بلوک – کوکب – لوبیا – کولاک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2586
اشک – گنج – گدا – کنج – کاج – شنا – شاد – جنگ – جشن – جدا – دنج – دنا – دکان – دانش – کنجد – گشاد – اندک – گنجشک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2587
افق – وقف – وان – نقل – نفس – نسل – سقف – قول – قفس – انس – قفل – فنس – نفاق – سوال – سفال – سالن – فانوس
جواب بازی آمیرزا مرحله 2588
دار – نهر – نشر – نان – شهد – دنا – شنا – ارشد – نهاد – نرده – ناشر – شاهد – رنده – دهان – دشنه – دانه – دانش – شانه – هشدار – راننده
جواب بازی آمیرزا مرحله 2589
سوپ – سپر – سکو – غسل – غول – پسر – پلک – پول – کسر – کسل – کلر – کور – پولک – کولر – کپسول

جواب بازی آمیرزا مرحله 2590 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 2590
ترن – تنگ – لنگ – تیر – نیت – انگل – تینر – گاری – تایر – رتیل – لیتر – ریال – گران – لنگر – گالن – گیتار – گیلان – گالری – نارگیل – گرانیت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2591
دام – دعا – دما – عمد – عید – معاد – پماد – پیام – امید – مایع – دایی – پیدا – دمپایی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2592
الک – لاک – قلک – قلب – قزل – کال – زبل – قاب – خلق – خاک – خال – بقا – خلاق – قالب – قلاب – خالق – بزاق – کابل – زابل
جواب بازی آمیرزا مرحله 2593
بام – باک – بوم – حوا – حکم – ذوب – محو – محک – وام – وبا – کذب – کما – حاکم – مذاب – باکو
جواب بازی آمیرزا مرحله 2594
ارس – رقص – ساق – قرص – قرن – نقص – یاس – قیر – سارق – قرآن – ناصر – ناقص – ساری – سینا – قناری – نیاسر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2595
جشن – جوش – وان – نیش – جهان – شانه – نجوا – هاون – آینه – جیوه – هویج – جوانه – شاهین – آویشن – هیجان – یونجه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2596
بلا – دعا – رعب – رعد – عبا – عدل – عرب – چرب – دلار – دلبر – عابر – عادل – لعاب – چادر – دالبر – دلربا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2597
داس – ساق – شاد – شنا – قدس – قند – نقش – دنا – آسان – آشنا – انشا – دانا – دانش – شانس – قناد – نقاش
جواب بازی آمیرزا مرحله 2598
درز – کدر – سگک – گرز – زنگ – سنگ – زرد – رکن – رنگ – درک – زرنگ – سرنگ – سنگک – نرگس – کندر – کنگر – گردن – زردک – سنگر – کرگدن
جواب بازی آمیرزا مرحله 2599
کیف – بال – کلاف – گلف – آبی – لاک – کال – کابل – گلاب – گلابی – فلک – الک – ایل – ایفل – کافی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2600
تنگ – دیگ – دیس – دین – نیت – گیس – سید – گند – گود – سوگ – سوت – سنگ – سنت – دست – سنتی – تنیس – ستون – دوست – گونی – گیسو – سوگند – دیو
جواب کامل بازی آمیرزا از مرحله ۲۶۰۱ تا ۲۸۰۰
جواب بازی آمیرزا مرحله 2600
تنگ – دیگ – دیس – دین – نیت – گیس – سید – گند – گود – سوگ – سوت – سنگ – سنت – دست – سنتی – تنیس – ستون – دوست – گونی – گیسو – سوگند
جواب بازی آمیرزا مرحله 2601
جسد – جسم – جنس – جنگ – هند – دنج – نجس – سمج – مگس – گنج – سنگ – سهم – سنجد – سهند – سجده – جهنم – مسجد – گندم – مهندس
جواب بازی آمیرزا مرحله 2602
تار – ترن – مرغ – تمر – تند – مدت – داغ – متر – منت – ران – رند – غار – مادر – دماغ – دامن – دارت – تمدن – غارت – نادر – درمان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2603
اوج – ولع – وفا – وان – نفع – نعل – فنا – فلج – فعل – نجف – فال – علف – عفو – عاج – جعل – جان – علاج – عجول – جوان – فاعل – جلفا
پاسخ امیرزا مرحله 2604
جهت – جنت – زوج – نوه – نیت – تیز – زین – جین – توجه – هویج – هویت – جیوه – نیزه – وزنه – جزوه – نتیجه – تجزیه – تجویز – توهین – زیتون – یونجه 21
جواب بازی امیرزا مرحله 2605
بند – نبش – نیش – دین – یزد – زین – بید – شیب – دبی – بنز – بینش – بینی – دیزی – دینی – زینب – 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2606
تشک – کفش – کشو – کته – کتف – وقف – وقت – قوت – فوت – شوک – شوق – شوت – شفق – شکوه – توقف – کوفه – شکوفه – کوفته – 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2607
طاق – طلا – قلم – نطق – نقل – یال – طلاق – مطلق – منطق – منقل – ناقل – قالی – لایق – قیام – قایم – قلیان 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2608
خال – حیا – سیل – یاس – خیس – کسل – کال – سیخ – ساک – لاک – خاک – کاخ – سلاخ – ساحل – اسکی – خیال – خالی – کلاس – کلیسا – 19
جواب امیرزا مرحله 2609
جبر – رنج – زبل – زجر – لجن – لنز – زین – جیب – برنج – برنز – زینب – نجیب – لیزر – زنجیر – زنبیل – برزیل – لبریز – زنجبیل – 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2610
پیک – یدک – کپی – پیر – ریا – کیپ – پدر – پاک – کدر – کادر – پیدا – ریکا – دریا – پریا – پارک – پیکر – اردک – پراید – 18
جواب امیرزا مرحله 2611
اشک – نوک – نقش – لاک – قول – شکل – قلک – شنل – شنا – شال – الک – شوق – کال – شلاق – لواش – نقاش – واکنش – لواشک – 18
جواب امیرزا مرحله 2612
وجد – کند – کنج – کدو – کاج – دنا – دوک – جوک – داغ – جغد – جدا – دوغ – دکان – نجوا – جوان – کادو – جواد – کنجد – کندو – جادو – وجدان 21
جواب امیرزا مرحله 2613
بخت – فسخ – سفت – سرب – سخت – پخت – رخت – مست – ختم – خرس – ترب – تخم – تبر – برس – خبر – مفت – رستم – تبسم – بستر – مخرب – مرتب – تمسخر 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2614
زره – هرم – لرز – مزه – ارزن – هرمز – نهال – نمره – نماز – نامه – ناله – منها – منزل – لانه – لازم – زمان – هزار – همزن – نرمال – مناره – راهزن 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2615
جغد – جوش – درو – دوش – دوغ – رشد – روش – شور – غرش – وجد – ورد – دروغ – شرور – غرور 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2616امیرزا
منو – شاه – شنا – وام – شوم – ماش – هوش – نان – وهم – نوه – هاون – هاشم – نشان – نامه – ماشه – شنوا – نهان – شانه – نمونه – 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2617
لخت – اجل – فرج – تاج فال – تلخ – تلف – جفت – فلج – خال – خرج – خفت – خلاف – خارج – تاجر – اختر – آخرت – خجالت 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2618
ملت – تاس – محل – مام – لمس – ماست – سلام – مسلح – سالم – حمام – حالت – تمام – تماس – ساحل – املت – سلامت – تمساح – مساحت 18
حل امیرزا مرحله 2619
لبو – دبه – هود – دوک – دکل – زبل – هلو – لکه – کلبه – کبود – بزدل – کوزه – بلوک – بلوز – لوزه – کوله – دوبله 17
جواب امیرزا مرحله 2620
اخم – انگ – خام – خان – خون – وام – وان – وطن – گاو – خطا – اخمو – خانم – واگن – گمان 14
جواب امیرزا مرحله 2621
کیپ – کیش – نوه – نوک – پشه – نیک – پهن – پیک – پوک – کشو – کهن – کوپه – پوشک – پوشه – پنکه – شکوه – کینه – شوکه 18
جواب امیرزا مرحله 2622
آغل – دیو – غول – غزل – غاز – وزغ – دوغ – داغ – غزال – زالو – زیاد – ویلا – زیلو – لوزی – ویزا – یلدا – ایزد – زغال – ایدز 19
جواب امیرزا مرحله 2623
اسب – برس – یاس – سیب – سیر – بهار – هراس – آسیب – سیاه – اسیر – سایه – ریسه – سهراب – سیاره – سیراب – سیرابی 16
حل امیرزا مرحله 2624
تور – جیر – تیم – تیر – موم – موج – مور – متر – مجرم – مجری – مترو – ریتم – مریم – تورم – مترجم – ترمیم – مرمت
جواب امیرزا مرحله 2625
فطر – طفل – طول – فلج – فلک – فکر – لطف – کرج – کفر – کلر – کور – جوک – کولر 13
جواب امیرزا مرحله 2626
خشم – زخم – زوم – شخم – شوخ – شوم – مزه – موز – موش – هوش – وهم – خوشه – موزه – خوشمزه 14
حل آمیرزا مرحله 2627
سنگ – سود – سوگ – ننگ – گند – گود – گیس – دیو – دیگ – دیس – گینس – نگین – یونس – گیسو – گونی – سوگند – سنگین 17
حل آمیرزا مرحله 2628
گوی – شیب – گاز – گاو – گوش – آبی – گویش – ویزا – زیبا – آشوب – گوشی – بازی – گواش – بازو – آویز – یوگا – بازیگوش 17
جواب امیرزا مرحله 2629
رعب – بنر – ترب – رکب – بکر – تنبک – تنور – تنوع – برکت – رکوع – عبرت – عبور – کربن – تبرک – بتون – کبوتر – عنکبوت 17
جواب امیرزا مرحله 2630
رود – کفر – کتف – فکر – فوت – کود – کور – دوک – دوغ – تور – دکور – فرود – فروغ – دفتر – دروغ – کفتر – دکتر – تفکر 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2631
آهو – کهن – کته – تور – نهر – کوره – کاهو – هاون – نکته – روان – تنور – تنها – نوار – تهران – کارتن – ترانه – کوتاه – تانکر – کارون – کارتون 20
جواب امیرزا مرحله 2632
رنج – برج – ناب – جان – نهر – نمره – نجار – منبر – مربا – ماهر – آرنج – جهان – بهمن – بهار – برنج – اهرم – انبه – جهنم – مرجان – هنجار – مهربان 21
جواب امیرزا مرحله 2633
رام – موش – شوم – شمع – ماش – مایع – شعر – شعور – شعار – شورا – شروع – شیوع – شاعر – واشر – شیار – مایو – شایع – شرعی – مشاور – عشایر 19
جواب امیرزا مرحله 2634
قوی – تاک – قوت – ورق – وقت – قیر – تیر – کویت – کروی – کتری – ریکا – تقوا – کویر – ترقی – کارت – وقار – قوری – رویا – اورکت – تاریک – یاقوت 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2635
دعا – عدل – عزا – یال – لیز – یزد – عید – علی – عادل – یلدا – ایزد – زیاد – ایدز – عالی – عادی – عزیز 16
جواب بازی امیرزا مرحله 2636 به بعد
هلو – دره – درو – گلو – دهل – گله – رود – گره – لگد – گود – هود – ورد – گروه – گرده – خردل – لودر – روده – دوره – گردو – گوهر – دلخور 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2637
اصل – دین – دنا – صدا – ریل – رند – رصد – صندل – نادر – صیاد – دلار – دریا – دنیا – دریل – دلیر – یلدا – صادر – دینار – صندلی 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2638
الک – کال – محک – کلم – حکم – لغت – تاک – حالت – حکمت – غلام – غلتک – مالک – متکا – محال – املت – کامل – کلاغ – کلام – حاکم – کمال – تکامل 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2639
تلخ – تلف – تله – سخت – سفت – سهل – فال – فسخ – لخت – هتل – خاله – خسته – خلاف – سفال – سفته – تفاله 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2640
رصد – داغ – صاف – صدا – صدف – صفر – غار – صفا – یاد – دیر – اصغر – صیاد – دریغ – دریا – فارغ – فردا – غدیر – صفرا – صادر – ردیف – فریاد 21
جواب بازی آمیرزا مرحله 2641
چرم – ماه – چای – هرم – ریل – یال – ریمل – ماهی – ریال – اهرم – چاله – چاره – ماهر – ماله – لیره – مچاله – ملایر 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2642
ارس – تاج – مات – عاج – سمج – جسم – سرما – سرعت – ساعت – رستم – راست – تماس – تراس – تجسم – تاجر – ماست – مرجع – جسارت – عمارت 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2643
آلجواب بازی آمیرزا مرحله دل – پند – پیدا – پلید – مدنی – یلدا – امید – پیام – پماد – پدال – نماد – مدال – لامپ – دامن – پیمان – دینام – دیپلم – میلاد – میدان – آلپ – مدل 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2644
باغ – بغض – داغ – غاز – غضب – غیب – یزد – آبی – بید – بازی – غایب – زیبا – ایزد – زیاد – ایدز 15
جواب بازی آمیرزا مرحله 2645
آلو – تیر – صوت – تور – وصل – اصل – تاول – صورت – وصلت – ویلا – رتیل – وصیت – تصور – صلوات – ولایت – صورتی – تصویر – روایت 18
جواب بازی آمیرزا مرحله 2646
آینه – شنا – پشه – پهن – ریه – شانه – ناشر – پاره – شیره – پناه – پایه – ریشه – پنیر – پریا – شاهین – پاشنه – پیراهن – پریشان –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2647
تاس – تند – داس – دست – سینه – نسیه – هستی – اسید – سایه – سهند – تنیس – ساده – دهات – دانه – تنها – سیاه – ناهید – آینده – آستین – هدایت – هندسی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2648
گیس – ریگ – تیر – خیس – سرخ – سخت – سیخ – خرس – ارگ – رخت – راست – خیار – گاری – آخرت – خسارت – تاریخ – گیتار – استخر – سیگار – 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2649
گرز – ارگ – باج – زوج – زجر – برج – برگ – زبر – جگر – جبر – واجب – جارو – گراز – بزرگ – باور – بازو – ابرو – جواب – ارزو – جوراب 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2650
آهو – اوج – خرج – خطر – خطا – جارو – جوهر – خارج – خاور – خروج – رواج – جواهر – خاطره – خواهر 14
جواب بازی آمیرزا مرحله 2651
رسم – رند – سرد – سطر – طرد – کمد – مسن – کند – مکر – نمد – نمک – کدر – کمند – مسکن – مدرک – کندر – سمندر 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2652
تند – همت – مته – جنت – جنم – دنج – دنا – تمدن – نجات – دهات – دانه – جهنم – جهان – جهاد – جامد – جاده – تنها – مجتهد – دامنه – همدان 20
جواب بازی آمیرزا مرحله 2653
یقه – شرق – شهد – قیر – قهر – یراق – شیره – ریشه – شهید – دایه – ارشد – رشید – شیار – قاره – شاهد – شادی – هشدار – دایره – داریه 19
جواب بازی آمیرزا مرحله 2654
ابر – باغ – بام – غار – غرب – مرغ – غیب – بیم – غریب – مربی – مغرب – غایب – مربا – غبار – امیر – بیمار – مرغابی 17
جواب بازی آمیرزا مرحله 2655
لگن – جیب – ریگ – ریل – بنر – گنج – گیج – جیر – لجن – رنگ – رنج – جگر – جنگ – جنگل – لنگر – برنج – نجیب – 17
جواب بازی امیرزا مرحله 2656
خشن – خشک – خنک – رکن – شرک – نرخ – نشر – نیش – شیخ – نیک – کیش – شریک – شیرین – نیشکر 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2657
تلخ – عود – خال – عدل – دعا – ولع – تاول – وداع – عادت – دولت – دوخت – خلوت – تولد – دعوت – دعوا – دخالت – عدالت – تعادل – ولادت 19
جواب بازی امیرزا مرحله 2658
اسب – عرب – عبا – عار – ضرب – عرض – سبز – سرب – زبر – رعب – رضا – ساز – عزا – عابر – عباس – بارز – سرباز – بازرس 18
جواب بازی امیرزا مرحله 2659
بها – اسب – حبس – شاه – یاس – سیب – آبی – شیب – حیا – حساب – شهاب – آسیب – سیاه – سایه – شبیه – 15
جواب بازی امیرزا مرحله 2660
دمل – عدس – عدل – عسل – عمد – عمل – لمس – لگد – مدل – ملس – مگس – گسل – معدل 13
جواب بازی امیرزا مرحله 2661
سهم – فهم – ملس – مگس – گسل – گلف – گله – گیس – سیم – فیل – فسیل – میله – فیله – فیلم – گلیم – 15
جواب بازی امیرزا مرحله 2662
آقا – بال – بزم – زبل – قاب – قلب – قلم – مبل – بالا – بزاق – زابل – قالب – قلاب – لازم – اقبال 15
جواب بازی امیرزا مرحله 2663
سهل – فنر – لوس – نسل – نفس – نهر – نوه – هرس – هلو – هوس – فنس – رسول – سرفه – سفره – سوره – سوله – 16
جواب بازی امیرزا مرحله 2664
خرج – زره – زجر – خوب – خزر – زهر – ورز – جزر – جبر – بره – جزوه – خروج – روزه – جوهر – برزخ – خربزه – بهروز – 17
جواب بازی امیرزا مرحله 2665
جدا – جفا – دار – فرج – فکر – کاج – جیر – کرج – کفر – کیف – اردک – رایج – دریا – کافر – ردیف – کادر – فردا – ریکا – فریاد – 19
جواب بازی امیرزا مرحله 2666
ترن – تنگ – رنگ – صرع – عصر – علت – لگن – نعل – صنعت – عنصر – لعنت – لنگر – صنعتگر – 13
جواب بازی امیرزا مرحله 2667
گور – ارگ – برج – برگ – گرد – گدا – درو – جبر – گود – جگر – گردو – داور – جواب – جارو – جادو – باور – اردو – گرداب – جوراب – جادوگر 20
جواب بازی امیرزا مرحله 2668
تاج – جفت – دام – صاف – صدا – صدف – صفت – مات – مدت – مفت – صفا – جامد – صدام – تصادف
جواب بازی امیرزا مرحله 2669
آذر – اذن – ذکر – رکن – پاک – پکن – پیک – کیپ – پارک – کنار – پنیر – ریکا – پریا – پیکر – پیکان –
جواب بازی امیرزا مرحله 2670
برق – بوق – قاب – قبر – وبا – ورق – بقا – قیر – قوی – ابرو – باور – براق – قاری – رقیق – قایق – قوری
جواب بازی امیرزا مرحله 2671
تاس – توپ – سخت – سوت – سوپ – پتو – پست – ساخت – سوخت – پاسخ – پوست – سخاوت – استوا – پاستا – اختاپوس 15
جواب بازی امیرزا مرحله 2672
تاب – تفت – توت – فوت – وبا – وفا – بیت – بافت – فتوا – وفات – بیتا – تافت – تابوت – تفاوت 14
جواب بازی امیرزا مرحله 2673
جرم – رنج – قدم – قرن – قند – نقد – دین – قیر – جیر – مجرد – مرقد – مدیر – قمری – قدیم – مجری – مجید – 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2674
اشک – تاک – تشک – حوا – شفا – شوت – فتح – کتف – کشف – کشو – شکاف – فتوا – وحشت – وفات – کاشت – کفاش 16
جواب بازی آمیرزا مرحله 2675
امت – مته – ماه – مهد – داغ – دبه – تاب – بهت – بام – باغ – همت – تباه – دماغ – دهات – ماده – تابه – مهتاب 17
جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶۷۶
تلخ – تلف – خشت – خفت – خوش – خوف – زشت – زلف – شوت – شوخ – فلز – لخت – ولت – خلوت – فلوت
جواب امیرزا مرحله 2677
برق – دقل – رصد – رقص – صبر – قبر – قرص – قصد – قلب – لقب – شرق – دلبر – شبدر
جواب امیرزا مرحله 2678
آهک – غار – چاه – چاک – چرک – چکه – کاه – کره – آچار – اراک – چاره – چراغ – اکراه
جواب امیرزا مرحله 2679
آهو – اوج – بوم – جمع – عاج – عبا – ماه – موج – وهم – جعبه – جمعه – جواب – هجوم – واجب – جامعه
جواب امیرزا مرحله 2680
گود – گاو – اول – خال – خان – خدا – خون – گلو – نخل – دنا – وال – گالن – داخل – انگل – الگو – واگن – نخود – گودال – النگو – گلدان – الوند –
جواب امیرزا مرحله 2681
اوج – جدا – جوش – دوش – شاد – شوق – قاب – قبا – وجد – بقا – آشوب – جادو – جواب – جواد – واجب
جواب امیرزا مرحله 2682
بدن – بنا – خان – خدا – دفن – فنا – ناب – نفخ – دنا – خفا – آباد – آبان – دانا – ناخدا
جواب امیرزا مرحله 2683
آلو – لبو – سوت – سبز – زبل – لوس – وال – بلا – باز – اسب – بوس – تاول – بلوز – زالو – بازو – سوال – لباس – زابل – تابلو
جواب امیرزا مرحله 2684
زوج – قوز – قوه – گوی – یوز – گیج – یقه – قوی – جزوه – گوجه – گیوه – هویج – جیوه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2685
آفت – تیر – تیپ – پدر – فرد – ترد – تار – دارت – فردا – پیدا – تایر – ردیف – دریا – پریا – فتیر – دفتر – پراید – فریاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2686
ترن – تلخ – تند – خرد – رخت – رند – لخت – لغت – نخل – نرخ – خردل – دختر – درخت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2687
علف – تلف – ذات – ذلت – عفت – فال – فعل – لذت – مات – مال – مفت – املت – عالم – فاعل – فعال – علامت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2688
اتش – تیغ – تار – شتر – شصت – غار – تیر – ترشی – تایر – شیار – شاتر – آشتی – غارت – اصغر – ارتش – غیرت – تراش
جواب بازی آمیرزا مرحله 2689
لچک – کله – فکر – هلو – کوچ – چکه – کفر – کلر – کچل – کهف – کوچه – کوله – کولر – فرچه – چروک – فلکه – کوره – کوفه – کلوچه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2690
باج – بام – جام – حجم – حکم – محو – محک – موج – وبا – کاج – جوک – جواب – حاکم – حجاب – باکو – کوبا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2691
آقا – خال – خدا – خلق – داس – دقل – ساق – سال – قدس – خالق – خلاق – داخل – اخلاق – سالاد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2692
برگ – برج – جبر – جزر – جگر – روز – زبر – زجر – زوج – زور – ضرب – ورز – گرز – گور – بزرگ
جواب بازی آمیرزا مرحله 2693
کود – حمد – حکم – دام – کدو – دوک – محو – محک – کمد – کادو – واحد – مداح – دوام – مواد – حاکم – مداوا – کاموا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2694
برق – بند – بکر – درک – رند – رکن – قبر – قرن – قند – کبد – کدر – رکب – بندر – نبرد – کربن – کندر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2695
آغل – گسل – نسل – لگن – لغت – غسل – سنت – سنگ – تنگ – تاس – انس – ساتن – غلات – انگل – گالن – سالن – سانت – گلستان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2696
فال – نظر – ناب – لفظ – فنر – فنا – نفر – بنر – ران – بنا – بلا – برف – بال – ظرف – بالن – ناظر – انبر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2697
ملس – سال – لمس – مگس – چال – گام – گسل – آمل – امگا – سالم – سلام – املا – اسلام – الماس – امسال – ماسال
جواب بازی آمیرزا مرحله 2698
ارگ – گرگ – ترن – تره – گره – تنگ – رنگ – نهر – آهنگ – گناه – گران – تگرگ – تنها – نگاه – تهران – ترانه – آهنگر – گرگان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2699
درس – دیو – سیر – ورد – سید – سفر – سود – سرو – رود – دوغ – درو – فرود – دروغ – سفید – سفیر – سرود – غدیر – فردوسی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2700
جان – جفا – جنس – نجس – نفس – وفا – یاس – نجف – فنس – نساج – جوان – سویا – نجوا – نفیس – یوسف – سیفون – آیفون – اسفنج – فانوس – یاسوج
جواب بازی آمیرزا مرحله 2701
ساز – غاز – مغز – یاس – سیم – زیپ – سمی – میز – سیما – پیاز – پیام – سایز – پیغام
جواب بازی آمیرزا مرحله 2702
دقل – کیش – میش – کلم – مشک – مدل – قلک – مشق – قشم – قدم – شکم – شکل – قلم – شلیک – مشکل – کلید – دلقک – مشکی – قدیم
جواب بازی آمیرزا مرحله 2703
شمع – شکل – شکم – ضلع – علم – عمل – محض – محل – محک – مشک – ملک – کلم – شمعک – مشعل – مشکل
جواب بازی آمیرزا مرحله 2704
قند – خوف – دفن – دقت – فوت – قوت – نفت – نفخ – وقف – توقف – خندق – دوخت – فندق – قنوت – نخود – تند
جواب بازی آمیرزا مرحله 2705
مکه – اخم – کره – کاخ – خاک – خرم – پاک – کمپ – مهر – پارک – پاره – ماهر – خمره – خرما – خامه – اهرم – مکار – خمپاره – آمپر
جواب بازی آمیرزا مرحله 2706
مکه – تره – تور – کور – وهم – صوت – ورم – کوه – مصر – همت – کوره – مترو – صورت – توهم – تورم – تصور موکت – ترمه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2707
هرم – درز – زرد – زره – مزه – مزد – دامن – نمره – نماز – نرده – منها – زمرد – همزن – زمان – رنده – دراز – دانه – زنده – دامنه – همدان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2708
گدا – داس – داغ – سال – غسل – گسل – یاس – سیل – ایل – دیگ – دیس – یلدا – اسید – گیلاس
جواب بازی آمیرزا مرحله 2709
تره – ریه – کپی – کیپ – پیت – تیر – پیک – کته – پتک – رخت – تپه – ترکه – کتری – تکیه – تیره – کهیر – پیکر – کرخه – ترکیه
جواب بازی آمیرزا مرحله 2710
ارگ – قیر – گیر – گیس – گرز – گاز – یاس – ساق – رزق – راز – سقا – گراز – سایز – سارق – رازی – اسیر – گاری – زاگرس – سیگار
جواب بازی آمیرزا مرحله 2711
اوج – تاج – جفا – جفت – حجت – حوا – فتح – فوت – وفا – گاو – گفت – حاجت – فاتح – فتوا – وفات
جواب بازی آمیرزا مرحله 2712
ستم – سهم – مته – مست – مگس – همت – گیس – سیم – میت – تیم – تهی – تسمه – هسته – سمیه – هستی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2713
خار – خاک – خنک – رکن – نرخ – کاخ – نیک – نخاغ – کنار – خیار – ریکا – عینک – عریان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2714
بهت – شقه – شته – شهد – دشت – دبه – دقت – تاب – تباه – تابه – دهات – شاهد – شتاب – بهشت – شهاب – شهادت – تشابه – شباهت – بهداشت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2715
تبر – تشک – تیر – شیب – کشت – شریک – ترشی – کبیر – کتری – کتبی – کشتی – شربت – حرکت – تشکر – ترشک – ترشح – تحرک – شرکت – ترکیب – تبریک – کبریت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2716
جدا – دار – دعا – رعد – شاد – شرط – شعر – عاج – عرش – عطر – عطش – ارشد – شاعر – شاطر – شجاع – شعار
جواب بازی آمیرزا مرحله 2717
اخم – اپل – بام – بنا – خال – خام – خان – مبل – ملخ – ناب – نخل – آمل – بالن – خانم – لامپ – خلبان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2718
آغل – کلم – کفن – کال – کنف – لاک – نمک – فال – الک – فلک – آمل – مالک – مکان – غلام – کامل – غافل – کلاغ – کلام – کلمن – کمان
جواب بازی آمیرزا مرحله 2719
بلع – الک – رعب – عبا – لاک – کال – کلر – رکب – اکبر – رکاب – عابر – لعاب – کابل – کرال – کربلا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2720
تیر – سرو – سوت – ریه – وسیع – هویت – سریع – ریسه – تیره – ترسو – وسعت – عروس – سوره – سرعت – تهوع – توسعه – تسویه – روسیه – سوریه – عروسی
جواب امیرزا مرحله 2721
نهر – پهن – پیر – آبی – انبر – انبه – بهار – پاره – پناه – پنبه – پنیر – آینه – پایه – پیراهن
جواب امیرزا مرحله 2722
آلو – ملخ – محو – لوح – شوم – موش – شاخ – شخم – خشم – اخم – خوش – شمال – لواش – حلوا – اخمو – خاموش – خوشحال
جواب امیرزا مرحله 2723
اجل – جان – جهل – لجن – لنز – نان – جهاز – جهان – لانه – ناله – نهال – نهان – جنازه – زنجان
جواب امیرزا مرحله 2724
آلو – وان – تاس – نسل – لوس – لذت – ذات – ذلت – سوت – سنت – سوال – سانت – وانت – سالن – ساتن – تونل – توان – تاول – اونس – ستون – ستوان
جواب امیرزا مرحله 2725
مات – مشق – مشت – مدت – قدم – شتر – شرق – دشت – ترش – دقت – قدرت – تراش – مادر – درشت – مرشد – مرقد – دارت – مشرق – ارتش – مشتاق
جواب امیرزا مرحله 2726
لکه – جهل – رنج – ظهر – لجن – نظر – نهر – هنر – کرج – کره – کلر – کله – کنج – کنه – کهن
جواب امیرزا مرحله 2727
برق – تبر – ترش – رشت – قبر – شرق – ارتش – براق – ترشح – راحت – شتاب – شراب – شربت – تراش – رقابت
جواب امیرزا مرحله 2728
مضر – جدا – جرم – دام – رضا – مرد – جیر – مجری – ماضی – ضمیر – دریا – جامد – امید – مجید – مدار – مجرد – مدیر – مریض
جواب امیرزا مرحله 2729
تاک – تبر – تیر – برکت – کتری – زیرک – بازی – کتاب – زکات – کبریت – باتری – ترکیب – باریک – تبریک – زیارت – تاریک – تبریز – باکتری
جواب امیرزا مرحله 2730
آیه – آهو – هوش – شنا – جوش – نوه – جشن – شانه – جوان – شنوا – هویج – هاون – جهان – آینه – جیوه – شاهین – آویشن – هیجان – جوانه – یونجه
جواب امیرزا مرحله 2731
تار – ترن – تره – حنا – ران – رضا – نهر – هنر – تنها – حاضر – حضرت – راحت – ترانه – تهران
جواب امیرزا مرحله 2732
برس – جسم – سرب – جیر – سمج – سهم – مهر – جیم – سیب – سیم – ریه – بسیج – بیمه – مجری – همسر – سرمه – مربی – جریمه
جواب امیرزا مرحله 2733
آهو – ارگ – رفو – هوا – وفا – گاو – گره – گور – رفاه – گروه – گوهر – فواره – گهواره
جواب بازی آمیرزا مرحله 2734
ارج – تاج – تاس – عاج – عرق – قعر – تاجر – راست – سارق – ساعت – سرعت – سرقت – عراق – جسارت
جواب امیرزا مرحله 2735
بال – بخت – بلا – تاب – تلخ – خال – لخت – یال – ایل – بیت – چای – تخیل – بیات – بلیت – خیال – خالی – یخچال – تبخال
جواب امیرزا مرحله 2736
اخم – خال – خام – مال – ملخ – گام – یال – ایل – میخ – غلام – خیال – خالی – خیام – گلیم
جواب بازی آمیرزا مرحله 2737
دوش – دوک – شوک – شکل – عدل – عود – ولع – پلک – پول – پوک – کدو – کشو – کود – پشکل – پوشک – پولک
جواب بازی آمیرزا مرحله 2738
وام – اسم – مسن – نام – وان – چمن – منو – منچ – اونس – سمنو – سونا – مونس – ناموس
جواب بازی آمیرزا مرحله 2739
آذر – ذات – ذرت – عذر – مات – تیر – میت – رعیت – اذیت – مایع – تایر – ریتم – معیار – تعمیر – معذرت – عمارت – رعایت
جواب بازی آمیرزا مرحله 2740
جسم – ستم – سقز – سمج – قسم – سیم – تیز – تیم – میز – تجسم – قسمت – تمیز – زیست – قیمت – تقسیم
جواب امیرزا مرحله 2741
باج – عصب – عصا – عرش – عرب – عبا – عاج – صبر – عصر – شعر – رعب – جبر – بشر – برج – صبا – شراب – عابر – شجاع – شاعر – شعار
جواب بازی آمیرزا مرحله 2742
جان – جدا – دنج – قید – صدا – جین – قصد – قند – دین – نقد – نقص – دنا – دنیا – ناقص – قناد – قاصد – صادق – صیاد – قناد
جواب بازی آمیرزا مرحله 2743
اصل – تلخ – تله – خاص – هلو – هتل – لوت – لخت – وصل – صوت – وصال – خلوص – خلوت – خاله – خالص – تاول – وصلت – خلاصه – صلوات
جواب امیرزا مرحله 2744
امت – تار – رام – عرف – عفت – فرم – متر – مفت – آمپر – عارف – معرف – تعارف – عمارت – مرتفع – معرفت
جواب امیرزا مرحله 2745
رند – فنر – ورد – ورم – دیو – فومن – مدنی – منفی – فرنی – مدیر – نیرو – مفید – ردیف – منور – مفرد – فرود – فردین – نیمرو – مدیون
جواب بازی آمیرزا مرحله 2746
ارگ – حرف – حرم – رحم – شفا – فاش – گام – گرم – اشرف – حرام – فشار – محشر – گرما
جواب بازی آمیرزا مرحله 2747
آتش – بنا – تاج – جان – جشن – جنت – جیب – شنا – جین – شیب – نشت – نیش – نیت – بیت – نجات – نجیب – نبات – شتاب – بیات – آشتی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2748
درو – دوش – دوغ – شور – ورد – ریش – دیو – دروغ – رشید – شوید – دریغ – غدیر – غیور – درویش
جواب بازی آمیرزا مرحله 2749
شکم – اشک – تیم – مفت – مشت – کتف – تشک – تاک – متکا – تمشک – کاشت – کفاش – شیفت – کاشی – آشتی – مشکی – کشتی – شکاف – ماتیک – شکایت – کفاشی
جواب بازی آمیرزا مرحله 2750
اشک – برج – برش – کرج – شکر – جبر – شرک – آبکش – کاهش – شکار – شهرک – شهاب – شبکه – رکاب – بهار – بشکه – برکه – شراب – برجک – کهربا
جواب بازی آمیرزا مرحله 2751
حرف – ورق – نور – نقل – لوح – لحن – قول – قفل – وقف – قرن – فلق – فقر – فرق – فرح – روح – حلق – فنر – نوح – رونق
جواب بازی آمیرزا مرحله 2752
نفس – وطن – وسط – وفا – یاس – فنس – یوسف – سینا – سویا – طوسی – نفیس – وسطی – طوفان – فانوس – سیفون
جواب بازی آمیرزا مرحله 2753
وبا – بوق – هلو – قاب – هود – قلب – قله – قول – لبو – قالب – قبله – قبول – قلاب – قلوه – قلاده – دوبله – آلوده
جواب بازی آمیرزا مرحله 2754
طلا – باج – بال – جیب – زبل – طبل – لیز – یال – بیل – بلیط – آجیل – زیبا – آبجی – طالب – زابل – جالب – باطل – بازی – طالبی – لجباز
جواب بازی آمیرزا مرحله 2755
آهک – قاب – ناب – کاه – کنه – کهن – بقا – انبه – بانک – بزاق – زبان – نازک – نقاب – بانه – زنبق
جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۶
لوت – ولت – وتر – تلف – تپل – توپ – تور – پوچ – پول – پلو – پتو – پرچ – پرتو – چتر – چفت – فلوت – فوت
جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۷
غول – غلام – هلو – وهم‌ – خاله – خامه – ماه – ملخ – مغول – الو – اخم – امل – اخمو
جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۸
بام – بزم – عاج – منع – عبا – عزا – منبع – مزاج – مجاز – عناب – عازم – عاجز – زمان – زبان – عمان – نماز – جام – جان – جمع
جواب بازی آمیرزا ۲۷۵۹
سهل – سود – سوال – سفال – ساده – ساوه – سواد – سوله – هلو – هود – فاسد – فولاد – فالوده – اسوده – الوده – داس – لوس
جواب بازی آمیرزا ۲۷۶۰
وان – ویفر – ویران – نوار – نیرو – یاور – ران – روان – رویا – افرین – ایفون – فنا – فنر – فرنی – فناوری – فوران
جواب بازی آمیرزا ۲۷۶۱
بلع – بستر – ستم – سرب – سرعت – عمل – عسل – علت – عبرت – لمس – ملس – مبل – مرتب – مربع – معتبر – تبر – ترس – تمبر – تبسم – رعب – رستم
جواب بازی آمیرزا 2762
آلو – آهو – اجل – اوج – جهل – رضا – هلو – وال – جارو – جوهر – رواج – روضه – جواهر
جواب بازی آمیرزا 2763
سود – کبد – دبه – دوش – دوک – دکه – سبد – سبک – سکه – سکو – شهد – شکوه – شوکه – شهود – بشکه – کبود – بوکس – بوسه – شبکه – کوسه
جواب بازی آمیرزا 2764
تور – غول – لغت – لوت – مرغ – ورم – تیغ – تیر – ریتم – رتیل – ریمل – ولرم – لیمو – غیرت – مترو – تورم – لیتر – مغول
جواب امیرزا 2765
برج – کاه – کاج – جبر – عبا – رعب – عاج – اکبر – کعبه – جعبه – بهاررکاب – برکه – باجه – عابر – برجک – کهربا
جواب امیرزا 2766
خان – طنز – ناز – نان – خطا – زین – ناخن – خزان – نیاز – زیان – طنین – خیاط – نطنز
جواب امیرزا 2767
آغل – آلو – ارگ – غار – غول – لوچ – وال – گلو – گور – الگو – لاغر – چراغ – رگال
جواب امیرزا 2768
برف – دره – دبه – ظرف – ظهر – فرد – هدر – هدف – دیه – ریه – بید – ردیف – دبیر – ظریف – فریب – فیبر
جواب امیرزا 2769
خشم – خوش – شاخ – شخم – شوق – شوم – مشق – موش – شیخ – قوی – اخمو – قایم – خیام – قیام – مقوا – شوخی – مقوی – مشوق – ماوی – وخیم – خامشظوش
جواب امیرزا 2770
شهد – ریه – برده – شاهد – شبدر – شهاب – رشید – دبیر – دریا – شیره – شهید – شبیه – بیشه – ریشه – بیدار – داریه – هشدار – دایره – شرابی – بهداری
جواب امیرزا 2771
تره – رقص – صرع – عرق – عصر – قرص – قصه – قعر – قهر – هرس – ترقه – سرعت – سرقت –
جواب امیرزا 2772
جریح – حرف – فرح – فرش – ریش – فیش – جیر – حیف – رشید – ردیف – شریف – حریف – حیدر – شرجی
جواب امیرزا ۲۷۷۳
اردک – امپر – کمپ – کدر – کمد – کارد – پکر – پدر – پاک – پماد – پارک – قدم – قمار – مدرک – مارک – مادر – مرقد
جواب امیرزا ۲۷۷۴
اهرم – شرط – شعر – شمع – شعار – شاعر – شماره – مهار – معطر – مطهر – هرم – عطش – عطر – عرشه – طعم – طمع – طعمه
جواب امیرزا 2775
آلپ – الک – اپل – رنج – رکن – لاک – لنج – کلر – پاک – کال – پلک – پکن – کرال – پارک – کنار – نجار – پلاک – ارنج
جواب بازی آمیرزا 2776
دیش – پدر – گرد – پیر – دیگ – ریگ – فیش – شگرد – گردش – رشید – ردیف – شریف – فرشید
جواب بازی آمیرزا 2777
مژگان – اهنگ – انگ – فنا – فهم – ماه – گام – مژه – اهنگ – منها – نامه – نگاه – گمان – گناه
جواب بازی آمیرزا 2778
تاس – اسم‌ – مست – سمج – ستم – دست – پست – جسم – داس – جام – تاج – امت – جسد – جامد – تماس – ستاد – سجاد – ماست – مسجد – پماد
جواب بازی آمیرزا 2779
رند – وجد – موج – ورد – دنا – جوان – داور – دوام – جامد – مجرد – جارو – نجار – جادو – ارنج – درمان – مانور – مرجان – وجدان – جانور – نمودار
جواب بازی آمیرزا 2780
برگ – صبر – صفر – فصل – لبو – لگو – وصف – وصل – گلف – گلو – گور – بلور – روبل – صبور
جواب بازی آمیرزا 2781
آفت – الک – افق – تاک – تلف – فال – فلک – کتف – لاک – قتل – قفل – قلب – قلک – کتاب – کابل – قاتل – تقلب – بافت – قالب – کلفت
جواب بازی آمیرزا 2782
اوج – جام – موج – وهم – مواج – هجوم – ماهی – پیام – مایو – میوه – پایه – جیوه – هویج – پویا
جواب بازی آمیرزا 2783
اجل – جعل – جهل – طلا – عاج – یال – ایل – علی – طالع – عجله – علاج – آجیل – عیال – عالی – اهلی
جواب بازی آمیرزا 2784
تره – تپه – خرس – پست – رخت – سخت – سرخ – پتک – سکه – سپر – پسته – سکته – سرکه – سرخک – خسته – ترکه – سپهر – کرخه – کسره
جواب بازی آمیرزا 2785
چاه – زین – شانه – شاهی – نیزه – نیاز – زیان – شاهین – چانه آینه – چاشنی – چای – چین
جواب بازی آمیرزا 2786
نوه – وهم – گوی – یمن – یون – غنی – گونه – میوه – میهن – میگو – گیوه – غمگین – گونی – نغمه
جواب بازی آمیرزا 2787
اشک – کما – کفن – کفش – چکش – چمن – کنف – فنچ – منچ – فنا – شکم – شفا – چشم – مکان – کفاش – شکاف – کمان – چشمک
جواب بازی آمیرزا 2788
ارث – جیر – جام – مکث – کاج – اکرم – مارک – مکار – کریم – ریکا – رایج – مجری – میراث – ثریا
جواب بازی آمیرزا 2789
هود – جسد – نجس – دنج – سنجد – ساوه – جاده – دهان – وجدان – دانه – جهان – سواد – ساوه – جادو – جهاد – هاون – آسوده – جوانه – سوهان – سجاده – سهند
جواب بازی آمیرزا 2790
دار – دعا – رعد – عمد – پدر – امار – امپر – اپرا – عماد – مادر – معاد – پماد – ادعا – اعدام – ارام
جواب بازی آمیرزا 2791
حلوا – غافل – لحاف – الو – حال – حنا – غول – فال – لحن – لوح‌وان – وفا – نوح – ملایر
جواب بازی آمیرزا 2792
ایل – چای – چاپ – چرم – یال – امل – پیچ – ریل – میل – پیر – امپر – ریمل – ریال – پرچم – پارچ – لامپ – پیام – ملایر – پریا
جواب بازی آمیرزا 2793
اشک – غار – کاه – ریه – شهرک – شکار – کاهش – شیار – ریکا – شریک – کاشی – ریشه – شیره – کرایه
جواب بازی آمیرزا 2794
برم – بند – دفن – زبل – زلف – فلز – لنز – مبل – مدل – مزد – نمد – بزدل – بلند – دمبل – منزل
جواب بازی آمیرزا 2795
آلو – اوا – غول – الاغ – یال – امل – غلام – لیمو – ویلا – مایو – املا – مغول – ایلام
جواب امیرزا مرحله ۲۷۹۶
یاد – تند – تاید – فدا – فنا – نفت – نیت – دینی – دایی – دنیا – دفن – دنا – دین
جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷۹۷
تپل – دقت – دقل – دارت – دلار – پدر – پالت – پدال – پرتقال – قتل – قدرت – قاتل – اپل
جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷۹۸
غار – غارت – حشره – رشت – راحت – ارتش – تار – ترش – تره – رشت – ترشح – تراش – شاه – شته – شهر – شهرت
جواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷۹۹
نمک – پاک – پیک – پیام – پیکان – پیمان – مکان – مینا – ژاپن – ژیان – کمپ – کپی – کمان – کمین – کاپ – کیپ –
جواب بازی آمیرزا مرحله 2800
اشک – فنس – کیش – نیش – یاس – کنف – کفش – شفا – ساک – نفس – شکاف – کفاش – شانس – سکان – ساکن – اسکی – کاشی – سینک – کاسنی – کفاشی

از Google

Googol = 10^100

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *