بازی آمیرزا در کمتر از یک سال به بیش از 13 میلیون نصب در اندروید و ios رسید.

در این پست از سایت جواب بازی قصد داریم جواب تمام مراحل بازی آمیرزا را برای شما کاربران قرار دهیم.

این پاسخ ها به صورت کامل پس از هر آپدیت بازی بروز خواهند شد.

جواب مرحله ۱
سگ – سنگ

جواب مرحله ۲
زن – گز – زنگ

جواب مرحله ۳
آش – آتش

جواب مرحله ۴
کاخ – خاک

جواب مرحله ۵
هوا – آهو

جواب مرحله ۶
پتو – توپ

جواب مرحله ۷
ری – شر – ریش – شیر

جواب مرحله ۸
فک – شک – کش – کف – کفش – کشف

جواب مرحله ۹
رخ – سر – رس – خر – سرخ – خرس

جواب مرحله ۱۰
بد – آب – باد – ادب – ابد

جواب مرحله ۱۱
دکل – کلید

جواب مرحله ۱۲
دیس – سفید

جواب مرحله ۱۳
حفظ – حفاظ – حافظ

جواب مرحله ۱۴
پری – پیر – پنیر

جواب مرحله ۱۵
شنا – آشنا

جواب مرحله ۱۶
میل – لیمو

جواب مرحله ۱۷
یاس – سایه – سیاه

جواب مرحله ۱۸
باز – بازی – زیبا

جواب مرحله ۱۹
آدم – دما – دام – مداد

جواب مرحله ۲۰
بنا – تاب – نبات

جواب مرحله ۲۱
رنج – برج – برنج

جواب مرحله ۲۲
مشک – شکم – تشک – تمشک

جواب مرحله ۲۳
رمز – رزم – مرز – ترمز

جواب مرحله ۲۴
ریل – یار – ریال

جواب مرحله ۲۵
کلم – ملک – ملکه – کلمه

جواب مرحله ۲۶
پاک – پتک – پاکت

جواب مرحله ۲۷
هنر – رهن – قرن – نهر – نقره

جواب مرحله ۲۸
شال – بال – بلا – بالش

جواب مرحله ۲۹
آهک – کوه – کاه – کاوه – کاهو

جواب مرحله ۳۰
میخ – خیر – مریخ – خمیر

جواب مرحله ۳۱
تاس – مات – ستم – ماست – تماس

جواب مرحله ۳۲
توپ – سوپ – پتو – سوت – پوست

جواب مرحله ۳۳
آهن – نگاه – گناه – آهنگ

جواب مرحله ۳۴
رود – دور – گود – گرد – گور – گردو

جواب مرحله ۳۵
آتش – شتر – ترش – رشت – تار – ارتش – تراش

جواب مرحله ۳۶
سال – سیل – گیلاس

جواب مرحله ۳۷
شاه – شنا – شانه – شاهین

جواب مرحله ۳۸
وان – نفس – فانوس

جواب مرحله ۳۹
زین – بیل – لیز – زنبیل

جواب مرحله ۴۰
دست – دشت – تشک – شکست – دستکش

جواب مرحله ۴۱
دین – دنیا – امید – دامن – میدان

جواب مرحله ۴۲
بام – ماه – بیمه – ماهی – بامیه

جواب مرحله ۴۳
بیل – بال – بلا – گلاب – گلابی

جواب مرحله ۴۴
سیم – اسم – نسیم – سینما – سیمان

جواب مرحله ۴۵
ساز – گاز – ارز – راز – گرز – گراز – زاگرس

جواب مرحله ۴۶
سنت – سیب – بیست – تنیس – بستنی

جواب مرحله ۴۷
گلو – هلو – لوله – گلوله

جواب مرحله ۴۸
ریز – شیر – ریش – شیار – شیراز

جواب مرحله ۴۹
کوه – هوش – کشو – شکوه – کاوه – کاهو – هواکش

جواب مرحله ۵۰
کلم – میل – سیم – ملک – سیل – کلسیم

جواب مرحله ۵۱
بنا – آبان – انبر – انار – باران – انبار

جواب مرحله ۵۲
راه – ابر – بره – ابرو – بهار – روباه

جواب مرحله ۵۳
کار – تار – ترک – کتان – کنار – کارت – تانک – تانکر

جواب مرحله ۵۴
بوس – سکو – اسب – سبک – باک – واکس – کاسب – کابوس

جواب مرحله ۵۵
آلو – لبو – ویلا – لوبیا

جواب مرحله ۵۶
ریل – لیف – تیر – فیل – رتیل – لیتر – فیلتر

جواب مرحله ۵۷
آجر – برج – باج – ابرو –
جواب – جارو – جوراب

جواب مرحله ۵۸
تاس – اسکی – ساکت – تاکسی – اسکیت

جواب مرحله ۵۹
تره – هرات – تنها – تهران – ترانه

جواب مرحله ۶۰
آخر – خطا – خار – خطر – خاطره

جواب مرحله ۶۱
اسب – سیب – آسیا – آسیب – آسیاب

جواب مرحله ۶۲
تیز – زیپ – پیاز – پیتزا

جواب مرحله ۶۳
شور – خوش – رخش – گور – گوش – خرگوش

جواب مرحله ۶۴
وان – آلو – ویلا – وانیل – لیوان

جواب مرحله ۶۵
سرب – برس – سبز – ساز – بارز – سراب – سرباز – بازرس

جواب مرحله ۶۶
بره – خبر – خزر – خبره – برزخ – خربزه

جواب مرحله ۶۷
سکو – سرو – عکس – کور – عروس – عروسک

جواب مرحله ۶۸
تیر – تاب – ترب – تبر – ربات – تایر – باتری

جواب مرحله ۶۹
کشو – کال – شال – لواش – لواشک

جواب مرحله ۷۰
پری – پسر – سپر – پیر – سیر – ساری – اسیر – پاریس

جواب مرحله ۷۱
سطل – طلا – سال – سالن – سلطان

جواب مرحله ۷۲
بارز – آزار – ابزار – بازار

جواب مرحله ۷۳
خیر – آخر – خار – خبر – خیار – خراب – بخار – بخاری

جواب مرحله ۷۴
هوش – آشوب – شهاب – باهوش

جواب مرحله ۷۵
بدن – بند – نبرد – برده – رنده – نرده – بندر – برنده

جواب مرحله ۷۶
خنگ – رنگ – چرخ – چنگ – خرچنگ

جواب مرحله ۷۷
آجر – جان – جاری – نجار – ناجی – ارنج – انجیر

جواب مرحله ۷۸
نصب – بنا – بانو – صابون

جواب مرحله ۷۹
شال – شور – شورا – واشر – لواش – شلوار

جواب مرحله ۸۰
هند – دین – دنیا – آینه – دهان – دانه – آینده – ناهید

جواب مرحله ۸۱
گرد – کند – رنگ – درک – گردن – کرگدن

جواب مرحله ۸۲
سکه – کال – لکه – کلاس – کلاه – هلاک – کاسه – اسکله

جواب مرحله ۸۳
بچه – چرب – چتر – تبر – ترب – تره – تربچه

جواب مرحله ۸۴
دفن – سند – نفس – داس – فساد – اسفند

جواب مرحله ۸۵
شام – شنا – ماش – منشی – ماشین – نمایش

جواب مرحله ۸۶
لگن – گلو – لنگ – گاو – الگو – انگل – واگن – النگو

جواب مرحله ۸۷
نور – سوت – ترس – تور – ستون – تونس – تنور – سنتور

جواب مرحله ۸۸
نمد – چمن – نادم – دامن – چمدان

جواب مرحله ۸۹
مال – اسم – سالم – سلام – اسلام – الماس

جواب مرحله ۹۰
کود – کشو – کدو – دوش – دود – دودکش

جواب مرحله ۹۱
برس – سرب – هراس – سراب – بهار – سهراب

جواب مرحله ۹۲
شال – آتش – تشک – کال – کاشت – تلاش – شکلات

جواب مرحله ۹۳
مهم – سمج – سهم – جسم – مجسمه

جواب مرحله ۹۴
پاک – نیک – پیک – پیکان

جواب مرحله ۹۵
کمر – مار – کرم – نرم – نمک – کار – کنار – کمان – رمان – کرمان

جواب مرحله ۹۶
تاس – ترس – هراس – راست – هرات – ستاره

جواب مرحله ۹۷
تور – اتو – روز – زور – آرزو – تراز – وزارت – ترازو

جواب مرحله ۹۸
باک – رکاب – کبیر – کاری – باریک

جواب مرحله ۹۹
نور – روان – بانو – ابرو – انبر – نوار – بوران – روبان

جواب مرحله ۱۰۰
نشر – رنج – شرط – جشن – شطرنج

جواب مرحله ۱۰۱
چاه – چاپ – پره – چهار – چاره – پارچ – پارچه

جواب مرحله ۱۰۲
لبو – وام – بام – مبل – بوم – مال – آلبوم

جواب مرحله ۱۰۳
دور – رود – دلار – دارو – داور – اردو – لودر – دلاور

جواب مرحله ۱۰۴
قله – لقب – قلب – قبله – قبیله

جواب مرحله ۱۰۵
کور – سکو – نور – نوک – نوکر – کنسرو

جواب مرحله ۱۰۶
قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – قالی – بقالی

جواب مرحله ۱۰۷
دیو – دیر – داور – یاور – رویا – دریا – دارو – اردو – رادیو – دیوار

جواب مرحله ۱۰۸
کنج – جنگ – جشن – گنج – گنجشک

جواب مرحله ۱۰۹
رنج – جان – نجار – روان – نوار – جارو – جوان – جانور

جواب مرحله ۱۱۰
دکه – درک – شهر – کره – شکر – شهرک – درشکه

جواب مرحله ۱۱۱
گره – رنگ – سنگ – سرنگ – نرگس – سنگر – سرهنگ – گرسنه

جواب مرحله ۱۱۲
سفت – سفر – راست – فرات – فارس – افسر – سفارت

جواب مرحله ۱۱۳
نرم – سند – رسم – مرد – نمد – دسر – درس – سرد – سمندر

جواب مرحله ۱۱۴
باج – زوج – بازو –
جواب – جواز – بازجو

جواب مرحله ۱۱۵
ریه – دیه – دیر – دایه – دریا – دهیار – دایره

جواب مرحله ۱۱۶
گرم – مرگ – خرس – سرخ – مگس – رسم – خرمگس

جواب مرحله ۱۱۷
جان – جنس – باج – سنجاب

جواب مرحله ۱۱۸
کوه – کشو – هوش – کفش – کشف – شکوه – شکوفه

جواب مرحله ۱۱۹
ترک – تیر – کتری – کبیر – برکت – تبریک – کبریت

جواب مرحله ۱۲۰
حال – سلاح – ساحل – اسلحه

جواب مرحله ۱۲۱
مزد – دامن – نماز – زمان – نادم – نامزد

جواب مرحله ۱۲۲
زجر – زین – ریز – رنج – زنجیر

جواب مرحله ۱۲۳
درد – خدا – داد – خرد – خرداد – رخداد

جواب مرحله ۱۲۴
مشک – ماش – کرم – شکم – کمر – شام – شکر – شکار – مراکش

جواب مرحله ۱۲۵
صفا – اصل – فال – فصل – فاصله

جواب مرحله ۱۲۶
پیر – پری – زور – پرز – روز – زیپ – وزیر – پرویز – پیروز

جواب مرحله ۱۲۷
لحن – لنز – نوح – وزن – زحل – حلزون

جواب مرحله ۱۲۸
بشر – شتر – شهر – رشت – ترش – رشته – شهرت – شربت – بهشت – برشته

جواب مرحله ۱۲۹
اتو – سوت – تور – سوار – راست – راسو – اورست – روستا

جواب مرحله ۱۳۰
وزن – وام – موز – زانو – زمان – نماز – آزمون

جواب مرحله ۱۳۱
متن – مات – توان – وانت – تومان – مانتو

جواب مرحله ۱۳۲
موش – شهر – مهر – رشوه – شوره – شوهر – مشهور

جواب مرحله ۱۳۳
گاو – گوی – واگن – گونی – یوگا – گونیا

جواب مرحله ۱۳۴
نگاه – بانگ – گناه – آهنگ – انبه – بنگاه

جواب مرحله ۱۳۵
شخم – شاخ – خشم – خام – اخم – موش – خوش – خاموش

جواب مرحله ۱۳۶
درون – روان – نادر – نوار – دوران – اروند

جواب مرحله ۱۳۷
سیل – سیب – لباس – آسیب – سبیل – ابلیس – سیلاب

جواب مرحله ۱۳۸
باد – ادب – ابد – بام – آباد – بادام

جواب مرحله ۱۳۹
رنگ – برگ – انبر – گران – بانگ – نگار – آبرنگ

جواب مرحله ۱۴۰
صوت – وصیت – تصور – صورت – تصویر – صورتی

جواب مرحله ۱۴۱
نرم – مرض – ضامن – رمان – رمضان

جواب مرحله ۱۴۲
مات – ستم – تماس – ماست – مساحت – تمساح

جواب مرحله ۱۴۳
بام – امیر – مربی – مربا – بیمار

جواب مرحله ۱۴۴
موش – نوش – دوش – شنود – دشمن – دمنوش

جواب مرحله ۱۴۵
دین – قند – نقد – دنیا – قنادی

جواب مرحله ۱۴۶
کور – نوک – نوکر – کنار – کارون

جواب مرحله ۱۴۷
گدا – لنگ – لگن – لگد – انگل – گلدان

جواب مرحله ۱۴۸
ترک – ریه – کره – تیره – کتری – تکیه – ترکیه

جواب مرحله ۱۴۹
وزن – زین – تیز – زینت – ونیز – زیتون

جواب مرحله ۱۵۰
مار – مرد – رمان – نادر – نادم – مادر – مدار – دامن – درمان

جواب مرحله ۱۵۱
تتو – تاب – توت – تابوت

جواب مرحله ۱۵۲
رخت – خیر – تایر – خیار – تاخیر – تاریخ

جواب مرحله ۱۵۳
سنگ – گیس – نگین – سنگین

جواب مرحله ۱۵۴
رنج – نان – جان – آرنج – نجار – نارنج

جواب مرحله ۱۵۵
عمو – نوع – مانع – عمان – معنا – معاون

جواب مرحله ۱۵۶
شاخ – آذر – رخش – خراش – آذرخش

جواب مرحله ۱۵۷
بغل – لغت – تیغ – بلیت – غیبت – تبلیغ

جواب مرحله ۱۵۸
تیم – رحم – حرم – حرمت – رحمت – حریم – تحریم

جواب مرحله ۱۵۹
یکتا – کاری – کتری – تایر – کارت – کتیرا – تاریک

جواب مرحله ۱۶۰
سیر – سفر – ساری – سفیر – فارس – افسر – فارسی

جواب مرحله ۱۶۱
رمق – مهر – قبر – قهر – رقم – برق – مقبره

جواب مرحله ۱۶۲
کشو – کور – شکر – روکش – کشور – کوروش

جواب مرحله ۱۶۳
سیم – رسم – مرسی – موسی – سمور – مسیر – موسیر

جواب مرحله ۱۶۴
آوا – آوار – اهورا – آواره

جواب مرحله ۱۶۵
چای – چال – خال – خالی – خیال – یخچال

جواب مرحله ۱۶۶
درس – دیر – دسر – پدر – دیس – سرد – پسر – سپر – پردیس

جواب مرحله ۱۶۷
نجف – نفس – جان – جنس – اسفنج

جواب مرحله ۱۶۸
هود – دهل – هلو – هالو – لوده – آلوده

جواب مرحله ۱۶۹
آتش – گشت – تنگ – نشت – شنا – انگشت

جواب مرحله ۱۷۰
قله – قلم – ماه – مهال – لقمه – قلمه – مقاله – ملاقه

جواب مرحله ۱۷۱
مروت – مترو – تورم – تومور – موتور

جواب مرحله ۱۷۲
مرز – رزم – میز – رمز – امیر – مزار – میرزا

جواب مرحله ۱۷۳
نقل – قله – ناله – لانه – نهال – نقاله

جواب مرحله ۱۷۴
رسم – سرما – سوار – راسو – سمور – سماور

جواب مرحله ۱۷۵
قوا – وقت – فوت – افق – تقوا – توقف – توافق

جواب مرحله ۱۷۶
فنر – نفس – سفر – افسر – هراس – رفاه – فارس – سفره – فرانسه

جواب مرحله ۱۷۷
ریه – پاره – آینه – پناه – پینه – پنیر – پیراهن

جواب مرحله ۱۷۸
انار – ایران – ناهار – رایانه – یارانه

جواب مرحله ۱۷۹
گود – سود – سنگ – دفن – سوگند – گوسفند

جواب مرحله ۱۸۰
چین – چای – چادر – چنار – دریا – نادر – دنیا – دینار – دارچین

جواب مرحله ۱۸۱
باک – نیک – کتاب – تانک – کتان – تنبک – بانک – بیات – نبات – کابینت

جواب مرحله ۱۸۲
گنج – دنج – هند – جنگ – گنجه – نهنگ – گنده – جنگنده

جواب مرحله ۱۸۳
نوش – نوه – موش – میوه – منشی – میهن – شیوه – شومینه

جواب مرحله ۱۸۴
نوک – نیک – نمک – کمان – کمین – کامیون

جواب مرحله ۱۸۵
قاب – قسم – ساق – ماسه – سهام – ساقه – سماق – مسابقه

جواب مرحله ۱۸۶
مهر – اخم – خام – پاره – خرما – خمره – خامه – خمپاره

جواب مرحله ۱۸۷
جان – نجف – نان – اسفنج – فنجان – فسنجان

جواب مرحله ۱۸۸
کمد – نمک – کند – دکان – کمان – نادم – دامن – نمکدان

جواب مرحله ۱۸۹
سوت – تورم – رستم – سرمه – سوره – مترو – همسر – سمور – تسمه – سورتمه

جواب مرحله ۱۹۰
حنا – صبح – نصب – حبه – صحنه – انبه – صاحب – صبحانه

جواب مرحله ۱۹۱
لیز – لبو – ویلا – زیبا – بازو – ویزا – لوزی – زالو – بازی – زابل – لوبیا – زولبیا

جواب مرحله ۱۹۲
کاج – ساق – کنج – ساکن – جناق – سنجاق – سنجاقک

جواب مرحله ۱۹۳
ساز – متن – مات – نماز – ماست – زمان – تماس – زمستان

جواب مرحله ۱۹۴
تانک – کارت – کتان – تانکر – کنترل – کلانتر

جواب مرحله ۱۹۵
توان – نوبت – وانت – نبات – بانو – آبان – توانا – اتوبان

جواب مرحله ۱۹۶
پلک – پاک – پیک – پلاک – پلکان – پیکان – پلیکان

جواب مرحله ۱۹۷
مبل – لبو – ویلا – بومی – لیمو – مایل – لوبیا – آلبوم – موبایل

جواب مرحله ۱۹۸
سلام – سالم – سالن – نسیم – سینما – سیمان – سلمانی – سلیمان

جواب مرحله ۱۹۹
جوش – جشن – دوش – شاد – دانش – جواد – جوان – جادو – وجدان – دانشجو

جواب مرحله ۲۰۰
بوق – قول – قوا – قاب – قلب – لقب – قالب – قلاب – بالا – باقلوا

جواب مرحله ۲۰۱
شمع – دعا – معنا – معاد – عمان – دانش – مانع – دشمن – معدن – دشنام – شمعدان

جواب مرحله ۲۰۲
روز – زور – فوری – زیره – وزیر – روزه – فیروزه

جواب مرحله ۲۰۳
چرم – چمن – چنار – مزار – ارزن – نماز – زمان – چمنزار

جواب مرحله ۲۰۴
پدر – پند – نوه – درون – نرده – پوند – دوره – پودر – روده – رنده – پونه – پرده – وردنه – پرنده – پرونده

جواب مرحله ۲۰۵
خام – ملخ – خال – اخم – مورخ – خرما – خاور – خرمالو

جواب مرحله ۲۰۶
ریگ – دیگ – گرد – دبی – برگ – گدا – دبیر – گاری – دریا – گرداب – بیدار – بادگیر

جواب مرحله ۲۰۷
زین – زیره – نسیه – نیزه – سینه – سرنیزه

جواب مرحله ۲۰۸
رخش – دوش – دیو – خیر – خوش – خرد – رشید – شوخی – خرید – درویش – خورشید

جواب مرحله ۲۰۹
کیش – شیب – کینه – شنبه – بشکه – بیشه – شبکه – یکشنبه

جواب مرحله ۲۱۰
دست – سبد – بند – داس – بدن – تند – نبات – دبستان

جواب مرحله ۲۱۱
لگن – لنگ – گاو – گلو – الگو – انگل – واگن – النگو – آنگولا

جواب مرحله ۲۱۲
فوت – فال – فلوت – بافت – تاول – تابلو – فوتبال

جواب مرحله ۲۱۳
چاه – نمک – چمن – مکه – نامه – چانه – چکمه – کمانچه

جواب مرحله ۲۱۴
سوت – راسو – راست – سوار – استوا – اوستا – روستا – استوار

جواب مرحله ۲۱۵
دشت – آتش – شته – تباه – شاهد – تابه – دهات – بهشت – شتاب – شهادت – بهداشت

جواب مرحله ۲۱۶
گام – برگ – مرگ – گرم – بهار – گربه – گرما – مربا – بهرام – گرمابه

جواب مرحله ۲۱۷
چکش – چای – کیش – کاچی – شاکی – شیار – شکار – شریک – کاشی – شکارچی

جواب مرحله ۲۱۸
رمق – رقم – قرن – نقره – قرآن – نامه – قمار – مناره – منقار – قهرمان

جواب مرحله ۲۱۹
ترد – ریل – ملت – تیم – دلیر – ملیت – مدیر – دیلم – رتیل – لیتر – تردمیل

جواب مرحله ۲۲۰
جگر – گود – گاو – گدا – گرد – جادو – جارو – جواد – گردو – جادوگر

جواب مرحله ۲۲۱
سفر – سود – دیس – سفیر – ردیف – فوری – سفید – سرود – یوسف – فرود – فردوسی

جواب مرحله ۲۲۲
پیک – پلک – کلم – ملک – پلاک – کامل – کلام – لامپ – پیام – المپیک

جواب مرحله ۲۲۳
نخل – خال – گناه – لانه – نگاه – آهنگ – خاله – انگل – نهال – خانه – گلخانه

جواب مرحله ۲۲۴
چاپ – تپه – چاه – تنها – پناه – چانه – تپانچه

جواب مرحله ۲۲۵
شهر – شوهر – ریشه – شیره – شوره – رشوه – شرور – شهریور

جواب مرحله ۲۲۶
تیم – سطل – ملت – ملیت – لیست – طلسم – تسلیم – مستطیل

جواب مرحله ۲۲۷
فنر – دیو – دفن – فوری – درون – فرود – نیرو – فرنی – ردیف – نوید – فردین – فریدون

جواب مرحله ۲۲۸
ریگ – ریل – ریال – نگار – گاری – لنگر – گران – گلنار – گالری – گیلان – نارگیل

جواب مرحله ۲۲۹
میز – زین – مسیر – مرسی – نسیم – زمین – سرزمین

جواب مرحله ۲۳۰
غار – باغ – غرب – مرغ – غایب – غریب – غبار – مربی – امیر – مربا – بیمار – مرغابی

جواب مرحله ۲۳۱
نگاه – گناه – بانگ – آهنگ – نهنگ – انبه – بنگاه – نگهبان

جواب مرحله ۲۳۲
پتک – پلک – شال – تشک – پلاک – کاشت – تلاش – پاکت – شکلات – لاکپشت

جواب مرحله ۲۳۳
هلو – دهل – هدف – فال – هالو – لوده – فولاد – آلوده – فالوده

جواب مرحله ۲۳۴
نوید – دانه – دهان – دایه – دنیا – دیوان – آینده – ناهید – ادویه – دیوانه

جواب مرحله ۲۳۵
میز – زین – یزد – مزد – امید – ایزد – زیاد – نیاز – زمین – یزدان – میدان – نامزدی

جواب مرحله ۲۳۶
قیف – قیر – فرق – فقر – افق – فراق – فقیر – رفیق – آفریقا

جواب مرحله ۲۳۷
شتر – رشت – نشت – گشت – تنگ – ترش – تراش – ناشر – ارتش – نگار – گران – انگشت – شناگر – انگشتر

جواب مرحله ۲۳۸
نوش – بانو – انبه – شانه – آشوب – شنبه – شهاب – باهوش – نوشابه

جواب مرحله ۲۳۹
پلو – پول – لپه – پله – هلو – لانه – نهال – پونه – پناه – هالو – پهلو – پهلوان

جواب مرحله ۲۴۰
خیر – آوار – خاور – یاور – خیار – رویا – خاویار

جواب مرحله ۲۴۱
برگ – گاز – ریگ – گرز – زیبا – گاری – بازی – بارز – بزرگ – گراز – بازیگر

جواب مرحله ۲۴۲
گوش – کور – شورا – روکش – شکار – کشور – گوارش – کاوشگر

جواب مرحله ۲۴۳
رنج – ناجی – آرنج – جاری – نجار – جنین – انجیر – نارنج – نارنجی

جواب مرحله ۲۴۴
داس – دنج – جسم – جسد – سمج – جام – سجاد – جامد – سنجد – مسجد – دماسنج

جواب مرحله ۲۴۵
اسیر – نسیم – مرسی – امیر – سرما – ساری – مسیر – سینما – سیمان – ریسمان – سمینار

جواب مرحله ۲۴۶
گدا – گاز – زاهد – آگاه – آزاد – گدازه – آزاده – زادگاه

جواب مرحله ۲۴۷
سوت – سکو – کوک – کتک – واکس – ساکت – سکوت – کاسکت – کاکتوس

جواب مرحله ۲۴۸
پلو – چال – پوچ – پول – سوپ – چاپ – لوس – سوال – چپاول – چالوس – چاپلوس

جواب مرحله ۲۴۹
زین – گاز – زنگ – نیاز – آگهی – گیاه – گزنه – نیزه – یگانه – گزینه – انگیزه

جواب مرحله ۲۵۰
انار – آبان – انبر – انبار – نایاب – باران – ایران – انباری – بارانی

جواب مرحله ۲۵۱
قاب – بالا – قالی – قالب – قلاب – قلابی – بقالی – باقالی

جواب مرحله ۲۵۲
کره – تکه – کارت – هرات – ترکه – اراک – کاراته

جواب مرحله ۲۵۳
رخش – شاخ – رخت – خشت – آخرت – تراش – ارتش – خراش – پرخاش – خارپشت

جواب مرحله ۲۵۴
کور – کولر – شکار – روکش – شورا – کشور – لواش – شلوار – لواشک – شلوارک

جواب مرحله ۲۵۵
دانا – دانه – زنده – آزاد – زاهد – دهان – آزاده – زاهدان – اندازه

جواب مرحله ۲۵۶
باج – قاب – جناب – جناق – آبان – اجاق – نقاب – باجناق

جواب مرحله ۲۵۷
پرز – زیپ – روز – پیش – زور – ورزش – پوزش – وزیر – پیروز – شیپور – پرویز – زیرپوش

جواب مرحله ۲۵۸
گیس – گاری – ساری – اسیر – سیاه – سایه – گریه – گیره – گیاه – سیگار – سیاره – سیاهرگ

جواب مرحله ۲۵۹
کاخ – کدو – کود – خدا – خاک – دکور – کارد – خاور – کادو – اردک – خوراک – خودکار

جواب مرحله ۲۶۰
گوش – گشت – گاو – آشوب – شتاب – گوشت – آبگوشت

جواب مرحله ۲۶۱
بند – دبی – بدن – نوید – نیرو – درون – بندر – دبیر – نبرد – بیرون – دوربین

جواب مرحله ۲۶۲
سنگ – گسل – گیس – سالن – انگل – سنگال – گیلاس – گیلان – انگلیس

جواب مرحله ۲۶۳
فنر – فیل – لیف – ریل – نیرو – فرنی – فوری – نیلوفر

جواب مرحله ۲۶۴
وزن – گلو – لنز – زنگ – گوزن – گونه – لوزه – وزنه – گزنه – زنگوله

جواب مرحله ۲۶۵
بشر – امشب – مربا – امیر – مربی – شیار – مباشر – بیمار – ابریشم

جواب مرحله ۲۶۶
لکه – سکه – کاسه – کلاس – کلاه – هلاک – ساکن – سالن – نهال – لانه – اسکله – کهنسال

جواب مرحله ۲۶۷
سوت – نشت – ستون – تونس – نشست – روشن – تنور – سنتور – سرنوشت

جواب مرحله ۲۶۸
بچه – چاه – چرب – آچار – چهار – بهار – ارابه – چابهار

جواب مرحله ۲۶۹
رخت – خرس – سرخ – سخت – ساخت – سرخک – کارت – ساکت – خاکستر

جواب مرحله ۲۷۰
گود – گلو – لگد – بدن – بند – گنبد – بلند – بلندگو – گلوبند

جواب مرحله ۲۷۱
کره – ترکه – برکه – بهتر – تابه – برکت – رکاب – کتاب – رتبه – ربات – کهربا – هکتار – تبهکار

جواب مرحله ۲۷۲
باک – سبک – کابل – کالا – لباس – کاسب – کلاس – کالباس

جواب مرحله ۲۷۳
تابه – بیمه – تباه – بیات – ماهی – اهمیت – بامیه – مهتاب – مهتابی

جواب مرحله ۲۷۴
دوش – شهر – شوهر – دوره – رنده – نرده – شوره – رشوه – دشنه – روشن – روده – شهروند

جواب مرحله ۲۷۵
پلو – پدر – پول – لودر – دلار – رودل – پودر – پدال – پادو – پارو – دلاور – پولدار

جواب مرحله ۲۷۶
کرج – رنج – کنج – کاج – نجار – آرنج – نارنج – نارنجک

جواب مرحله ۲۷۷
موش – گام – گوی – گوش – گاو – گویش – گوشی – میگو – گاومیش

جواب مرحله ۲۷۸
زود – زوج – دوز – آزاد – جواد – جادو – جواز – آواز – ازدواج

جواب مرحله ۲۷۹
انار – آرام – نامه – نمره – آرمان – اهرام – مناره – ناهار – راهنما

جواب مرحله ۲۸۰
مزه – بزم – زهرا – هزار – مزار – بارز – بهار – بهرام – مبارز – مبارزه

جواب مرحله ۲۸۱
ساس – راسو – سوار – سمور – سمسار – سماور – سوسمار

جواب مرحله ۲۸۲
شرف – فرش – فنر – سنگ – نفس – سنگر – فشنگ – نرگس – سرنگ – سنگفرش

جواب مرحله ۲۸۳
قاب – قتل – بالا – قلاب – قالب – اتاق – تقلب – قاتل – تالاب – باتلاق

جواب مرحله ۲۸۴
کبد – باک – کود – دکور – کارد – ابرو – باکو – کوبا – رکاب – اردک – بودا – کادو – کبود – دارکوب

جواب مرحله ۲۸۵
قطب – قاب – منطق – نقاب – طناب – باطن – قطبنما

جواب مرحله ۲۸۶
گود – گوی – دیگ – گیوه – نوید – گونه – گونی – گوینده

جواب مرحله ۲۸۷
مهم – حکم – مکه – محکم – حاکم – حمام – محاکمه

جواب مرحله ۲۸۸
قلم – قله – قاب – مبل – قلمه – ابله – قالب – قلاب – لقمه – قبله – ملاقه – مقاله – قابلمه – مقابله

جواب مرحله ۲۸۹
برکت – رکاب – کتاب – کبیر – ربات – کتری – بیات – باتری – تاریک – باریک – کبریت – تبریک – کتیرا – باکتری

جواب مرحله ۲۹۰
ماهی – بیوه – بومی – بیمه – میوه – بامیه – آبمیوه

جواب مرحله ۲۹۱
موش – شوره – شورا – رشوه – ماشه – شوهر – شماره – مشهور – هاشور – هموار – مشاوره

جواب مرحله ۲۹۲
تند – داس – دست – سند – دانا – استان – استاد – داستان

جواب مرحله ۲۹۳
لیف – لطف – نفس – فیل – طفل – سطل – فسیل – لطیف – فلسطین

جواب مرحله ۲۹۴
اسکی – لیست – کاست – کلاس – ساکت – اسکلت – کلیسا – اسکیت – تاکسی – لاستیک

جواب مرحله ۲۹۵
ریگ – جگر – گیج – گره – گیس – گریه – جیره – گیره – سرگیجه

جواب مرحله ۲۹۶
زیپ – پیچ – چاه – هیچ – چاپ – چای – پیاز – پیازچه

جواب مرحله ۲۹۷
توپ – پول – پلو – پتو – پلک – سوپ – پوک – پتک – لوس – توکل – پوست – سکوت – کپسول – تلسکوپ

جواب مرحله ۲۹۸
سفر – تماس – ماست – فارس – رستم – افسر – سفارت – مسافر – مسافت – اتمسفر – مسافرت

جواب مرحله ۲۹۹
موسی – مسکو – سویا – ماسک – اسکی – واکس – مساوی – مسواک – اسکیمو

جواب مرحله ۳۰۰
زود – یزد – دوز – دوش – شیوه – شهید – دوشیزه

جواب مرحله ۳۰۱
کرم – کمد – نمک – کند – کبد – کمر – مرکب – مدرک – منبر – کربن – بندر – نبرد – کمربند

جواب مرحله ۳۰۲
سنگ – سنگر – سرنگ – نگار – سوار – واگن – راسو – گران – نرگس – انگور – گارسون

جواب مرحله ۳۰۳
رفع – عفت – فرات – عارف – تعارف – ارتفاع – اعتراف

جواب مرحله ۳۰۴
دانه – نهاد – دهان – بنده – انبه – ابله – بلند – هلند – هندل – لانه – نهال – هندبال

جواب مرحله ۳۰۵
دبی – کمد – کیش – شیب – مشک – شکم – میبد – مشکی – بیدمشک

جواب مرحله ۳۰۶
فرش – پیش – شرف – ترشی – تفرش – شریف – پشتی – تشریف – پیشرفت

جواب مرحله ۳۰۷
زاغ – غزل – باغ – غاز – بغل – زابل – ابله – بالغ – غزال – زغال – زباله – بزغاله

جواب مرحله ۳۰۸
کتان – ساکت – ساکن – تانک – استان – استکان

جواب مرحله ۳۰۹
گسل – لوس – گلو – سوال – سوله – الگو – ساوه – گوساله

جواب مرحله ۳۱۰
جیب – جوی – باج – برج – جاری – رویا – یاور –
جواب – جارو – جوراب – جویبار

جواب مرحله ۳۱۱
دست – دیس – ترد – ساری – دارت – درست – اسید – اسیر – تدریس – دستیار

جواب مرحله ۳۱۲
دبی – هادی – دبیر – برده – باده – دایه – بدهی – دایره – ردیاب – بیدار – بهداری

جواب مرحله ۳۱۳
لوح – شاخ – خال – خوش – حال – حلوا – لواش – خوشحال

جواب مرحله ۳۱۴
رکاب – مکتب – ربات – تمبر – برکت – کتاب – مرکب – مبارک – مرکبات

جواب مرحله ۳۱۵
نهاد – شیاد – دشنه – ناشی – هادی – دایه – شاهد – دانه – دانش – دهان – شهید – شانه – آینده – شاهین – ناهید – اندیشه

جواب مرحله ۳۱۶
خوک – کویر – یاور – رویا – خاور – خیار – خوراک – خوراکی

جواب مرحله ۳۱۷
بوس – ستون – نوبت – تونس – بانو – توان – نبات – وانت – ستوان – بوستان

جواب مرحله ۳۱۸
لیز – جیب – زین – لنج – لنز – لجن – نجیب – زنبیل – زنجبیل

جواب مرحله ۳۱۹
کفن – نفس – فکس – سکه – ساکن – کاسه – کافه – نسکافه

جواب مرحله ۳۲۰
نشت – شته – نشات – نشست – شانه – تشنه – تنها – شانس – نشاسته

جواب مرحله ۳۲۱
گنج – گیج – جنگ – گنجه – نگین – جنین – نهنگ – گنجینه

جواب مرحله ۳۲۲
ملک – مهم – کلم – لکه – ملکه – مکمل – کلاه – کلمه – هلاک – کامل – کلام – مکالمه

جواب مرحله ۳۲۳
مرسی – سیاه – سایه – ماهی – سهام – اسیر – همسر – ماسه – مسیر – سرما – سیاره – سرمایه

جواب مرحله ۳۲۴
نقل – آبان – بالا – نقال – قالب – بالن – نقاب – قلاب – انقلاب

جواب مرحله ۳۲۵
داد – درد – مدار – مادر – آرام – مداد – امداد – درآمد – داماد – مرداد – مدارا – دامدار

جواب مرحله ۳۲۶
متن – توان – وانت – تامین – تومان – امنیت – مانتو – ویتنام

جواب مرحله ۳۲۷
گرگ – گنگ – نگار – گران – واگن – گرگان – انگور – گروگان

جواب مرحله ۳۲۸
بچه – چاه – تکه – چکه – تباه – چابک – کتاب – تابه – کتابچه

جواب مرحله ۳۲۹
ملت – دست – تماس – سالم – ملات – املت – مدال – ماست – سلام – سلامت – دستمال

جواب مرحله ۳۳۰
میز – شیار – مزار – میرزا – شیراز – آمرزش – رزمایش

جواب مرحله ۳۳۱
سرب – برس – سبد – دارت – ربات – درست – سراب – بستر – سرداب – دربست – داربست

جواب مرحله ۳۳۲
دوز – زرد – زود – لرز – روز – زور – درز – رودل – لودر – زالو – دلار – آرزو – دراز – دلاور – زردالو

جواب مرحله ۳۳۳
ملک – مبل – کلم – کامل – کلام – کابل – کمیاب – کلمبیا

جواب مرحله ۳۳۴
برگ – بدل – گدا – لگد – گرد – دلار – دلبر – گلاب – گرداب – بالگرد

جواب مرحله ۳۳۵
کفر – کیف – فکر – کتف – کافی – کافر – کتری – کتیرا – تاریک – ترافیک

جواب مرحله ۳۳۶
فنر – یاور – فرنی – رویا – نیرو – فوری – ویران – روانی – فناوری

جواب مرحله ۳۳۷
خیر – خبر – نرخ – چرب – چین – چرخ – چربی – خبرچین

جواب مرحله ۳۳۸
غار – باغ – غرب – غروب – غبار – ابرو – غوره – روباه – آبغوره

جواب مرحله ۳۳۹
لوس – سیلو – سویا – ویلا – سلام – موسی – سوال – سالم – لیمو – مساوی – سومالی

جواب مرحله ۳۴۰
کلک – سکه – لکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – کلاهک – اسکله – کالسکه

جواب مرحله ۳۴۱
دکه – تشک – شته – دشت – شاهد – دهات – کاشت – شهادت – آتشکده

جواب مرحله ۳۴۲
عمه – ماهی – مایع – میهن – نامه – عمان – مانع – معنا – معاینه

جواب مرحله ۳۴۳
طبل – رطب – طلا – طلب – باطل – رکاب – کابل – رباط – کربلا – طلبکار

جواب مرحله ۳۴۴
نوک – تانک – تنبک – باکو – کوبا – بانو – بانک – نبات – کتان – کتاب – تنباکو

جواب مرحله ۳۴۵
رویا – نیرو – یاور – مانور – روانی – نیمرو – ویران – رومانی – مریوان – ورامین

جواب مرحله ۳۴۶
زشت – تشک – ارتش – شکار – کاشت – تراز – تراش – تشکر – ترکش – زرشک – شرکت – شراکت – کشتزار

جواب مرحله ۳۴۷
سفر – رفاه – افسر – ساده – سرفه – فاسد – فارس – سفره – افسرده

جواب مرحله ۳۴۸
گوی – یزد – گود – دیگ – گلو – دوز – زود – لگد – لیز – زگیل – دیزل – لوزی – زیلو – گلدوزی

جواب مرحله ۳۴۹
پسر – سپر – کیش – پیک – سیرک – پرسش – پیکر – ریسک – شریک – کرسی – شکسپیر

جواب مرحله ۳۵۰
زین – میز – نیاز – زیان – زمین – ایمان – میزان – زایمان

جواب مرحله ۳۵۱
شاخ – رخش – خیر – شیخ – آریا – خراش – شیار – خیار – آرایش – خشایار

جواب مرحله ۳۵۲
کرج – جوک – کاج – جوش – شورا – جارو – روکش – شکار – کشور – جوشکار

جواب مرحله ۳۵۳
ریگ – مگس – گیس – گرم – مرگ – مرسی – مسیر – گریم – گرمسیر – سرگرمی

جواب مرحله ۳۵۴
ریل – بدل – دبی – بیل – ریال – یلدا – دلار – دلیر – دبیر – دلبر – دلربا – بیدار – اردبیل

جواب مرحله ۳۵۵
کره – کبد – دکه – باده – رکاب – برکه – برده – کهربا – کباده – بدهکار

جواب مرحله ۳۵۶
لاشه – ویلا – شیوه – لواش – هیولا – الویه – شوالیه

جواب مرحله ۳۵۷
لال – هلال – لیلا – لاله – گیاه – گلایه – گلایل – گالیله

جواب مرحله ۳۵۸
عمه – طعم – عمل – طمع – طلا – علم – طالع – طعام – طعمه – عالم – مطالعه

جواب مرحله ۳۵۹
ملت – تماس – ملات – املت – ماست – سلامت – الماس – اسلام – التماس

جواب مرحله ۳۶۰
کرم – کمر – مسیر – کرسی – مرسی – سرما – ماسک – ساری – اسکی – سیرک – ریسک – اسیر – کریم – کمیسر – اکسیر – سرامیک

جواب مرحله ۳۶۱
خرج – سرخ – خرس – خروس – رسوخ – خسرو – جوهر – جوخه – سوره – خروج – سرجوخه

جواب مرحله ۳۶۲
قوا – وقت – موم – قوم – موقت – قامت – ماتم – تمام – مقام – مقوا – تقوا – ماموت – مقاوم – مقاومت

جواب مرحله ۳۶۳
داد – آباد – مداد – امداد – داماد – بادام – بامداد

جواب مرحله ۳۶۴
قتل – تلخ – خلق – خال – خالی – تخیل – قاتل – خالق – قالی – خیال – خلاق – لیاقت – خلاقیت

جواب مرحله ۳۶۵
برس – سکو – بوس – سبک – سرب – بوکس – بورس – رسوب – سرکوب – بوکسور

جواب مرحله ۳۶۶
کفر – کیف – فکر – ریگ – گاری – کافر – کافی – کفگیر – گرافیک

جواب مرحله ۳۶۷
جرم – جام – تاج – هجرت – هرات – تاجر – جامه – مهارت – تهاجم – ترجمه – مهاجر – مهاجرت

جواب مرحله ۳۶۸
رحم – حنا – حرم – محرم – مرام – حرام – حمام – مراحم – رحمان – نامحرم

جواب مرحله ۳۶۹
هوس – طوس – سطر – راسو – طاهر – سوار – سوره – ساطور – اسطوره

جواب مرحله ۳۷۰
شاخ – خشک – شیخ – خیر – کیش – شیار – شاکی – کاشی – خیار – شریک – شکار – خاکشیر

جواب مرحله ۳۷۱
دزد – دید – یزد – داد – دبی – ایدز – بازی – زیاد – ایزد – زیبا – بازدید

جواب مرحله ۳۷۲
جرم – جسم – سمج – جام – تاج – جرات – تجسم – رستم – سرما – تاجر – مستاجر

جواب مرحله ۳۷۳
کتف – فاش – کاش – شفا – کفش – کشف – افشا – کاشف – کاشت – کفاش – شکاف – اکتشاف

جواب مرحله ۳۷۴
شعر – عرش – شروع – شعار – آوار – شاعر – شعور – اعشار – عاشورا

جواب مرحله ۳۷۵
مادر – دوام – اردن – مدار – درمان – دوران – مانور – اروند – نمودار

جواب مرحله ۳۷۶
زرد – درز – زهرا – ارشد – زاهد – دراز – شاهد – هزار – ارزش – شهرزاد

جواب مرحله ۳۷۷
قصد – صدا – دقت – اتاق – تقاص – صادق – صداقت – اقتصاد

جواب مرحله ۳۷۸
بشر – خبر – شاخ – بخش – خشک – خشاب – خراب – بخار – رکاب – خشکبار

جواب مرحله ۳۷۹
دشت – دارت – تراش – ارشد – ربات – ارتش – شتاب – شربت – شبدر – رشادت – برداشت – ارتشبد

جواب مرحله ۳۸۰
نفس – منفی – نسیم – موسی – سمنو – مونس – سیفون – سمفونی

جواب مرحله ۳۸۱
گود – دیگ – گوی – پند – پوند – گونی – نوید – پیوند – دوپینگ

جواب مرحله ۳۸۲
سبک – لوس – سکو – بوس – سوال – واکس – کلاس – کوبا – باکو – بوکس – لباس – کاسب – کابل – کابوس – باسکول

جواب مرحله ۳۸۳
طبل – طلب – طلا – طول – بودا – باطل – طالب – بلوط – داوطلب

جواب مرحله ۳۸۴
درد – دید – داد – مداد – مرید – مدار – مادر – مدیر – امید – مرداد – دیدار – مادرید

جواب مرحله ۳۸۵
موسی – سمنو – سویا – مونس – نسیم – سیمان – سینما – ناموس – سونامی

جواب مرحله ۳۸۶
ریشه – شیره – رشوه – شیوه – شیار – شوهر – شوره – هاشور – هوشیار

جواب مرحله ۳۸۷
دوش – رشید – شیاد – ارشد – درویش – دشوار – دیوار – رادیو – داریوش

جواب مرحله ۳۸۸
بانو – نیرو – انبر – ویران – روبان – بینوا – بیرون – روانی – بوران – بریان – بورانی

جواب مرحله ۳۸۹
صفر – صفا – صاف – صنف – فنر – نصف – صراف – انار – اصراف – انصاف – انصراف

جواب مرحله ۳۹۰
سند – سود – دیس – سویا – نوید – اسید – سواد – دیوان – ادیسون

جواب مرحله ۳۹۱
منبر – انبه – مربا – انبر – بهمن – مهربان – برنامه

جواب مرحله ۳۹۲
علم – عهد – عمل – عمه – دلمه – عالم – عادل – معاد – معده – معدل – ماده – مدال – معادله

جواب مرحله ۳۹۳
پند – وزن – خون – دوزخ – نخود – پونز – پوند – پوزخند

جواب مرحله ۳۹۴
کلم – کرم – کمر – ملک – اراک – رمال – آرام – کامل – کلام – کالا – کارامل

جواب مرحله ۳۹۵
شته – هشت – تباه – شهاب – شتاب – بهشت – اشتها – شباهت – اشتباه

جواب مرحله ۳۹۶
پکن – نگار – گران – پیکر – گاری – پارک – پنیر – پیکان – پارکینگ

جواب مرحله ۳۹۷
ساز – وزن – سبز – بازو – زانو – سوزن – زبان – بانو – سوزنبان

جواب مرحله ۳۹۸
قصه – قوچ – قصد – نقد – قند – نوچه – صدقه – صندوق – صندوقچه

جواب مرحله ۳۹۹
باج – جام – دنج – دانا – آباد – آبان – جامد – اندام – بادام – انجماد – بادمجان

جواب مرحله ۴۰۰
قوس – ساق – قوی – آسیا – ساقی – آسان – سویا – ناقوس – ایوان – اقیانوس

جواب مرحله ۴۰۱
دکل – کبد – کند – کود – کدو – تند – بدل – نوبت – بلند – کندو – تنبک – تنبل – تولد – تونل – دولت – کدوتنبل

جواب مرحله ۴۰۲
سند – دیس – سود – چین – چای – سواد – سویا – دیوان – سودان – ساندویچ

جواب مرحله ۴۰۳
تند – امید – یتیم – تمدن – دایی – امنیت – میدان – دینامیت

جواب مرحله ۴۰۴
پلو – لنز – زیپ – گلو – گوی – زین – پول – زنگ – لیز – پونز – پلنگ – زیلو – گونی – لوزی – گوزن – یوزپلنگ

جواب مرحله ۴۰۵
هرات – آنتن – تنها – تهران – نسترن – ترانه – رسانه – ستاره – هنرستان

جواب مرحله ۴۰۶
قبر – غار – غرق – ورق – بوق – باغ – غرب – برق – غوره – غبار – غروب – روباه – قورباغه

جواب مرحله ۴۰۷
مرگ – گام – گره – گرم – گیاه – گریه – گرما – گیره – گاری – ماهی – گمراه – ماهیگیر

جواب مرحله ۴۰۸
فنچ – روح – حفر – وحی – حرف – چین – حروف – حوری – حریف – فرنی – حروفچین

جواب مرحله ۴۰۹
پتو – سخت – سوپ – توپ – ساخت – سوخت – پاسخ – پوست – سخاوت – استوا – اوستا – اختاپوس

جواب مرحله ۴۱۰
پیک – پیکر – شاکی – کاشی – شریک – شاپرک – پیرایش – پیراشکی

جواب مرحله ۴۱۱
میهن – میوه – هموار – مانور – روانی – ویران – هامون – نیمرو – همایون – رومانی – اهریمن – مریوان – ورامین – موریانه

جواب مرحله ۴۱۲
رضا – فضا – فرود – فردا – اردن – دوران – اروند – فوران – فضانورد

جواب مرحله ۴۱۳
جیب – باج – سیب – آجیل – بالا – بسیج – آسیا – آسیب – لباس – سبیل – ابلیس – سیلاب – آسیاب – جالباسی

جواب مرحله ۴۱۴
پشه – پینه – پنیر – شیره – ریشه – شهره – شهریه – نشریه – هنرپیشه

جواب مرحله ۴۱۵
دشت – سفر – سود – فوت – دوش – شرف – فرش – درست – درفش – درشت – دوست – فروش – سرود – دفتر – دستور – دستفروش

جواب مرحله ۴۱۶
برس – سرب – نبرد – بندر – سراب – انبر – ربات – نبات – بستر – دربست – سرداب – داربست – دبستان – انبردست

جواب مرحله ۴۱۷
بوق – مبل – قوم – نقل – قلم – قول – قبول – منقل – قلمو – بوقلمون

جواب مرحله ۴۱۸
پشه – جهش – پنج – جشن – شنبه – پنجه – پنبه – جنبش – پنجشنبه

جواب مرحله ۴۱۹
لال – بالا – لیلا – بلال – ویلا – لوبیا – آلبالو – والیبال

جواب مرحله ۴۲۰
دانه – نمره – نرده – فردا – نهاد – رفاه – ماده – رنده – دهان – فرمان – مناره – فرهاد – درمان – فرمانده

جواب مرحله ۴۲۱
خون – نرخ – زهرا – زانو – وزنه – هزار – آرزو – خانه – خاور – خزان – راهزن – خزانه – خواهر – روزنه – زورخانه

جواب مرحله ۴۲۲
نوک – کند – تانک – دکان – کتان – کندو – کادو – کودتا – تکواندو

جواب مرحله ۴۲۳
گرز – گاز – برگ – برگه – هزار – بارز – زهرا – هرگز – گربه – بزرگ – گراز – رهبر – رگبار – بزرگراه

جواب مرحله ۴۲۴
لگد – شنل – گردن – ناشر – دانش – انگل – شلنگ – لنگر – دلار – گلدان – شاگرد – شناگر – شالگردن

جواب مرحله ۴۲۵
سخت – خدا – اخم – خام – ختم – ساخت – خدمت – خادم – استاد – استخدام

جواب مرحله ۴۲۶
گام – نمک – مرکب – منبر – رکاب – بانگ – بانک – کربن – گمرک – گرما – مبارک – کرمان – گرمکن – آبگرمکن

جواب مرحله ۴۲۷
جهش – رنج – جوش – جشن – شوهر – جوهر – نجار – شانه – جوان – جارو – جهان – هاشور – جانور – جوانه – شناور – جواهر – جشنواره

جواب مرحله ۴۲۸
چای – دبیر – آچار – چربی – چادر – آبادی – بیدار – ایراد – ابدارچی

جواب مرحله ۴۲۹
سکه – هوس – کوه – سکوت – کاوه – ساوه – واکس – کاسه – کاهو – سکته – کوسه – واکسن – سوهان – کوهان – کوتاه – ستوان – کوهستان

جواب مرحله ۴۳۰
لیز – ریل – لرز – ریال – ارزش – آزار – لیزر – لرزش – شیراز – شالیزار

جواب مرحله ۴۳۱
گرد – درد – درنگ – گنبد – نبرد – گردن – بندر – دربند – گردنبند

جواب مرحله ۴۳۲
متن – یتیم – امنیت – تومان – مانتو – ویتنام – ویتامین

جواب مرحله ۴۳۳
چین – بدل – دلیر – دبیر – چرند – چربی – بلند – دلبر – بلدرچین

جواب مرحله ۴۳۴
گوش – گروه – گوهر – گوشه – شوهر – هاشور – گوارش – شاهرگ – گوشواره

جواب مرحله ۴۳۵
گرز – گیس – زین – سنگ – زرنگ – نرگس – نیزه – گزنه – سنگر – سرنگ – هرگز – زیره – سینه – گریه – گیره – نسیه – گزینه – گرسنه – سرهنگ – سرنیزه – سنگریزه

جواب مرحله ۴۳۶
خون – تپه – تنها – پونه – پناه – خانه – پخته – خاتون – توپخانه

جواب مرحله ۴۳۷
کمد – دکان – دانا – انار – آرام – مدرک – اراک – اندام – ناکام – درمان – کرمان – کارمند – دانمارک – کماندار

جواب مرحله ۴۳۸
تست – توت – سرور – ترور – روسری – توریست – تروریست

جواب مرحله ۴۳۹
شیب – روشن – بانو – آشوب – ناشی – بینوا – آویشن – بیرون – بریان – بوران – روانی – ویران – روبان – شناور – بورانی – نیشابور

جواب مرحله ۴۴۰
فوت – کوه – کتف – فکر – کفر – کوره – کافه – رفاه – تفکر – کافر – کاوه – کاهو – کوفته – کافور – تکاور – کفتار – فواره – هکتار – کوتاه – فاکتور

جواب مرحله ۴۴۱
چوب – چلو – کچل – کوچ – کباب – بابل – کوبا – چابک – بلوچ – کابل – چلوکباب

جواب مرحله ۴۴۲
ساوه – آسان – تنها – توانا – سوهان – تاوان – ستوان – استوا – استان – اوستا – استوانه

جواب مرحله ۴۴۳
عید – نعش – دعا – شمع – معاد – منشی – عمان – مانع – شیاد – دشمن – دانش – معدن – معنا – ماشین – میدان – دشنام – نمایش – شمعدانی

جواب مرحله ۴۴۴
گاز – گام – مزه – گزنه – گمان – همزن – زرنگ – مزار – نمره – هرگز – گراز – مناره – راهزن – گمراه – هرمزگان

جواب مرحله ۴۴۵
خون – ساز – سخن – سوزن – ساخت – خزان – زانو – سوخت – سخاوت – خاتون – ستوان – خوزستان

جواب مرحله ۴۴۶
سیب – شیب – نشت – ناشی – شانس – آسیب – بیات – تنیس – بیست – نبات – نشست – شتاب – ستایش – بستنی – شبستان

جواب مرحله ۴۴۷
خنگ – نرخ – خبر – بانگ – خراب – بخار – ابرنگ – رگبار – خبرنگار

جواب مرحله ۴۴۸
کریم – کمین – نوکر – کویر – مانور – نیمرو – کارون – کامرون – رومانی – کامیون

جواب مرحله ۴۴۹
فاش – گوش – شرف – فرش – شفا – شوهر – گوشه – گوهر – فروش – فشار – گروه – فواره – شاهرگ – هاشور – گوارش – فروشگاه

جواب مرحله ۴۵۰
داد – آسان – دانا – استان – استاد – داستان – دادستان

جواب مرحله ۴۵۱
ملت – مبل – ویلا – ملیت – بومی – تاول – املت – بیات – لیمو – بلیت – لوبیا – آلبوم – ولایت – تابلو – موبایل – اتومبیل

جواب مرحله ۴۵۲
ختم – پشم – میخ – دشت – مشت – شیخ – پخش – خشت – خشم – شخم – خدمت – پشتی – پیشخدمت

جواب مرحله ۴۵۳
بچه – چاه – چهار – چاره – آزار – بارز – آچار – ارابه – ابزار – بازار – چابهار – بازارچه

جواب مرحله ۴۵۴
نفس – سفر – رنج – نجف – نجار – افسر – آرنج – فارس – نارنج – فنجان – اسفنج – فسنجان – رفسنجان

جواب مرحله ۴۵۵
کیش – شاکی – وزیر – ارزش – روکش – زیرک – کویر – زرشک – ورزش – کشور – ویزا – آرزو – شریک – کاشی – شیراز – کشاورز – کشاورزی

جواب مرحله ۴۵۶
خبر – رخت – اخم – خام – بخت – باخت – بخار – اخرت – ربات – خرما – خراب – تمبر – مرتب – اخبار – مخابرات

جواب مرحله ۴۵۷
دکه – کره – کوه – کوره – ورود – کندو – دوره – نوکر – دکور – روده – نرده – رنده – وردنه – کوهنورد

جواب مرحله ۴۵۸
دوش – هدف – شوفر – دشنه – فروش – روشن – درفش – شهروند – فروشنده

جواب مرحله ۴۵۹
تهی – نفت – هتل – تله – نفرت – تلفن – لیتر – رتیل – تیله – فرنی – تیره – هیتلر – فیلتر

جواب مرحله ۴۶۰
روشن – ناشی – رویش – شناور – نیایش – شیرین – آویشن – شنوایی – ویرایش – شیروانی – روشنایی

جواب مرحله ۴۶۱
نهاد – امید – ماده – دایه – دهان – مهدی – دانه – میهن – آدینه – همدان – ناهید – آینده – مدینه – نماینده

جواب مرحله ۴۶۲
سرور – رانت – تنور – ترور – ستوان – اورست – روستا – سنتور – توران – سروان – رستوران

جواب مرحله ۴۶۳
موز – مزه – وزنه – نمره – مزار – همزن – ارزن – موزه – آرزو – مناره – آزمون – ماهور – راهزن – هامون – روزنه – مانور – هموار – روزنامه

جواب مرحله ۴۶۴
بدل – دلار – دلبر – دایی – دبیر – یلدا – دلیر – لیبی – ردیاب – اربیل – بیدار – دلربا – اردبیل – بیلیارد

جواب مرحله ۴۶۵
مشک – کمد – مزد – پشم – شکم – آشپز – پزشک – پشمک – پماد – آدمکش – دامپزشک

جواب مرحله ۴۶۶
خوب – خوک – کابل – خالی – خواب – باکو – الکی – کوبا – وکیل – خیال – کیلو – لوبیا – خالکوبی

جواب مرحله ۴۶۷
عدس – داد – دعا – ساعد – ساعت – عادت – تعداد – سعادت – استاد – استعداد

جواب مرحله ۴۶۸
مکه – کره – کاهن – اراک – آرام – آرمان – همکار – انکار – اکران – ناهار – مناره – ناکام – راهنما – کارنامه

جواب مرحله ۴۶۹
گدا – گود – آوار – گوهر – اهدا – گردو – گروه – اگاه – اهورا – اداره – گوارا – آواره – درگاه – اراده – اردوگاه

جواب مرحله ۴۷۰
زین – نیزه – ارزن – آزار – زیان – نیاز – زیره – ارزان – نیزار – ایران – یارانه – رایانه – رازیانه

جواب مرحله ۴۷۱
سبک – سیب – بوس – سکوت – کویت – بیست – بوکس – بوتیک – بیسکویت

جواب مرحله ۴۷۲
آذر – گام – ذره – ذهن – نذر – گمان – مناره – گمراه – گذرنامه

جواب مرحله ۴۷۳
برق – سرب – برس – ساق – قرن – قبر – قرآن – ربات – سارق – نقاب – سبقت – بستر – نبات – قبرس – قنات – سراب – سرقت – قربان – رقابت – قبرستان

جواب مرحله ۴۷۴
غنا – متن – ملت – لغت – غلام – املت – نهال – غلات – تنها – نغمه – لانه – ناله – لغتنامه

جواب مرحله ۴۷۵
شهید – ارشد – شاهد – شیاد – ریشه – دایه – رشید – شیره – دایره – هشدار – شراره – شهردار – شهریار – شهرداری

جواب مرحله ۴۷۶
عرب – بستر – عباس – ربات – ساعت – سراب – سرعت – عابر – عبرت – عربستان

جواب مرحله ۴۷۷
مهم – حرم – رحم – حرام – حمام – مرام – مرهم – محرم – رحمان – مراحم – مهمان – نامحرم – محرمانه

جواب مرحله ۴۷۸
سحر – تست – ساحر – سارا – راحت – حسرت – اسارت – حراست – استتار – استراحت

جواب مرحله ۴۷۹
خشن – خام – خشم – شاخ – شخم – بخش – خانه – انبه – ماشه – خشاب – شانه – شهاب – شبنم – خانم – بهمن – خامه – نخبه – شاخه – شنبه – بخشنامه

جواب مرحله ۴۸۰
داد – گدا – درد – مداد – آرام – داماد – مرداد – امداد – دامدار – امدادگر

جواب مرحله ۴۸۱
دنج – جرم – جام – رنج – جارو – نجار – مجرد – جامد – جادو – جواد – نجوم – جوان – جانور – وجدان – درمان – مرجان – نمودار – جوانمرد

جواب مرحله ۴۸۲
دیس – یزد – سیب – سبز – زین – ساز – سبد – آسیب – نیاز – ایدز – ایزد – زیاد – زیان – بازی – زبان – زیبا – سبزی – بنیاد – بدنسازی

جواب مرحله ۴۸۳
پشه – پند – شانه – پینه – شیاد – شهید – پایه – دشنه – پناه – دانش – شاهد – پاشنه – آینده – آدینه – پیاده – شاهین – اندیشه – پیشنهاد

جواب مرحله ۴۸۴
سکه – شته – کره – تشک – ترکه – شکوه – روکش – کشور – تشکر – کوسه – شهوت – کشته – ترکش – سکوت – سوره – شهرت – سرکه – توشه – رشته – سکته – شرکت – کوره – شهرک – شکست – ورشکسته

جواب مرحله ۴۸۵
برگه – بانگ – آگاه – گربه – انبه – آبان – باران – انبار – ارابه – گرانبها

جواب مرحله ۴۸۶
گوی – گوهر – گونه – گروه – گیوه – گیاه – اگهی – گیره – گریه – واگن – گونی – یوگا – گواهی – انگور – گونیا – نیروگاه

جواب مرحله ۴۸۷
لنج – جهل – جانی – جهان – اجیل – ناجی – جاهل – انجیل – هیجان – لاهیجان

جواب مرحله ۴۸۸
متن – مترو – تورم – مروت – تمرد – تمدن – ثروت – تنور – تندرو – ثروتمند

جواب مرحله ۴۸۹
چرم – چاه – بچه – چوب – چهار – چاره – روباه – بهرام – مورچه – ماهور – مارچوبه

جواب مرحله ۴۹۰
قهر – قیر – قطر – نطق – قرن – نقطه – نقره – قطره – قرنیه – قرینه – قرنطینه

جواب مرحله ۴۹۱
پلک – پتک – پیست – اسکی – پلاک – کلاس – لیست – پلیس – پاکت – تاکسی – کلیسا – اسکلت – اسکیت – لاستیک – پاستیل – پلاستیک

جواب مرحله ۴۹۲
رخت – سخن – نرخ – آخرت – ساخت – استخر – استان – خرناس – خراسان – ستارخان

جواب مرحله ۴۹۳
پسر – سپر – سوپ – پارو – پوست – پرستو – روستا – پوستر – اورست – پاستور – پاسپورت

جواب مرحله ۴۹۴
دارت – افسر – فاسد – رفاه – دهات – ساده – فارس – دفتر – فرات – سفته – سفره – درست – سرفه – سفارت – فهرست – ستاره – افسرده – فرستاده

جواب مرحله ۴۹۵
خدا – خون – دانا – هاون – خانه – خنده – نخود – ناخدا – خانواده

جواب مرحله ۴۹۶
صدا – صدر – صرع – رعد – عمر – رصد – اعظم – صادر – معاد – مصدر – مصرع – صدراعظم

جواب مرحله ۴۹۷
ملک – کلم – لیتر – کویت – تورم – توکل – رتیل – کریم – موکل – وکیل – کتری – مترو – کولر – کیلو – لیمو – کویر – متروک – ملکوت – کیلومتر

جواب مرحله ۴۹۸
سوپ – سپر – پسر – سست – سوخت – خروس – رسوخ – خسرو – پوست – پوستر – پرستو – سرسخت – سرخپوست

جواب مرحله ۴۹۹
کوه – خوک – خال – لکه – خدا – دکه – دکل – لوده – کادو – هلاک – دلاک – کوله – داخل – خاله – کاوه – کاهو – کلاه – آلوده – کلاهخود

جواب مرحله ۵۰۰
علم – عمل – علی – عمه – عیال – مایع – میله – املا – عالم – عالی – علامه – اعلامیه

جواب مرحله ۵۰۱
زود – دوز – زنده – وزنه – اندوه – نوزده – نوزاد – زندان – نوازنده

جواب مرحله ۵۰۲
دوش – دود – بشر – درود – آشوب – ارشد – بودا – شبدر – بدرود – دشوار – داشبورد

جواب مرحله ۵۰۳
دکتر – آدرس – درست – دارت – تدارک – کنسرت – تانکر – کارتن – ترسناک – کردستان

جواب مرحله ۵۰۴
متن – ملت – لیتر – رتیل – رمال – ملیت – املت – امنیت – تمرین – میترا – ترمینال

جواب مرحله ۵۰۵
تنگ – گاری – ایران – گیتار – رایگان – گرانیت – گارانتی

جواب مرحله ۵۰۶
بوس – سوپ – سبد – سود – دوست – بودا – دوات – سواد – پادو – پوست – بوداپست

جواب مرحله ۵۰۷
لیز – میز – لرز – مزار – آزار – رمال – لازم – آرام – لیزر – مالزی – میرزا – آلزایمر

جواب مرحله ۵۰۸
فوت – لوس – فال – فلوت – سفال – ایفل – سوال – لیست – سیلو – سویا – فسیل – استیل – ولایت – تلافی – فوتسال – فستیوال

جواب مرحله ۵۰۹
سنگ – پارو – پارس – سرنگ – نرگس – واگن – سنگر – انگور – سروان – گارسون – سنگاپور

جواب مرحله ۵۱۰
خدا – صدر – خرد – نرخ – صدا – خاص – رصد – رنده – خرده – صادر – خانه – خنده – صخره – رخنه – نرده – رصدخانه

جواب مرحله ۵۱۱
پلید – پیدا – پماد – مدال – امید – دیلم – لامپ – یلدا – پیام – پدال – املا – میلاد – ایلام – دیپلم – المپیاد

جواب مرحله ۵۱۲
قیر – قلک – ملک – کلم – قلم – رقم – کامل – رمال – قیام – مالک – کریم – قمار – کلام – قالی – کالری – اقلیم – قلمکاری

جواب مرحله ۵۱۳
زیپ – پرز – تیز – تراز – آزار – پیاز – پارتی – زیارت – پیتزا – پارازیت

جواب مرحله ۵۱۴
منع – قطع – طمع – طعم – عمه – عمق – مانع – نقطه – معنا – قطعه – منطق – قانع – طعنه – طعمه – مقنعه – منطقه – قطعنامه

جواب مرحله ۵۱۵
نعل – نسل – علی – قتل – عقل – نقل – عسل – تعلق – تنیس – لیست – تعلیق – تلقین – نستعلیق

جواب مرحله ۵۱۶
وزن – زبان – زانو – بازو – بانو – بودا – نوزاد – بادبزن – بندباز

جواب مرحله ۵۱۷
میخ – خانه – شاخه – ماشه – میهن – منشی – شانه – خیمه – خیام – خامه – خانم – همایش – ماشین – نمایش – شاهین – هخامنشی

جواب مرحله ۵۱۸
رنج – نجار – جادو – جواد – جارو – جهان – جاده – جوان – آرنج – جوهر – وردنه – جانور – اندوه – اروند – وجدان – جواهر – جوانه

جواب مرحله ۵۱۹
خبر – قبر – برق – قرن – خراب – قرآن – بخار – نقاب – قربان – اخبار – انبار – باران – باقرخان

جواب مرحله ۵۲۰
برگ – زبان – آبان – بانگ – برنز – آزار – زرنگ – بزرگ – ابزار – باران – آبرنگ – بازار – انبار – ارزان – بازرگان – گازانبر

جواب مرحله ۵۲۱
مدت – یلدا – پیام – امید – پیدا – پماد – لامپ – مدال – املت – پلید – پدال – دیپلم – میلاد

جواب مرحله ۵۲۲
شانس – رشته – شانه – ناشر – شهرت – تراش – ارتش – تنها – تشنه – تهران – رسانه – ستاره – ترانه – نشاسته – شهرستان

جواب مرحله ۵۲۳
فدا – سفر – دیگ – گیس – اسیر – سفید – افسر – اسید – گاری – سفیر – فردا – فارس – فاسد – سیگار – فریاد

جواب مرحله ۵۲۴
یزد – مزد – مزار – امید – زمرد – زمین – نیاز – زیان – دراز – زیاد – میدان – نیزار – نامزد – درمان – میرزا – میزان

جواب مرحله ۵۲۵
عسل – علی – عمل – علم – عالی – املا – مایع – سلام – سالم – آسیا – عیال – عالم – سیما – اسلام – الماس – ایلام – اسماعیل

جواب مرحله ۵۲۶
کوه – هتل – تله – رتیل – کویر – لیتر – کولر – وکیل – هویت – تکیه – کوره – کیلو – کویت – کوله – ترکیه

جواب مرحله ۵۲۷
کور – نوک – آوار – کویر – نوکر – اراک – نیرو – روانی – ایوان – ایران – ویران – کارون – کاروان – اوکراین

جواب مرحله ۵۲۸
چاپ – چاه – چای – پیچ – هیچ – چاره – پارچ – آچار – پاچه – چهار – پارچه

جواب مرحله ۵۲۹
نهاد – دانه – هادی – آینه – دایه – انبه – آبان – بدهی – بنده – دانا – آینده – آبادی – ناهید – آدینه

جواب مرحله ۵۳۰
سبک – برف – سفر – کیف – سیب – کافر – کرفس – اسکی – کاسب – فارس – افسر – اسیر – فریب – سیرک – کرسی – ریسک – سفیر – رکاب – آسیب – سراب – اکسیر – باریک – بارفیکس

جواب مرحله ۵۳۱
تخم – خدا – رخت – مدت – مدرک – مخدر – خرما – دارت – خدمت – خادم – دکتر – درخت – دختر – خدمتکار

جواب مرحله ۵۳۲
سحر – سبد – حدس – حبس – ساحر – آباد – سراب – آدرس – حساب – حسابدار

جواب مرحله ۵۳۳
مربی – بیمه – ماهی – مربا – آرام – آمار – بهار – بامیه – ارابه – بیمار – ابراهیم

جواب مرحله ۵۳۴
املا – نسیم – سالن – آسان – آسیا – سینما – یاسمن – ایلام – سیمان – الماس – آسمان – اسلام – آلمان – ایمان – سلیمان – سلمانی – میانسال

جواب مرحله ۵۳۵
خیس – سخت – سیخ – رخت – ساخت – خیار – اسکی – کتری – ساکت – خسارت – کتیرا – تاریخ – اسکیت – استخر – تاکسی – تاریک – خاکستر – خاکستری

جواب مرحله ۵۳۶
دقت – دارت – قرار – قدرت – برتر – بردار – برادر – دربار – رقابت

جواب مرحله ۵۳۷
کاوش – ورزش – آرزو – کشور – شرور – ارزش – روکش – زرشک – کشاورز – ورزشکار

جواب مرحله ۵۳۸
مبل – ریال – مربا – بالن – مربی – منبر – ملایر – برلین – بریان – بیمار

جواب مرحله ۵۳۹
رنج – جشن – نجف – سفر – نجار – فشار – شانس – آرنج – ناشر – اسفنج – سفارش – فشارسنج

جواب مرحله ۵۴۰
جلد – یلدا – ویلا – دلیر – دلار – لودر – جواد – آجیل – جلاد – جدول – جدال – جارو – جادو – دلاور – جاوید – رادیو – دیوار

جواب مرحله ۵۴۱
برگ – گروه – گوهر – واگن – گربه – گونه – آهنگ – انبه – بانگ – بانو – آبرنگ – روبان – بنگاه – آهنگر – بوران – انگور – روباه – گروهبان

جواب مرحله ۵۴۲
سکو – سکه – کوه – کوسه – ساده – کاوه – واکس – سواد – کادو – کاهو – کاسه

جواب مرحله ۵۴۳
اسکی – کتری – لیتر – رتیل – لیست – کلاس – ریاست – تاکسی – کتیرا – اسکیت – کلیسا – سریال – اسکلت – کالری – تاریک – لاستیک – کریستال

جواب مرحله ۵۴۴
نوید – امید – ویلا – مواد – یلدا – لیمو – مدال – میدان – وانیل – دیوان – ملوان – میلاد – لیوان

جواب مرحله ۵۴۵
متن – تانک – کتان – کنیا – کتری – کمین – کمان – تمرین – تاریک – کتیرا – تیمار – کتانی – ترکمن – کرمان – تانکر – نیمکت – امنیت – تیرکمان

جواب مرحله ۵۴۶
سنگ – کتان – ساکت – تانک – سرنگ – سنگک – نرگس – سنگر – کنسرت – تانکر – ترسناک

جواب مرحله ۵۴۷
قلم – قوم – نقل – قول – قمه – قله – لقمه – نهال – قلوه – مقوا – قلمو – لانه – منقل – لقمان – ملوان – مقاله – ملاقه – نقاله

جواب مرحله ۵۴۸
سوال – سالن – ویلا – سونا – سویا – وانیل – لیوان – یونان – وسایل – نایلون

جواب مرحله ۵۴۹
رقم – دقت – درد – قرن – مدت – متن – قند – قدم – تند – قدرت – مرقد – تمدن – مقتدر – قدرتمند

جواب مرحله ۵۵۰
دوش – گوش – شوهر – شوره – گوهر – گروه – گردو – شاهد – دوره – روده – هاشور – شاگرد – گوارش – شاهرگ – هشدار – شاهرود

جواب مرحله ۵۵۱
دکان – اراک – دانا – کنیا – اندک – انکار – ایران – ایراد – دینار – کاردانی

جواب مرحله ۵۵۲
سوپ – پشم – پارو – پرسش – سرما – سمور – پارس – شامپو – سماور – مشاور

جواب مرحله ۵۵۳
رخش – مربا – خشاب – خراش – آرام – خرما – بخار – خراب – آبشار – آرامش – آرامبخش

جواب مرحله ۵۵۴
گمان – آرام – مدارا – نامرد – ارگان – آرمان – درمان – اندام – نامدار

جواب مرحله ۵۵۵
تشک – دکل – کاشت – دلار – شکار – دکتر – شرکت – ترکش – تراش – ارتش – تشکر – درشت – تلاش – شکلات

جواب مرحله ۵۵۶
بست – سبک – کسب – کباب – کاسب – کلاس – کتاب – بابک – بابل – ساکت – کابل – لباس – اسکلت – کسالت – بسکتبال

جواب مرحله ۵۵۷
زبر – دره – بچه – چوب – چرب – زرد – بره – دوره – برده – روزه – روده – بهروز – زردچوبه

جواب مرحله ۵۵۸
جام – امید – مداد – جامد – جدید – مجید – اجداد – امداد – داماد – جامدادی

جواب مرحله ۵۵۹
اول – لوس – نسل – سفر – فال – نفس – سونا – سالن – افسر – سفال – فارس – سوال – افسون – فانوس – فوران

جواب مرحله ۵۶۰
ریل – لیز – آجر – زجر – ریال – جاری – رازی – لیزر – آجیل – ایرج – ارازل – جالیز – الجزایر

جواب مرحله ۵۶۱
نوک – واگن – کنار – نگار – گران – کنگر – نوکر – انگور – گورکن – کارون – کانگورو

جواب مرحله ۵۶۲
فخر – فال – فلک – کفر – فکر – خال – کافر – کلاف – کالا – فاخر – خلاف – اراک – خلافکار

جواب مرحله ۵۶۳
موز – گام – آرزو – آمار – آواز – آوار – آرام – گراز – مزار – گرما – امروز – ماورا – گوارا – آموزگار

جواب مرحله ۵۶۴
دفن – دیو – نیرو – فرنی – نوید – فرود – درون – ردیف – فوری – فردین – فریدون – فروردین

جواب مرحله ۵۶۵
کابل – بلیت – نبات – کتاب – بیان – بیات – کتان – لکنت – تانک – بانک – بالن – تنبک – تنبل – کتانی – بالکن – لبنیات – کابینت – تلکابین

جواب مرحله ۵۶۶
لوس – موم – سوال – ملوس – املا – سالم – سلام – اسلام – الماس – امسال

جواب مرحله ۵۶۷
نیش – شیب – ریشه – بیشه – میهن – نیمه – شیره – نرمش – شنبه – منبر – بهمن – شبنم – نمره – مربی – منشی – بیمه – نشریه

جواب مرحله ۵۶۸
زبر – برگ – دیگ – یزد – زیره – بدهی – برگه – گربه – هرگز – بزرگ – گرده – گریه – گیره – دبیر – برگزیده

جواب مرحله ۵۶۹
رخت – خیر – بخت – خبر – بخار – خیار – آخرت – باخت – ربات – تایر – بیات – خراب – تخریب – باتری – تاریخ – بخاری – تبخیر – تاخیر – خیرات – بختیاری

جواب مرحله ۵۷۰
گنج – جگر – رنج – گدا – جنگ – آرنج – گنجه – گنده – گران – گرده – آهنگ – درجه – نجار – جهان – جاده – جهاد – گردن – گناه – نگار – نگاه – آهنگر – جهانگرد

جواب مرحله ۵۷۱
نسل – لیست – آسان – آسیا – سینا – تنیس – سالن – ایست – استان – ایالت – آستین

جواب مرحله ۵۷۲
فرش – شرف – ظرف – فیش – ظریف – رویش – شریف – فروش – شوفر – فوری – یورش – ظرفشویی

جواب مرحله ۵۷۳
بدل – ویلا – یلدا – نوبل – بلند – بانو – بودا – دیوان – بینوا – لوبیا – نابود – لیوان – بنیاد – وانیل – والدین

جواب مرحله ۵۷۴
پتک – پست – تپش – سوپ – کشت – پیک – پشت – پوک – تشک – شکست – پشتک – سکوت – تیوپ – پیست – کویت – کشتی – پشتی – پوست – پوشک – پیشکسوت

جواب مرحله ۵۷۵
یزد – داس – زین – دیس – زنده – نیاز – دایه – سیاه – ساده – نسیه – سینه – زیاد – زیان – ایزد – سینا – نیزه – اسید – سایه – سازه – زاهد – آینه – آینده – آدینه – سازنده

جواب مرحله ۵۷۶
مواد – دوام – دریا – مرید – مایو – وارد – مدیر – مدار – مادر – امید – رادیو – دیوار – مروارید

جواب مرحله ۵۷۷
شیمی – ماشه – شیره – ریشه – ماهی – شیار – شهرام – شماره – همایش – شیرماهی

جواب مرحله ۵۷۸
غار – غنا – غنی – اغوا – نیرو – آوار – روغن – روانی – ویران – ایوان – ایران – ارغوان – ارغوانی

جواب مرحله ۵۷۹
سخت – خون – سخن – تونس – وانت – آسان – سونا – ساخت – ستون – سوخت – نخست – ستوان – اوستا – تاوان – سخاوت – استان – استوا – خاتون – توانا – استخوان

جواب مرحله ۵۸۰
متن – مترو – تنور – مایو – تورم – رمان – تیمار – تامین – روانی – مانتو – تمرین – ویران – نیمرو – تومان – امنیت – میترا – مریوان – رومانی – ویتنام – ورامین

جواب مرحله ۵۸۱
رخش – خوش – شاخ – شوخ – خارش – یواش – خراش – خاور – شرور – شوخی – خیار – خیارشور

جواب مرحله ۵۸۲
ترن – برس – سرب – نصب – صبر – نبات – سراب – تراس – بستر – راست – ستار – رانت – آبستن – تناسب

جواب مرحله ۵۸۳
کوی – نوک – کتان – تانک – یکتا – کویت – کتانی – ایوان – کتایون – تایوان

جواب مرحله ۵۸۴
پست – پتک – پاک – پکن – پاکت – ساکن – کاست – آسان – ساکت – سکان – استان – پاستا – استکان – پستانک – پاکستان

جواب مرحله ۵۸۵
سود – هوس – سند – سونا – سواد – آدرس – ساوه – ساده – سوره – سرود – آسوده – وردنه – سوهان – رسانه – اندوه – سودان – سروان – دوران – اروند

جواب مرحله ۵۸۶
گیس – آسیا – هستی – آگهی – آگاه – ایست – سیاه – گیاه – سایه – آگاهی – ایستگاه

جواب مرحله ۵۸۷
گوش – گوشه – گروه – گوهر – گواه – ورشو – شوره – رشوه – شوهر – هاشور – شاهرگ – گوارش – گوشواره

جواب مرحله ۵۸۸
جنگ – باج – لجن – گنج – لنج – جنگل – گلاب – بانگ – انگل – بالن – لبنان – جنگلبان

جواب مرحله ۵۸۹
سند – یلدا – اسید – آدرس – دلیر – اسیر – دلار – ساری – دینار – سریال – سیلندر – ایسلند – ایرلند

جواب مرحله ۵۹۰
میل – موش – ملت – مشت – شوم – لوتی – ولرم – لیمو – یورش – رتیل – لیتر – تورم – مترو – ترشی – مشورت – مشتری – لیموترش

جواب مرحله ۵۹۱
تیز – تنه – زینت – نیاز – زیان – تازه – آینه – نیزه – تنها – انتها – نهایت – اهانت – تازیانه

جواب مرحله ۵۹۲
یزد – باز – زین – زینب – ایزد – بیان – بازی – زبان – زیبا – زیاد – بنیاد – بندباز

جواب مرحله ۵۹۳
کیش – نمک – شیک – شادی – کمین – آدمک – امید – شاکی – مدنی – مشکی – کاشی – دکان – شیاد – منشی – دشمن – دشنام – نمایش – آدمکش – ماشین – میدان

جواب مرحله ۵۹۴
کبد – کتاب – کارت – رکاب – ربات – تبرک – اراک – آباد – دارت – برکت – راکت – دکتر – ابتدا – ارادت – تدارک – ابتکار

جواب مرحله ۵۹۵
خون – خدا – نرخ – خرد – دوره – نخود – رخنه – درون – خانه – روده – خنده – خاور – وردنه – اندوه – اروند – دوران – خواهر – رودخانه

جواب مرحله ۵۹۶
پدر – پودر – ایده – پادو – پاره – پارو – پرده – ادویه – پیاده – پراید – دیوار – دایره – رادیو

جواب مرحله ۵۹۷
سکه – سنگ – سکان – گناه – کاسه – نگاه – آهنگ – آسان – آگاه – سنگک – ساکن

جواب مرحله ۵۹۸
چای – پیچ – چین – چاپ – پوچ – پنیر – پارچ – پارو – پنچر – پویا – چنار – چوپان – پوریا – پیانو

جواب مرحله ۵۹۹
شال – زشت – شنل – لنز – نبات – شتاب – زبان – تابش – بالن – بالش – زابل – تنبل – تلاش

جواب مرحله ۶۰۰
اسکی – لیست – ایست – بلیت – سبیل – کتاب – کابل – لباس – آسیب – بیست – کلاس – کاسب – کلیسا – تاکسی – اسکلت – اسکیت – ابلیس – لاستیک

جواب مرحله ۶۰۱
دود – اردن – نوید – نادر – درود – درون – دینار – دیوان – دیدار – دیوار – دوران – اروند – روانی – ویران – رادیو

جواب مرحله ۶۰۲
عرب – عروس – بستر – وسعت – ساعت – عابر – سراب – بورس – سرعت – عبور – عبرت – روستا – باروت

جواب مرحله ۶۰۳
واگن – فارس – نرگس – نگار – سنگر – افسر – سونا – سرنگ – گران – انگور – سروان – فوران – فانوس – گارسون – افسونگر

جواب مرحله ۶۰۴
تند – مدت – تهی – متن – مرده – ریتم – نیمه – مرید – تیره – مدیر – نمره – تمدن – میهن – مهدی – درهم – تمرین – مدینه

جواب مرحله ۶۰۵
بغل – باغ – لبه – آغل – غیب – بالا – غایب – ابله – الاغ – لایه – اهلی – باله – بالغ

جواب مرحله ۶۰۶
آلپ – آرام – آمار – املا – رمال – رمان – لامپ – آلمان – آرمان

جواب مرحله ۶۰۷
منچ – چمن – چای – عید – چین – دعا – مایع – مانع – عمان – معنا – معدن – معاد – چمدان – میدان – معدنچی

جواب مرحله ۶۰۸
مزد – دزد – یزد – دید – میز – داد – ایدز – دزدی – آزاد – مداد – زیاد – ایزد – آزادی – داماد – امداد

جواب مرحله ۶۰۹
تیز – تایر – زیان – زینت – آزار – تراز – ارزن – زرین – نیاز – زیارت – ارزان – نیزار – ایران

جواب مرحله ۶۱۰
ربات – نوبت – نبات – انبر – بیان – بیات – تنور – بانو – رانت – باروت – بیرون – بینوا – باتری – روبان – بوران – بورانی

جواب مرحله ۶۱۱
خدا – مواد – مدار – آوار – مخدر – مورخ – مادر – آمار – آرام – آخور – خرما – خاور – خادم

جواب مرحله ۶۱۲
پدر – پادو – وارد – پارو – پودر – پرتو – دارت – اردو – آوار – دوات – داور – دارو – اروپا – واردات

جواب مرحله ۶۱۳
فرش – تفرش – هرات – تراش – افشا – افرا – فرات – ارتش – رشته – رفاه – فشار – شهرت – آشفته – فرشته – شرافت – اشاره

جواب مرحله ۶۱۴
گله – بدل – انبه – ابله – باله – هلند – گنده – بنده – گلاب – بلند – بالن – انگل – بانگ – گنبد – بنگاه – گلدان – هندبال

جواب مرحله ۶۱۵
قصد – قرص – فقر – قصر – قیر – قیف – صفا – صاف – افق – رقص – صدا – صفر – صدف – صیاد – فقیر – فردا – صادق – رفیق – فریاد

جواب مرحله ۶۱۶
سخن – سخت – پست – ساخت – پناه – پخته – سپاه – خسته – خانه – تنها – نخست – پسته – پاسخ – نسخه

جواب مرحله ۶۱۷
سهم – سند – پند – پناه – پماد – ماسه – دهان – دانه – ساده – ماده – سهام – دامنه – مهندس – همدان

جواب مرحله ۶۱۸
ایست – سیما – ماست – آسیا – املا – لیست – املت – تماس – اسلام – الماس – تسلیم – سلامت – ایلام – سلامتی – مالیات – التماس

جواب مرحله ۶۱۹
جام – متن – تند – تاج – مزد – مدت – جزام – مزاج – جامد – مجاز – زمان – تمدن – نماز – نجات – نامزد

جواب مرحله ۶۲۰
زال – خال – خاص – اصل – صلح – زحل – حاصل – صالح – خالص – خیال – اصیل – خالی – حاصلخیز

جواب مرحله ۶۲۱
کوچ – چرک – چین – یونس – کرسی – کویر – نوکر – چروک – ریسک – سیرک – کنسرو

جواب مرحله ۶۲۲
زاغ – داغ – غار – غنا – غاز – ارزن – چادر – دراز – چراغ – اردن – چنار – چغندر

جواب مرحله ۶۲۳
ارزن – اردن – ربنا – دراز – باند – بارز – برنز – انبر – زبان – بردار – برادر – دربار – دربان

جواب مرحله ۶۲۴
جگر – رنج – جنگ – جام – جرم – اوج – موج – گنج – جوان – رمان – جارو – آرنج – نجوم – واگن – نجار – مرجان – انگور – جانور – جنگاور

جواب مرحله ۶۲۵
رخش – خوک – خشک – شاخ – چکش – چرک – چرخ – کوچ – چروک – چاکر – شکار – خراش – کاوش – خارش – خاور – روکش – کشور – خوراک

جواب مرحله ۶۲۶
جوش – جشن – دوش – شاهد – شانه – جواد – دانش – جوان – دشنه – جهاد – جادو – جاده – جهان – اندوه – وجدان – جوانه – دانشجو – جوشانده

جواب مرحله ۶۲۷
تخت – رخت – تهی – خبر – خیر – بخت – تربت – بخیه – تختی – بهتر – خبره – تخته – تیره – رتبه – تخریب – تربیت – تبخیر

جواب مرحله ۶۲۸
کرج – کاج – جادو – ورود – اردک – کارد – کادو – جودو – جواد – جارو – کادر – رکود – دکور

جواب مرحله ۶۲۹
قلب – قتل – قاب – لقب – قاتل – قالب – بالا – قلاب – شلاق – اتاق – بقال – بالش – شتاب – تلاش – تقلب – تالاب – باتلاق

جواب مرحله ۶۳۰
بدل – گله – دلار – گلاب – گرده – گربه – دلبر – برگه – باده – ابله – باله – برده – دلربا – براده – درگاه – گرداب – بالگرد

جواب مرحله ۶۳۱
تپش – پشت – هشت – پشه – تنه – تنگ – گشنه – تنگه – تشنه – نقشه – قشنگ

جواب مرحله ۶۳۲
گلو – لوح – گسل – هلو – حوا – سوله – ساوه – الگو – حلوا – هالو – سلاح – ساحل – سوال – حوله – حواس – اسلحه – گوساله

جواب مرحله ۶۳۳
قفس – فال – قله – قفل – سکه – افق – قلک – سقف – کلاه – کلاس – کافه – کاسه – ساقه – سفال – قفسه – فلکه – اسکله – کلافه

جواب مرحله ۶۳۴
رنج – تاج – برج – جهان – تنها – رتبه – نجات – نجار – برنج – باجه – انبه – آرنج – تاجر – تهران – تجربه – ترانه

جواب مرحله ۶۳۵
دیس – عطر – سطر – دعا – عید – عدس – رعد – سعی – سریع – اسید – رسید – اسیر – عطار – ساعد – آدرس – سعدی – عدسی – عطارد

جواب مرحله ۶۳۶
نسل – سوت – هلو – هتل – هوس – تله – نوه – چهل – تنه – تونل – ستون – سوله – چهلستون

جواب مرحله ۶۳۷
چاپ – گاو – پوچ – اول – گلو – چال – پلو – پول – گلپر – پارچ – پارو – الگو – چپاول

جواب مرحله ۶۳۸
گلف – نفس – فال – لگن – چنگ – گسل – سفال – انگل – سالن – چنگال

جواب مرحله ۶۳۹
پشه – هوش – گوش – گوهر – پوشه – شوهر – رشوه – گروه – شوره – پژوهش – پروژه – پژوهشگر

جواب مرحله ۶۴۰
یزد – وزن – زیاد – زانو – آویز – ونیز – ایزد – ایدز – زیان – نیاز – دیوان – زندان – نوزاد – یونان – اندونزی

جواب مرحله ۶۴۱
شیب – تیز – زشت – آتش – شتاب – زیبا – تابش – بازی – اشیا – آشتی – بیات

جواب مرحله ۶۴۲
راکت – کتان – رانت – آنتن – کتری – تانک – کارت – کنار – کتیرا – تاریک – کتانی – تانکر

جواب مرحله ۶۴۳
رنگ – سند – گردن – نرگس – سنگر – گردو – سوسن – سرنگ – درنگ – سرود – درون – سوگند

جواب مرحله ۶۴۴
خزر – زخم – رمان – آزار – خمار – خزان – خرما – زمان – آرام – آمار – خانم – مزار – مخزن – نماز – ارزان – آرمان

جواب مرحله ۶۴۵
پدر – دکل – پلک – پول – پاک – پارو – دلار – پلاک – کادو – پدال – لودر – کولر – پودر – پارک – دکور – دلاور – پولاد – پولدار

جواب مرحله ۶۴۶
خرس – لپه – پله – پسر – سپر – سرخ – خاله – پاره – پاسخ – سپاه – هراس – پارس – پسرخاله

جواب مرحله ۶۴۷
گلو – گلف – لیف – فیل – فرش – فیش – شرف – گوش – لیگ – یورش – گوشی – فروش – فوری – شریف – گوریل – گلفروشی

جواب مرحله ۶۴۸
گوهر – گروه – دوره – آگاه – آوار – گردو – روده – گرده – گوارا – اراده – اداره – آواره – هوادار – اردوگاه

جواب مرحله ۶۴۹
چای – چین – چرک – اراک – کنار – آچار – چنار – چاکر – ایران – انکار – ناچار

جواب مرحله ۶۵۰
متن – نوک – کویت – موکت – کمین – تومان – مانتو – کتانی – تامین – نیمکت – امنیت – ویتنام – کامیون

جواب مرحله ۶۵۱
چکش – چرک – چای – شاکی – شریک – شیار – اراک – شکار – آچار – چاکر – کاشی – چریک – آرایش – آشکار – شکارچی

جواب مرحله ۶۵۲
بیم – شیب – مبل – بیل – لبه – شبیه – شلیل – میله – بیمه

جواب مرحله ۶۵۳
قند – نقد – قدر – قرن – قرآن – قرار – قناد – گردن – قادر

جواب مرحله ۶۵۴
دست – کتری – ایست – درست – رسید – آدرس – اسید – اسکی – دکتر – تاکسی – تدریس – کتیرا – ریاست – تاریک – اسکیت – دستیار – کاردستی

جواب مرحله ۶۵۵
سنج – گنج – جگر – تنگ – جنگ – تاج – رنج – نجات – آرنج – نجار – سرنگ – تاجر – سنگر – نرگس – جسارت – گرجستان

جواب مرحله ۶۵۶
خون – خوک – نوک – خنک – کویت – یکتا – خاکی – کتانی – خیانت

جواب مرحله ۶۵۷
زیپ – پیاز – ناشی – زیان – نیاز – منشی – پیام – زمین – آشپز – نمایش – ماشین – پیمان – پشیمان

جواب مرحله ۶۵۸
کاخ – خدا – خوک – خود – گردو – دکور – کادو – خوراک – خودکار

جواب مرحله ۶۵۹
چال – پیچ – چای – پول – سوپ – پوچ – چاپ – پویا – سویا – سوال – چیپس – پلیس – سیلو – ویلا – وسایل – چالوس – چاپلوس

جواب مرحله ۶۶۰
صدا – دفن – نصف – صدف – صاف – صفر – صفا – صیاد – فردا – صادر – فریاد – آفرین – صرافی

جواب مرحله ۶۶۱
غار – باغ – بچه – چاه – غرب – چرب – چراغ – غبار – چهار – آچار – باغچه – ارابه – چابهار

جواب مرحله ۶۶۲
نشر – پشه – پنیر – ریشه – شانه – آینه – شیره – شیار – شاهین – نشریه – پاشنه – پریشان – پیراهن

جواب مرحله ۶۶۳
دیگ – لیگ – دلار – دلیر – گاری – یلدا – ریال – گالری – دلگیر

جواب مرحله ۶۶۴
سیما – ماست – ژیان – تنیس – تماس – ایست – نسیم – امنیت – آستین – تامین – سیمان – یاسمن – سینما

جواب مرحله ۶۶۵
خیر – چرخ – چرم – هیچ – چای – چاه – مخچه – خمره – خیار – خمیر – مریخ – خیام – چهار – خرما – خیمه – میخچه

جواب مرحله ۶۶۶
جوک – مکه – موج – کوه – جیب – میوه – هجوم – جیوه – هویج – بیوه – بیمه

جواب مرحله ۶۶۷
ترس – سکو – سوت – رسول – ترسو – کولر – سکوت – سلول – لوستر

جواب مرحله ۶۶۸
سوپ – روح – سحر – حوا – پست – راحت – پوست – پارس – حسرت – پرستو – اورست – روستا – حراست

جواب مرحله ۶۶۹
کرج – کاج – تاج – کتری – راکت – جرات – کارت – جاری – تاجر – یکتا – تاریک – کتیرا – تکرار

جواب مرحله ۶۷۰
عرش – شعر – اثر – ارث – رعنا – ناشر – انشا – آشنا – شاعر – اعشار

جواب مرحله ۶۷۱
ماشه – آرام – آگاه – اشاره – اهرام – گمراه – شاهرگ – شماره – آرامش

جواب مرحله ۶۷۲
هلو – دکل – دکه – کوه – کلاه – کاهو – کوزه – کادو – کوله – کاوه – لوزه – هالو – زالو – زاهد – آلوده

جواب مرحله ۶۷۳
رخت – سخت – خسته – ساخت – آخرت – اسارت – ستاره – خسارت – استخر – آراسته

جواب مرحله ۶۷۴
مزد – موز – دلار – زالو – زمرد – مدال – آرزو – دراز – مدار – مزار – مواد – مادر – لودر – لوازم – مزدور – دلاور – زردآلو

جواب مرحله ۶۷۵
مرغ – غرب – بغل – لغت – باغ – غار – مبل – غبار – مربا – املت – غارت – تمبر – غلام – لاغر – بالغ – غربت – مبلغ

جواب مرحله ۶۷۶
میز – مزد – مزه – مهدی – زنده – هیزم – همزن – نیمه – نیزه – زمین – میهن – مدینه

جواب مرحله ۶۷۷
سیخ – شاخ – خیس – سخن – شیخ – خشن – ساق – نیش – سینا – نقاش – شانس – نقاشی

جواب مرحله ۶۷۸
رخت – نرخ – خیر – پنیر – خیار – آخرت – خیانت – تاخیر – تاریخ

جواب مرحله ۶۷۹
تیز – ساز – سبز – سیب – قاب – زیست – بزاق – سبقت – آسیب – زیبا – بازی – سبزی – بیست – ایست

جواب مرحله ۶۸۰
جلد – جسد – جاده – سوله – جاهل – سوال – جهاد – جلاد – سجده – سواد – ساده – جلسه – جدول – سجاده – آلوده – آسوده

جواب مرحله ۶۸۱
مشت – رشت – شتاب – شربت – تمبر – آرام – مرتب – مربا – تماشا – آبشار – آرامش

جواب مرحله ۶۸۲
متن – مدت – دقت – قدم – تمدن – قنات – قناد – نامه – تنها – دهات – ماده – همدان – دامنه – دهقان

جواب مرحله ۶۸۳
گله – نوه – گلو – لال – گونه – الگو – انگل – لنگه – لوله – لاله – گلوله – النگو

جواب مرحله ۶۸۴
گیس – سبک – برگ – رکاب – سراب – کاسب – آسیب – اکبر – اسیر – گاری – بیکار – سیگار – باریک

جواب مرحله ۶۸۵
لطف – لبه – فال – طلا – طفل – طبل – برف – ابله – رفاه – باطل – باله

جواب مرحله ۶۸۶
تشک – کشت – تشت – سکان – ساکن – شانس – کاشت – شکست – تشتک – نشست – ساکت – تکان

جواب مرحله ۶۸۷
جهش – گلو – جوش – گوش – گله – گوشه – گوجه – لهجه

جواب مرحله ۶۸۸
دنج – جگر – رنگ – رنج – برگ – برج – جنگ – گنبد – نجیب – دبیر – درنگ – برنج – گردن

جواب مرحله ۶۸۹
رحم – حرم – مدت – محمد – محرم – حریم – مریم – مردم – مدیر – رحمت – متحد – محترم – تحریم

جواب مرحله ۶۹۰
عرب – عمر – شعر – شمع – مشت – تمبر – مربع – عابر – شربت – شاعر – شتاب – مربا – عمارت – عبارت

جواب مرحله ۶۹۱
برج – زرد – وجب – جارو –
جواب – واجب – بازو – آرزو – بازجو – جوراب

جواب مرحله ۶۹۲
شرق – قیر – قشر – شال – شادی – ارشد – شلاق – قالی – یلدا – قادر – ریال – دلار – قلدر – دلیر

جواب مرحله ۶۹۳
جهش – دیو – جوش – جدی – دوش – جیوه – هویج – جزوه – شهید – دوشیزه

جواب مرحله ۶۹۴
نصب – صوت – بانک – نوبت – تکان – نبات – کتاب – صابون – تنباکو

جواب مرحله ۶۹۵
لبو – مبل – طبل – طول – سطل – سیب – وسط – سبیل – طلسم – بلوط – لیمو – سیلو – موسی – مطلوب

جواب مرحله ۶۹۶
قلک – قهر – قله – برق – قبر – قبله – برکه – کلبه – کلاه – بقال – قالب – قاره – قلاب – براق – کابل – کربلا

جواب مرحله ۶۹۷
جرم – مکه – موج – نمک – کوه – نوکر – کوره – جهنم – جوهر – نمره

جواب مرحله ۶۹۸
وزن – کنیز – زانو – نازک – زیان – نیاز – کویت – زینت – کتانی – زیتون

جواب مرحله ۶۹۹
پست – پلک – پیر – پیک – کتری – لیست – پلیس – پیکر – لیتر – رتیل

جواب مرحله ۷۰۰
نجف – عاج – رنج – جان – نجار – عارف – رفاه – آرنج – جهان – عرفان

جواب مرحله ۷۰۱
حدس – سبد – حبس – حوا – بوس – سواد – واحد – حسود – حساب

جواب مرحله ۷۰۲
حرف – حرم – رحم – فکر – حکم – حمام – حرام – کافر – مرام – محرم – مکار – حاکم – محکم

جواب مرحله ۷۰۳
سیخ – شیخ – شال – شاخ – خیس – خشک – کاشی – شاکی – خیال – کلاس – خالی – شلیک – کلیسا – خشکسالی

جواب مرحله ۷۰۴
نفت – تنش – فیش – وفا – شفا – وفات – ناشی – یواش – شیفت – آشتی – آویشن

جواب مرحله ۷۰۵
صلح – صبر – رضا – ضرب – اصل – صبح – صاحب – صحرا – حصار – حاصل – حاضر

جواب مرحله ۷۰۶
رانت – هرات – هراس – تنها – راست – تهران – ترانه – رسانه – ستاره

جواب مرحله ۷۰۷
تله – کشت – تشک – شدت – دکل – دکه – هشت – دشت – شکست – دسته – سکته – دستکش

جواب مرحله ۷۰۸
سنگ – نفت – نفس – تنگ – سنگر – تفنگ – فارس – افسر – نرگس – سرنگ – نفرت – تنفس – سفارت

جواب مرحله ۷۰۹
مزد – زیپ – امید – پیام – پیدا – زیاد – آزاد – ایدز – پیاز – پماد – آزادی

جواب مرحله ۷۱۰
غرب – برف – باغ – غار – فریب – غایب – غبار – رفاه – غریب – غرفه – غریبه

جواب مرحله ۷۱۱
پست – چاه – تپه – چاپ – سپاه – ساده – دسته – پسته – دهات

جواب مرحله ۷۱۲
لیف – فیل – هدف – فدا – فال – آینه – هلند – هادی – دهلی – یلدا – فایده – ناهید – آینده – دلفین

جواب مرحله ۷۱۳
شیب – شیره – ریشه – زیبا – شهاب – ارزش – بیشه – هزار – بازی – زهرا – شبیه – شیراز – شهربازی

جواب مرحله ۷۱۴
صوت – وصیت – هیات – تایر – صورت – تیره – تصور – هرات – صورتی – تصویر

جواب مرحله ۷۱۵
چمن – منچ – سهم – چین – هیچ – میهن – سینه – نسیه – نیمه – غنچه – نغمه – نسیم

جواب مرحله ۷۱۶
میخ – ماهی – خامه – خیام – گیاه – آگهی – خیمه – مخفی – مخفیگاه

جواب مرحله ۷۱۷
قسم – سوپ – پدر – قوم – ورق – قدم – رقم – مقدس – پودر – مرقد – سمور – سرود – مدرس

جواب مرحله ۷۱۸
شفا – زشت – ارتش – آشتی – ترشی – شیفت – شیار – ارزش – اتریش – زیارت – شیراز

جواب مرحله ۷۱۹
سخن – وفا – دفن – خدا – خون – سونا – فاسد – نخود – سواد – فانوس – اسفند

جواب مرحله ۷۲۰
بالن – انگل – باند – گلاب – دلار – لنگر – بلند – گردن – گنبد – گلنار – گلدان – آبرنگ – دنبال – گرداب – بالگرد

جواب مرحله ۷۲۱
داد – درد – مرد – مدار – مربا – مبدا – مداد – مادر – مرداد – درآمد – برادر – مرداب

جواب مرحله ۷۲۲
موم – حرم – روح – رحمت – تورم – مترو – محرم – ترمیم – محروم – تحریم – محترم – مرحوم

جواب مرحله ۷۲۳
جنگ – جگر – آینه – گیره – گناه – نجار – گریه – آرنج – جیره – آهنگ – آگهی – هیجان – انجیر – آهنگر

جواب مرحله ۷۲۴
ناشی – گریم – ناشر – گرما – گاری – منشی – شناگر – ماشین – نمایش – نگارش – نمایشگر

جواب مرحله ۷۲۵
نوه – روده – رنده – درون – نوید – ویژه – نروژ – نرده – نیرو – هیدروژن

جواب مرحله ۷۲۶
پله – لپه – لامپ – پیله – میله – ماله – پیام – پایه – ماهی – مایل – پیاله

جواب مرحله ۷۲۷
قوا – خلق – لخت – خال – ملخ – قول – قلم – تلخ – قوم – وقت – تقوا – قاتل – مقوا – خالق – خلاق – املت

جواب مرحله ۷۲۸
چاه – چای – کاه – چرک – چکه – هیچ – چاره – چهره – چاکر – کرایه

جواب مرحله ۷۲۹
بوته – تباه – بهشت – تابه – آشوب – شهاب – شتاب – توبه – شباهت – باهوش – اشتباه

جواب مرحله ۷۳۰
وزن – سوت – زیست – زینت – یونس – سینی – ستون – ونیز – سوزن – تنیس – ویزیت – زیتون

جواب مرحله ۷۳۱
چسب – سود – چوب – دیو – سیب – سبد – سوت – دیس – دست – بوس – دوست – بیست

جواب مرحله ۷۳۲
رمان – پیرو – پیام – پارو – نیرو – پویا – پنیر – پوریا – روانی – پیمان – پیانو – نیمرو – مانور – ویران – رومانی

جواب مرحله ۷۳۳
امید – دنیا – دامن – مدال – یلدا – مایل – نادم – میدان – میلاد – دینام – ملایم

جواب مرحله ۷۳۴
ریال – امیر – مایل – املا – آمار – رمال – آرام – ملایر – ایلام – مالاریا

جواب مرحله ۷۳۵
عقل – قله – دعا – اهدا – قلعه – عادل – عاقد – عاقل – عقده – علاقه – قلاده

جواب مرحله ۷۳۶
دکل – باج – تاج – کاج – جلد – بدل – کبد – جلبک – کتاب – کلاج – کابل – جالب – جلاد – کالبد

جواب مرحله ۷۳۷
گوش – شوهر – شوره – ارزش – ورزش – گوشه – آرزو – گروه – رشوه – گراز – روزه – گزارش – گوارش – شاهرگ – هاشور – ورزشگاه

جواب مرحله ۷۳۸
دیگ – گردش – گردن – مرشد – دشمن – شگرد – گریم – مرید – منشی – گندم – مدیر

جواب مرحله ۷۳۹
نوید – پیدا – یلدا – پدال – ویلا – پویا – پوند – پیانو – دیوان – پیوند – لیوان – وانیل

جواب مرحله ۷۴۰
شیب – بیشه – بنیه – شیعه – ناشی – شانه – شهاب – انبه – شعبه – آینه – شنبه – شایعه – شعبان – شاهین

جواب مرحله ۷۴۱
شال – شکل – کالا – شلیک – شاکی – کاشی – شریک – شکار – لشکر – ریال – آشکار – آرایش – کالری

جواب مرحله ۷۴۲
یلدا – دیلم – مرید – رمال – مدار – مدال – دلار – مادر – مدیر – امید – دایی – ریال – ملایر – میلاد – میلیارد

جواب مرحله ۷۴۳
لبه – مبل – هتل – مدت – تله – تمدن – تنبل – بنده – بهمن – دلمه – بلند – هلند – دنبه – مهلت – تلمبه

جواب مرحله ۷۴۴
بوس – سبد – برس – دوش – درشت – بورس – ترسو – شربت – دوست – درست – شبدر – رسوب – سرود – دستور

جواب مرحله ۷۴۵
کتری – یکتا – کارت – دارت – ژاکت – راکت – اردک – دکتر – دریا – آژیر – تدارک – کتیرا – تیراژ – تاریک

جواب مرحله ۷۴۶
کوه – پاک – پتو – توپ – پوک – تپه – پاکت – کاوه – پوکه – کاهو – کوتاه

جواب مرحله ۷۴۷
ریه – میوه – ماهی – میهن – نمره – نیمه – مانور – مناره – نیمرو – رومانی – اهریمن – اورمیه – موریانه

جواب مرحله ۷۴۸
زشت – شاه – شتاب – شهاب – زاهد – تازه – دهات – تابه – ابهت – بهشت – شاهد – شهادت – شباهت – بهداشت

جواب مرحله ۷۴۹
سبز – ساز – لبو – رسول – سوال – زابل – آرزو – بلور – بورس – زالو – بازو – لباس – سراب – البرز – سرباز – بلوار – بازرس

جواب مرحله ۷۵۰
شیب – زهرا – هزار – زیره – بیشه – شیار – شیره – ریشه – ارزش – شهاب – شیراز – شیربها – شهربازی

جواب مرحله ۷۵۱
وزن – گدا – زنگ – زرد – زانو – واگن – دراز – گردن – گردو – درون – گوزن – انگور – نوزاد

جواب مرحله ۷۵۲
نامه – ماسه – سهام – سرمه – نمره – ساده – سرما – همسر – ماده – آدرس – مدرسه – سمندر – مهندس – همدان – مناره – رسانه

جواب مرحله ۷۵۳
لوس – یاس – سوال – آسیا – یونس – سالن – ویلا – آسان – سویا – ایوان – وانیل – لیوان

جواب مرحله ۷۵۴
فوت – فیل – لیز – زلف – فلز – لیف – فضول – زیلو – فلوت – فیوز – لوزی

جواب مرحله ۷۵۵
مبل – قلم – مشق – شام – طلا – قشم – مطب – قلب – قطب – بالش – قلاب – قالب – باطل – طلاق – بقال – شلاق – شمال

جواب مرحله ۷۵۶
فیل – لیف – نیرو – فیلم – منفی – لیمو – فوری – فرمول – نیمرو – نیلوفر

جواب مرحله ۷۵۷
کود – یزد – کدو – زود – نوک – وزن – کنجد – کنیز – نوید – نیکو – کندو – جکوزی

جواب مرحله ۷۵۸
اول – نسل – ستون – سوال – سونا – آسان – تونل – سالن – استان – ستوان

جواب مرحله ۷۵۹
برگ – گرز – رنگ – زبان – گراز – آبان – بزرگ – انبار – باران – بازار – ابزار – ارزان – بازرگان

جواب مرحله ۷۶۰
نرم – نمک – میخ – خبر – خنک – نرخ – کریم – کبیر – میخک – کمین – مریخ – کربن – مربی – خمیر

جواب مرحله ۷۶۱
کود – کدو – تکه – کوه – دوا – دکه – کادو – کاوه – کاهو – کوتاه

جواب مرحله ۷۶۲
سهم – حنا – نامه – سالن – ساحل – ماسه – سلام – حمله – سالم – اسلحه – حامله – حماسه

جواب مرحله ۷۶۳
وزن – میز – موز – آویز – زیان – زمین – نیاز – زانو – زمان – نماز – آزمون – میزان – موازی – مایونز

جواب مرحله ۷۶۴
تاب – اسب – حبس – حساب – ماست – محبت – تبسم – تماس – مساحت – تمساح

جواب مرحله ۷۶۵
هوش – موش – بهمن – شبنم – ماشه – آشوب – شنبه – شانه – انبه – شهاب – باهوش – نوشابه

جواب مرحله ۷۶۶
پیک – کیش – پری – پیر – شاکی – کاشی – شریک – شکار – پارک – شاپرک – پیراشکی

جواب مرحله ۷۶۷
یلدا – دنیا – امید – لیمو – مواد – مدال – میلاد – میدان – ملوان – وانیل – لیوان

جواب مرحله ۷۶۸
نان – گله – ناله – لانه – نهال – گلاب – ابله – انبه – نهنگ – بالن – بنگاه – لبنان – نگهبان

جواب مرحله ۷۶۹
نفس – سرفه – سفره – آسان – رفاه – انار – رسانه – ناهار – فرانسه – افسانه

جواب مرحله ۷۷۰
برق – براق – بهار – ایده – قاره – بدهی – دبیر – رقیب – برده – بیدار – ردیاب – بدرقه – دایره

جواب مرحله ۷۷۱
موج – جسم – تماس – نجات – ماست – سمنو – ستون – نجوم – ناموس – تومان – مانتو

جواب مرحله ۷۷۲
شنا – دهان – شانه – دانا – آشنا – دانش – ناهار – اشاره – اراده – هشدار – اداره

جواب مرحله ۷۷۳
گاو – لیگ – گلو – ویلا – گاری – ریال – الگو – گالری – گوریل

جواب مرحله ۷۷۴
مکه – مزه – کینه – زمین – کمین – نیزه – همزن – نازک – کمان – هیزم – کنیز – کیهان – میزان

جواب مرحله ۷۷۵
جیغ – مرغ – موج – جرم – غوره – مجری – میوه – جوهر – جیوه – هویج – جریمه – جمهوری

جواب مرحله ۷۷۶
زرد – زهر – زنگ – رنگ – گردن – نهنگ – هرگز – گرده – زنده – زرنگ

جواب مرحله ۷۷۷
کشو – کفش – کیف – شکم – کشف – موش – کفاش – کافی – شکاف – موشک – مشکی

جواب مرحله ۷۷۸
آینه – میهن – مهدی – دنیا – ماده – آینده – همدان – مانده – میدان – ناهید – نماینده

جواب مرحله ۷۷۹
مشت – مشق – قشم – آتش – اتاق – نقاش – آشنا – تماشا – امانت – انتقام

جواب مرحله ۷۸۰
نوع – شمع – عمو – روشن – شروع – معنا – شورا – شعور – شاعر – عمان – معاون – مشاور

جواب مرحله ۷۸۱
کیف – کاسه – سیاه – سایه – کیسه – کینه – آینه – سینه – کیهان – سفینه

جواب مرحله ۷۸۲
میخ – خفه – خیمه – منفی – آینه – خانه – خیام – خانم – مخفی – خامه

جواب مرحله ۷۸۳
مهم – نمره – جهان – مجرم – نجار – آرنج – جهنم – مهاجم – مهمان – مهاجر – مرجان – مناره

جواب مرحله ۷۸۴
عمو – سیم – هوس – عید – عدس – عمه – سعی – معده – سعدی – میوه

جواب مرحله ۷۸۵
پدر – سپاه – سیاه – آدرس – ساده – پایه – سایه – پیاده – پادری – سیاره – دایره – پاریس

جواب مرحله ۷۸۶
وزن – زوج – جارو – جوان – آرنج – آواز – زانو – نجار – انار – اجرا – ارزان – جانور

جواب مرحله ۷۸۷
نوار – گریه – گیاه – گران – گوهر – گونه – گیره – ویران – آهنگر – انگور – نیروگاه

جواب مرحله ۷۸۸
شکل – کویر – کیلو – شلیک – ویلا – شکار – لشکر – کشور – کولر – وکیل – شریک – لواشک – شلوار

جواب مرحله ۷۸۹
قتل – قلم – قالی – املا – املت – قیمت – اتاق – ایلام – لیاقت – قیامت – مالیات – ملاقات

جواب مرحله ۷۹۰
عدل – دعا – عمل – علم – علت – مدال – عادت – املا – معدل – املت – معتاد – علامت – عدالت – اعتماد

جواب مرحله ۷۹۱
سود – سوت – هوس – چوب – چسب – سبد – بچه – دست – بسته – دوست – توبه

جواب مرحله ۷۹۲
شیخ – آشتی – بخیه – بهشت – بیشه – شهاب – باخت – شاخه – شتاب – شباهت

جواب مرحله ۷۹۳
ارشد – شادی – ریشه – رشید – شهید – هشدار – دایره – شهریار – شهردار

جواب مرحله ۷۹۴
لیز – کیلو – ویلا – ویزا – وکیل – لیمو – آویز – لوزی – موازی – لوازم – مالزی

جواب مرحله ۷۹۵
شمع – عمو – شعر – مشت – ترشی – شعور – شروع – مترو – تورم – مشتری – مشورت – تعمیر
پاسخ های بازی “آمیرزا
جواب مرحله ۳٫
جواب مرحله ۳”

جواب مرحله ۷۹۶
لکه – دکه – کدو – کلاه – کلبه – کاوه – کوله – کادو – کاهو – کبود – آلوده

جواب مرحله ۷۹۷
مهم – قسم – ماسه – مقام – همسر – قاره – سرما – ساقه – سارق – سماق – سرمه – مراسم

جواب مرحله ۷۹۸
لنگ – لگن – یاس – زنگ – سنگ – زگیل – زیان – سالن – نیاز – انزلی – گیلاس – گیلان – انگلیس

جواب مرحله ۷۹۹
موج – نان – جام – نامه – جوان – جهان – جنون – جهنم – نمونه – جوانه

جواب مرحله ۸۰۰
شعبه – شتاب – شنبه – نبات – شهاب – تابش – بهشت – تشنه – شانه – تنها – شباهت

جواب مرحله ۸۰۱
سبک – ببر – اسب – کاسب – کلاس – کباب – کابل – بابل – بابک – لباس – کربلا

جواب مرحله ۸۰۲
محل – حال – شمال – مسیح – حلیم – ساحل – سالم – سلام – سلاح – مسالح

جواب مرحله ۸۰۳
موز – سوزن – ستون – سونا – نماز – ماست – زانو – تماس – زمان – ازمون – ناموس – مانتو – ستوان – تومان – زمستان

جواب مرحله ۸۰۴
کشک – چکش – کیک – کمک – مشک – شکم – چشم – کشیش – مشکی – چشمک – کشمش

جواب مرحله ۸۰۵
غذا – کوه – کره – آذر – ذره – غار – کوره – غوره – کاغذ

جواب مرحله ۸۰۶
جیب – باج – جیوه – هویج – واجب – باجه –
جواب – جوجه

جواب مرحله ۸۰۷
پاک – کمد – شاد – کشمش – پماد – پشمک – ادمکش – شمشاد

جواب مرحله ۸۰۸
نظم – نظام – مربی – ناظم – رمان – مربا – منبر – بیمار

جواب مرحله ۸۰۹
هلو – هوش – لال – لواش – ویلا – شلیل – لوله – هالو – لاله – هیولا – شوالیه

جواب مرحله ۸۱۰
علم – علف – عمه – فهم – فال – شفا – شمع – ماشه – مشعل – شعله – شمال – عالم

جواب مرحله ۸۱۱
جنگ – گود – گنج – گونه – گوجه – بنده – جنوب – گنبد – بودجه

جواب مرحله ۸۱۲
چاق – قیر – چای – قوی – قطر – قوری – رویا – قارچ – قطار – چاقو

جواب مرحله ۸۱۳
صفا – نصف – حنا – صاف – صحنه – صفحه – اصفهان

جواب مرحله ۸۱۴
هدف – هلو – ژله – واژه – هالو – آلوده – فولاد – فالوده

جواب مرحله ۸۱۵
علم – عمه – مطب – طلا – طعم – باطل – طعمه – مطالعه

جواب مرحله ۸۱۶
مهم – سهم – سیاه – مسیر – مریم – سایه – ماسه – سرمه – مرهم – همسر – سیاره – مراسم – سرمایه

جواب مرحله ۸۱۷
شاد – دشت – مشت – مدت – شمال – مدال – املت – تلاش – سلام – سالم – دستمال

جواب مرحله ۸۱۸
مشق – مرغ – مصر – شرق – مقر – قصه – شهر – رقص – غصه – قشم – قرص

جواب مرحله ۸۱۹
زیرک – بازی – زیبا – شکار – آبکش – ارزش – زرشک – بیکار – شیراز – – باریک

جواب مرحله ۸۲۰
سحر – روح – صلح – اصل – لوح – سوال – صحرا – سلاح – حلوا – حصار – ساحل – رسول

جواب مرحله ۸۲۱
مزه – میز – زخم – خزر – خیار – هیزم – زیره – خرما – مریخ – خمیر – میرزا – خمیازه

جواب مرحله ۸۲۲
دیو – قوی – قدم – قیمه – هدیه – قدیم – قهوه – مهدی

جواب مرحله ۸۲۳
پشت – دشت – پست – پاک – تپش – تشک – دست – کشت – پشتک – ساکت – شکست – پاکت – دستکش

جواب مرحله ۸۲۴
نوه – وطن – وقت – توان – تنها – تقوا – نقطه – قنات – وانت

جواب مرحله ۸۲۵
آفت – رخت – عارف – آخرت – تعارف – افتخار – اختراع – ارتفاع – اعتراف

جواب مرحله ۸۲۶
عیب – سیب – اسب – حبس – بیست – بیات – ساعت – حساب – آسیب – عباس – تسبیح

جواب مرحله ۸۲۷
گرم – گرگ – گنگ – نمک – مرگ – مکان – گمرک – گرما – کمان – کنار – گران – گرمکن – گرگان – کرمان

جواب مرحله ۸۲۸
چرخ – چرم – میخ – چاه – چای – خیمه – خیار – خیام – خمیر – خرما – خامه – مخچه – مریخ – چهار – میخچه

جواب مرحله ۸۲۹
پتو – پلو – پدر – پول – توپ – تپل – پدال – پودر – دولت – دلار – تولد – پارو – پادو – پالتو – دلاور

جواب مرحله ۸۳۰
مدت – صفر – مصر – خرد – مصرف – فرصت – دختر – خدمت – دفتر – درخت

جواب مرحله ۸۳۱
پدر – پناه – پنیر – پیدا – پاره – پرده – پراید – پیاده – پادری – ناهید – دایره – پرنده – آینده – پیراهن

جواب مرحله ۸۳۲
دبی – یزد – دیو – کدو – دکه – کبد – بدهی – کبود – کوزه – کوبیده

جواب مرحله ۸۳۳
زخم – نان – جان – جام – مخزن – نماز – ناخن – خانم – خزان – زمان – زنجان – انجمن

جواب مرحله ۸۳۴
قله – قفل – فقر – لوح – قول – قهر – حرف – حلق – فرق – روح – حوله – حلقه

جواب مرحله ۸۳۵
عید – دیس – عیب – سعی – عدس – سبد – عهد – سیب – سعید – هدیه – بدهی – سعدی

جواب مرحله ۸۳۶
شاد – شیخ – شاخ – خدا – شوخی – خرید – شورا – درویش – دیوار – دشوار – رادیو – داریوش – خورشید

جواب مرحله ۸۳۷
مدت – همت – هادی – هدیه – مهدی – ایده – ماده – دهات – ماهی – هدایت – اهمیت

جواب مرحله ۸۳۸
عرب – شعر – شهر – عطش – عطر – عطار – عابر – شاعر – بهار – شهاب – شعبه – رابطه

جواب مرحله ۸۳۹
نان – قول – نقل – وقت – تقوا – تونل – آنتن – قاتل – قنات – قانون

جواب مرحله ۸۴۰
غذا – غاز – غزل – غرب – زاغ – بذر – آذر – لاغر – غزال – بالغ – زغال – زابل – غبار – البرز

جواب مرحله ۸۴۱
جسد – جسم – سجده – ساده – سنجد – مسجد – جهنم – جهاد – جامد – جاده – جهان – مهندس – همدان – سجاده – دماسنج

جواب مرحله ۸۴۲
گرز – گور – وزن – سنگ – سنگر – گوزن – نوکر – سنگک – سرنگ – زرنگ – نرگس – سوزن – کنسرو

جواب مرحله ۸۴۳
عکس – سعی – عیب – سبک – اسب – بیان – عینک – بانک – آسیب – عناب – عباس – کاسب – عکاس

جواب مرحله ۸۴۴-چرم – پله – چاپ – لپه – پرچم – چاله – چهار – لامپ – پارچ – پاره – مچاله – پارچه

جواب مرحله ۸۴۵
مبل – سیما – لیمو – سویا – موسی – سبیل – لباس – آسیب – سوال – مساوی – آلبوم – لوبیا – ابلیس – موبایل – آبلیمو

جواب مرحله ۸۴۶-گویش – شیره – ریشه – گریه – گیره – گیوه – گوهر – شوره – شرور – رشوه – شوهر – گوشه – گروه – شهریور

جواب مرحله ۸۴۷
سفت – فوت – نفت – وفا – تنفس – مونس – ستون – سمنو – ناموس – مسافت – ستوان – تومان – مانتو – فانوس

جواب مرحله ۸۴۸
ملت – تونل – املا – تاول – املت – امانت – آلمان – تاوان – ملوان – مولانا

جواب مرحله ۸۴۹
رحم – روح – لوح – حرم – میوه – حریم – میله – حیله – حلیم – حوله – حمله – محله – لیمو – روحیه – مرحله

جواب مرحله ۸۵۰
موز – تمیز – زیان – زینت – ونیز – نیاز – زانو – زمین – زیتون – آزمون – موازی – میزان – امنیت – مایونز – ویتنام

جواب مرحله ۸۵۱
هدف – شهد – بدل – شنبه – هلند – دنبه – بنده – بلند – دشنه – بنفشه

جواب مرحله ۸۵۲
توت – اسیر – رویا – ساری – راست – ترسو – استر – ریاست – اورست – تورات – روستا – توریست

جواب مرحله ۸۵۳
رخت – تاج – عاج – خارج – اجرا – اخرت – تاجر – اخراج – اختراع

جواب مرحله ۸۵۴
کوه – کاهو – کاوش – کاهش – آشنا – شانه – شکوه – کاشان – اشکان – کوهان – هواکش

جواب مرحله ۸۵۵
جرم – رضا – ضامن – امضا – نجار – رمان – ارنج – انار – آرمان – رمضان – مرجان

جواب مرحله ۸۵۶
زهرا – هزار – زبان – روزه – بانو – برنز – بازو – روزنه – زنبور – راهزن – بهروز – روباه – روبان

جواب مرحله ۸۵۷
ناب – عیب – تاب – بیات – باطن – بیان – طناب – عناب – نبات – طبیعت

جواب مرحله ۸۵۸-ذوب – ذات – مذهب – مذاب – توهم – تابه – بوته – توبه – تباه – مهتاب

جواب مرحله ۸۵۹
دقت – صدا – قصد – اقا – اتاق – قاتل – صادق – اصالت – صداقت – اقتصاد

جواب مرحله ۸۶۰
ظهر – ظرف – حرف – حیف – ظریف – حریف – ظاهر – حرفه – حافظ – رفاه – حفره – رایحه – حافظه

جواب مرحله ۸۶۱
پند – پسر – پدر – سپر – آدرس – آسان – انار – رسانا – پاندا – پاسدار

جواب مرحله ۸۶۲
قله – لقب – قبله – قلاب – نقاب – قالب – آبان – انبه – بقال – بالا – نقاله – انقلاب

جواب مرحله ۸۶۳
قیر – زمین – امیر – زیان – قیام – قرمز – قرآن – مزار – میرزا – قناری – نیزار – منقار – میزان

جواب مرحله ۸۶۴
پیر – پری – سعی – عید – رعد – رشد – شعر – سعدی – عدسی – سریع – رسید – پرسش

جواب مرحله ۸۶۵
حبس – بیست – آسیب – ایست – حیات – مسیح – حساب – تبسم – محبت – حمایت – تسبیح – مساحت – تمساح

جواب مرحله ۸۶۶
فنر – دفن – نیرو – نوید – فرنی – ردیف – درون – فرود – فوری – فروردین

جواب مرحله ۸۶۷
نصب – نخل – خاص – اصل – ناقص – نقاب – قصاب – خالص – بالن – خلاق – خالق – خلبان

جواب مرحله ۸۶۸
نظم – گام – فنا – نفت – تنگ – نظام – تفنگ – ناظم – نظافت

جواب مرحله ۸۶۹
دیو – شهید – شیار – ریشه – رشوه – شیره – ادویه – دیوار – دشوار – دایره – درویش – هشدار – هوشیار

جواب مرحله ۸۷۰
ساق – چرب – غرب – چاق – غرق – اسب – باغ – چسب – برق – چراغ – قبرس – سابق – براق – سارق – قارچ – سراب

جواب مرحله ۸۷۱
مدت – مشت – همت – دشت – ماشه – مشهد – دهات – توشه – ماده – شهامت – شهادت

جواب مرحله ۸۷۲
شاخ – لوح – لاشه – شاخه – حلوا – لواش – خاله – خوشه – حوله – خواهش – خوشحال

جواب مرحله ۸۷۳
ورق – چاق – پوچ – قوچ – چاپ – قهر – چاره – چاقو – پاچه – قارچ – قاره – پارو – پارچ – پارچه

جواب مرحله ۸۷۴
زیپ – تپه – نیزه – پینه – هویت – زینت – پوزه – وزنه – پونه – پونز – پوتین – توهین – زیتون

جواب مرحله ۸۷۵
غرق – قطر – قرض – قبض – قطب – بغض – برق – ضرب – ضبط – قطره – ضربه – طبقه

جواب مرحله ۸۷۶
پوچ – چاپ – پارچ – پنچر – چنار – آچار – آوار – انار – پارو – نوار – اروپا – چوپان

جواب مرحله ۸۷۷
قسم – ماهی – همسر – سارق – قیمه – قیام – سیما – سرمه – ساقه – سرما – سهام – قاره – سماق – مقیاس – سیاره – سرمایه

جواب مرحله ۸۷۸
گره – آگهی – گیاه – گریه – گیره – آینه – گاری – نگاه – آهنگ – گناه – گران – گرگان – آهنگر

جواب مرحله ۸۷۹
زره – پرش – شکر – زبر – کره – بره – پشه – پزشک – بشکه – برکه – زرشک – شهرک – شبکه

جواب مرحله ۸۸۰
زرد – رعد – فدا – عزا – دعا – دراز – ارزن – فردا – دفاع – عارف – عرفان – فرزند – زعفران

جواب مرحله ۸۸۱
میخ – مرد – مرید – مدیر – خرید – خیمه – مهدی – نیمه – نمره – مرده – مریخ – خنده – خمیر – نیمرخ – خمیده – مدینه

جواب مرحله ۸۸۲
گاو – لوس – هلو – مگس – گلو – گله – گسل – ماسه – سوله – سوال – الگو – هالو – مولا – لامسه – ماسوله – گوساله

جواب مرحله ۸۸۳
کوک – سکو – کبک – کتک – بوس – اسب – سوت – سبک – کتاب – باکو – باکو – واکس – سکوت – کاسب – کوبا – کابوس – کاکتوس

جواب مرحله ۸۸۴
تپه – چاه – چاپ – تنه – بچه – پنبه – پناه – ابهت – چانه – تباه – تنها – پاچه – نبات – تپانچه

جواب مرحله ۸۸۵
طول – طلب – لبو – عیب – علی – طبل – طلا – ویلا – عالی – بلوط – طلوع – طالع – باطل – طالبی – لوبیا

جواب مرحله ۸۸۶
تیر – زیر – تیز – زیپ – ریز – راز – زار – تراز – پریز – پیاز – پاییز – زیارت – پیتزا

جواب مرحله ۸۸۷
نوه – ذوق – قرن – قهر – آذر – ورق – ذهن – ذره – نقره – رونق – قاره – قرآن – آذوقه

جواب مرحله ۸۸۸
کچل – چکه – کوه – لکه – غول – لغو – کوله – کاوه – کوچه – کلاه – چاله – هلاک – کاهو – کلاغ – آلوچه – کلوچه

جواب مرحله ۸۸۹
حجم – جام – حجت – تاج – باج – بام – تاب – حمام – محبت – ماتم – تمام – حجاب – محتاج – حجامت

جواب مرحله ۸۹۰
فنا – فدا – نصف – صفا – نقص – افق – داد – صدا – صاف – صادق – ناقص – فندق – قاصد – قناد

جواب مرحله ۸۹۱
سبک – سبد – کبد – کاج – جدا – جسد – بانک – کاسب – اندک – سنجد – دکان – سجاد – کنجد – سنجاب

جواب مرحله ۸۹۲
پست – سوپ – سپر – ترس – پسر – پرتو – پوست – سرور – ترور – پارو – اورست – روستا – پرستو – پرستار

جواب مرحله ۸۹۳
تبر – حنا – طرح – ربات – نبات – طناب – طراح – باطن – انبر – راحت – بحران

جواب مرحله ۸۹۴
لکه – سکه – کلک – هتل – تکه – کاسه – کلاه – کلاس – هلاک – ساکت – سکته – اسکلت – اسکله – کالسکه

جواب مرحله ۸۹۵
شکل – شغل – لاک – کال – لغت – تشک – داغ – دشت – شاد – کلاغ – تلاش – کاشت – شغال – غلات – غلتک – شکلات

جواب مرحله ۸۹۶
سیب – گلاب – آسیب – سبیل – لباس – بالن – انگل – سالن – سنبل – گیلان – سبلان – ابلیس – گلابی – سیلاب – گیلاس – انگلیسی

جواب مرحله ۸۹۷
گرد – برگ – کنار – کربن – گردن – گنبد – بانک – اندک – اردک – رکاب – دکان – آبرنگ – گرداب – کرگدن

جواب مرحله ۸۹۸
شاخ – خشن – شخم – شنل – خشم – ملخ – نخل – شمال – ماشه – نامه – خانم – خامه – خاله – شانه – شاخه – خانه

جواب مرحله ۸۹۹
غرق – غرب – قبر – غیب – قهر – باغ – برق – قیر – غار – رقیب – غایب – براق – غبار – قاره – غریبه

جواب مرحله ۹۰۰
عدس – عید – سعی – دست – دعا – داس – اسید – عدسی – سعدی – ساعت – ساعد – ایست – عادت – عیادت – سعادت

جواب مرحله ۹۰۱
سهم – سیم – مهم – جسم – جرم – مریم – مجری – جیره – همسر – مجرم – سرمه – مرهم – جریمه – مجسمه

جواب مرحله ۹۰۲
گیج – نان – رنج – جگر – نگین – گاری – جنین – آرنج – نجار – انجیر – نگران – نارنج – نارنجی – نارنگی

جواب مرحله ۹۰۳
کوه – نوک – نان – آینه – کاوه – کاهو – کینه – کیهان – کنایه – کانون – کوهان – یونان

جواب مرحله ۹۰۴
مزه – زخم – میخ – بخیه – زمین – همزن – هیزم – زینب – خیمه – نخبه – مخزن – بهمن – میهن – نیزه – بیمه

جواب مرحله ۹۰۵
سکو – عکس – سریع – نیرو – کویر – یونس – وسیع – عینک – عروس – رکوع – سیرک – کرسی – عروسی – کنسرو – عروسک

جواب مرحله ۹۰۶
مشت – نمک – تشک – منشی – کاشی – آشتی – کشتی – مشکی – تمشک – کمین – شاکی – شکایت – نیمکت – نمایش – امنیت – کتانی – ماشین

جواب مرحله ۹۰۷
چاه – تاب – چای – تیغ – باغ – هیچ – بچه – تهی – غیبت – بغچه – بیات – غایب – باغچه

جواب مرحله ۹۰۸
باک – کبد – کبود – کندو – بودا – کوبا – باکو – کباب – بانو – بابک – اندک – بانک – کادو – دکان – کدبانو

جواب مرحله ۹۰۹
زیپ – پوزش – وزیر – پیاز – پویا – آشپز – آرزو – ارزش – ورزش – شیپور – پرویز – شیراز – پرواز – پیروز – پیشواز – زیرپوش

جواب مرحله ۹۱۰
عمه – طلا – عمل – طمع – علم – مبل – مطب – طعم – طبل – لطمه – طعمه – باطل – ابله – عالم – طلبه – علامه – مطالعه

جواب مرحله ۹۱۱
دفن – برف – دنیا – دبیر – فریب – بیان – فردا – دریا – ردیاب – فریاد – آفرین – بریان – دینار – بیدار

جواب مرحله ۹۱۲
ذوب – ذرت – ذات – آذر – بذر – کتاب – تبرک – برکت – تذکر – باروت – کبوتر – تکاور

جواب مرحله ۹۱۳
شفا – کافه – فشار – کافر – کاهش – کوره – کفاش – کشور – فروش – شهرک – شوهر – رفاه – روکش – شکاف – شکار – هواکش – شکوفه – فواره

جواب مرحله ۹۱۴
عمه – شکم – عهد – مکه – کمد – شمع – دکه – کعبه – مکعب – بشکه – دکمه – دکمه – معده – شبکه – شعبه – معبد – مشهد – شعبده

جواب مرحله ۹۱۵
ضرب – نبض – هضم – رضا – نامه – مربا – انبه – نمره – بهمن – ضامن – ضربه – رمضان – مهربان – برنامه

جواب مرحله ۹۱۶
پرش – مشک – مرز – کرم – پشم – کشش – شکم – کمر – رمز – رزم – شمش – شکر – شپش – کشمش – مرکز – زرشک – پشمک – پزشک

جواب مرحله ۹۱۷
جام – جرم – رنج – آجر – برج – مجرد – برنج – مبدا – مربا – آرنج – جامد – مرداب – نامرد – درمان – جبران – مرجان

جواب مرحله ۹۱۸
گسل – گیس – تاس – رتیل – لیتر – لیست – گاری – ریال – ستار – راست – گالری – سیگار – سریال – گیلاس – گیتار – ریاست

جواب مرحله ۹۱۹
ریل – فیل – لیف – وفا – فال – فوری – ویلا – ویران – روانی – وانیل – فوران – آفرین – لیوان – نیلوفر – فناوری

جواب مرحله ۹۲۰
عدل – علم – عمه – دعا – مهم – معده – معدل – معلم – همدم – معما – عالم – ماده – دلمه – عادل – معاد – مدال – معادله – معامله

جواب مرحله ۹۲۱
آهن – ذهن – هند – دهان – زاهد – اهدا – زنده – اذان – آزاد – دانا – دانه – آزاده – زاهدان – اندازه

جواب مرحله ۹۲۲
اول – لبو – تاب – نبات – تونل – تنبل – تاول – نوبت – آبان – بالا – بانو – بالن – تابلو – تالاب – توانا – اتوبان

جواب مرحله ۹۲۳
چتر – چرب – جهت – جرم – چرم – بره – برج – بچه – مرتب – رتبه – بهتر – تجربه – تربچه – ترجمه

جواب مرحله ۹۲۴
عدل – علم – عمل – دعا – معدل – معاد – معلم – معما – املا – عالم – عادل – امام – مدال – اعدام

جواب مرحله ۹۲۵
تیز – زبر – متر – رحم – تیر – حرم – میز – تمیز – حریم – مربی – رحمت – حرمت – ترمز – محبت – زحمت – تبریز – تحریم

جواب مرحله ۹۲۶
نمک – نمد – نفس – کند – کمد – کفن – سند – سنگ – مگس – کمند – گندم – مسکن – فندک – سنگک

جواب مرحله ۹۲۷
چکه – کوچ – کوه – چاه – منچ – مکه – کاوه – کوچه – چکمه – نامه – مکان – کاهو – کمان – هامون – کوهان – کمانچه

جواب مرحله ۹۲۸
عمو – نوع – عمه – میوه – امین – مایع – میهن – نیمه – مینا – مانع – عمان – هاون – معنا – معاون – همایون – معاینه

جواب مرحله ۹۲۹
یاس – قسم – سقا – ساق – سیما – سایه – قیمه – قایق – قیام – سماق – ساقه – سهام – سیاه – ماسه – مقیاس – مقایسه

جواب مرحله ۹۳۰
گوی – گران – ویلا – لنگر – گاری – الگو – گونی – گیلان – گوریل – گونیا – واگیر – گالری – انگور – النگو – لیوان – ویران – وانیل – نارگیل

جواب مرحله ۹۳۱
سمت – ستم – ساز – همت – مزه – متن – تسمه – تماس – نماز – همزن – تازه – زمان – سازه – ماست – تنها – مهناز – زمستان

جواب مرحله ۹۳۲
شیک – پیک – نیش – کیش – لنگ – لگن – لیگ – شنل – شکل – پلک – پکن – شلنگ – کلنگ – پلنگ – شلیک

جواب مرحله ۹۳۳
سرخ – سخت – خیر – سیخ – خیس – رخت – آسیا – خیار – آخرت – راست – ساخت – ریاست – اسارت – تاخیر – تاریخ – استخر – خسارت – اختیار

جواب مرحله ۹۳۴
لگد – لنج – لگن – گنج – گله – لجن – جلد – جنگ – جهل – لندن – هلند – جنگل – نهنگ – جنگنده

جواب مرحله ۹۳۵
زیر – ساز – میز – مسیر – زمین – نسیم – سرما – زمان – نماز – مزار – نیزار – میزان – یاسمن – میرزا – سیمان – سینما – سمینار – سرزمین – ریسمان

جواب مرحله ۹۳۶
بیمه – نمره – منبر – میهن – نیمه – مربی – مربا – انبر – اهرم – بهمن – بیمار – مناره – بریان – بامیه – مهربان – اهریمن – برنامه

جواب مرحله ۹۳۷
ستم – داس – خدا – مدت – سمت – سخت – خام – تاس – اسم – خادم – ساخت – خدمت – آدامس – استاد – خدمات – استخدام

جواب مرحله ۹۳۸
طلب – سخن – سطل – خال – طبس – نخل – طلا – لباس – طناب – بالن – باطن – باطل – سنبل – سالن – سبلان – خلبان – سلطان

جواب مرحله ۹۳۹
عمه – عمل – عهد – مبل – لبه – شهد – بدل – شمع – مشهد – معبد – معده – معدل – شعبه – شعله – مشعل – شعبده

جواب مرحله ۹۴۰
رنج – حنا – رهن – نهر – هنر – جان – پهن – پنج – پناه – پاره – پنجه – جهان – جراح – آرنج – نجار – حراج – جنجره – پنجاه – پنجره

جواب مرحله ۹۴۱
زبر – زال – مبل – بره – باز – مزه – لازم – هزار – مزار – باله – زابل – ابله – زهرا – البرز – مبارز – زباله – مبارزه

جواب مرحله ۹۴۲
چای – چنگ – چهل – چین – چاه – لایه – آگهی – گیاه – لنگه – انگل – چانه – چاله – گلایه – چنگال – گیلان – یگانه

جواب مرحله ۹۴۳
سکه – سکو – کاسه – سکوت – تانک – کوسه – کتان – کاهو – ستون – تکان – سکته – تنها – کوتاه – کوهان – واکسن – سوهان – ستوان – کوهستان

جواب مرحله ۹۴۴
برج – جدا – جهاد – آباد – جاده – اجرا – اهدا – درجه – برده – باجه – ارابه – اداره – اراده – براده – اجاره

جواب مرحله ۹۴۵
غول – غرش – لغو – کور – مرغ – شغل – شکل – موشک – کشور – کولر – روکش – مشکل – لشکر – شلوغ – مغول – شلغم – مشغول

جواب مرحله ۹۴۶
روز – زور – تیز – وزن – وزیر – زینب – ونیز – نیرو – روزی – برنز – تنور – نوبت – تبریز – زنبور – بیرون – زیتون – توربین

جواب مرحله ۹۴۷
رشد – رخش – شوخ – دیو – شیخ – خشت – دشت – شوخی – رویش – ترشی – خرید – درخت – درشت – دوخت – دختر – درویش – خورشید

جواب مرحله ۹۴۸
مشت – ترس – رشت – شرم – اتم – همت – سرمه – تراش – همسر – شهرت – رشته – ترمه – تسمه – ارتش – اهرم – راست – رستم – تراشه – ستاره – شهامت – شماره – مهارت

جواب مرحله ۹۴۹
چاق – چای – میل – قلم – قله – قالی – قیمه – قیام – میله – لقمه – چاله – چماق – مقاله – مچاله – ملاقه – قالیچه

جواب مرحله ۹۵۰
یزد – زود – هدف – زیره – روزی – وزیر – فیوز – یهود – ردیف – روده – دوره – روزه – فوری – فرود – دیروز – رفوزه – فیروزه

جواب مرحله ۹۵۱
لگد – گدا – بیل – دین – گنبد – یلدا – بلند – بانگ – گلاب – بنیاد – گاندی – گلدان – گلابی – دنبال – گیلان

جواب مرحله ۹۵۲
عید – تهی – دعا – دایه – ایده – دعوا – هویت – دهات – دعوت – تهوع – عادت – وداع – وعده – هدایت – ادویه

جواب مرحله ۹۵۳
ماش – مشت – مشک – تشک – حکم – کاشی – حیات – حکیم – مشکی – کشتی – شاکی – حکمت – تمشک – ماکت – شامی – کاشت – شکایت – حکایت – حمایت

جواب مرحله ۹۵۴
نوک – سعی – کوی – نوه – سکو – عکس – نوع – عینک – یونس – کیسه – وسیع – کینه – کوسه – سینه – نسیه

جواب مرحله ۹۵۵
تله – شفا – شکل – لکه – هتل – کاشف – کافه – کفاش – کلاه – کاهش – کشته – شکاف – تلاش – فلکه – فلات – کلافه – آشفته – شکلات – تفاله

پاسخ مرحله خاصی را پیدا نکردید؟
در قسمت نظرات مرحله را بنویسید تا در اسرع وقت آن را به سایت اضافه کنیم.

از Google

Googol = 10^100

گفتگو کنید

1 نظر

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *